หลักสูตรแกนกลาง2551(ล่าสุด)

 • CategoryAutomotive

 • View323975

Report
หลักสูตรแกนกลาง2551(ล่าสุด) - Page 1
หลักสูตรแกนกลาง2551(ล่าสุด) - Page 2
หลักสูตรแกนกลาง2551(ล่าสุด) - Page 3
หลักสูตรแกนกลาง2551(ล่าสุด) - Page 4
หลักสูตรแกนกลาง2551(ล่าสุด) - Page 5
หลักสูตรแกนกลาง2551(ล่าสุด) - Page 6
หลักสูตรแกนกลาง2551(ล่าสุด) - Page 7
หลักสูตรแกนกลาง2551(ล่าสุด) - Page 8
หลักสูตรแกนกลาง2551(ล่าสุด) - Page 9
หลักสูตรแกนกลาง2551(ล่าสุด) - Page 10
หลักสูตรแกนกลาง2551(ล่าสุด) - Page 11
หลักสูตรแกนกลาง2551(ล่าสุด) - Page 12
หลักสูตรแกนกลาง2551(ล่าสุด) - Page 13
หลักสูตรแกนกลาง2551(ล่าสุด) - Page 14
หลักสูตรแกนกลาง2551(ล่าสุด) - Page 15
หลักสูตรแกนกลาง2551(ล่าสุด) - Page 16
หลักสูตรแกนกลาง2551(ล่าสุด) - Page 17
หลักสูตรแกนกลาง2551(ล่าสุด) - Page 18
หลักสูตรแกนกลาง2551(ล่าสุด) - Page 19
หลักสูตรแกนกลาง2551(ล่าสุด) - Page 20
หลักสูตรแกนกลาง2551(ล่าสุด) - Page 21
หลักสูตรแกนกลาง2551(ล่าสุด) - Page 22
หลักสูตรแกนกลาง2551(ล่าสุด) - Page 23
หลักสูตรแกนกลาง2551(ล่าสุด) - Page 24
หลักสูตรแกนกลาง2551(ล่าสุด) - Page 25
หลักสูตรแกนกลาง2551(ล่าสุด) - Page 26
หลักสูตรแกนกลาง2551(ล่าสุด) - Page 27
หลักสูตรแกนกลาง2551(ล่าสุด) - Page 28
หลักสูตรแกนกลาง2551(ล่าสุด) - Page 29
หลักสูตรแกนกลาง2551(ล่าสุด) - Page 30
หลักสูตรแกนกลาง2551(ล่าสุด) - Page 31
หลักสูตรแกนกลาง2551(ล่าสุด) - Page 32
หลักสูตรแกนกลาง2551(ล่าสุด) - Page 33
หลักสูตรแกนกลาง2551(ล่าสุด) - Page 34
หลักสูตรแกนกลาง2551(ล่าสุด) - Page 35
หลักสูตรแกนกลาง2551(ล่าสุด) - Page 36
of 36
Description
หลักสูตรแกนกลาง2551(ล่าสุด)
Transcript
 • 1. หลักสูตรแกนกลางสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. การปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร 3. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Basic Education Curriculum) ท้องถิ่น สถานศึกษา มาตรฐาน หลักสูตรแกนกลาง ระดับชาติ 4. ปรับปรุงมาตรฐาน จัดทำแกนกลางที่ชัดเจน ปรับปรุงกระบวนการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ปรับบทบาทเขตพื้นที่การศึกษา 5. ปรับปรุงมาตรฐาน จัดทำแกนกลางที่ชัดเจน ปรับปรุงกระบวนการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ปรับบทบาทเขตพื้นที่การศึกษา 1 2 3 4 6. ปรับมาตรฐาน การเรียนรู้ ให้มีความเหมาะสมชัดเจน จัดทำตัวชี้วัดชั้นปี( ภาคบังคับ ) ตัวชี้วัดช่วงชั้น( ม .ปลาย ) 1.ปรับปรุงมาตรฐาน 1 2 7.   8. 2.หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2 3 1 เกณฑ์การจบหลักสูตร โครงสร้าง สาระการเรียนรู้( เนื้อหา ) 9.   10. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียนปรับปรุง กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม เวลาเรียน ระดับประถมศึกษา ป .1 ป .2 ป .3 ป .4 ป .5 ป .6 *กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย 200 200 200 160 160 160 คณิตศาสตร์ 200 200 200 160 160 160 วิทยาศาสตร์ 80 80 80 80 80 80 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 120 120 120 120 120 120
 • ประวัติศาสตร์
40 40 40 40 40 40
 • ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
 • หน้าที่พลเมืองวัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม
 • เศรษฐศาสตร์
 • ภูมิศาสตร์
