K nng c Hiu Qu - wWw.STruyn.com

 • Published on
  28-Nov-2014

 • View
  398

 • Download
  0

DESCRIPTION

Xem thm ti http://struyen.com Hc ting Anh online ti http://englishvt.com Cam kt bn gii ting Anh sau 4 tun hc min ph Bn mun mua hosting hoc VPS, Domain vi gi r nht, hy tham kho cc coupon m gim gi ti http://hostingaz.info

Transcript

 • 1. !!
 • 2. Di n n th o lu n k n ng m m K n ng c hi u qu 2 " " Ph n 1 L i ni u................................................................................................................3 Ph n 2 c sch hi u qu .....................................................................................................4 I. c sch v nh ng tc d ng............................................................................................4 1. c sch gip t ng c ng kh n ng giao ti p...........................................................5 2. c sch gip rn luy n n ng l c t ng t ng, lin t ng, sng t o.....................5 3. c sch gip rn luy n n ng l c ngn ng ..............................................................6 4. c sch gip s ng t t trong x h i v lm ng i ....................................................7 II. Cc y u t nh h ng n t c c ...........................................................................8 1. Y u t ch quan ...........................................................................................................8 2. Y u t khch quan .......................................................................................................8 III. Gi i thi u m t vi ph ng php c sch ..................................................................9 1. M t s ph ng php c thng th ng: ...................................................................9 2. Ph ng php Skimming reading..............................................................................11 3. Ph ng php c ng c............................................................................................12 4. Ph ng php c Multilines.....................................................................................14 5. Ph ng php PhotoRead ..........................................................................................14 6. Ph ng php c SQ3R............................................................................................21 IV. Nh ng i u nn bi t khi c sch ..............................................................................23 1. Vi l i khuyn khi c sch ......................................................................................23 2. M i quy t c vng c sch hi u qu .................................................................24 3. Vi ti u x o c sch..............................................................................................26 Ph n 3 Nh ng cu chuy n v vi c c sch......................................................................27 I. Bc H c sch th no? ..............................................................................................27 II. T n m n v chuy n c sch .......................................................................................29 III. L p trnh vi c c sch...........................................................................................33 IV. c sch l m t rn luy n tr nh v t duy.............................................................34 V. Bn v ni m vui v n i bu n c a vi c c sch..........................................................43 V. Nh ng con s xung quanh vi c c sch.....................................................................46 Ph n 4 Ti li u tham kh o .................................................................................................48 # $ %& ' () * + , # %- . /0 % 1
 • 3. Di n n th o lu n k n ng m m K n ng c hi u qu 3 Ph n 1 L i ni u Di n n th o lu n k n ng m m (www.kynangmem.com) xin cho cc b n! Trong su t th i gian k t khi thnh l p, di n n KNM nh n c s tham gia c ng nh ng h nhi t tnh c a r t nhi u c dn m ng. Cc thnh vin c a di n n KNM ng gp r t nhi u nh ng bi vi t, chia s r t nhi u nh ng tr i nghi m cu c s ng nh m chia xy d ng m t kho k n ng gip ch cho vi c pht tri n c a gi i tr Vi t ni ring v c a ng i Vi t ni chung. l nh ng k n ng c, k n ng vi t, k n ng thuy t trnh, k n ng t ch c v r t nhi u cc k n ng c n thi t. y l m t trong s t ebook ni v k n ng c sch hi u qu - m t trong nh ng k n ng quan tr ng trong vi c ti p nh n v n ki n th c v t n c a nhn lo i. Ebook ny khng c inh s tr thnh m t ti li u chu!n dnh cho m i ng i nh ng n l s t p h p c a r t nhi u cc bi vi t, cc ti li u v k n ng c. Ebook ny s gip cc b n d dng h"n trong vi c tra c u, tm hi u v h c h#i k n ng c. N i dung ebook trnh by xoay quay nh ng ph "ng php c, nh ng i u c n bi t khi c m t cu n sch v c nh ng cu chuy n v ci s c c a con ng i. Xin nh$c l i, b n ch t c a nh ng dng vi t d i y u l s t p h p t cc bi vi t c nh gi cao trn nhi u wedsite v di n n nn c th c d% b n. Khi bin so n, chng ti r t c g$ng trnh by n i dung m t cch m ch l c, c t ch c ti n cho vi c tham kh o c a cc b n. Ebook ny c ng chnh l ebook u tin, l cng s c c a KNM. Chng ti mu n n tr nn th c s h u ch v i cc b n. V th hy g&i nh ng gp v cho chng ti theo %a ch' email: bqtkynangmem@gmail.com ho(c b n c th ng gp ki n tr c ti p trn di n n th o lu n k n ng m m www.kynangmem.com. Xin chn thnh c m "n!
