Phan tich tai_chinh_va_cac_giai_phap_nham_tang_cuong_nang_luc_tai_cong_ty_xay_lap_va_kinh_doanh_vat_tu_thiet_bi_992

  • Published on
    05-Jul-2015

  • View
    68

  • Download
    5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ttttttttttttttttttttttt

Transcript

<ul><li> 1. ..o0o..Lun vnPhn tch ti chnh v cc gii php nhmtng cng nng lc ti chnh ti Cng tyCng ty Xy Lp v Kinh Doanh Vt TThit B1</li></ul><p> 2. Li m uQun tr ti chnh l mt b phn quan trng ca qun tr doanh nghip. Tt c cc hot ng kinh doanh u nhhng ti tnh hnh ti chnh ca doanh nghip, ngc li tnh hnh ti chnh tt hay xu li c tc ng thc y hoc kmhm qu trnh kinh doanh. Do , phc v cho cng tc qun l hot ng kinh doanh c hiu qu cc nh qun tr cnphi thng xuyn t chc phn tch tnh hnh ti chnh cho tng lai. Bi v thng qua vic tnh ton, phn tch ti chnhcho ta bit nhng im mnh v im yu v hot ng sn xut kinh doanh ca doanh nghip cng nh nhng tim nngcn pht huy v nhng nhc im cn khc phc. Qua cc nh qun l ti chnh c th xc nh c nguyn nhngy ra v xut cc gii php nhm ci thin tnh hnh ti chnh cng nh tnh hnh hot ng kinh doanh ca n vmnh trong thi gian ti.Xut pht t , trong thi gian thc tp ti Cng ty Xy Lp v Kinh Doanh Vt T Thit B, em c gng tmhiu thc tin hot ng sn xut kinh doanh ca Cng ty thng qua phn tch tnh hnh ti chnh Cng ty trong vi nmgn y nhm mc ch t nng cao hiu bit ca mnh v vn ti chnh doanh nghip ni chung, phn tch ti chnhni ring. V vy, em chn ti Phn tch ti chnh v cc gii php nhm tng cng nng lc ti chnh ti Cng tyCng ty Xy Lp v Kinh Doanh Vt T Thit B lm chuyn thc tp tt nghip.Chuyn ca em c chia lm 3 chng:Chng I - C s l lun chung v phn tch ti chnh Phng php phn tch ti chnh tnh hnh ti chnh vHiu qu ti chnh qua phn tch ti chnh.chng ii - Thc trng tnh hnh ti chnh v hot ng sn xut kinh doanh ti Cng ty Xy Lp v Kinh DoanhVt T Thit B.2 3. chng III Mt s kin ngh v gii php nhm nng cao hn na nng lc ti chnh ca Cng ty Xy Lp vKinh Doanh Vt T Thit B.Em xin chn thnh cm n c gio L th Anh Vn cng ton th cc cn b cng nhn vin Cng ty XyLp v Kinh Doanh Vt T Thit B gip em thc hin chuyn tt nghip ny !.3 4. chng I: C s l lun chung v phn tch tichnh Phng php phn tch ti chnh tnh hnhti chnh v Hiu qu ti chnh qua phn tch ti chnh.I- C s l lun chung v phn tch ti chnh.1. Khi nim, i tng phn tch ti chnh.1.1. Khi nim.Phn tch ti chnh l mt tp hp cc khi nim, phng php, cng c theo mt h thng nht nh cho php thu thp vx l cc thng tin k ton cng nh cc thng tin khc trong qun l doanh nghip nhm a ra nhng nh gi chnhxc, ng n v tnh hnh ti chnh, kh nng v tim lc ca doanh nghip, gip nh qun l kim sot tnh hnh kinhdoanh ca doanh nghip, nng cao hiu qu s dng vn cng nh d on trc nhng ri ro c th xy ra trong tnglai a cc quyt nh x l ph hp tu theo mc tiu theo ui.1.2. i tng ca phn tch ti chnh. tin hnh hot ng sn xut kinh doanh, doanh nghip cn c cc hot ng trao i iu kin v kt qu snxut thng qua nhng cng c ti chnh v vt cht. Chnh v vy, bt k doanh nghip no cng phi tham gia vo ccmi quan h ti chnh a dng v phc tp. Cc quan h ti chnh c th chia thnh cc nhm ch yu sau:Th nht: Quan h ti chnh gia doanh nghip vi Nh nc. Quan h ny biu hin trong qu trnh phn phili tng sn phm x hi v thu nhp quc dn gia ngn sch Nh nc vi cc doanh nghip thng qua cc hnh thc:- Doanh nghip np cc loi thu vo ngn sch theo lut nh.