Kỹ năng Đọc Hiệu Quả - wWw.STruyện.com

  • Published on
    28-Nov-2014

  • View
    399

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Xem thm ti http://struyen.com Hc ting Anh online ti http://englishvt.com Cam kt bn gii ting Anh sau 4 tun hc min ph Bn mun mua hosting hoc VPS, Domain vi gi r nht, hy tham kho cc coupon m gim gi ti http://hostingaz.info

Transcript

<ul><li> 1. !! </li> <li> 2. Di n n th o lu n k n ng m m K n ng c hi u qu 2 " " Ph n 1 L i ni u................................................................................................................3 Ph n 2 c sch hi u qu .....................................................................................................4 I. c sch v nh ng tc d ng............................................................................................4 1. c sch gip t ng c ng kh n ng giao ti p...........................................................5 2. c sch gip rn luy n n ng l c t ng t ng, lin t ng, sng t o.....................5 3. c sch gip rn luy n n ng l c ngn ng ..............................................................6 4. c sch gip s ng t t trong x h i v lm ng i ....................................................7 II. Cc y u t nh h ng n t c c ...........................................................................8 1. Y u t ch quan ...........................................................................................................8 2. Y u t khch quan .......................................................................................................8 III. Gi i thi u m t vi ph ng php c sch ..................................................................9 1. M t s ph ng php c thng th ng: ...................................................................9 2. Ph ng php Skimming reading..............................................................................11 3. Ph ng php c ng c............................................................................................12 4. Ph ng php c Multilines.....................................................................................14 5. Ph ng php PhotoRead ..........................................................................................14 6. Ph ng php c SQ3R............................................................................................21 IV. Nh ng i u nn bi t khi c sch ..............................................................................23 1. Vi l i khuyn khi c sch ......................................................................................23 2. M i quy t c vng c sch hi u qu .................................................................24 3. Vi ti u x o c sch..............................................................................................26 Ph n 3 Nh ng cu chuy n v vi c c sch......................................................................27 I. Bc H c sch th no? ..............................................................................................27 II. T n m n v chuy n c sch .......................................................................................29 III. L p trnh vi c c sch...........................................................................................33 IV. c sch l m t rn luy n tr nh v t duy.............................................................34 V. Bn v ni m vui v n i bu n c a vi c c sch..........................................................43 V. Nh ng con s xung quanh vi c c sch.....................................................................46 Ph n 4 Ti li u