 • 4. Di n n th o lu n k n ng m m K n ng c hi u qu 4 Ph n 2 c sch hi u qu I. c sch v nh ng tc d ng c sch l cng vi c c ng l nhu c u khng th thi u c a ng i i h c. Vi c c sch c th c th c hi n bn h c, gc th vi n hay m t n"i no n u b n c th i gian r nh v c h ng th c. Khng ph i n by gi chng ta m i b$t u c sch, vi c c sch ph i di n ra t khi chng ta bi t n sch v v tr ng h c. Th nh ng qu trnh c sch c di n ra th ng xuyn hay khng ty thu c hon c nh ring c a m)i ng i, v k t qu c sch c ng khng gi ng nhau. Ng i c hi n nay c xu h ng ch' thu h*p ph m vi c g$n li n v i chuyn mn c a mnh, i u gip cho nh ng hi u bi t chuyn mn su s$c h"n. Th nh ng, s r t t t n u vi c c sch c m r ng h"n n cc ph m vi lin i, ho(c nh ng ph m vi t ng ch ng khng c g lin quan n chuyn mn nh ng th c ra n c nhi u tc ng n cng vi c v cu c s ng sau ny. C ng i cn phn chia r ch ri ra 2 lo i sch c: m t lo i ch' c bi t, nh i khi v khng c n ghi chp; m t lo i khc c lin quan m t thi t n chuyn mn hay v m t nhu c u no , ng i c c n vi t l i nh ng chnh, ghi l i tm t$t n i dung, d+n ch ng ho(c v thnh nh ng s" , cho d n$m. Nh v y, v hnh trung, lo i sch u ng i ta c th c m i lc m i n"i: trn xe but, phng ch , trn tu h#a, tu i n ng m, th m ch nh v sinh...; lo i sch th hai ph i c c bn bn sch, gi y bt, trong khng gian yn t-nh t ng i t. t p. Trong th c t , tc d.ng c a vi c c sch khng ch d ng l i ch ti p thu ki n th!c m c sch cn l m t bi n php hon thi n m i m(t c a con ng i. V i ngh-a ny, cc lo i sch v n ha h c, v n ch "ng, l%ch s&, tri t h c khng ch' l nh ng lo i sch thu n chuyn mn m tr thnh sch chung cho
 • 5. Di n n th o lu n k n ng m m K n ng c hi u qu 5 m i ng i, cho x h i. Nh ng ci l i c a chuy n c sch qu r rng, thi t ngh- khng c n nh$c l i. Bn c nh vi c c sch ti p thu tri th c, vi c c sch i khi cn rn luy n cho b n nh ng k- n ng, tnh c m v thi quen h u ch m i khi b n khng nh n ra. 1. c sch gip t ng c ng kh n ng giao ti p B n c bao gi th y ng i ngng khi ng tr c m ng? B n c bao gi run l!y b!y khng bi t di n t mnh nh th no tr c m i ng i? B n c bao gi ni vng vo m t v n v c g$ng gi i thch m ng i khc v+n khng sao hi u n i? c sch th c ch t l m t qu trnh giao ti p, khi tc gi quy n sch v b n l nh ng nhn v t tham gia giao ti p. Ch' c i u qu trnh giao ti p ny di n ra 1 chi u, nh ng v n tc gi ni n i su vo tr no v hnh thnh t duy b n th nh ng nh ng suy ngh- c a b n tc gi khng h bi t c n u b n khng vi t th hay g i i n tho i ph n h,i. Qu trnh giao ti p ny gip cc b n hi u v n , bi t cch trnh by v n theo chi u h ng tri n khai hay khi qut h p l, cch l lu n hay dng d+n ch ng ch ng minh cho m t lu n i m no . c sch m t th i gian lu, b n s bi t trnh by v n m t cch khc chi t, m ch l c, sung s , c u c a g n gng d hi u. Khng ch' v y, nh lo i hnh giao ti p (c bi t ny, b n s tinh t h"n khi c m nh n, phn on