- Nh nc cp vn kinh doanh cho cc doanh nghip (DNNN) hoc tham gia vi t cch ngi gp vn (Trongcc doanh nghip s hu hn hp).4 5. Th hai: Quan h ti chnh gia doanh nghip vi th trng ti chnh v cc t chc ti chnh. Th hin c thtrong vic huy ng cc ngun vn di hn v ngn hn cho nhu cu kinh doanh:- Trn th trng tin t cp n vic doanh nghip quan h vi cc ngn hng, vay cc khon ngn hn, tr liv gc khi n hn.- Trn th trng ti chnh, doanh nghip huy ng cc ngun vn di hn bng cch pht hnh cc loi chngkhon (C phiu, tri phiu) cng nh vic tr cc khon li, hoc doanh nghip gi cc khon vn nhn ri vo ngnhng hay mua chng khon ca cc doanh nghip khc.Th ba: Quan h ti chnh gia doanh nghip vi cc th trng khc huy ng cc yu t u vo (Th trnghng ho, dch v lao ng...) v cc quan h thc hin tiu th sn phm th trng u ra (Vi cc i l, cc cquan xut nhp khu, thng mi...)Th t: Quan h ti chnh pht sinh trong ni b doanh nghip. l cc kha cnh ti chnh lin quan n vn phn phi thu nhp v chnh sch ti chnh cu doanh nghip nh vn c cu ti chnh, chnh sch ti u t, chnhsch li tc c phn, s dng ngn qu ni b doanh nghip. Trong mi quan h qun l hin nay, hot ng ti chnh cacc DNNN c quan h cht ch vi hot ng ti chnh ca c quan ch qun l Tng Cng Ty. Mi quan h c thhin trong cc quy nh v ti chnh nh:- Doanh nghip nhn v c trch nhim bo ton vn ca Nh nc do Tng Cng Ty giao.- Doanh nghip c ngha v ng gp mt phn qu khu hao c bn v trch mt phn li nhun sau thu voqu tp trung ca Tng Cng Ty theo quy ch ti chnh ca Tng Cng Ty v vi nhng iu kin nht nh.- Doanh nghip cho Tng Cng Ty vay qu khu hao c bn v chu s iu ho vn trong Tng Cng Ty theonhng iu kin ghi trong iu l ca tng Cng ty.5 6. Nh vy, i tng ca phn tch ti chnh, v thc cht l cc mi quan h kinh t pht sinh trong qu trnh hnhthnh, pht trin v bin i vn di cc hnh thc c lin quan trc tip n hiu qu sn xut kinh doanh ca doanhnghip.2. Mc ch, ngha ca phn tch bo co ti chnh.C nhiu i tng quan tm n tnh hnh ti chnh ca doanh nghip nh: ch doanh nghip, nh ti tr, nhcung cp, khch hng...Mi i tng quan tm vi cc mc ch khc nhau nhng thng lin quan vi nhau.i vi ch doanh nghip v cc nh qun tr doanh nghip, mi quan tm hng u ca h l tm kim li nhunv kh nng tr n. Ngoi ra, cc nh qun tr doanh nghip cn quan tm n mc tiu khc nh to cng n vic lm,nng cao cht lng sn phm, tng doanh thu, gim chi ph... Tuy nhin, doanh nghip ch c th thc hin cc mc tiuny nu h kinh doanh c li v thanh ton c n. Mt doanh nghip b l lin tc rt cc s b cn kit cc ngun lcv buc phi ng ca, cn nu doanh nghip khng c kh nng thanh ton cc khon n n hn tr cng buc phingng hot ng.i vi cc ch ngn hng v cc nh cho vay tn dng, mi quan tm ca h hng ch yu vo kh nng tr nca doanh nghip. V vy h c bit ch n s lng tin v cc ti sn khc c th chuyn i thnh tin nhanh, t so snh vi s n ngn hn bit c kh nng thanh ton tc thi ca doanh nghip. Bn cnh , h cng rt quantm n s lng vn ch s hu v l khon bo him cho h trong trng hp doanh nghip gp ri ro.i cc nh u t, h quan tm n li nhun bnh qun vn ca Cng ty, vng quay vn, kh nng pht trinca doanh nghip...T nh hng ti cc quyt nh tip