...

DTZ Property Times Ho Chi Minh City Q2 2012

by kiva-dang

on

Report

Category:

Real Estate

Download: 0

Comment: 0

90,899

views

Comments

Description

Báo cáo thị trường bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh Quý 2 năm 2012 do DTZ Property Việt Nam thực hiện
Download DTZ Property Times Ho Chi Minh City Q2 2012

Transcript

  • 1. B n Tin B t ng S n Quý 2 năm 2012 t i TP. HCM Th trư ng có m t vài tín hi u 16/7/2012 • Nh nh ng bi n pháp tích c c ki m ch l m phát c a chính ph ư c áp d ng k t gi a năm 2011, lãi su t ngân hàng và l m phát ã gi m áng k trong quý 2 năm 2012. Thâm h t thương m i ã ư c thu h p trong 6 tháng u năm 2012, nhưng s c mua c a ngư i tiêu dùng suy gi m và t c tăng N i dung trư ng kinh t ch m l i, ch tăng trư ng 4,38 % so v i cùng kỳ năm ngoái. Tóm t t 1 T ng quan n n kinh t • Th trư ng văn phòng cho thuê v n tr m l ng v i m c tiêu th r t th p. Nhu c u hi n t i ch y u là nh ng khách hàng cũ mu n thay i a i m văn Th trư ng văn phòng phòng trên a bàn thành ph hư ng ư c m c giá c nh tranh d ch v t t M t b ng bán l hơn. Công su t cho thuê trung bình c a th trư ng văn phòng gi m 1,3 i m ph n trăm so v i quý 1 còn 80%. Vì di n tích tr ng còn nhi u nên m c dù Th trư ng căn h 4 lư ng khách thuê văn phòng h ng A t 77,7% nhưng giá cho thuê v n gi m nh nghĩa ch còn 32,45 ô la M /m2/tháng, gi m 0,2% so v i quý 1. (Hình 1). Các báo cáo khác 7 • Phân khúc m t b ng bán l cũng ti p t c lao d c vì tình tr ng th a ngu n Liên h 8 cung và s c mua ngư i tiêu dùng suy gi m. Cùng v i nh ng bi n pháp ki m ch l m phát và gi m lãi su t, gói h tr thu c a Chính ph tr giá 1,4 t ô la M s giúp các doanh nghi p vư t qua khó khăn và cũng giúp v c d y Biên t p ngành bán l . Danny Dao • Phân khúc th trư ng nhà v n trên à suy gi m do áp l c lãi su t cho vay Giám c Phòng Th m nh Giá, còn cao. M c dù nhi u d án xây d ng ã ư c kh i ng nhưng nhu c u Tư V n u Tư và Nghiên C u ngư i mua v n m c th p do ngư i có nhu c u mua nhà th t s v n ang Th Trư ng gi tâm lý nghe ngóng, ch i h lãi su t và m c giá th p hơn. kích +84 907 809 958 thích nhu c u ngư i mua, các nhà u tư ã chào v i m c giá gi m kho ng danny.dao@dtzvietnam.com 1% so v i quý trư c và có kh năng s ti p t c gi m n a trong nh ng tháng t i. Hình Liên h Giá thuê và công su t cho thuê văn phòng h ng A Chua Chor Hoon Giám c Nghiên C u Th (Q1 2011=100) Trư ng c p vùng 80% 34 chorhoon.chua@dtz.com 75% 33 70% Ong Choon Fah 32 Giám c Nghiên C u và Tư V n 65% u Tư c p vùng 60% 31 choonfah.ong@dtz.com Q1 11 Q2 11 Q3 11 Q4 11 Q1 12 Q2 12 Matthew Hall Occupancy (LHS) Rental index (RHS) Giám c Nghiên C u, D Báo Ngu n: Nghiên c u DTZ và Chi n Lư c Toàn C u matthew.hall@dtz.com Hans Vrensen Giám c Nghiên c u Th Trư ng Toàn C u hans.vrensen@dtz.comwww.dtz.com 1