nh ng c m xc, thi c a ng i khc. Hnh thnh nh ng ph n x v s nh y c m, linh ho t c n thi t x& l v n . Ch/ng h n, b n bi t ni b ng ng i u th no, khi no ni khi no ng ng, khi no (t cu h#i kh"i g i, khi no pha tr t o c m h ng m i ng i tham gia giao ti p... 2. c sch gip rn luy n n ng l c t ng t ng, lin t ng, sng t o Sch c vi t b ng h th ng ngn ng , c. th l cc ch vi t c n i k t lin t.c v i nhau t o thnh cu, dng, o n, bi... T ng c dng lun c ngh-a, v nt ngh-a l i c quy chi u vo cc s v t t "ng ng trong cu c
 • 6. Di n n th o lu n k n ng m m K n ng c hi u qu 6 s ng. Th d. ni n 't-nh v t' chng ta ngh- n m t lo t cc , dng hay cy tri c (t trong tr ng thi yn t-nh, ni n 'qu o' chng ta ngh- n t p h p nh ng i m t o nn m t con ng khp kn dnh cho s chuy n ng c a m t th c th no , ho(c ni n 'hoa mai' chng ta ngh- n lo i hoa nhi u cnh, n vo ma xun, *p v m i ng i thch th ng th c... Nh v y, qu trnh c sch th c ch t c ng l m t qu trnh quan st cc s v t v hi n t ng trong cu c s ng th c m ch vi t c quy c t ng tr ng thng qua qu trnh t ng t ng, lin t ng. R,i c ng c khi s lin t ng n y sinh khi b n so snh nh ng v n c c trong sch ny v sch khc, trong quan i m c a ng i ny ng i khc, ci gi ng v khc nhau, t i sao l i c gi ng v khc nh v y... Tr t ng t ng phong ph, suy ngh- c(n k , k t h p v i nh ng ng l c khm ph tm ti s gip b n hnh thnh n ng l c sng t o, ngh- ra ci m i, tm ra ci m i v t lm ra ci m i. Khng c c sch, ng i ta kh c th th c hi n c i u . 3. c sch gip rn luy n n ng l c ngn ng B n th ng vi t sai chnh t v r t ng i vi t v s m i ng i ch c. B n hay vi t nh ng cu khng ng ng php ti ng Vi t, ho(c nh ng cu c.t, cu qu khng cc thnh ph n chnh. C ng c th b n s& d.ng nh ng t ng khng h p v i i t ng b n mu n c p. Ho(c b n c v n t v ng qu t, khng huy ng ra trnh by sng t# m t v n . Th m ch b n khng hi u r t nhi u t ng trong ti ng Vi t c ngh-a l g v b n ch a h nghe qua... Vi c c sch l bi n php h u hi u nh t gip b n kh$c ph.c nh ng sai st trong vi c s& d.ng ngn ng . B n c m t cu n sch v n ch "ng th y tc gi dng nh ng t ng r t hay miu t b u tr i trong nh ng tr ng thi khc nhau. B n s th y nh ng cu v n b$t u b ng ch ng hay v% ng , b$t u b ng ng t ho(c tnh t m v+n ng c u trc ng php ti ng Vi t. B n bi t cch dng nh ng t ng chuy n ti p 'nh v y', ' "ng nhin' m t cch kho lo uy n
 • 7. Di n n th o lu n k n ng m m K n ng c hi u qu 7 chuy n di n t v n . B n c ng s b$t g(p nh ng hnh th c vi t ng c a nh ng t ng m b n phn vn l 0ng l khng bi t vi t th no... V chnh qu trnh c sch lu di, s t p trung v tinh s gip b n hnh thnh nh ng k- n ng ngn ng . 