הצפנת שיחות טלפון סלולרי שגם המשטרה לא יכולה לשמוע

  • Published on
    16-Jul-2015

  • View
    60

  • Download
    6

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p> 3CS TPYRCEES</p></li><li><p> cnI puorG tpyrceeS </p></li><li><p> CNI PUORG TPYRCEES </p><p> cnI puorG tpyrceeS </p></li><li><p> 3CS</p><p> . 3CS 2 </p><p> 3CS </p><p> 3CS </p><p> 3CS</p><p> 8 swodniW dna 01 yrrebkcalB ,SOi elppA ,diordnA</p><p> XPB 3CS utnubU ,caM ,swodniw </p></li><li><p> , , </p><p> , </p></li><li><p> 483-4CR &amp; 652-SEA . -</p><p> SMS </p><p> SMS , </p></li><li><p>, . 3cs</p><p> . </p><p> . </p></li><li><p>VOICE EXTENSIONS </p><p> PBX </p><p>Enterprise Messaging Service (EMS) </p></li><li><p> Group Messaging </p><p>Secure on-phone group messaging between trusted contacts. </p><p> Multi-Device Support </p><p>Use SC3 on all your mobile devices, laptops or desktop computers via a single profile. </p><p> Encrypted VPN </p><p>Connect to the Internet anonymously via the SC3 encrypted VPN service. </p><p> Desktop Application </p><p>Switch with ease between your mobile phone and desktop for instant messaging, voice and video. </p><p> Generic File Attachments </p><p>Securely send and receive generic file types such as PDF or Microsoft Office documents. </p></li><li><p> Secure Location Sharing </p><p>Share your location securely with trusted parties anywhere in the world. </p><p> Corporate Address Book </p><p>Search &amp; import users from your companys private address book. </p><p> Video &amp; Voice Notes </p><p>Record or select audio/video files and send to another SC3 user, as an encrypted file. </p><p> Chat Room </p><p>Enterprise &amp; high volume instant message group server for large audiences that operates on a similar principal as group chat. Includes advanced security controls for effective management. </p><p> Secure &amp; Encrypted Email </p><p>Send fully encrypted emails to any person using your standard mail server. </p></li><li><p> : </p><p> , </p><p> ) ( </p></li><li><p>Ec0UDP5www.youtube.com/watch?v=rZgfhttps:// </p><p>Yo9Hcdr6Ms-://www.youtube.com/watch?v=https </p><p>LnbXLI7www.youtube.com/watch?v=PIaqhttps:// </p><p>o-_bljcr0www.youtube.com/watch?v=yDhttps:// </p><p>NCPCU-qI9q5www.youtube.com/watch?v=https:// </p><p>Q0QohWX5www.youtube.com/watch?v=YyShttps:// </p><p>0TBZFszqA2www.youtube.com/watch?v=Lhttps:// </p><p>HwnBmzdCI6https://www.youtube.com/watch?v=Q </p></li><li><p> 3cs tpyrceeS</p></li><li><p>IMSEC </p><p>Information Management &amp; Security </p><p> : 052-365-3227 </p><p> - 054-5680114 </p></li></ul>

Recommended

View more >