  • 2. B n Tin B t ng S nQuý 2 năm 2012 t i TP. HCMT ng quan n n kinh t • T u năm n nay, khách du l ch qu c t Nam có m c tăng trư ng m nh. Trong 6 tháng u n Vi t năm 2012 ã có 3,36 tri u lư t khách qu c t n Vi t• Nh nh ng bi n pháp tích c c ki m ch l m phát c a Nam, tăng 13,9% so v i cùng kỳ 2011. D ki n du l ch chính ph ư c áp d ng k t gi a năm 2011 mà l m Vi t Nam s ón 6,5 tri u lư t khách qu c t trong phát tháng 6 c a Vi t Nam xu ng m c th p nh t trong năm 2012, cao hơn so v i con s 6,01 tri u lư t năm 2 năm qua. Ch s tiêu dùng (CPI) c a c nư c trong 2011. tháng 6 ch còn tăng 6.9% so v i cùng kỳ năm 2011, so v i con s 8,34% trong tháng 5 và 10,54% trong • N ut l l m phát ti p t c gi m, có th có s n i l ng tháng 4. Tính chung, ch s giá bình quân 6 tháng năm hơn n a trong chính sách ti n t mà có th tác ng 2012 tăng 12,2% so v i cùng kỳ 2011 (Hình 2). ns h i ph c c a th trư ng b t ng s n. C t gi m lãi su t l n th năm ã ư c công b vào u tháng• T ng s n ph m qu c n i (GDP) c a Vi t Nam trong 7. quý 2 năm 2012 ã tăng 4,66% so v i cùng kỳ năm ngoái, cao hơn m c 4% c a quý 1. Tính chung, t ng HÌnh 2 s n ph m qu c n i trong 6 tháng u năm tăng Tăng trư ng GDP và ch s giá tiêu dùng CPI kho ng 4,38% so v i cùng kỳ 2011. Tuy nhiên, con s 9% 25% này v n th p hơn nhi u so v i m c tăng trư ng c a năm 2011 là 5,89%, và là thách th c r t l n trong vi c hoàn thành m c tiêu tăng trư ng kinh t 6% mà Chính 20% 6% ph ã ra cho năm 2012. Theo d báo c a Ngân Hàng Th Gi i, tăng trư ng t ng s n ph m qu c n i 15% c a Vi t Nam ư c d báo tăng 5.7% trong năm nay. 3% Ngành công nghi p có m c tăng trư ng cao nh t, 10% trong ó quý 1 tăng 4,03% và quý 2 tăng 5.40%. 0% 5%• Do tình hình tăng trư ng kinh t b ch m l i và ki m 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 H1 12 ch l m phát, Chính ph ã ch o Ngân hàng Nhà nư c h lãi su t cho vay. Ngân hàng trung ương ã th c hi n 4 l n c t gi m lãi su t trong tháng 3, 4, 5 và GDP growth (LHS) CPI (RHS) 6. Lãi su t cho vay v a m i ây ã ư c h xu ng ch Ngu n: T ng c c Th ng kê Vi t Nam còn 15%-17% so v i m c 17%-19% trong quý 1. M c dù lãi su t ã ư c gi m áng k nhưng th trư ng b t ng s n v n chưa có d u hi u kh i s c.• Thâm h t thương m i c a Vi t Nam trong 6 tháng u năm nay ã t m c k l c th p nh t trong nh ng năm g n ây, ch còn kho ng 0,7 t ô la M , (b ng 1,3% t ng kim ng ch xu t kh u), th p hơn nhi u so v i con s 6,7 t ô la M c a cùng kỳ năm 2011, (b ng 15,7% t ng kim ng ch xu t kh u). Trong ó, kim ng ch xu t kh u t 53.1 t ô la M , tăng 22.2% so v i cùng kỳ 2011, kim ng ch nh p kh u t 53,8 t ô la M , gi m 6,9% so v i cùng kỳ 2011.• Thu hút u tư tr c ti p c a nư c ngoài (FDI) 6 tháng u năm gi m m nh ch t 6,4 t ô la M , gi m 27,3% so v i cùng kỳ 2011. Lĩnh v c công nghi p ch bi n, ch t o và b t ng s n là lĩnh v c thu hút ư c nhi u s quan tâm c a nhà u tư nư c ngoài nh t. Năm 2012, ch tiêu thu hút v n FDI c a Vi t Nam ph n u t b ng năm 2011 v i kho ng 11 t ô la M .www.dtz.com 2