4. c sch gip s ng t t trong x h i v lm ng i c sch v s ng t t l hai vi c xem ra ch/ng n nh p g v i nhau nh ng th c ch t c s tc ng qua l i r t l n. Ai c ng bi t, ng i bi t suy ngh- ph i tri, bi t l l l nh ng ng i khng s ng ty ti n. M i l i ni, suy ngh- v vi c lm c a h lun h ng t i ci hay, ci *p; h ng t i l i ch b n thn trong m i quan h v i l i ch chung c a nh ng ng i xung quanh. Cch s ng l mn trang s c qu gi nh t m m)i ng i t trang b% cho mnh thng qua h c v n, c. th l t vi c c sch. c sch th d.c th thao gip chng ta bi t rn luy n s c kh#e d o dai b n b- h"n. c sch tri t h c, chng ta nh n ra nh ng quy lu t v nh ng di n bi n th c h trong cu c s ng, t hnh thnh cch nhn v cch ngh- c a b n thn. c sch v t l chng ta hi u bi t v quy lu t v n ng c a th gi i t nhin h"n, t ng d.ng vo cu c s ng. c sch v n h c hnh thnh c m xc, thi h p l tr c m i c nh ng , cu c i; xy d ng i s ng hi ha, nhn v n, c chi u su... Tm l i, sch em n cho con ng i m t cu c s ng t t *p, ha h p gi a b n thn v i c ng ,ng, mi tr ng xung quanh, x h i v c nhn lo i. D- nhin, nh ng i u c trnh by pha trn khng ph i l t t c nh ng l i ch mang l i c a vi c c sch. Chng ta cn c th th y, ng i c nhi u sch c ki n th c su r ng, h i t. nhi u n ng l c, l i ni c c" s v c uy tn nn c m i ng i l$ng nghe, xem tr ng... Nh ng ai c ng bi t, c sch tr c tin l gip mnh cng t t h"n.
 • 8. Di n n th o lu n k n ng m m K n ng c hi u qu 8 II. Cc y u t nh h ng n t c c 1. Y u t ch quan i u quan tr ng nh t c hi u qu c l l thi . C n ph i gi m t thi l c quan v t tin l mnh c th lm c v lm d dng. Scott Bonstein dng cu: "It's easy, and I like it" t ni v i mnh tr c khi c. B n c th ni: "chuy n nh# nh con th# b# vo gi#" T th ng,i v mi tr ng c: c n t o cho mnh m t mi tr ng th t tho i mi, g n gng. Ng,i ngay ng$n trn gh , hai chn (t th/ng th$n trn sn, th/ng l ng. nh sng c n ph i . N u ma ng ng,i c sch trong ch n th thi r,i, sng ra nhi u khi th y quy n sch l i th i qu n queo n m gc no . Sch c n c (t th/ng trn bn 2. Y u t khch quan T c c c ng ph. thu c vo ngn ng v th lo i sch Th c ra c nhanh c ng c nghin c u nhi u nh ng khng ph i c ph "ng php c a n c ngoi l c th p d.ng c Vi t Nam, ti xin ch' ra vi v d.: - V i ti ng Anh, cch t duy v cch vi t c a sch n c ngoi l ki u tr c ti p (direct), t c l i vo v n m t cch tu n t . N u ai h c vi t lu n ti ng Anh chu!n m c c ng th y cch vi t c a h l t cc l n chia thnh cc nh# h"n lin ti p, v v y, nhi u khi c m t o n b n ch' c n c cu m l g n nh n$m c n i dung, ph n bn trong ch' l i su v chi ti t. - V i ti ng Vi t v v n ha ng, ki u t duy l i ki u vng vo, do v y khi c ta c ng ch a th hi u tc gi ni g, nhi u khi cu quan tr ng l i n m ch) r t kh tm. - V i ti ng Nh t/ Trung: h l ch t ng hnh, do v y vi c s& d.ng k thu t nng t c c c ng r t thu n l i. Do m$t ta nh n d ng hnh nh nhanh v