tc u t v Cng ty trong tng lai.Bn cnh nhng nhm ngi trn, cc c quan ti chnh, c quan thu, nh cung cp, ngi lao ng...cng rtquan tm n bc tranh ti chnh ca doanh nghip vi nhng mc tiu c bn ging nh cc ch ngn hng, ch doanhnghip v nh u t.6 7. Tt c nhng c nhn, t chc quan tm ni trn u c th tm thy v tho mn nhu cu v thng tin ca mnhthng qua h thng ch tiu do phn tch bo co ti chnh cung cp.3. T chc cng tc phn tch ti chnh.Qu trnh t chc cng tc phn tch ti chnh c tin hnh tu theo loi hnh t chc kinh doanh cc doanhnghip nhm mc ch cung cp, p ng nhu cu thng tin cho qu trnh lp k hoch, cng tc kim tra v ra quytnh. Cng tc t chc phn tch phi lm sao tho mn cao nht cho nhu cu thng tin ca tng loi hnh qun tr khcnhau.- Cng tc phn tch ti chnh c th nm mt b phn ring bit t di quyn kim sot trc tip ca ban gimc v lm tham mu cho gim c. Theo hnh thc ny th qu trnh phn tch c th hin ton b ni dung ca hotng kinh doanh. Kt qu phn tch s cung cp thng tin thng xuyn cho lnh o trong doanh nghip. Trn c s nycc thng tin qua phn tch c truyn t trn xung di theo chc nng qun l v qu trnh gim st, kim tra, kimsot, iu chnh, chn chnh i vi tng b phn ca doanh nghip theo c cu t ban gim c n cc phng ban.- Cng tc phn tch ti chnh c thc hin nhiu b phn ring bit theo cc chc nng ca qun l nhmcung cp thng tin v tho mn thng tin cho cc b phn ca qun l c phn quyn, c th:+ i vi b phn c phnquyn kim sot v ra quyt nh v chi ph, b phn ny s t chc thc hin thu nhp thng tin v tin hnh phn tchtnh hnh bin ng chi ph, gia thc hin so vi nh mc nhm pht hin chnh lch chi ph c v hai mt ng lngv gi t tm ra nguyn nhn v ra gii php.+ i vi b phn c phnquyn kim sot v ra quyt nh v doanh thu (Thng gi l trung tm kinh doanh), l b phn kinh doanh ring bittheo a im hoc mt s sn phm nhm hng ring bit, do h c quyn vi b phn cp di l b phn chi ph.ng vi b phn ny thng l trng phng kinh doanh, hoc gim c kinh doanh tu theo doanh nghip. B phn ny7 8. s tin hnh thu nhp thng tin, tin hnh phn tch bo co thu nhp, nh gi mi quan h chi ph khi lng linhun lm c s nh gi hon vn trong kinh doanh v phn tch bo co ni b.4. Cc loi hnh phn tch ti chnh.4.1. Cn c theo thi im kinh doanh.Cn c theo thi im kinh doanh th phn tch chia lm 3 hnh thc:- Phn tch trc khi kinh doanh.- Phn tch trong kinh doanh.- Phn tch sau khi kinh doanh.a. Phn tch trc khi kinh doanh.Phn tch trc khi kinh doanh cn gi l phn tch tng lai, nhm d bo, d ton cho cc mc tiu trong tng lai.b. Phn tch trong qu trnh kinh doanh.Phn tch trong qu trnh kinh doanh cn gi l phn tch hin ti (Hay tc nghip) l qu trnh phn tch din racng qu trnh kinh doanh . Hnh thc ny rt thch hp cho chc nng kim tra thng xuyn nhm iu chnh, chnchnh nhng sai lch ln gia kt qu thc hin vi mc tiu ra.c. Phn tch sau kinh doanh.L phn tch sau khi kt thc qu trnh kinh doanh (Hay phn tch qu kh). Qu trnh ny nhm nh k nh gikt qu gia thc hin so vi k hoch hoc nh mc ra. T kt qu phn tch cho ta nhn r tnh hnh thc hin khoch ca cc ch tiu ra v lm cn c xy dng k hoch tip theo.4.2. Cn c theo thi im lp bo co.Cn c theo thi im lp bo co, phn tch c chia lm phn tch thng xuyn v phn tch nh k.8 9. a. Phn tch thng xuyn.Phn tch thng xuyn c t ra ngay trong qu trnh