  • 3. B n Tin B t ng S nQuý 2 năm 2012 t i TP. HCM Hình 3Th trư ng văn phòng Ngu n cung hi n t i và tương lai (NLA), m2 (000s) 1,600• Trong quý 2 năm 2012, th trư ng văn phòng cho thuê TP. H Chí Minh ch ng ki n vi c gia nh p c a 4 tòa 1,200 2 nhà h ng C m i, cung c p thêm g n 23,000 m sàn (NLA). Tính n cu i quý 2, t ng ngu n cung văn 800 phòng ư c t kho ng 1,41 tri u m2 sàn (Hình 3). 400• Giao d ch văn phòng v n chưa có d u hi u kh i s c. Nhu c u hi n t i ch y u là nh ng khách hàng cũ 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 H1 12 mu n thay i a i m văn phòng trên a bàn thành ph hư ng l i th v giá thuê c nh tranh và d ch v t t hơn. Existing supply New supply Ngu n: Nghiên c u DTZ• Do có các ngu n cung m i trong quý 2/2012 nên công su t thuê t t c các h ng ch t 80%, gi m nh so v i con s 81.3% c a cu i quý 1. Hi n di n tích văn Hình 4 2 phòng còn tr ng t i TP. HCM còn kho ng 282,000 m . Giá thuê và công su t thuê văn phòng h ng A• M c dù tòa nhà h ng A có lư ng tiêu th th p nh t (Q1 2011=100) nhưng trong quý 2 năm 2012 v n t 77,7%, tăng cao 80% 34 hơn so v i quý 1 là 76% do không có ngu n cung m i h ng A trong 6 tháng u năm (hình 4). Các tòa nhà 75% 33 h ng A m i ph i m t thêm th i gian n a m i l p y 70% ư c di n tích tr ng trong khi nh ng tòa nhà ã n 32 nh v n duy trì ư c công su t cho thuê m c cao. 65% 60% 31• Công su t thuê tòa nhà h ng B trong quý 2/2012 v n Q1 11 Q2 11 Q3 11 Q4 11 Q1 12 Q2 12 duy trì m c 82% trong khi h ng C ch t 81,3%, gi m so v i m c 83.0% c a quý 1 do có s gia nh p c a ngu n cung m i. Occupancy (LHS) Rental index (RHS) Ngu n: Nghiên c u DTZ• Giá thuê văn phòng v n gi m c n nh trong quý 2. Giá thuê tòa nhà h ng A gi m nh 0,2%, còn 32,45 ô la M /m2/tháng (Hình 4) trong khi h ng B và h ng B ng 1 C v n gi m c 20,54 ô la M và 17,11 ô la Nh ng d án tr ng i m s p hoàn thành 2 M /m /tháng. Di n tích• N u nh ng d án văn phòng m i hoàn thành theo D án Qu n 2 H ng sàn (m ) úng ti n , thì s có thêm ngu n cung m i v i trên 270.000 m2 sàn trong 6 tháng cu i năm nay. Xem Saigon One Tower 1 49.000 H ng A b ng 1 dư i ây li t kê nh ng d án tr ng i m s p Lim Tower 1 33.300 H ng A hoàn thành. M c dù có m t s d án ã trì hoãn ti n FOM Tower 1 19.000 H ng B nhưng v i s gia nh p c a ngu n cung m i thì nguy cơ dư cung là r t l n i v i phân khúc th South Building Tân Bình 17.000 H ng C trư ng này. Ngu n: Nghiên c u DTZ• Th trư ng văn phòng cho thuê s ph i i m t v i nhi u thách th c trong nh ng tháng còn l i c a năm nay như t c tăng trư ng kinh t ch m l i và s gia nh p c a ngu n cung m i. Vì v y, chúng tôi d báo giá thuê s ti p t c gi m trong 6 tháng cu i năm 2012.www.dtz.com 3