 • 9. Di n n th o lu n k n ng m m K n ng c hi u qu 9 t t h"n ch vi t, khi c ch t ng hnh c ng kch thch c t ng t ng, t duy nhanh h"n. - Ph. thu c nhi u vo cch vi t sch: + Truy n: c r t nhanh v chng ta quy chi u, t ng t ng d dng v nhanh chng s ng trong ng c nh c a cu chuy n. + Sch t h c: c c ng r t nhanh, cc sch teach yourself c a n c ngoi m d%ch ra ti ng Vi t th ta c m t bu i c ng c vi cu n. + Sch gio khoa, tri t h c, l lu n: khng th c nhanh, v m)i cu ch th ng c nghi n ng+m k , c khi ta c m t cu m ph i r t lu m i hi u h t ngh-a c. III. Gi i thi u m t vi ph ng php c sch 1. M t s ph ng php c thng th ng: Th c ra, vi c luy n cho mnh 1 ph "ng php c c th cn ph. thu c nhi u y u t , c nh ng ng i r t d dng c nhanh, c ng i mu n c nhanh th qu l m t kh kh n c c l n. Vi c c sch nhanh c nhi u ph "ng php nh ng c l cch c ny thu c lo i dn d, d ti p thu. u tin l cch c sch v n h c, truy n c, ti u thuy t... dng gi i tr: - c nh ng th ch' gi i tr th ko c n qu c g$ng c hi u, chng ta c th c qua, l t th t nhanh, s c nh ng n t ng l u vo u chng ta. Khi c o n ny hay, ho(c o n no ko hi u, ko lin k t c v i nhau chng ta c th c l i o n ho(c c l i c truy n. Chng ta c th c t ng o n 1 lc, v c th b# qua nh ng ch) ko quan tr ng, di n t di dng, ki u nh nh ng ch) t hnh dng con ng i, hay l m(c g, thch n g... ci ko quan tr ng t i n i dung cho l$m.
 • 10. Di n n th o lu n k n ng m m K n ng c hi u qu 10 Th c ra ni ci ny h"i th a, b i n u l c gi i tr th th ng ko quan tm n k t qu , m d c quan tm th ch' l nh c bao nhiu, ho(c c ng l r)i th i gian, ko c n thi t ph i c nhanh. - Cch c ti li u tham kh o, sch khoa h c: u tin c l t qua 1 l n, c th nh ng ch) c n l u . L n c ny ko yu c u ph i hi u, nh ng yu c u l ko c b# qua 1 dng no c , nh ng v+n ph i c th t nhanh, l t qua m$t thui, l u l i c g ko quan tr ng c l i l n 2, c ch m, sot cc , lin k t l i cc , t gi i quy t nh ng g mnh th y cn khc m$c, giai o n ny nn g ch l i nh ng chnh, c n l u . c l n 3: l i c th t nhanh, xem l i xem mnh thu nh p c g, c g cn th$c m$c th nn (t m t d u ch m h#i to ng v ... i h#i. C m t i u cc b n nn l u khi c sch, l nn quan tm t i m.c l.c v l i ni u. C m t thi quen c a ti l d c quy n sch no, th m ch l t i n ti c ng c l i ni u tr c, ch' l ph n gi i thi u sch, nh ng n c ngh-a r t l n: m t s sch th l i ni u l gi i thi u tm t$t n i dung v gi i thi u cc t vi t t$t, m t s sch th ch' l gi i thi u ngu,n g c c a cu n sch. Nh ng d th no i ch ng n a th l i ni u th ng gy thi n c m cho ng i c v cu n sch, do n u c th c h t l i ni u th th ng r t c c m tnh v i quy n sch, i u gip chng ta c tm l c h"n. - Cch c th t nhanh khi ... ki m tra bi: gi m.c l.c, tm tn bi c n tm, gi vo bi , gi ra cc ch "ng, c m)i o n trong bi vi ba ch l c th tm ra o n mnh c n tm. M t ph "ng php khc c ng c nhi u i m chung v i ph "ng php trn. Th ng th trong m)i quy n sch 20% s trang sch s ch a 80% n i dung c quy n sch. Khoa h c ch ng minh l m t ng i bnh th ng hi u su t c cao nh t t c l x p x' 80% n i dung. Chng ta u l nh ng ng i bnh th ng. c t nh t 2 l n/quy n sch (trung bnh 300 trang).
