IBT doo Eko Stit ABSORBENT Organski Brosura Spillsorb Cansorb Ibt Doo Sh

  • Published on
    29-Jun-2015

  • View
    1.708

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Organski absorbent za upijanje sirokog spektra hemikalija i naftenih derivata ,1 kg Absorbenta upije 8 do 12 litara hemikalija.Ne upia vodu .Hidrofoban i Oleofilan.Koristi se i u mediciskim ustanovama za upiajnje razlivenog krvnog seruma.Ne ispusta upijene materije.Sprecava isparavanje 98%.Ubrzava biorazlaganje.Na vodama ostaje i nakon punog zasicenja Koristi se u emedijaciji zemljista i filtraciji otpadnih voda .Koriscen u svim vecim svetskim akcidentnim situacijama razlivanja nafte na vodama i kopnu.Koristi ga Naftna Industrija Srbije i Elektroprovreda. Idealan za Javna Komunalna preduzeca i Vatrogasne brigade.Upotreba u kucnim uslovima malih radionica i velikih industrijskih sistema.Pakovanje 25 kg .Lako se uklanja i iza sebe ostavlja suvu podlogu.Konacno zbrinjavanje otpadnog zasicenog absorbenta moguce spaljivanjem u nasim spalionicama SMART ASH ELASTEC i odlaganjem u biojame radi prirodne biorazgradnje.U slucaju ostanka na vodam izemljistu ne ispusta hemikalije i nestvara stetu po biodiverzitet.

Transcript

<ul><li> 1. RAZUMIJEVANJEOKOLIA TRESETNA MAHOVINA-CANSORB organski apsorber Pripremio Cortecros d.o.o.Zagreb, 2008. </li></ul><p> 2. TRESETNA MAHOVINA - CANSORBTresetna mahovina-Cansorb moe se pronai samo sjeverno od 49 paralele i ima najbolje karakteristike upijanja od svih poznatih vrsta tresetne mahovine. U svom prirodnom obliku, svaki kg tresetne mahovine zadri 9 do 14 kg vode. Tresetna mahovina-Cansorb obraen je kao sirovina koja sadri 90% vlage kroz pripremu tresetita i prozraivanje, te se na taj nain smanjuje postotak vlage u sirovini na +/- 60%. Nakon toga se paljivo pobire, zatiuje i doprema do Enwistle, Canada tvornice gdje se pomou specijalnog tretmana zagrijavanja i procesa suenja pomou zraka smanjuje sadraj vlage na +/- 10%. Na ovom stupnju svojstva vlakana za zadravanje vode se mijenjaju tako da njihova stanina struktura postaje hidrofobna (otporna na vodu) i ima prirodnu sposobnost upijanja i zadravanja ugljikovodika. Tresetna mahovina-Cansorb potom se kompresira u 57 litarske vree za isporuku kroz iroku mreu licenciranih distributera.Tresetna mahovina-Cansorb nije toksian, prirodan, 100% organski, laboratorijski testiran, industrijski apsorbent koji je ekonomian, djelotvoran, neabrazivan, ne isputa sakupljenu tekuinu, a u svom prirodnom obliku je biorazgradiv. Inherentna kapilarna aktivnost mahovine omoguuje snanu i brzu akciju upijanja ulja, otapala, tekih metala, pesticida i drugih organskih kemikalija.Tresetna mahovina-Cansorb potiskuje vlagu i upija ugljikovodike na vodi ili zemlji, u suhim ili mokrim uvjetima i ne zahtijeva posebno trenirane strunjake ili visokotehnoloku opremu za rukovanje i odlaganje potroene mahovine.Tresetna mahovina-Cansorb je lagan pa ga se stoga moe ga se vie nositi/transportirati, vie i lake poistiti, te utediti na trokovima transporta i odlaganja.Iskoritena tresetna mahovina-Cansorb nee otputati sakupljene zagaivae, te je time olakano ienje i rukovanje/manipulacija.Iskoritena tresetna mahovina-Cansorb se moe spaliti ili odloiti u odlagalita otpada ili