80 80 80 80 80 80 สุขศึกษาและพลศึกษา 80 80 80 80 80 80 ศิลปะ 80 80 80 80 80 80 การงานอาชีพ และเทคโนโลยี 40 40 40 80 80 80 ภาษาต่างประเทศ 40 40 40 80 80 80 รวมเวลาเรียน( พื้นฐาน ) 840 840 840 840 840 840 *กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 120 120 120 *รายวิชา/กิจกรรมที่สถานศึกษา จัดเพิ่มเติมตามความพร้อมและจุดเน้น ปีละไม่เกิน40ชั่วโมง รวมเวลาเรียนทั้งหมด ไม่เกิน1,000ชั่วโมง/ปี 11. ประถมศึกษา( ป . ๑ - ๖ )รวม ๖ ปีจำนวน ๖๐ ชั่วโมง มัธยมศึกษาตอนต้น( ม . ๑ - ๓ ) รวม ๓ ปีจำนวน ๔๕ ชั่วโมง มัธยมศึกษาตอนปลาย( ม . ๔ - ๖ ) รวม ๓ปีจำนวน ๖๐ ชั่วโมง กิจกรรมเพื่อสังคมและ สาธารณะประโยชน์ ให้สถานศึกษาจัดสรรเวลา ให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรม ดังนี้ 12. ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า ๘๑ หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน ๔๑หน่วยกิตรายวิชาเพิ่มเติมตามที่สถานศึกษากำหนด ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า๗๗ หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน ๔๑ หน่วยกิตและรายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมิน ตามที่สถานศึกษากำหนด ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมิน ตามที่สถานศึกษากำหนด ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่สถานศึกษากำหนด 1 2 3 4 5 เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 13. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สมรรถนะสำคัญ มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คุณลักษณะ อันพึงประสงค์ วิสัยทัศน์ คุณภาพของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตร 14.
 • -
 • -
 • -
 • -
 • มาตรฐานช่วงชั้น
 • ตัวอย่างสาระการเรียนรู้
 • กำหนดเวลาเรียนรวมแต่ละปี
 • สถานศึกษากำหนดเกณฑ์การจบ หลักสูตรทั้งหมด
 • ระดับการศึกษา๔ ช่วงชั้น
 • ตัดสินผลการเรียนระดับมัธยมศึกษา ตอนต้นเป็นรายปี
อดีต
 • วิสัยทัศน์
 • คุณลักษณะอันพึงประสงค์
 • สมรรถนะสำคัญ
 • ตัวชี้วัดชั้นปี( ป . ๑-ม . ๓ )
 • กำหนดสาระการเรียนรู้แกนกลาง
 • กำหนดเวลาเรียนขั้นต่ำแต่ละกลุ่มสาระในแต่ละปี
 • ส่วนกลางกำหนดเกณฑ์กลาง การจบหลักสูตร
 • ประถมศึกษา ม . ต้น ม . ปลาย
 • ตัดสินผลการเรียนระดับมัธยมศึกษา ตอนต้นเป็นรายภาค
ปรับปรุง ประเด็นเปลี่ยนแปลงสำคัญในหลักสูตรแกนกลาง 15. 3.บทบาทเขตพื้นที่การศึกษา ทักษะ ประสบการณ์ องค์ความรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ระดับชาติ ( กรอบหลักสูตรระดับชาติ ) 16. หลักสูตรแกนกลาง
 • มาตรฐานการเรียนรู้
 • สาระการเรียนรู้แกนกลาง
 • โครงสร้างหลักสูตร
 • เกณฑ์การวัดผลประเมินผล
กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น การวัดประเมินคุณภาพ ระดับท้องถิ่น เป้าหมาย/ จุดเน้น หลักสูตรสถานศึกษา แกนกลาง ความต้องการของท้องถิ่น ส่วนที่สถานศึกษาเพิ่มเติม + + + + สพท . โรงเรียน สพฐ . การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 17. หลักสูตรแกนกลาง หลักสูตร สถานศึกษา ความต้องการ ของท้องถิ่น ความต้องการ ของสถานศึกษา หลักสูตรแกนกลาง 18. 4.ปรับกระบวนการพัฒนาหลักสูตร หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรสถานศึกษา มาตรฐานหลักสูตรแกนกาง 19. หลักสูตร สถานศึกษา 20. องค์ประกอบสำคัญ ( ส่วนนำ )วิสัยทัศน์ พันธกิจ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ฯลฯ โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา( รายวิชาพื้นฐานรายวิชาเพิ่มเติม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เวลาเรียน ) 21. รายวิชา (Courses) กลุ่มสาระการเรียนรู้ (Learning area) 22. จำนวนและการดำเนินการ ๑ ................. ๒ ................ ๓ ................ การวัด ๕ ................. ๖ ................. ๗ ................ ๘ ................. พีชคณิต ๙ ................. ๑๐ ................ ๑๑ ................ ๑๒ ............... รายวิชา สาระ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ รายวิชา รายวิชา 23. กลุ่มสาระการเรียนรู้ รายวิชา ทัศนศิลป์ ดนตรี/นาฏศิลป์ สุขศึกษา พลศึกษา 4 1 2 3 ศิลปะ สุขศึกษา พลศึกษา 24. กลุ่มสาระการเรียนรู้ รายวิชา สังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ 1 2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 25. & รายวิชาพื้นฐาน ( มาตรฐาน/ตัวชี้วัด ) รายวิชาเพิ่มเติม ( ผลการเรียนรู้ ) 26. โครงสร้างหลักสูตรระกับชั้นมัธยมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓( ภาคเรียนที่ ๑ ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓( ภาคเรียนที่ ๒ ) รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน หน่วยกิต( ชม .) รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน หน่วยกิต( ชม .) รายวิชาพื้นฐาน ๑๑( ๔๔๐ ) รายวิชาพื้นฐาน ๑๑( ๔๔๐ ) ท๒๓๑๐๑ ภาษาไทย ๕ ๑ . ๕( ๖๐ ) ท๒๓๑๐๒ ภาษาไทย ๖ ๑ . ๕( ๖๐ ) ค๒๓๑๐๑ คณิตศาสตร์๕ ๑ . ๕( ๖๐ ) ค๒๓๑๐๒ คณิตศาสตร์๖ ๑ . ๕( ๖๐ ) ว๒๓๑๐๑ วิทยาศาสตร์๕ ๑ . ๕( ๖๐ ) ว๒๓๑๐๒ วิทยาศาสตร์๖ ๑ . ๕( ๖๐ ) ส๒๓๑๐๑ สังคมศึกษา๕ ๑ . ๕( ๖๐ ) ส๒๓๑๐๓ สังคมศึกษา๖ ๑ . ๕( ๖๐ ) ส๒๓๑๐๒ ประวัติศาสตร์๕ ๐ . ๕( ๒๐ ) ส๒๓๑๐๔ ประวัติศาสตร์๖ ๐ . ๕( ๒๐ ) พ ๒๓๑๐๑ สุขศึกษา๕ ๐ . ๕( ๒๐ ) พ ๒๓๑๐๒ สุขศึกษา ๖ ๐ . ๕( ๒๐ ) พ๒๓๑๐๓ พลศึกษา ๕ ๐ . ๕( ๒๐ ) พ๒๓๑๐๔ พลศึกษา ๖ ๐ . ๕( ๒๐ ) ศ๒๓๑๐๑ ทัศนศิลป์ ๑( ๔๐ ) ศ๒๓๑๐๒ ดนตรีและนาฎศิลป์ ๑( ๔๐ ) ง๒๓๑๐๑ เทคโนโลยี ๑( ๔๐ ) ง๒๓๑๐๒ การงานอาชีพ ๑( ๔๐ ) อ ๒๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๕๑ . ๕( ๖๐ ) อ ๒๓๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๖ ๑ . ๕๐( ๖๐ ) 27. องค์ประกอบ สำคัญ ( ส่วนนำ )วิสัยทัศน์ พันธกิจ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ฯลฯ โครงสร้างหลักสูตร ( รายวิชาพื้นฐานรายวิชาเพิ่มเติม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เวลาเรียน ) คำอธิบายรายวิชา( รหัสวิชา ชื่อรายวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้ระดับชั้น เวลาเรียน ) 28. ท23101 ภาษาไทย5 รายวิชาพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 1.5 หน่วยกิต ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ตัวชี้วัด:ท ๑ . ๑ ม ๓ / ๑ท ๑ . ๑ ม ๓ / ๓ท๑ . ๑ ม ๓ / ๔ท ๑ . ๒ ม ๓ / ๑ท ๑ . ๒ ม ๓ / ๒ท ๑ . ๒ ม๓ / ๓ท๑ . ๒ ม๓ / ๔ท ๑ . ๒ ม๓ / ๕กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 29. รายวิชาเพิ่มเติม ว23201พลังงานกับการดำรงชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 1 หน่วยกิต ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ผลการเรียนรู้1 ................................................................................ 2............................................................................... 3.............................................................................. 4.............................................................................. 5.............................................................................. 6.............................................................................. 30. องค์ประกอบ สำคัญ ( ส่วนนำ )วิสัยทัศน์ พันธกิจ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ฯลฯ โครงสร้างหลักสูตร ( รายวิชาพื้นฐานรายวิชาเพิ่มเติม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เวลาเรียน ) คำอธิบายรายวิชา( รหัสวิชา ชื่อรายวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้ระดับชั้น เวลาเรียน ) เกณฑ์การจบ หลักสูตร 31. ตราโรงเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ ( สังกัด )เขตพื้นที่การศึกษา .............. หลักสูตรโรงเรียน ........... พุทธศักราช ....( ปีที่เริ่มใช้ ) 32. การสอนระดับชั้นเรียน 33. โครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ ) 34. หน่วยการเรียนรู้ที่1 หน่วยการเรียนรู้ที่1 หน่วยการเรียนรู้ที่1 หน่วยการเรียนรู้ที่1 โครงสร้างรายวิชา คำอธิบายรายวิชา ระดับสถานศึกษา ระดับชั้นเรียน 35. หน่วยการเรียนรู้ที่1 หน่วยการเรียนรู้ที่1 หน่วยการเรียนรู้ที่1 รายวิชา หน่วยการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ 36. www.curriculum51.net