  • 4. B n Tin B t ng S nQuý 2 năm 2012 t i TP. HCM Hình 5M t b ng bán l Ngu n cung hi n t i và tương lai (NLA), m2 (000s)• phân khúc m t b ng bán l , không có ngu n cung 400 m i trong quý 2/2012, t ng ngu n cung di n tích m t 2 b ng trung tâm mua s m t kho ng 235.000 m và 300 2 m t b ng c a hàng bách hoá là 97.000m (Hình 5). 200• Công su t thuê trung bình m t b ng bán l t i TP.HCM v n gi m c 88,7% trong quý 2 (Hình 6), 100 không có s thay i trong công su t cho thuê c khu v c trung tâm và ngoài trung tâm. 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 H1 12• Giá thuê trung bình m t b ng bán l ti p t c gi m nh kho ng 4% so v i quý trư c vì s c mua gi m m nh Existing supply New supply do ch u nh hư ng c a suy thoái c a kinh t toàn c u. Ngu n: Nghiên c u DTZ• M c dù 6 tháng u năm, t ng m c bán l hàng hóa và d ch v tăng 6,5%, nhưng l i tăng th p hơn so v i Hình 6 cùng kỳ 2011. Riêng trong tháng 6 năm 2012 gi m Công su t cho thuê m t b ng bán l 0,6%. Theo kh o sát ni m tin tiêu dùng do hãng nghiên c u Nielsen th c hi n trong quý 1.2012, ch s 95% ni m tin ngư i tiêu dùng Vi t Nam ã xu ng m c th p nh t k t quý 3 năm 2010, gi m 5 i m so v i quý trư c, xu ng m c 94 i m. Tâm lý bi quan c a ngư i 92% tiêu dùng v tình hình kh ng ho ng kinh t c a Vi t Nam ã th hi n rõ. 89%• Chúng tôi d báo giá thuê s ti p t c gi m do ngu n cung còn d i dào. N u các d án m i hoàn thành theo 86% úng ti n thì n năm 2014, d ki n s có thêm Q1 11 Q2 11 Q3 11 Q4 11 Q1 12 Q2 12 2 kho ng 770,000m di n tích m t b ng bán l gia nh p th trư ng. Con s này tăng hơn g p ôi ngu n cung hi n t i. Trong ó ngu n cung m i trong 6 tháng cu i Ngu n: Nghiên c u DTZ 2 năm 2012 d báo tăng thêm g n 175.000m . Xem b ng 2 li t kê m t s d án tr ng i m s p hoàn B ng 2 thành. Phân khúc th trư ng cho thuê m t b ng bán l khu v c ngoài trung tâm s g p khó khăn hơn vì Nh ng d án tr ng i m s p hoàn thành g n 70% ngu n cung n m khu v c này. Di n D án Qu n tích sàn Lo i• Cùng v i nh ng bi n pháp ki m ch l m phát và gi m (m 2) lãi su t, gói h tr thu c a Chính ph tr giá 1,4 t ô la M s giúp các doanh nghi p vư t qua khó khăn và Eden A 1 37.000 Trung tâm mua cũng giúp v c d y ngành bán l . s m Saigon One Tower 1 10.000 B c bán l M t s nhà bán l nư c ngoài v n ti p t c m r ng ho t ng kinh doanh t i Vi t Nam. T p oàn bán l Sunrise City 1 70.000 Trung tâm mua s m Aeon c a Nh t B n ã công b k ho ch khai trương 2 trung tâm thương m i m i trong năm 2014. Trong Kenton Residences Nhà Bè 20.000 B c bán l ó, m t trung tâm s m t i TP. HCM và m t huy n Ngu n: Nghiên c u DTZ Thu n An, t nh Bình Dương. T p oàn Lotte Mart c a Hàn Qu c cũng có k ho ch nâng t ng s trung tâm thương m i c a h t i Vi t Nam lên 60 t con s hi n t i là 2.www.dtz.com 4
  • 5. Th trư ng có m t vài tín hi u kho ng 60.000 căn h , g p ôi con s ngu n cungTh trư ng căn h hi n có. B ng 3 li t kê chi ti t m t s d án l n s p hoàn thành. Tuy nhiên có m t s d án s t m hoãn• n cu i quý 2 2012, ngu n cung căn h t i TP. HCM do tình hình óng băng c a th trư ng. t kho ng 55.400 căn v i 209 d án ã hoàn thành (Hình 7). • Th trư ng căn h d báo v n s ti p t c m m trong 6 tháng cu i năm vì ngư i mua v n ang ch• Trong quý 2, có 4 d án chung cư m i ã hoàn thành i giá