na poljodjelske farme bez opasnosti za okoli.Tresetna mahovina-Cansorb kao izvor energije pridonosi cca 20000 kcal iskljuujui apsorbirane ugljikovodike, a spaljivanjem ostaje manje od 2 % originalnog volumena.Dostupan je u kompresiranim i nekompresiranim vreama, u branama, arapama, jastucima i krpama, u razliitim kombinacijama kompleta za brzu reakciju i u pakiranjima za filtraciju i bio-remedijaciju. CorteCros d.o.o. distributer partner, Nova Ves 57 Zagreb Tel: +385 1 466 7383 Fax: +385 1 466 73 82 2 e-mail: info@cortecros.hr Internet: www.cortecros.hr 3. TRESETNA MAHOVINA - CANSORB Koristi se u svrhe ienja okolia i bio-remedijaciju, anajee koriste ga vatrogasci, industrija, zrane luke,eljeznice, transportne kompanije, javne garae i servisneradionice, rafinerije nafte i transportna postrojenja, naftovodi,buaa postrojenja, marine, luke; lista je beskrajna!Takoer se koristi se za filtriranje industrijskog otpada,tekih metala, algi i industrijskog otpada i ostataka kopanjaruda.Kod industrijske i primjene u irokoj potronji upija boje nabazi ulja, tintu i sredstva za bojanje, ivotinjske masti, biljnaulja i krv. Zbog visokog kapaciteta upijanja tresetna mahovina-Cansorb moe znatno smanjiti zapaljive pare i time eliminirati opasnost od eksplozije. U sluaju benzina postie se 90% smanjenje para benzina. Neke od supstanci koje tresetna mahovina-Cansorb uspjeno apsorbira:ivotinjske mastiaceton cikloheksanmetil metakrilat krvaceton cianohidrin diklorbenzen naftalen bunker c uljeakrolein diklormetan2-nitroanilin sirova nafta alkoholi 1,2-dikloretan nitrobenzen ulja za podmazivanje alilklorid etanol pentan sredstvo za ispiranje cijanida acetonitriletil benzenpentaklofenol dizel goriva amil acetatetil eterfenol Sredstvo za bojanjeAvgas 100/130etilen glikolfenol(48% u acetonu) benzin/petrolbenzen heptan petroleum ether teki metali butanolheksan propanol herbicidibutil acetat heksaklorbenzenscintilacijska tekuina tintemaslana kiselinaheksaklorbutaden silikonsko ulje (100CS) avionska goriva2-butanonheksakloretantetrakloretan kerozin/parafinbromodiklormetan heksan (97%) tetrahidrofuran motorna ulja bromoformisobutanol toluen boje na bazi uljacanola uljeisoprentrietilamin pcbs karbon disulfidisopropanoltrikloretilen pesticidikarbon tetraklorid JP/7 triklorfenol stiren kloroformmetanolvinil acetat otapalaklorometan metilen klorid vinil klorid varsol klorobenzenmetil etil keton ksilen biljna uljakukuruzno ulje metilfenolCorteCros d.o.o. distributer partner, Nova Ves 57 Zagreb Tel: +385 1 466 7383 Fax: +385 1 466 73 82e-mail: info@cortecros.hr Internet: www.cortecros.hr3 4. TRESETNA MAHOVINA - CANSORBUklanjanje ulja sa tla Tresetna mahovina-Cansorb se raspri/razbaca po podruju to je mogue bre i podjednako kako bi se omoguilo trenutno upijanje. Nakon toga se ta mjeavina sakupi i stavi u kontejner radi odlaganja, bilo da e se spaliti, odloiti u zemlju ili na odlagalita za bio-razgradnju.Karakteristina vremena upijanja (slika) Benzin 2 sekundePlinsko ulje5 sekundiMotorno ulje 20 sekundiKrv30 sekundiLagana sirova nafta60 sekundiTeka sirova nafta 90 sekundiUklanjanje ulja na vodama stajaicama Raspriti/razbacati tresetnu mahovinu-Cansorb po povrini vode dovoljne gustoe kako bi dolo do potpunog upijanja. Vrijeme