tham kh o .................................................................................................48 # $ %&amp; ' () * + , # %- . /0 % 1 </li> <li> 3. Di n n th o lu n k n ng m m K n ng c hi u qu 3 Ph n 1 L i ni u Di n n th o lu n k n ng m m (www.kynangmem.com) xin cho cc b n! Trong su t th i gian k t khi thnh l p, di n n KNM nh n c s tham gia c ng nh ng h nhi t tnh c a r t nhi u c dn m ng. Cc thnh vin c a di n n KNM ng gp r t nhi u nh ng bi vi t, chia s r t nhi u nh ng tr i nghi m cu c s ng nh m chia xy d ng m t kho k n ng gip ch cho vi c pht tri n c a gi i tr Vi t ni ring v c a ng i Vi t ni chung. l nh ng k n ng c, k n ng vi t, k n ng thuy t trnh, k n ng t ch c v r t nhi u cc k n ng c n thi t. y l m t trong s t ebook ni v k n ng c sch hi u qu - m t trong nh ng k n ng quan tr ng trong vi c ti p nh n v n ki n th c v t n c a nhn lo i. Ebook ny khng c inh s tr thnh m t ti li u chu!n dnh cho m i ng i nh ng n l s t p h p c a r t nhi u cc bi vi t, cc ti li u v k n ng c. Ebook ny s gip cc b n d dng h"n trong vi c tra c u, tm hi u v h c h#i k n ng c. N i dung ebook trnh by xoay quay nh ng ph "ng php c, nh ng i u c n bi t khi c m t cu n sch v c nh ng cu chuy n v ci s c c a con ng i. Xin nh$c l i, b n ch t c a nh ng dng vi t d i y u l s t p h p t cc bi vi t c nh gi cao trn nhi u wedsite v di n n nn c th c d% b n. Khi bin so n, chng ti r t c g$ng trnh by n i dung m t cch m ch l c, c t ch c ti n cho vi c tham kh o c a cc b n. Ebook ny c ng chnh l ebook u tin, l cng s c c a KNM. Chng ti mu n n tr nn th c s h u ch v i cc b n. V th hy g&amp;i nh ng gp v cho chng ti theo %a ch' email: bqtkynangmem@gmail.com ho(c b n c th ng gp ki n tr c ti p trn di n n th o lu n k n ng m m www.kynangmem.com. Xin chn thnh c m "n! </li> <li> 4. Di n n th o lu n k n ng m m K n ng c hi u qu 4 Ph n 2 c sch hi u qu I. c sch v nh ng tc d ng c sch l cng vi c c ng l nhu c u khng th thi u c a ng i i h c. Vi c c sch c th c th c hi n bn h c, gc th vi n hay m t n"i no n u b n c th i gian r nh v c h ng th c. Khng ph i n by gi chng ta m i b$t u c sch, vi c c sch ph i di n ra t khi chng ta bi t n sch v v tr ng h c. Th nh ng qu trnh c sch c di n ra th ng xuyn hay khng ty thu c hon c nh ring c a m)i ng i, v k t qu c sch c ng khng gi ng nhau. Ng i c hi n nay c xu h ng ch' thu h*p ph m vi c g$n li n v i chuyn mn c a mnh, i u gip cho nh ng hi u bi t chuyn mn su s$c h"n. Th nh ng, s r t t t n u vi c c sch c m r ng h"n n cc ph m vi lin i, ho(c nh ng ph m vi t ng ch ng khng c g lin quan n chuyn mn nh ng th c ra n c nhi u tc ng n cng vi c v cu c s ng sau ny. C ng i cn phn chia r ch ri ra 2 lo i sch c: m t lo i ch' c bi t, nh i khi v khng c n ghi chp; m t lo i khc c lin quan m t thi t n chuyn mn hay v m t nhu c u no , ng i c c n vi t l i nh ng chnh, ghi l i tm t$t n i dung, d+n ch ng ho(c v thnh nh ng s" , cho d n$m. Nh v y, v hnh trung, lo i sch u ng i ta c th c m i lc m i n"i: trn xe but, phng ch , trn tu h#a, tu i n ng m, th m ch nh v sinh...; lo i sch th hai ph i c c bn bn sch, gi y bt, trong khng gian yn t-nh t ng i t. t p. Trong th c t , tc d.ng c a vi c c sch khng ch d ng l i ch ti p thu ki n th!c m c sch cn l m t bi n php hon thi n m i m(t c a con ng i. V i ngh-a ny, cc lo i sch v n ha h c, v n ch "ng, l%ch s&amp;, tri t h c khng ch' l nh ng lo i sch thu n chuyn mn m tr thnh sch chung cho </li> <li> 5. Di n n th o lu n k n ng m m K n ng c hi u qu 5 m i ng i, cho x h i. Nh ng ci l i c a chuy n c sch qu r rng, thi t ngh- khng c n nh$c l i. Bn c nh vi c c sch ti p thu tri th c, vi c c sch i khi cn rn luy n cho b n nh ng k- n ng, tnh c m v thi quen h u ch m