nhà ti p t c i xu ng và lãi su t gi m m nh v i 1.184 căn h . D án l n nh t là Imperia An Phú hơn n a. qu n 2, v i 700 căn h . Hình 7• Phân khúc th trư ng này v n không m y kh quan Ngu n cung hi n t i và tương lai (000s) hay thay i gì gi a quý 1 so v i quý 2. M c dù lãi su t ngân hàng ã gi m m nh còn kho ng 15% - 60 17%/năm nhưng giao d ch th trư ng này v n m c th p. Vi c ti p c n v i v n vay c a ngư i có nhu c u 40 mua nhà cũng còn g p r t nhi u khó khăn. Cho dù tr n lãi su t huy ng ư c gi m m nh v 9%/năm nhưng v n chưa thuy t ph c ngư i có kh năng tài 20 chính xu t ti n mua nhà. 0• R t nhi u ch u tư ã hoãn l i chương trình rao bán 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 H2 12 các căn h và trong su t quý 2 không có chương trình chào bán nào có quy mô l n. M t s nhà u tư th n tr ng thì thăm dò th trư ng v i các chương trình rao Existing supply New supply bán quy mô nh nhưng ngư i mua ph n ng r t y u Ngu n: Nghiên c u DTZ t.• Công b c a Chính ph trong tháng 3 v a qua v vi c B ng 3 b t u t năm nay yêu c u ch s h u nhà bao Nh ng d án căn h m bán g m ch các căn h chung cư ph i n p thu t hàng năm, i u này gây tâm lý e ng i cho ngư i có nhu c u D án Qu n S căn h mua nhà. Vina Square 5 1.186• R t nhi u d án xây d ng nhà ph i t m d ng vì các Diamond Island 2 894 nhà u tư ph i ch u áp l c v v n. Estella 2 1.500• Do phân khúc th trư ng này v n không có tín hi u Sunrise City 7 1.916 kh i s c nên bu c các nhà u tư ph i gi m giá nh Everich II 7 3.125 trong quý 2. Giá trung bình căn h TP. HCM ã gi m Richland Hill 9 1.100 g n 1% ch y u gi m giá phân khúc căn h cho ngư i thu nh p cao và trung bình. Các nhà u tư Kenton Residence Nhà Bè 1.640 ngày càng có xu hư ng áp d ng nhi u chương trình City Garden Bình Th nh 926 khuy n mãi gi m giá kích thích nhu c u ngư i mua.Trong quý 2, giá căn h cho ngư i thu nh p th p Ngu n: Nghiên c u DTZ 2 ư c chào bán t 500 ô la M n 950 ô la M /m và căn h cho ngư i thu nh p trung bình t 950 n 1.700 ô la M /m2. Căn h cao c p rao bán m c 2 giá trên 1.700 ô la M /m .• Ngu n cung d i dào cũng s t o áp l c ph i gi m giá. N u t t c d án m i k c d án ang quy ho ch hay ang xây d ng hoàn thành trong tương lai, thì n trư c cu i năm 2014 ngu n cung m i s tăng thêmwww.dtz.com 5
  • 6. B n Tin B t ng S nQuý 2 năm 2012 t i TP. HCMCác nh nghĩaKh năng phát Bao g m 2 y u t :tri n/ti m năng cung 1. Di n tích sàn xây d ng c a các d án, ư c nh nghĩa như là di n tích c a nh ng toà cao cc p: ang ư c xây d ng hay nâng c p. 2. Các d án có kh năng th c hi n trong tương lai là nh ng d án có k ho ch kh thi và ch ng nh n u tưDi n tích th c thuê: S thay i c a di n tích tr ng hay di n tích cho thuê trong m t kho ng th i gian nh t nh, theo hư ng tích c c ho c tiêu c c.Ngu n cung m i: S thay i di n tích sàn trong th i gian nh t nh theo hư ng tích c c hay tiêu c c. Không k ph n di n tích không th cho thuê do nâng c p hay tái u tư phát tri