5S Handbook - Ahead

  • Published on
    22-Jun-2015

  • View
    504

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Tai liu gii thiu va hng dn ap dung Cng cu 5S quan ly mi trng lam vic trong moi t chc.

Transcript

<ul><li> 1. Xy dng v thc hin 5S Nguyn L Quc Vit Chuyn gia t vn</li></ul> <p> 2. 5S l g? Sng lc (Sort) Sp xp (Set-In-Oder) Sch s (Shine) Sn sc (Standardize) Sn sng (Sustain) Mt nh my khng thc hin 5S th thng y bi bn, du my. Cc linh kin, ngh nm la lit quanh nhng khu vc khng c thit k r rng; thit b mc tin khng c bo tr. Khi s c, li xy ra th rt kh pht hin. Tinh thn cng tc lm vic yu v nh my lun ngp trong nhng rc ri.www.v-ventures.vn2 3. ngha ch 5S S1: Sng lc Phn loi nhng g cn thit v khng cn thit, ch gi li nhng g cn thit ni lm vic v loi b nhng g khng cn thit.S2: Sp xp Mi vt u c dnh du v sp xp ngn np mi ngi u d dng tm thy. Lun lun tr li vt dng v ng ch qui nh.S3: Sch s V sinh. Lun lun duy tr vic qut dn, lau chi ni lm vic. Xc nh nguyn nhn gy bn khc phc. www.v-ventures.vn3 4. ngha ch 5S S4: Sn sc Duy tr sng lc, sp xp, sch s mi ni. a ra qui nh, th tc khuyn khch mi ngi tham gia thc hin lin tc v bin n thnh vn ha t nhin ni lm vic.S5: Sn sng Duy tr thc hin 4S u lin tc. N lc hnh thnh thc t gic lun t mi vt ng ch v v sinh sch swww.v-ventures.vn4 5. Ti sao 5S li cn thit? 5S c li g cho ti? Ci thin iu kin lm vic an ton. Ci thin thu nhp. Loi b nhng kh khn v mt mi. Ci thin thng tin, giao tip trnh sai st khi lm vic.www.v-ventures.vn5 6. Ti sao 5S li cn thit? 5S em li li ch g cho Nh my? Gim thi gian chun b sn xut = tng nng sut. Gim sn phm li = tng cht lng Gim lng ph = gim chi ph Gim tr hon = tng thi gian giao hng Gim tai nn = tng mc an ton Gim s c = cng vic tri chy Gim than phin = tng tinh thn.Cng ty pht trin!!!www.v-ventures.vn6 7. Cc bc trin khai 5S Lp i 5SChn khu vc Phn cng trch nhim Kho st, chp nh hin trng Chn a im cha vt loi b Gn th Quyt nh gi hoc loi b Thc hin lin tc 5S www.v-ventures.vn 7nh gi 8. Cng c duy tr chng trnh 5Swww.v-ventures.vn8 9. V d: 5S ti phn xngwww.v-ventures.vn9 10. V d: 5S ti kho biwww.v-ventures.vn10 11. V d: 5S ti vn phngwww.v-ventures.vn11 12. Phng php Sng lc Bc 1 a ra tiu chun cho vic quyt nh vt g l cn thit. Nhng vt s dng hng ngy t ti ni s dng Nhng vt s dng hng tun t gn dy chuyn sn xut Nhng vt s dng 2 thng 1 ln t gn phn xng Nhng vt khng bit lc no s s dng Lu vo kho tm (nu khng s dng trong 1 nm th loi b) Nhng vt khng s dng Loi b iBc 2 Chn mt khu vc d thc hin thnh cng; ln lch cho vic gn th v thc hin vic phn loi nh tiu chun. Quyt nh ti ch v thc hin ti chwww.v-ventures.vn12 13. Phng php Sng lc Bc 3 Ban 5S thng xuyn kim tra s tun th Kim tra thng xuyn v khng bo trc. Chm im khu vc; a ra phn hi v nhng g nn gi v nn loi b.Bc 4 m bo khng nhng vt khng cn thit b mang vo Nh my. Khng to ra ni lu tr nhng vt khng cn thit. Nu mt vt khng c ch lu tr th ta bit rng n khng cn thit.www.v-ventures.vn13 14. Phng php Sng lcwww.v-ventures.vn14 15. Phng php Sng lcwww.v-ventures.vn15 16. Phng php Sp xp Bc 1 Sp xp ngn np nghim tc ng bao gi sp xp vt g khng cn thit, ch cn b chng i. Trong khu vc lm vic, ch lu gi ti thiu nhng vt cn thit nht. Xc nh vt no l dng ring c nhn v dng chung. Bc 2 Chn ni hp l t vt dng Xc nh mt ni thun tin ti khu vc lm vic lu tr vt dng Vt c dng cng nhiu th t cng gn ni lm vic. www.v-ventures.vn16 17. Phng php Sp xp Bc 3 Chn cch lu gi vt dng C rt nhiu cch lu tr vt dng: nh k, hp ng, t cha, treo. Ni lu tr phi c dnh du r rng d dng nhn bit v ly c. Chng ta hoan nghnh mi tng thc hin ca cc b phn. Sp