 • 11. Di n n th o lu n k n ng m m K n ng c hi u qu 11 L n m t khng ph i l c m l l.c l i quy n sch tm ki m 20% s trang sch ch a 80% n i dung (t c l vo kho ng 50 - 60 trang). M t kho ng 2 ti ng cho l n th nh t. L n hai, ta mang nh ng trang ra c v hi u r rng thm. R rng, nh ng cch c trn y ang c r t nhi u ng i p d.ng. Tuy nhin, hi u qu c a n mang l i th c n ph i xem xt. V y, cc ph "ng php c khc c hi u qu h"n khng? Chng ta hy cng tm hi u ph n sau 2. Ph ng php Skimming reading c l m t k n ng quan tr ng trong. c hi u qu gip h c vin thu th p c nhi u thng tin c n thi t v c t duy t ng quan v m t v n . Trong t t c cc bi ki m tra u c m t ph n ki m tra cc k n ng c. Skimming (k n ng c l t, c nhanh) l m t trong nh ng k n ng quan tr ng v r t h u ch trong nhi u tr ng h p. u tin, b"ng cch c l t nhanh qua o n v n, ng i c s# c c ci nhn t ng qut v n i dung, v n phong v c$u trc c a bi v n . Skimming cho php h c vin n$m c chnh trong bi m t cch nhanh chng v skimming c ngh-a l nhn l t nhanh qua bi c bi t xem bi vi t v ci g. B n hy ni cho h c vin bi t cch c nhanh, c l t v m t s m*o nh# c nhanh m v+n b$t c ng chnh. Th! hai, c l t n m b t c quan i m c a tc gi v v$n , ch i m c c p trong bi c: K n ng skimming r t h u ch khi b n mu n t duy su h"n trong nh ng bi c b ng cch tm ra quan i m c a tc gi m t cch nhanh chng. i u ny r t quan tr ng v c khng ch' l y thng tin m cn bi t xem quan i m c a tc gi v v n m h nu ra: ,ng tnh, ph n i hay trung l p.
 • 12. Di n n th o lu n k n ng m m K n ng c hi u qu 12 Khi c nhanh tm ra quan i m c a tc gi , ta khng c n ph i c t t c t ng t , t ng ch m ch' c m t vi t quan tr ng thi. Nh ng t c th l danh t , ng t ho(c tnh t , th m ch c cc t n i. Ta khng c n i vo c chi ti t t t c cc t trong cu, m ch' c n c qua nh ng t c g ch chn c ng c th hi u c tc gi ny khng thch n. Cu i cng, c l t n m c l-gc trnh by c a bi. i khi chng ta c n bi t ngay c u trc c a m t bi v n ho(c m t cu n sch m khng c n ph i c c m t o n v n hay m t bi di l th. K n ng skimming s r t h u ch trong tr ng h p ny. Ta c n n$m b$t c nh ng t no, d u hi u no nn ch t i tm ra l-gc trnh by c a bi. l cc marking words (t d u hi u) nh : because (v), firstly ( u tin), secondly (th hai), finally (cu i cng), but (nh ng), then (sau ), includes (bao g,m) v nh ng t ch' th i gian khc, v.v. Nh ng t ny s gip cho ng i c nhanh chng nh n ra o n v n c trnh by theo cch no: listing (li t k), comparison-contrast (so snh- i l p), time-order (theo th t th i gian), v cause-effect (nguyn nhn-k t qu ). B n th y y, k n ng skimming r t quan tr ng v v y hy c g$ng thnh th o n u b n c m th y n ph h p v i mnh. 3. Ph ng php c ng c PP c ng c s gip b n ti t ki m m t kho ng th i gian kha kh v i ph "ng php c ki u c , c t ng dng m t, tuy nhin khi b n m i t p th s g(p kh nhi u kh kh n do: + Chng ta t b c d y l c c t u n cu i, li n m ch, c sai hay khng hi u th th quay l i. V tnh ta t o ra m t l i mn trong no v cch c, g(p b t c ti li u no c ng c thi quen nh v y.