n Di n tích m i là ph n di n tích ã sãn sàng cho thuê, ph n di n tích s n sàng cho thuê ư c xem như là ã hoàn thành th c t khi mà tòa nhà ã ư c c p Gi y Ch ng Nh n Hoàn Thành Công Trình T m Th i hay Gi y Ch ng Nh n Hoàn Công theo Lu t Pháp Quy nh (CSC).Cho thuê/ cam k t D án ư c cho thuê hay bán trư c khi hoàn thành.thuê trư cGiá thuê chính: Giá thuê cao nh t t ư c cho m t tòa nhà/ m t b ng m t v trí t t nh t v i d ch v t t nh t cho khách thuê v i m t th a hi p thích áng (ví d : an ninh) (NB. Giá này là giá thuê tr n gói bao g m phí d ch v và thu d a trên h p ng tiêu chu n, nhưng không bao g m nh ng d ch v c bi t (cho nh ng trư ng h p c bi t).Ngu n cung: T ng ngu n cung văn phòng và nhà cho thuê c a các nhà âu tư tư nhân bao g m c di n tích ã cho thuê và còn tr ng. t ch M t b ng ư c t ch thuê hay u tư, bao g m: 1. Văn phòng thuê cho khách thuê s d ng. 2. Các d án cho thuê hay bán trư c khi hoàn thành (NB. Bao g m cho thuê l i.) t ch cũng có th s d ng cho th trư ng căn h ang giao d ch trên th trư ng gi ch căn h .Công su t thuê: T l ph n trăm c a t ng di n tích ã l p y hay ã cho thuê trên t ng di n tích cung. (NB. Không bao g m ph n nh ng ph n không gian dùng ư c cho thuê l i)www.dtz.com 6
  • 7. B n Tin B t ng S nQuý 2 năm 2012 t i TP. HCMCác báo cáo nghiên c u khác c a DTZCó th t i các báo cáo khác t trang web www.dtz.com/research. Bao g m: Hàng quý có bình lu n, phân tích và ánh giá sâu s cTri n v ng nh ng d báo c a chúng tôi bao g m Ch S Th mCác thông tin c p nh t v th trư ng văn phòng cho nh Th Trư ng c a DTZ v th trư ng toàn c u trongthuê toàn c u do ngư i thuê ti m năng cung c p, v i ó có khu v c Châu Á Thái Bình Dương, Châu Âu vành ng phân tích, l i bình, bi u và d li u minh h a Vương Qu c Anh. Ngoài ra chúng tôi còn phát hànhcho th y tri n v ng c a phân khúc th trư ng này. báo cáo hàng năm v tri n v ng th trư ng b t ng s n.Global Occupancy Costs Offices 2012 Th u hi u sâu s cObligations of Occupation Americas 2012 Báo cáo theo chuyên , ch ho c tùy bi n, v i sObligations of Occupation Asia Pacific 2012 suy xét k lư ng v các v n và lĩnh v c quan tâmObligations of Occupation EMEA 2012 c th liên quan n th trư ng b t ng s n. Giao Thông V n T i H ng Ki u Trung Qu c– 06/B n tin b t ng s n 2012Các thông tin c p nh t thư ng xuyên v th trư ng văn Kh ng Ho ng N Công Toàn C u – 05/ 2012phòng cho thuê toàn c u do các ch u tư ti m năng Th Trư ng Nhà Tokyo – 03/ 2012cung c p v i nh ng phân tích, l i bình, bi u , d li u Các Khu Ngh Dư ng Tích H p Singapore – 03/ 2012minh h a và d báo. Bao g m các thông tin v các th H Th ng Ti n T V ng Ch c – 03/ 2012trư ng khu v c Châu Á Thái Bình Dương, Bangkok, Các Cơ H i u Tư ông Nam Á – 09/ 2011Barcelona, Berlin, Brisbane, Bristol, Brussels,Budapest, Trung Tâm London, thành ph B c Kinh,Thành ô, Trùng Khánh, Hàng Châu, i Liên, Thư ng D ch V Nghiên C u ThH i, Qu ng Châu, Nam Kinh, Thanh o, Th mDương, Th