i khi b n khng nh n ra. 1. c sch gip t ng c ng kh n ng giao ti p B n c bao gi th y ng i ngng khi ng tr c m ng? B n c bao gi run l!y b!y khng bi t di n t mnh nh th no tr c m i ng i? B n c bao gi ni vng vo m t v n v c g$ng gi i thch m ng i khc v+n khng sao hi u n i? c sch th c ch t l m t qu trnh giao ti p, khi tc gi quy n sch v b n l nh ng nhn v t tham gia giao ti p. Ch' c i u qu trnh giao ti p ny di n ra 1 chi u, nh ng v n tc gi ni n i su vo tr no v hnh thnh t duy b n th nh ng nh ng suy ngh- c a b n tc gi khng h bi t c n u b n khng vi t th hay g i i n tho i ph n h,i. Qu trnh giao ti p ny gip cc b n hi u v n , bi t cch trnh by v n theo chi u h ng tri n khai hay khi qut h p l, cch l lu n hay dng d+n ch ng ch ng minh cho m t lu n i m no . c sch m t th i gian lu, b n s bi t trnh by v n m t cch khc chi t, m ch l c, sung s , c u c a g n gng d hi u. Khng ch' v y, nh lo i hnh giao ti p (c bi t ny, b n s tinh t h"n khi c m nh n, phn on nh ng c m xc, thi c a ng i khc. Hnh thnh nh ng ph n x v s nh y c m, linh ho t c n thi t x&amp; l v n . Ch/ng h n, b n bi t ni b ng ng i u th no, khi no ni khi no ng ng, khi no (t cu h#i kh"i g i, khi no pha tr t o c m h ng m i ng i tham gia giao ti p... 2. c sch gip rn luy n n ng l c t ng t ng, lin t ng, sng t o Sch c vi t b ng h th ng ngn ng , c. th l cc ch vi t c n i k t lin t.c v i nhau t o thnh cu, dng, o n, bi... T ng c dng lun c ngh-a, v nt ngh-a l i c quy chi u vo cc s v t t "ng ng trong cu c </li> <li> 6. Di n n th o lu n k n ng m m K n ng c hi u qu 6 s ng. Th d. ni n 't-nh v t' chng ta ngh- n m t lo t cc , dng hay cy tri c (t trong tr ng thi yn t-nh, ni n 'qu o' chng ta ngh- n t p h p nh ng i m t o nn m t con ng khp kn dnh cho s chuy n ng c a m t th c th no , ho(c ni n 'hoa mai' chng ta ngh- n lo i hoa nhi u cnh, n vo ma xun, *p v m i ng i thch th ng th c... Nh v y, qu trnh c sch th c ch t c ng l m t qu trnh quan st cc s v t v hi n t ng trong cu c s ng th c m ch vi t c quy c t ng tr ng thng qua qu trnh t ng t ng, lin t ng. R,i c ng c khi s lin t ng n y sinh khi b n so snh nh ng v n c c trong sch ny v sch khc, trong quan i m c a ng i ny ng i khc, ci gi ng v khc nhau, t i sao l i c gi ng v khc nh v y... Tr t ng t ng phong ph, suy ngh- c(n k , k t h p v i nh ng ng l c khm ph tm ti s gip b n hnh thnh n ng l c sng t o, ngh- ra ci m i, tm ra ci m i v t lm ra ci m i. Khng c c sch, ng i ta kh c th th c hi n c i u . 3. c sch gip rn luy n n ng l c ngn ng B n th ng vi t sai chnh t v r t ng i vi t v s m i ng i ch c. B n hay vi t nh ng cu khng ng ng php ti ng Vi t, ho(c nh ng cu c.t, cu qu khng cc thnh ph n chnh. C ng c th b n s&amp; d.ng nh ng t ng khng h p v i i t ng b n mu n c p. Ho(c b n c v n t v ng qu t, khng huy ng ra trnh by sng t# m t v n . Th m ch b n khng hi u r t nhi u t ng trong ti ng Vi t c ngh-a l g v b n ch a h nghe qua... Vi c c sch l bi n php h u hi u nh t gip b n kh$c ph.c nh ng sai st trong vi c s&amp; d.ng ngn ng . B n c m t cu n sch v n ch "ng th y tc gi dng nh ng t ng r t hay miu t b u tr i trong nh ng tr ng thi khc nhau. B n s th y nh ng cu v n b$t u b ng ch ng hay v% ng , b$t u b ng ng t ho(c tnh t m v+n ng c u trc ng php ti ng Vi t. B n bi t cch dng nh ng t ng chuy n ti p 'nh v y', ' "ng nhin' m t cch kho lo uy n </li> <li> 7. Di n n th o lu n k n ng m m K n ng c hi u qu 7 chuy n di n t v n . B n c ng s b$t g(p nh ng hnh th c vi t ng c a nh ng t ng m b n phn vn l 0ng l khng bi t vi t th no... V chnh qu trnh c sch lu di, s t p trung v tinh s gip b n hnh thnh nh ng k- n ng ngn ng . 