kinh doanh. Kt qu phn tch gip pht hin ngay ra sailch, gip doanh nghip a ra c cc diu chnh kp thi v thng xuyn trong qu trnh hot ng kinh doanh. Tuynhin bin php ny thng cng phu v tn km.b. Phn tch nh k.c t ra sau mi chu k kinh doanh khi co bo co oc thnh lp. Phn tch nh k l phn tch sau qutrnh kinh doanh, v vy kt qu phn tch nhm nh gi tnh hnh thc hin, kt qu hot ng kinh doanh ca tng kv l c s cho xy dng k hoch kinh doanh k sau.4.3. Cn c theo ni dung phn tch.a. Phn tch ch tiu tng hp.Phn tch theo ch tiu tng hp l vic tng kt tt c cc kt qu phn tch a ra mt s ch tiu tng hpnhm nh gi ton b hot ng sn xut kinh doanh trong mi quan h nhn qu gia chng cng nh di tc ngCa cc yu t thuc mi trng.V d: - Phn tch cc ch tiu phn nh kt qu khi lng, cht lng sn xut kinh doanh.- Phn tch cc ch tiu phn nh kt qu doanh thu v li nhun.b. Phn tch chuyn .Cn c gi l phn tch b phn, l vic tp trung vo mt s nhn t ca qu trnh kinh doanh tc ng, nhhng n nhng ch tiu tng hp.V d: - Cc yu t v tnh hnh s dng lao ng; cc yu t v s dng nguyn vt liu.II. Phng php phn tch ti chnh.1. Cc bc trong qu trnh tin hnh phn tch ti chnh.9 10. 1.1. Thu nhp thng tin.Phn tch hot ng ti chnh s dng mi ngun thng tin c kh nng l gii v thuyt minh thc trng hotng ti chnh, hot ng sn xut kinh doanh ca doanh nghip, phc v cho qu trnh d on, nh gi, lp k hoch.N bao gm vi nhng thng tin ni b n nhng thng tin bn ngoi, nhng thng tin k ton v thng tin qun l khc,nhng thng tin v s lng v gi tr... Trong cc thng tin k ton l quan trng nht, c phn nh tp trung trongcc bo co ti chnh doanh nghip, l nhng ngun thng tin c bit quan trng. Do vy, phn tch hot ng tichnh trn thc t l phn tch cc bo co ti chnh doanh nghip.1.2. X l thng tin.Giai on tip theo ca phn tch hot ng ti chnh l qu trnh x l thng tin thu thp. Trong giai on ny,ngi s dng thng tin cc gc nghin cu, ng dng khc nhau phc v mc tiu phn tch t ra. X l thngtin l qu trnh sp xp cc thng tin theo nhng mc tiu nht nh nhm tnh ton, so snh, gii thch, nh gi, xc nhnguyn nhn ca cc kt qu t c nhm phc v cho qu trnh d on v quyt nh.1.3. D on v ra quyt nh.Thu thp v x l thng tin nhm chun b nhng tin v iu kin cn thit ngi s dng thng tin don nhu cu v a ra cc quyt nh hot ng kinh doanh. i vi ch doanh nghip, phn tch hot ng ti chnhnhm a ra cc quyt nh lin quan ti mc tiu hot ng ca doanh nghip l tng trng, pht trin, ti a ho linhun, ti a ho doanh thu. i vi cho vay v u t vo doanh nghip th a ra cc quyt nh v ti tr u t, ivi cp trn ca doanh nghip th a ra cc quyt nh qun l doanh nghip.1.4. Cc thng tin c s phn tch hot ng ti chnh.Cc thng tin c s c dng phn tch hot ng Ti chnh trong cc doanh nghip ni chung l cc bo coti chnh, bao gm:10 11. Bng cn i k ton: L mt bo co ti chnh, m t tnh trng ti chnh ca doanh nghip ti mt thi imnht nh no . N c thnh lp t 2 phn: Ti sn v ngun vn.Bo co kt qu hot ng kinh doanh: L mt bo co ti chnh tng hp, phn nh mt cch tng qut tnhhnh v kt qu kinh doanh trong mt nin k ton, di hnh thi tin t. Ni dung ca bo kt qu hot ng kinhdoanh c th thay i nhng phi phn nh c 4 ni dung c bn l: doanh thu, gi vn hng bn, chi ph bn hng vchi ph qun l doanh nghip, li, l. S liu trong bo co ny cung cp nhng thng