Sylaby syczaki ś, ź, ć, dź

Embed Size (px)

Text of Sylaby syczaki ś, ź, ć, dź

  1. 1. d
  2. 2. sia, sio, sie, siu, si, si si a, o, e, u, y, , asia, osio, esie, usiu, isi
  3. 3. zia, zio, zie, ziu, zi, zi, zi azia, ozio, ezie, uziu, izi
  4. 4. cia, cio, cie, ciu, ci, ci, ci a, o, e, u, y acia, ocio, ecie, uciu, ici
  5. 5. dzia, dzio, dzie, dziu, dzi, dzi, dzi adzia, odzio, edzie, udziu, ydzi d