Photoshop CS. Ćwiczenia praktyczne

  • Published on
    12-Jan-2015

  • View
    2.507

  • Download
    8

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Nie ma na wiecie nikogo, kto zajmowaby si grafik komputerow i nie zna, albo chocia nie sysza o programie Adobe Photoshop. Jeli na co dzie zajmujesz si retuszowaniem zdj, tworzeniem kolekcji obrazw, czy te projektowaniem stron internetowych, to wiesz na pewno, jak potg dysponujesz, gdy masz za sob Photoshopa.A co z tymi, ktrzy jeszcze nic nie wiedz o Photoshopie? Co z tymi, ktrzy z zazdroci spogldaj na prace innych grafikw zastanawiajc si przy tym, jak wiele wiedzy i wysiku potrzeba do tworzenia podobnych dzie komputerowej sztuki? Dla nich wanie przeznaczona jest niniejsza ksika, "Adobe Photoshop CS. wiczenia praktyczne". Publikacja ta omawia podstawowe aspekty pracy z najnowsz wersj programu Photoshop ilustrujc zastosowanie tego narzdzia prostymi, ale praktycznymi przykadami.Dziki tej ksice nauczysz si, jak: * przygotowa obraz do druku, * tworzy grafik dla stron WWW, * korygowa kolorystyk, jasno i kontrast, * poprawi jako starej i zniszczonej fotografii, * tworzy selekcje i wykorzystywa warstwy.