tin tng hp nht v phng thckinh doanh ca doanh nghip trong thi k v ch ra rng, cc hot ng kinh doanh em li li nhun hay l vn,ng thi n cn phn nh tnh hnh s dng cc tim nng v vn, lao ng, k thut v kinh nghim qun l kinh doanhca doanh nghip.2. Phng php phn tch ti chnh.Phng php phn tch ti chnh bao gm mt h thng cc cng c v bin php nhm tip cn, nghin cu ccs kin, hin tng, cc mi quan h bn trong v bn ngoi, cc lung dch chuyn v bin i ti chnh, cc ch tiu tichnh tng hp v chi tit, nhm nh gi tnh hnh ti chnh doanh nghip.V l thuyt c nhiu phng php phn tch ti chnh doanh nghip, nhng trn thc t ngi ta thng s dngcc phng php sau.2.1. Phng php so snh.- So snh gia s thc hin k ny vi s thc hin k trc thy r xu hng thay i v ti chnh ca doanhnghip, thy c tnh hnh ti chnh c ci thin hay xu i nh th no c bin php khc phc trong k ti.- So snh gia s thc hin vi s k hoch thy r mc phn u ca doanh nghip.- So snh gia s thc hin k ny vi mc trung bnh ca ngnh thy tnh hnh ti chnh doanh nghip ang trong tnh trng tt hay xu, c hay cha c so vi doanh nghip cng ngnh.11 12. - So snh theo chiu dc thy c t trng ca tng tng s mi bn bo co v qua ch ra ngha tngi ca cc loi cc mc, to iu kin thun li cho vic so snh.- So snh theo chiu ngang thy c s bin ng c v s tuyt i v s tng i ca mt khon mc no qua cc nin k ton lin tip.Khi s dng phng php so snh phi tun th 2 iu kin sau:- iu kin mt: Phi xc nh r gc so snh v k phn tch.- iu kin hai: Cc ch tiu so snh (Hoc cc tr s ca ch tiu so snh) phi m bo tnh cht c th so snh c vinhau. Mun vy, chng phi thng nht vi nhau v ni dung kinh t, v phng php tnh ton, thi gian tnh ton.2.2. Phng php t l.Phng php ny da trn cc ngha chun mc cc t l ca i lng ti chnh trong cc quan h ti chnh.V nguyn tc, phng php ny yu cu phi xc nh c cc ngng, cc nh mc nhn xt, nh gi tnh hnhti chnh doanh nghip, trn c s so snh cc t l ca doanh nghip vi gi tr cc t l tham chiu.y l phng php c tnh hin thc cao vi cc iu kin c p dng ngy cng c b sung v hon thinhn. V:- Ngun thng tin k ton v ti chnh c ci tin v cung cp y hn l c s hnh thnh nhng thamchiu tin cy nhm nh gi mt t l ca mt doanh nghip hay mt nhm doanh nghip.- Vic p dng tin hc cho php tch lu d liu v thc y nhanh qu trnh tnh ton hng lot cc t l.- Phng php ny gip cc nh phn tch khai thc c hiu qu nhng s liu v phn tch mt cch h thnghng lot t l theo chui thi gian lin tc hoc theo tng giai on.2.3. Phng php Dupont.12 13. Dupont l tn ca mt nh qun tr ti chnh ngi Php tham gia kinh doanh M.Dupont ch ra c mi quanh tng h gia cc ch s hot ng trn phng din chi ph v cc ch s hiu qu s dng vn.T vic phn tch:ROI=Li nhunrng =Li nhun rngxDoanh thuTng s vn Doanh thu Tng s vnDupont khi qut ho v trnh by ch s ROI mt cch r rng, n gip cho cc nh qun tr ti chnh c mt bctranh tng hp c th a ra cc quyt nh ti chnh hu hiu.III- Tnh hnh ti chnh v hiu qu kinh doanh qua phn tch bo co ti chnh.1. Tnh hnh ti chnh qua phn tch bo co co ti chnh.1.1. nh gi khi qut tnh hnh ti chnh qua phn tch bo co co ti chnh.Cng vic ny s cung cp cho chng ta nhng thng tin khi qut v tnh hnh ti chnh ca doanh nghip trongk l kh quan hay khng kh quan thng qua mt s ni dung sau: nh gi chung trc khi i i vo nh gi...</p>