upijanja e se poveati za oko 15% u odnosu na upijanje na zemlji. Nakon upotrebe Cansorb e imati tendenciju formiranja prekrivaa koji e se sputati prema dnu gdje se moe pokupiti.Odlaganje Spaljivanjem ostaje manje od 2% originalnog volumena. Moe se odlagati u zemlju, na farme kao korisni kompost. To je moda jedini uljni apsorbent koji sadri huminsku kiselinu koja pomae u bio-degradaciji ugljikovodika kroz mikropsku aktivnost. Zbog svoje prirodne kapilarne sposobnosti vrlo brzo inkapsulira ugljikovodike i druge zagaivae. Nee curiti niti sputati zagaivae to omoguuje jednostavno rukovanje i ienje. Tresetna mahovina-Cansorb je testiran prema proceduri o toksinim karakteristikama sa uljem. Ako uvjeti ne doputaju spaljivanje (da, esto se moe spaliti i na samoj vodi) moe se jednostavno pokupiti sa povrine vode pomou mrea. Moe se pomesti, pograbljati ili vakumirati nakon upotrebe. CorteCros d.o.o. distributer partner, Nova Ves 57 Zagreb Tel: +385 1 466 7383 Fax: +385 1 466 73 82 4 e-mail: info@cortecros.hr Internet: www.cortecros.hr 5. FILTRACIJE I PROIAVANJE VODESvijet profitira iz brige o zagaenju, u vremenu kada mlade tvrtke mogu poboljati svoj rad i preokrenuti trend zagaenja u okoliu. To se moe postii uz racionalne trokove i bez ugroavanja financijske stabilnosti ili zdravlja sadanjih i buduih generacija. Industrijski otpad, netretirane otpadne vode iz tekstilnihbojadisaonica, metalne industrije ili proizvodnje baterija imajuvisoki postotak boja i tekog metala. Iako su sredstva za bojanjeu pravilu biorazgradiva, potrebni su specijalni tretmani kako bi seobnovila znaajna koliina kisika koji je iskoriten. Priroda moeeliminirati teke metale koji su baeni tijekom proizvodnog proce-sa, ali je potreban dug period da bi se raspali, a tragovi koji ostanumogu biti visoko toksini.Kemijsko tretiranje kemikalija nije odgovor! To kota, opasno je zarukovanje i prije i poslije procesa i problem je odlaganje istoga.Istjecanje filtracijeTestovi pokazuju da nakon samo dva isputanja otpadnih voda kroz pokriva od tresetne mahovine i vode smanjuje se koncentracija metala i to znaajno ispod dozvoljene granice za te toksine komponente. Takva mahovina se ne smatra zagaenom i potpuno je sigurno njome rukovati ili ju skladititi, a odlaganje ne predstavlja problem. Cansorb se moe koristiti kao ista. Upija 8-12 puta vlastite teine i moe ukloniti ili neutralizirati 95-100 % zagaenja prisutnog u vodi bez posebnih procedura i nee izazvati probleme u smislu da je opasan za rukovanje ili teak za odlaganje.Jedinstvena stanina struktura omoguava upijanje otpadnih voda i komponenti boja. Zbog kemijskog sastava Cansorb moe stabilizirati ili neutralizirati te elemente. Zbog moi upijanja kroz svoju vanjsku strukturu pora moe inkapsulirati, okruiti i zakljuati tekuine i topive krutine u elatinastu unutranjost i na taj nain eliminirati mogunost curenja kada se odloi na odlagalita.Prihvaen aktualni proces proiavanja vode primjenom Cansorba kao filtra u skladu je s veinom procedura kontrole zagaenja mnogih dravnih agencija poput USA Agencije za zatitu okolia. Federalna vlada Kanade i provincijske vlade su prihvatile odlagalita u zemlji kao prihvatljivu metodu za iskoritenu mahovinu. Ta iskoritena mahovina se moe i spaliti bez opasnosti