Transcript

<ul><li> 1. IDZ DOPRZYKADOWY ROZDZIA SPIS TRE CI Adobe Photoshop CS.wiczenia praktyczneKATALOG KSIEKTytu: Photoshop CS. wiczenia praktyczne KATALOG ONLINE Autor: ukasz OberlanISBN: 83-7361-447-8ZAMW DRUKOWANY KATALOG Format: B5, stron: 124 TWJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA Nie ma na wiecie nikogo, kto zajmowaby si grafik komputerow i nie zna, albochocia nie sysza o programie Adobe Photoshop. Je li na co dzie zajmujesz siretuszowaniem zdj, tworzeniem kolekcji obrazw, czy te projektowaniem stronCENNIK I INFORMACJE internetowych, to wiesz na pewno, jak potg dysponujesz, gdy masz za sobPhotoshopa.ZAMW INFORMACJEA co z tymi, ktrzy jeszcze nic nie wiedz o Photoshopie? Co z tymi, ktrzyO NOWO CIACHz zazdro ci spogldaj na prace innych grafikw zastanawiajc si przy tym,jak wiele wiedzy i wysiku potrzeba do tworzenia podobnych dzie komputerowej sztuki?ZAMW CENNIKDla nich wa nie przeznaczona jest niniejsza ksika, Adobe Photoshop CS. wiczeniapraktyczne. Publikacja ta omawia podstawowe aspekty pracy z najnowsz wersjprogramu Photoshop ilustrujc zastosowanie tego narzdzia prostymi, ale praktycznymiCZYTELNIA przykadami.Dziki tej ksice nauczysz si, jak: FRAGMENTY KSIEK ONLINE przygotowa obraz do druku, tworzy grafik dla stron WWW, korygowa kolorystyk, jasno i kontrast, poprawi jako starej i zniszczonej fotografii, tworzy selekcje i wykorzystywa warstwy. Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl </li></ul><p> 2. Spis treciPrzedmowa .................................................................................................................................................. 5 Rozdzia 1.Rozpoczcie pracy z programem ...................................................................................................... 7Interfejs ......................................................................................................................... 7Posugiwanie si poszczeglnymi elementami interfejsu programu............................ 8Palety..................................................................................................................... 12Uatwianie sobie ycia: przegldarka plikw............................................................. 19 Rozdzia 2. Podstawy edycji obrazu ......................................................................................................................23 Teoria obrazu .............................................................................................................. 23 Przygotowanie do edycji kadrowanie i zmiana wymiarw obrazka ..................... 24Zmiana wymiarw na potrzeby druku .................................................................. 24Kadrowanie obrazu ............................................................................................... 27Prostowanie skrzywionego obrazu ....................................................................... 29Zmiana systemu barwnego obrazu ....................................................................... 31Zapisywanie plikw w r nych formatach........................................................... 32 Rozdzia 3. Korekcja kolorw i retusz obrazw.............................................................................................. 33 Podstawy korekcji kolorw, jasnoci i kontrastu ....................................................... 33Polecenie Variations (Wariacje) ........................................................................... 34Polecenie Hue/Saturation (Barwa/Nasycenie)...................................................... 38Polecenia Levels (Poziomy) oraz Curves (Krzywe)............................................. 42Polecenie Threshold (Prg) .................................................................................. 46 Retuszowanie zdj .................................................................................................... 47 Uatwianie sobie ycia: automatyczna korekcja kolorw i kontrastu ........................ 51 Rozdzia 4. Selekcje ..................................................................................................................................................... 53 Narzdzia zaznaczenia................................................................................................ 53Rectangular Marquee (Zaznaczenie prostoktne), Elliptical Marquee (Zaznaczenie eliptyczne) ..................................................... 54Lasso ..................................................................................................................... 55Magic Wand (R d ka) ........................................................................................ 57Pen (Piro) ............................................................................................................ 59 3. 4 Photoshop CS. wiczenia praktyczneModyfikacja zaznaczenia ........................................................................................... 61 Dodawanie, odejmowanie i iloczyn zaznacze .................................................... 61 Przemieszczanie i przeksztacanie zaznaczenia.................................................... 64 Operacje wykonywane na cie kach .................................................................... 65Uatwianie sobie ycia: tryb szybkiej maski .............................................................. 67 Kilka sw na temat masek ................................................................................... 67 Praca w trybie szybkiej maski .............................................................................. 68 Zastosowanie masek ............................................................................................. 74 Rozdzia 5. Warstwy i kompozycje..........................................................................................................................77 Podstawowe operacje na warstwach .......................................................................... 78 Waciwoci warstw ................................................................................................... 84Krycie.................................................................................................................... 85Tryb mieszania warstw ......................................................................................... 85Blokowanie parametrw warstwy ........................................................................ 86Zestawy warstw .................................................................................................... 86czenie warstw.................................................................................................... 87Efekty warstw ....................................................................................................... 88Maski warstw ........................................................................................................ 90 Pozostae operacje wykonywane na warstwach ......................................................... 90 Wielowarstwowe kompozycje graficzne.................................................................... 91Dodawanie cienia do paskiego obrazu ................................................................ 92Tworzenie przyciskw na stronie WWW............................................................. 97 Uatwianie sobie ycia: warstwy korekcyjne (dopasowania)................................... 102 Dodatek APrzygotowanie obrazw na potrzeby publikacji elektronicznej i drukowanie ....... 