 • 13. Di n n th o lu n k n ng m m K n ng c hi u qu 13 + Ph "ng php c ny i ng c l i v i truy n th ng nn yu c u kh n ng ghi nh ng$n h n l n (theo t ng c.m t m t) v t ng h p, hi u thng tin cao. Bnh th ng khi c ta th ng theo h ng sau: >>>>>>>>>>>>>> ( c) > ( c) . V i cch c truy n th ng nh trn, ta m t i h/n m t kho ng th i gian dng cho vi c a m$t v . Nh ng khi luy n c n th kh n ng c hi u c a b n s c c i thi n r r t. N i dung c b n c a ph ng php c ng c: Tr c khi c: - Chu!n b% tinh th n: Nh$m m$t, th su ht di, relax vi giy. - Xc %nh m.c ch: Gi qua vi trang sch, xem cu n sch ni ci g, mnh c n i u g t cu n sch . Ta c th c ph n m.c l.c, tm t$t cc ch "ng n$m b$t c u trc c a n . Quan tr ng nh t l xc %nh xem "tc gi mu n ni g v i mnh? V Mnh c n nh ng g?" Cch c ng c - Dng 1: c ti n >>>>>>>>>>>>> Theo l t nhin th ph n # s l ph n ta nh nh t, v v a c xong cn ph n da cam l ph n b% "nh t" i khi ta c sang ph n #. - Dng 2: c li 5En nh th 2>;y thi Ii trong u, 1 n 59y c >5*2>5;ng nh ti 92>Ii, ng c 2g$ng c D;m 7E2:E2@;ng c 2 c 1 n @;ng khng c c nhi u, ,ng th i trong D6c c 1 n @I2th 2 m to ( t c D;245At m ;y G 2D;m cho thanh QR n @ a 1 n khng t 2 ng 45At m ti ng >Ii trong u, hay >Ii @Ach F5Ac D;2ta ang c ch 2>9o b 2khng cho >I2t 2 ng Anh v n M t l n n a, nh 2r ng 45 i h t s c ;y). H n 59y Ap J.ng ph "ng 45Ap >;y cho t t @ 2 nh ng b c c, bao g,m PREVIEW, PHOTO READ, INVIEW, RAPID READ -2T2b c th 23 >;y, by gi 2@56ng ta G 2 i su h"n :;o chi ti t @ a quy n GAch. Tuy nhin, i :;o chi ti t 7;y @;ng nhi u. Sau khi d 2@Ac l p >;y, 5 2 92 t c t c 2kinh F5 ng 1500 t /012t, :;2 i v i nh ng 1;i vi t >5*2>5;ng, "n 78 n nh truy n trinh NG TI?M TNG C@A CON NG:AI 48. Di n n th o lu n k n ng m m K n ng c hi u qu 48 Ph n 4 Ti li u tham kh o 1. H c hi u qu - Robinson, Francis Pleasant, (1961, 1970) (xu t b n l n th 4.), Harper & Row, New York, NY. 2. Ph ng 12 p c siu t c - Tony Buzan. 3. Ebook: PhotoReading, Paul R.Scheele, M.A. Link download t i %a ch': http://www.4shared.com/file/35398473/123cfda0/The_PhotoReading_Whole _Mind_System_-_Paul_Scheele.html 4. Photoreading - The Whole Mind System, Paul Scheele 5. Tm hi u thm v ph "ng php c qua cc %a ch' sau: http://en.wikipedia.org/wiki/Photoreading http://www.photoreading.com/ http://www.learningstrategies.com/PhotoReading/Intro1.asp http://www.youtube.com/watch?v=cPOIZ6DGXWE&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=5Nf4ObSlejQ&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=wOWpyLFAgHU&feature=related 6. Ngoi ra cn c m t s clip luy n di chuy n m$t nhanh nh ch p: http://youtube.com/watch?v=6TVxfe01aVY http://youtube.com/watch?v=sRi4fxxmNnw http://youtube.com/watch?v=Sf02YOzTyI0 http://youtube.com/watch?v=KRSiDq-y06A http://youtube.com/watch?v=3g_yzoY8yjc 49. Di n n th o lu n k n ng m m K n ng c hi u qu 49 EBOOK KB N>NG CC HIDU QU= Nhi u tc gi V i s ng gp t cc bi vi t c a: MRLIVE TINKERMAN199 SAM BUBAHN SIRIUS FANNTY DUC.SMAX . T ng h p, bin so n: CANLOIMAT87 LING Gp : TINKERMAN199 DIEN N TH=O LUFN KB N>NG M?M www.kynangmem.com Email: bqtkynangmem@gmail.com