za atmosferu. Kompanije koje rade istraivanja na podruju filtracije vode koritenjem mahovine otkrile su da se iskoriten treset moe koristiti i u hortikulturne svrhe sa izvrsnim rezultatima. Nema opasnosti da e ita iscuriti iz treseta i zagaditi podzemne vode.Trokovi ovise o stupnju zagaenja, dnevnom kapacitetu i drugim faktorima koji su jedinstveni za svaku individualnu situaciju. Troak Cansorba kao prirodnog izvora je minimalan. Cijena tehnologije je mnogo nia nego proces filtracije. Proizvoa Cansorba je osigurao izvor sirovog treseta za sve sadanje i budue korisnike i njihove klijente za sljedeih 100 godina. CorteCros d.o.o. distributer partner, Nova Ves 57 Zagreb Tel: +385 1 466 7383 Fax: +385 1 466 73 82 e-mail: info@cortecros.hr Internet: www.cortecros.hr5 6. FILTRACIJE I PROIAVANJE VODE Rezultati testa uklanjanja tekih metala polutanata metodom Husson/Couplan Water Treatment System METALI LIMIT ISTJECANJAPRIJEPOSLIJE Cijanid 0,03 36,000,03 Flourid 18,0 Aluminij0,02 40,000,30 Bari1,00 Kadmium 0,10 25,000,10 Krom+60,05 300,00 0,04 Krom+30,25 300,00 0,25 Bakar 0,20 250,00 0,20 eljezo 0,50 31,500,25 Olovo 0,05 8,40 0,03 Mangan1,00 Nikal 1,00 67,500,05 Srebro0,050,05 Cink0,05 7,50 0,08 Antimon30,000,05 iva 15,000,01Rezultati testa uklanjanja polutanata (uz dodatne teke metale) iz uzorka dnevnog kunog istjecanja metodom Husson/Couplan Water Treatment System OBILJEJE PRIJE TRETMANA POSLIJE TRETMANA Obojani uzorak A 1250 APHA 65 APHA Obojani uzorak B2700 PT/CO10 PT/CO Muljeviti uzorak A21,5 APHA 3 APHA Muljeviti uzorak B530 PPM SiO21,1 PPM SiO2 Muljeviti uzorak C 660JTU 0 JTU C.O.D.1200 PPM85 PPM B.O.D.150 PPM8 PPM T.O.D 1200 PPM 156 PPM Fosfati33,6 PPM 0,76 PPM Zadrana krutina216 PPM4 PPM CorteCros d.o.o. distributer partner, Nova Ves 57 Zagreb Tel: +385 1 466 7383 Fax: +385 1 466 73 82 6 e-mail: info@cortecros.hr Internet: www.cortecros.hr 7. UPOTREBA CANSORBA I PIJESKA KAO FILTERA OTPADNIH VODAMale zajednice, ljetovalita i kampovi mogu utedjeti na instalaciji i obnovi sustava proiavanja otkad postoji ova mogunost. Istraivanja koja su provedena u SAD-u pokazala su da ovaj princip filtracije eliminira neke od problema koji postoje kod tretiranja otpadnih voda.Filtar se sastoji od prostora promjera 21-27 metara koji je pokriven sa 61-76 cm pijeska, a pijesak je prekriven sa 20-30 cm tresetne mahovine. Svaki sustav filtracije je opremljen sa prskalicama za navodnjavanje kako bi se otpadne vode rasprile preko filtera. Na taj nain se uklanja oko 99 % fosfata i gotovo 100% kisika i coliform bakterije. Ista stvar je i sa duikom s tim da bi se jo bolje uklanjanje duika postiglo kada bi se treset usadio sa prirodnim plinovima.U usporedbi sa postojeim metodama uklanjanja otpada, ova metoda ima niske trokove instalacije, rada i odravanja. S vie od 500 godina postojanja izvora treseta i osiguranjem isporuke za sljedeih 100 godina nema potrebe za drugim metodama uklanjanja otpada. S obzirom na veliinu postrojenja potrebnog za male zajednice, ljetovalita, kampove i ruralne potroae, proi e 15-20 godina prije nego se tresetna mahovina treba zamijeniti. ak i tada se tresetna mahovina ne treba unititi ve ju samo treba obogatiti sa nutrijentima i bit e izvrsno gnojivo za zemlju. Taj je sustav u potpunosti