m Tr n, Thiên Tân, Vũ Hán và Tây An Trư ng DTZ(Trung Qu c), ài B c, Edinburgh, Châu Âu, Frankfurt,Glasgow, TP. H Chí Minh, H ng Kông, n , Nh ng n ph m sau ây ã s n sàng phát hành v iJakarta, Nh t B n, Kuala Lumpur, Luxembourg, nhi u thông tin chi ti t hơn. Vui lòng liên h t i aMadrid, Manchester, Melbourne, Milan, Newcastle, ch wesite: graham.bruty@dtz.com bi t thêm chiParis, Th ô Vacsava (Ba Lan), Prague, Ý, Seoul, ti t.Singapore, Stockholm, Sydney và Ukraina. • Các Ch S Th Trư ng B t ng S n Các b n tin v ngành công nghi p vàC p nh t thông tin th trư ng u tư thương m i khu v c Châu Á Thái BìnhCác thông tin c p nh t thư ng xuyên v ho t ng th Dương và Châu Âu.trư ng u tư, v i nh ng l i bình, bi u , d li uminh h a, d báo và các giao d ch l n trên th trư ng. • D Báo Th Trư ng B t ng S n, trongBao g m các thông tin v các th trư ng khu v c Châu ó có Ch S Th m nh Th Trư ng C aÁ Thái Bình Dương, Úc, B , C ng Hòa Czech, Châu DTZÂu, Pháp, c, Ý, Nh t B n, Trung Qu c, ông Nam D báo trong vòng 5 năm t i v ngành côngÁ, Tây Ban Nha, Th y i n, Vương Qu c Anh. nghi p và thương m i khu v c Châu Á Thái Bình Dương, Châu Âu và M .Kinh nghi m nghiên c u th trư ng b t ngs n • Cơ S D Li u Giao D ch u TưDTZ ã có hơn 35 năm kinh nghi m trong báo cáo T ng quan v ho t ng u tư châu Ánghiên c u th trư ng, phân tích ánh giá ngu n v n Thái Bình Dương và châu Âu ã u tư vào th trư ng b t ng s n kh p toàn thgi i. DTZ ánh giá s phát tri n và cơ c u th trư ng • Kinh Nghi m Nghiên C u Th Trư ng u tư toàn c u bao g m khu v c Châu Á Thái Bình DTZ ã có hơn 35 năm kinh nghi m trongDương, Châu Âu và Vương Qu c Anh. báo cáo thông tin th trư ng v n bao g m các v n ngu n v n, quy mô và cơ c u u tư, ch u tư, các d án phát tri n, xuD báo hư ng và các phát hi n m i c a các nhà u tư thư ng niên và kh o sát d nh c awww.dtz.com ngư i cho vay v n. 7
  • 8. B n Tin B t ng S nQuý 2 năm 2012 t i TP. HCMLiên hT ng giám cKP Singh+84 903 912 725kp.singh@dtzvietnam.comB ph n cho thuêLê Nguy n Th Thùy Trang+84 908 723 716trang.le@dtzvietnam.comPhòng tư v n và nghiên c uKP Singh+84 903 912 725kp.singh@dtzvietnam.comPhòng phát tri n kinh doanh và qu n lý d ánBùi Nguy n Quyên Nhi+84 944 759 759nhi.bui@dtzvietnam.comPhòng kinh doanh nhàL Thanh Tú+84 903 030 543tu.lu@dtzvietnam.comPhòng th m nhDanny Dao+84 907 809 958 Gi i h n trách nhi mdanny.dao@dtzvietnam.com B n tin này ch mang tính tham kh o và không nên s d ng giao d ch n u không ti n hành nghiên c u, ki m tra th trư ng và tư v n chuyên môn. Tuy nh ng thông tin t ng h p trong b n tin này ã ư c ki m tra ch t ch nhưng DTZ không ch u trách nhi m v b t kỳ thi t h i ho c thua l nào v nh ng giao d ch th c hi n d a trên b n tin này cũng như m c chính xác c a thông tin trong báo cáo này. Không ư c phép xu t b n ho c tái xu t b n m t ph n hay toàn b thông tin trong báo cáo này mà không ư c s ng ý c a DTZ. © DTZ Tháng 7 năm 2012www.dtz.com 8
Fly UP