xp theo chc nng: ni lu tr nhng vt dng c cng chc nng Sp xp theo sn phm: tp hp mt b cc vt dng cn thit cho vic sn xut mt loi sn phm v t n vo mt thng cha hoc t chung cng mt ni.Bc 4 S dng bng hiu Lp t cc bin bo trong khu vc lu tr nh du cch thc lu tr vt dng r rng Dn nhn nhn din cho mi vt dng Ghi s theo di vt dngwww.v-ventures.vn17 18. Phng php Sp xpwww.v-ventures.vn18 19. Phng php Sp xpwww.v-ventures.vn19 20. Phng php Sp xpwww.v-ventures.vn20 21. Phng php Sp xpwww.v-ventures.vn21 22. Gii php Sp xpwww.v-ventures.vn22 23. Gii php Sp xpwww.v-ventures.vn23 24. Gii php Sp xpwww.v-ventures.vn24 25. Gii php Sp xpwww.v-ventures.vn25 26. Gii php Sp xpwww.v-ventures.vn26 27. Gii php Sp xpwww.v-ventures.vn27 28. Phng php Sch s Bc 1 Qut sch tt c bi bn V sinh t trn cho n sn nh Dng chi, gi lau v sinh tht k m bo mi nhn vin v lnh o cng tham gia v sinhBc 2 Sa cha nhng vn c pht hin sau khi v sinh Sn nh khng bng phng s nh hng vic vn chuyn, lm try xt sn phm v khng an ton. Kim tra xem c vn g i vi my mc hay khng?www.v-ventures.vn28 29. Phng php Sch s Bc 3 Xc nh nguyn nhn gy bn v loi b ngun gy bn Bn lau chi hng ngy, nhng mi th vn khng sch s? Hy pht hin nguyn nhn gy bn v x l bi bn khng xy ra na Hp ban 5S tm nguyn nhn v cch gii quyt ngn nga bi bn.Bc 4 Lp tiu chun v sinh, lch v sinh hng ngy cho tng khu vc cng vi ngi chu trch nhim, khng c b qua.www.v-ventures.vn29 30. Phng php Sch swww.v-ventures.vn30 31. Phng php Sn sc Nu chng ta kin tr thc hin 3S u tin Sng lc, Sp xp, Sch s v ci tin lin tc th chng ta s d dng tiu chun ha cng vic ca mnh hng ti vic p ng cc tiu chun ca ISO.www.v-ventures.vn31 32. Phng php Sn sc Thc hin kim sot bng trc quan (hnh nh, biu , lu ...) Xy dng chnh sch, th tc, khen thng, k lut Bng hng dn, quy nh s dng cc vt dng Thit lp s v tr www.v-ventures.vn32 33. Phng php Sn sng Bc 1 Duy tr nhn thc v 5S Chng ta cn phi lin tc n lc ci tin Nh my v c ng chng trnh 5S Ph bin bn tin, p phch, gii thng, khu hiu 5S thng xuyn tht sinh ng v sng to. Lun kch hot cc hot ng ci tinBc 2 To ra c hi ci tin 5S Cc cng c thng dng: Tham quan thc t 5S Lin tc hi tho ci tin S dng cng c trc quan Quy trnh, hng dn d tm thy Cc tiu ch nh gi www.v-ventures.vn33 34. Phng php Sn sng Bc 3 To ng lc duy tr 5S nh gi 5S, khen thng nh k nh k quay phim, chp hnh nhng khu vc lm vic so snh s tin bwww.v-ventures.vn34 35. Phng php Sn sngwww.v-ventures.vn35 36. Phng php Sn sngwww.v-ventures.vn36 37. Cc im cn nh ca S1 Mc tiu chnh ca S1 l g? Vt cn thit v s lngCc thch thc ca S1 l g? Quyt tm loi bPhng php ph bin thc hin S1 l g? Gn thwww.v-ventures.vn37 38. Cc im cn nh ca S2 Mc tiu chnh ca S2 l g? Mi vt dng cn c quy nh v tr c thThch thc ca S2 l g? Duy tr mi th phi nm ng ti v tr ca nPhng php ph bin thc hin S2 l g? Phng php sp xp: 3 ng, FIFO, 5W-H, Ergonomic Phng php nhn bit: tem nhn, mu sc, nh duwww.v-ventures.vn38 39. Cc im cn nh ca S3 V sinh l g? Loi tr ngun bn, tm kim bt thng, duy tr nguyn bnMc tiu chnh ca S3 l g? Mi th tnh trng khng cn lm schThch thc ca S3 l g? V sinh l mt phn cng vic ca mi ngiim quan trng khi thc hin S3? Lp k hoch v sinh 5W-H www.v-ventures.vn39 40. Cc im cn nh ca S4 Mc tiu chnh ca S4 l g? Mi th u cn c tiu chunThch thc ca S4 l g? Tun th ng cc nguyn tc v hng dnNguyn tc quan trng khi thc hin S4? 3 ging Trc quanwww.v-ventures.vn40 41. Cc im cn nh ca S5 Mc tiu chnh ca S5 l g? Duy tr to thi quenThch thc ca S5 l g? T chc nh gi thng kwww.v-ventures.vn41 42. By gi chng ta s bt u tri nghim cc phng php 5S Chc Nh my thnh cng v pht trin!!!www.v-ventures.vn42</p>