4. c sch gip s ng t t trong x h i v lm ng i c sch v s ng t t l hai vi c xem ra ch/ng n nh p g v i nhau nh ng th c ch t c s tc ng qua l i r t l n. Ai c ng bi t, ng i bi t suy ngh- ph i tri, bi t l l l nh ng ng i khng s ng ty ti n. M i l i ni, suy ngh- v vi c lm c a h lun h ng t i ci hay, ci *p; h ng t i l i ch b n thn trong m i quan h v i l i ch chung c a nh ng ng i xung quanh. Cch s ng l mn trang s c qu gi nh t m m)i ng i t trang b% cho mnh thng qua h c v n, c. th l t vi c c sch. c sch th d.c th thao gip chng ta bi t rn luy n s c kh#e d o dai b n b- h"n. c sch tri t h c, chng ta nh n ra nh ng quy lu t v nh ng di n bi n th c h trong cu c s ng, t hnh thnh cch nhn v cch ngh- c a b n thn. c sch v t l chng ta hi u bi t v quy lu t v n ng c a th gi i t nhin h"n, t ng d.ng vo cu c s ng. c sch v n h c hnh thnh c m xc, thi h p l tr c m i c nh ng , cu c i; xy d ng i s ng hi ha, nhn v n, c chi u su... Tm l i, sch em n cho con ng i m t cu c s ng t t *p, ha h p gi a b n thn v i c ng ,ng, mi tr ng xung quanh, x h i v c nhn lo i. D- nhin, nh ng i u c trnh by pha trn khng ph i l t t c nh ng l i ch mang l i c a vi c c sch. Chng ta cn c th th y, ng i c nhi u sch c ki n th c su r ng, h i t. nhi u n ng l c, l i ni c c" s v c uy tn nn c m i ng i l$ng nghe, xem tr ng... Nh ng ai c ng bi t, c sch tr c tin l gip mnh cng t t h"n. </li> <li> 8. Di n n th o lu n k n ng m m K n ng c hi u qu 8 II. Cc y u t nh h ng n t c c 1. Y u t ch quan i u quan tr ng nh t c hi u qu c l l thi . C n ph i gi m t thi l c quan v t tin l mnh c th lm c v lm d dng. Scott Bonstein dng cu: "It's easy, and I like it" t ni v i mnh tr c khi c. B n c th ni: "chuy n nh# nh con th# b# vo gi#" T th ng,i v mi tr ng c: c n t o cho mnh m t mi tr ng th t tho i mi, g n gng. Ng,i ngay ng$n trn gh , hai chn (t th/ng th$n trn sn, th/ng l ng. nh sng c n ph i . N u ma ng ng,i c sch trong ch n th thi r,i, sng ra nhi u khi th y quy n sch l i th i qu n queo n m gc no . Sch c n c (t th/ng trn bn 2. Y u t khch quan T c c c ng ph. thu c vo ngn ng v th lo i sch Th c ra c nhanh c ng c nghin c u nhi u nh ng khng ph i c ph "ng php c a n c ngoi l c th p d.ng c Vi t Nam, ti xin ch' ra vi v d.: - V i ti ng Anh, cch t duy v cch vi t c a sch n c ngoi l ki u tr c ti p (direct), t c l i vo v n m t cch tu n t . N u ai h c vi t lu n ti ng Anh chu!n m c c ng th y cch vi t c a h l t cc l n chia thnh cc nh# h"n lin ti p, v v y, nhi u khi c m t o n b n ch' c n c cu m l g n nh n$m c n i dung, ph n bn trong ch' l i su v chi ti t. - V i ti ng Vi t v v n ha ng, ki u t duy l i ki u vng vo, do v y khi c ta c ng ch a th hi u tc gi ni g, nhi u khi cu quan tr ng l i n m ch) r t kh tm. - V i ti ng Nh t/ Trung: h l ch t ng hnh, do v y vi c s&amp; d.ng k thu t nng t c c c ng r t thu n l i. Do m$t ta nh n d ng hnh nh nhanh v </li> <li> 9. Di n n th o lu n k n ng m m K n ng c hi u qu 9 t t h"n ch vi t, khi c ch t ng hnh c ng kch thch c t ng t ng, t duy nhanh h"n. - Ph. thu c nhi u vo cch vi t sch: + Truy n: c r t nhanh v chng ta quy chi u, t ng t ng d dng v nhanh chng s ng trong ng c nh c a cu chuy n. + Sch t h c: c c ng r t nhanh, cc sch teach yourself c a n c ngoi m d%ch ra ti ng Vi t th ta c m t bu i c ng c vi cu n. + Sch gio khoa, tri t h c, l lu n: khng th c nhanh, v m)i cu ch th ng c nghi n ng+m k , c khi ta c m t cu m ph i r t lu m i hi u h t ngh-a c. III. Gi i thi u m t vi ph ng php c sch 1. M t s ph ng php c thng th ng: Th c ra, vi c luy n cho mnh 1 ph "ng php c c th cn ph. thu c nhi u y u t , c nh ng ng i r t d dng c nhanh, c ng i mu n c nhanh th qu l m t kh kh n c c l n. Vi c c sch nhanh c nhi u ph "ng php nh ng c l cch c ny thu c lo i dn d, d ti p thu. u tin l...</li></ul>

Recommended

View more >