prirodan. Ne zahtijeva nikakve skupe i potencijalno opasne kemikalije koje same po sebi izazivaju probleme zagaenja. Sve se moe reciklirati. Cansorb je 100 % prirodan. Nema procesnih aditiva.Eksperimenti sa razliitim vrstama tresetne mahovine i pijeska pokazala su da ovaj sustav radi vrlo dobro pod strogo kontroliranim uvjetima i upotrebom automatskih prskalica. Ove procjene i ocjene su uinjene kako bi se omoguila primjena ovog sustava i na sustave odlaganja za gradove koji zauzimaju velike povrine. Ogromni su potencijali za upotrebu Cansorb-a u sustavima tretiranja otpadnih voda. CorteCros d.o.o. distributer partner, Nova Ves 57 Zagreb Tel: +385 1 466 7383 Fax: +385 1 466 73 82 e-mail: info@cortecros.hr Internet: www.cortecros.hr7 8. CANSORB NA BRODOVIMA-ZATITA RIJEKA i OCEANA1989. potonue Exxon Valdeza rezultiralo je isputanjem 35 tisua tona toksine sirove nafte u vrlo ekoloki osjetljivom podruju Aljaske. Pogreke koje su uzrokovale i rezultirale izljevanjem razbijesnile su Ameriku javnost posebno protiv Exxona, ali i openito protiv zagaenja okolia. Pria je ivjela i 1990. budui da plae blizu mjesta izljevanja su bile jo uvijek zagaene i mnoge pravne bitke su se vodile tijekom proljea.4. veljae 1970. tanker Arrow udario je u stijenu Cerberus u zaljevu Chedabucto, Nova kotska. 16 tisua tona Bunker C ulja izlilo se u zaljev. Izvreno je testiranje tresetne mahovine kao apsorbera. Tresetna mahovina je prvo rasprena na stazu od 6 m2 koja je polako strujala prema obali. Koristei mreu od 0,6 cm ice postavljenu vertikalno na vodu, dvije osobe su dovukle mrlju do obale.22. travnja 1970. potonue trajekta Patric Morris rezultiralo je do zagaenja plaa blizu Glace zaljeva, Nova kotska sa Bunker C uljem. Plaa je bila pokrivena sa brojnim nakupinama Bunker C ulja. Tresetna mahovina je rasprena po plai, pomijeana sa Bunker C uljem i uklonjena sa grabljama. Uklonjeno je oko 95 % ulja.U studenom 1970. privatna tvrtka je koristila tresetnu mahovinu za sakupljanje sirove nafte na obalnim rubovima rijeke St.Lawrence. Zahvaena je povrina duine 457 metara i irine 60 metara. 20 ljudi je radilo tri dana tijekom oseke. Rasprili/razbacali su oko 113 litara tresetne mahovine na 9 m2 plae. Na stjenovitim rubovima, ista tehnika je uklonila oko 90% ulja.Uskoro e tankeri koji prevoze naftu morati imati posebnu opremu za istakanje ulja i uklanjanje. Prema obalnoj strai, tankeri, obalni tegljai morat e nositi sljedeu opremu prema Zakonu o zagaenju iz 1990.: upijai, neiskriave grablje, lopate, kontejnere pogodne za prihvat sakupljenog otpada, disperzante za ienje palube, zatita odjea, neiskriave prenosive pumpe i crijeva.Pomorska pravila naglaavaju kakvu opremu trebaju imati razliiti tipovi plovila. Plovila ispod 122 metra duine moraju imati dovoljno opreme za prihvat i uklanjanje najmanje 1200 litara ulja. Plovila preko 122 metra duine moraju imati takvu opremu za najmanje 2000 litara. Tegljai u unutranjosti moraju imati opremu za sakupljanje najmanje 159 litara dok plovila koja prevoze ulja kao sekundarni kargo trebaju imati opreme za najmanje 80 litara. Sva ta oprema je dizajnirana ba za izlijevanja na palubama. Za sada nema zahtjeva da plovila nose materijal za sakupljanje s vode. Iako je Valdez zauzeo najvei...</p>