105Wybr waciwego formatu...................................................................................... 105 Format GIF.......................................................................................................... 106 Format JPEG ....................................................................................................... 108Galeria zdj ............................................................................................................. 111Drukowanie obrazw................................................................................................ 113 Stykwka............................................................................................................. 114 Dodatek BSkrty klawiaturowe............................................................................................................................117Prba szybkoci mysz.......................................................................................... 118Prba szybkoci klawiatura ................................................................................. 118Kilka wskazwek...................................................................................................... 119 Narzdzia ............................................................................................................ 119 Rozmiar pdzla ................................................................................................... 119 Narzdzie Move (Przesunicie) .......................................................................... 119 Wywietlanie i ukrywanie palet.......................................................................... 120 Zmiana wielkoci podgldu ................................................................................ 120 Menu kontekstowe .............................................................................................. 120 Kolor narzdzia i kolor ta .................................................................................. 120 Wypenianie ........................................................................................................ 120 Warstwy .............................................................................................................. 120 Polecenia Step Backward (Do tyu) i Step Forward (Do przodu) ...................... 121 Polecenia menu Adjustments (Dopasuj)............................................................. 121 Przycisk Reset (Wyzeruj) ................................................................................... 121O krok dalej: wasne skrty klawiaturowe ............................................................... 121 4. 2. RozdziaPodstawy edycji obrazuTeoria obrazu Skoro ju omwilimy wygld programu, czas zapozna si z niezbdn teori. Czy po- trafisz powiedzie, co kryje si pod pojciem obraz? Z pewnoci spotkae si z wieloma r nymi definicjami, jednak nie ka da bya prawdziwa. Sprbujmy to wyjani.Najczciej w czasie pracy z programem Photoshop mamy do czynienia z tzw. obrazem rastrowym. Najoglniej rzecz biorc, obraz widoczny na ekranie monitora skada si z poje- dynczych, malekich punktw, zwanych pikselami. Ka dy z pikseli mo e mie odmienny kolor wspczesne systemy komputerowe (w tym prawdopodobnie tak e i Twj) po- zwalaj na korzystanie z palety liczcej ok. 16,7 milionw kolorw. Oznacza to, e poje- dynczy piksel mo e mie dowolny kolor ze wspomnianego zakresu. Piksele s zazwyczaj bardzo mae, dlatego oko ludzkie nie dostrzega ka dego z nich, postrzegajc je raczej jako jedn, wiksz cao. Zwykle ukadaj si w wiksze grupy punktw o zbli onych kolorach, co daje efekt pynnego przechodzenia jednego koloru w inny. Z tego powodu obrazy rastrowe, a wic zbudowane z pojedynczych pikseli, nazywane s rwnie obrazami o jednolitej cigoci barw.W jaki sposb pozyska obrazy odpowiednie do obrbki w Photoshopie? Istnieje wiele mo liwoci: skanowanie, fotografia cyfrowa, internet, zdjcia na pytach CD-ROM (tzw. zdjcia royalty-free). Mo na te samodzielnie narysowa cokolwiek w programie do edycji grafiki wektorowej (na przykad we wspomnianym na pocztku poprzedniego roz- dziau programie Adobe Illustrator bd popularnym pakiecie CorelDRAW) i pniej przenie taki obraz do Photoshopa, aby podda go dalszej edycji. 5. 24 Photoshop CS. wiczenia praktyczne Przygotowanie do edycji kadrowanie i zmiana wymiarw obrazkaKorekcj obrazu zwykle rozpoczyna si od czynnoci najbardziej elementarnych przedewszystkim kadrowania. Czasami zachodzi rwnie potrzeba zmiany wymiarw obrazkapo to, aby mo na byo lepiej dopasowa go do wielkoci papieru, na ktrym zamierzamydrukowa. Zmiana wymiarw na potrzeby drukuKa dy obraz, zanim zostanie wydrukowany, powinien zosta odpowiednio do tego przy-gotowany. Chodzi tu przede wszystkim o ustalenie optymalnej rozdzielczoci obrazka,ktra bdzie dopasowana do charakterystyki urzdzenia wyjciowego (czyli drukarki).Wikszo pasjonatw grafiki komputerowej zaopatruje si zazwyczaj w kolorowe drukarkiatramentowe. Przyjmijmy zatem, e optymaln rozdzielczoci obrazu przeznaczonegodo wydrukowania na takim urzdzeniu jest warto rzdu 200 240 ppi (ppi oznaczailo pikseli na cal). Jeli skanujesz swoje obrazy, to mo esz je od razu zsynchronizowa (czyli zeskanowaz odpowiedni rozdzielczoci) z mo liwociami Twojej drukarki. Sytuacja komplikujesi nieco wtedy, gdy obrazy rdowe pochodz z aparatu cyfrowego, bo w takim przy-padku rejestrowane s one zazwyczaj z rozdzielczoci 72 ppi. Taka rozdzielczosprawia, e cyfrowe zdjcia dobrze wygldaj na ekranie monitora (ktrego rozdziel-czo zwykle wynosi 72 ppi, rzadziej 96 ppi), ale raczej kiepsko prezentuj si po wy-drukowaniu. Trzeba zatem koniecznie oszacowa ka dy obraz, zanim przystpimy dojego edycji, a nastpnie w razie potrzeby zmieni rozdzielczo i ewentualnie wielko. Poni sze wiczenie ilustruje ten proces.wiczenie 2.1. Zmiana wielkoci obrazka1. Otwrz obrazek przeznaczony do edycji za pomoc polecenia File/Open (Plik/Otwrz),a nastpnie wybierz Image/Image Size (Obrazek/Wielko obrazka). Wykonanietej czynnoci spowoduje wywietlenie okna dialogowego o nazwie Image Size(Wielko obrazka) rysunek 2.1.Rysunek 2.1. Okno dialogowe Image Size (Wielko obrazka) 6. Rozdzia 2. Podstawy edycji obrazu25 2. Przyjrzyj si uwa nie informacjom wywietlanym w oknie dialogowym Image Size (Wielko obrazka). W grnej sekcji okna znajduj si pola tekstowe nazwane Width (Szeroko) oraz Height (Wysoko). Dziki nim poznasz fizyczn wielko Twojego obrazka (a raczej jego wymiary; domylna jednostka to piksele). Nas jednak interesuje najbardziej rodkowa sekcja okna, Document Size (Rozmiar dokumentu). Tutaj rwnie znajduj si pola tekstowe Width (Szeroko) oraz Height (Wysoko), ale tym razem przedstawiaj one przewidywan wielko obrazka po wydrukowaniu. Znajduje si tu rwnie informacja o rozdzielczoci (Resolution). Jak wynika z rysunku 2.1, przykadowy obrazek wykorzystany w tym wiczeniu zapisany zosta z rozdzielczoci 72 ppi. 3. Zmie rozdzielczo obrazka i ustaw j na warto 200 ppi. W tym celu nale y wpisa odpowiedni warto w polu Resolution (Rozdzielczo). Wczeniej jednak wycz opcj Resample Image (Ponownie prbkuj obraz). Jeli tego nie uczynisz, to Photoshop zmieni rozdzielczo obrazu, zachowujc jego wymiary osigane w druku i powikszajc wymiary w pikselach. Jest to efekt niepo dany, bowiem nie wpywa wcale na popraw jakoci obrazka, a jedynie na niepotrzebne powikszenie pliku program po prostu wstawi dodatkowe piksele metod interpolacji. W tym momencie okno dialogowe Image Size (Wielko obrazka) powinno wic wyglda, podobnie jak na rysunku 2.2.Rysunek...</p>