Kỹ năng lập kế hoạch

 • Published on
  09-Jan-2017

 • View
  103

 • Download
  0

Transcript

 • K NNG LP K HOCH

 • 1. Khi nimHoch nh l mt qu trnh n nh nhng mc tiu v xc nh bin php tt nht thc hin nhng mc tiu .

  N lin h vi nhng phng tin cng nh vi nhng mc ch. Tt c nhng ngi qun l u lm cng vic hoch nh.

 • 2. nghaT duy c h thng tin liu cc tnh hung qun lPhi hp mi ngun lc ca t chc hu hiu hn. Tp trung vo cc mc tiu v chnh sch ca t chc. Nm vng cc nhim v c bn ca t chc phi hp vi cc qun l vin khc.Sn sng ng ph v i ph vi nhng thay i ca mi trng bn ngoi Pht trin hu hiu cc tiu chun kim tra.

 • 3. Lm th no xc nh cng vic?Khi bt u mt cng vic mi, lm th no trin khai cng vic hon ho?

  Nu bn khng c phng php xc nh y cc yu t, bn c th b st nhiu ni dung cng vic. chnh l mt l hng trong hoch nh cng vic

 • 3. Lm th no xc nh cng vic?PHNG PHP XC NH NI DUNG CNG VIC 5WH2C5MXc nh mc tiu, yu cu cng vic 1W (why)Xc nh ni dung cng vic 1W (what)Xc nh 3W: where, when, whoXc nh cch thc thc hin 1H (how)Xc nh phng php kim sot 1C (control)Xc nh phng php kim tra 1C (check)Xc nh ngun lc thc hin 5M

 • 3.1 Xc nh mc tiu yu cuKhi phi lm mt cng vic, iu u tin m bn phi quan tm l:

  Ti sao bn phi lm cng vic ny?N c ngha nh th no vi t chc, b phn ca bn?Hy qu nu bn khng thc hin chng?

  Why (ti sao?) l 1W trong 5W. Khi bn thc hin mt cng vic th iu u tin bn nn xem xt chng l why vi ni dung nh trn.

  Xc nh c yu cu, mc tiu gip bn lun hng trng tm cc cng vic vo mc tiu v nh gi hiu qu cui cng.

 • 3.2 Xc nh ni dung cng vic1W = what? Ni dung cng vic l gi?

  Hy ch ra cc bc thc hin cng vic c giao.

  Bn hy chc rng, bc sau l khch hng ca bc cng vic trc.

 • 3.3 Xc nh 3WWhere: u, c th bao gm cc cu hi sau:

  Cng vic thc hin ti u?

  Giao hng ti a im no?

  Kim tra ti b phn no?

  Testing nhng cng on no?...

 • 3.3 Xc nh 3WWhen: Cng vic thc hin khi no, khi no th giao, khi no kt thc

  xc nh c thi hn phi lm cng vic, bn cn xc nh c mc khn cp v mc quan trng ca tng cng vic.

  C 4 loi cng vic khc nhau: cng vic quan trng v khn cp, cng vic khng quan trng nhng khn cp, cng vic quan trng nhng khng khn cp, cng vic khng quan trng v khng khn cp. Bn phi thc hin cng vic quan trng v khn cp trc.

 • 3.3 Xc nh 3WWho: Ai, bao gm cc kha cnh sau:Ai lm vic

  Ai kim tra

  Ai h tr.

  Ai chu trch nhim

 • 3.4 Xc nh phng php 1hH l how, ngha l nh th no? N bao gm cc ni dung:

  Ti liu hng dn thc hin l g (cch thc thc hin tng cng vic)?

  Tiu chun l g?

  Nu c my mc th cch thc vn hnh nh th no?

 • 3.5 Xc nh phng php kim sotCch thc kim sot (control) s lin quan n:Cng vic c c tnh g?

  Lm th no o lng c tnh ?

  o lng bng dng c, my mc nh th no?

  C bao nhiu im kim sot v im kim sot trng yu (xem chi tit qua ti liu v MBP phng php qun l theo qu trnh)

 • 3.6 Xc nh phng php kim traPhng php kim tra (check) lin quan n cc ni dung sau:

  C nhng bc cng vic no cn phi kim tra. Thng thng th c bao nhiu cng vic th cng cn s lng tng t cc bc phi kim tra.

  Tn sut kim tra nh th no? Vic kim tra thc hin 1 ln hay thng xuyn (nu vy th bao lu mt ln?).

  Ai tin hnh kim tra?

 • 3.6 Xc nh phng php kim traNhng im kim tra no l trng yu?

  Trong DN khng th c y cc ngun lc tin hnh kim tra ht tt c cc cng on, do vy chng ta ch tin hnh kim tra nhng im trng yu (quan trng nht).

  im kim tra trng yu tun theo nguyn tc Pareto (20/80), tc l nhng im kim tra ny ch chim 20 % s lng nhng chim n 80 % khi lng sai st.

 • 3.7 Xc nh ngun lc (5M)Nhiu k hoch thng ch ch trng n cng vic m li khng ch trng n cc ngun lc, m ch c ngun lc mi m bo cho k hoch c kh thi.

  Ngun lc bao gm cc yu t:

  Man = ngun nhn lc.

  Money = Tin bc.

  Material = nguyn vt liu/h thng cung ng.

  Machine = my mc/cng ngh.

  Method = phng php lm vic.

 • 3.7 Xc nh ngun lc (5M)Man, bao gm cc ni dung:Nhng ai s thc hin cng vic, h c trnh , kinh nghim, k nng, phm cht, tnh cch ph hp?

  Ai h tr?

  Ai kim tra?

  Nu cn ngun phng nga th c ngun lc con ngi h tr khng?

 • 3.7 Xc nh ngun lc (5M)Material = nguyn vt liu/h thng cung ng, bao gm cc yu t:

  Xc nh tiu chun NVL.

  Tiu chun nh cung ng.

  Xc nh phng php giao hng

  Thi hn giao hng.

 • 4. Phn loi4.1 Hoch nh chin lc.4.2 Hoch nh tc nghip.4.3 Hoch nh d n.4.4 Mc tiu.4.5 Hoch nh nm.4.6 Hoch nh thng.4.7 Hoch nh tun.

 • 4.1 Hoch nh chin lc

  c im

  Thi hn: vi nm

  Khun kh: rng

  Mc tiu: t chi tit

 • 4.1 Hoch nh chin lc (tt)Qu trnh c bn ca hoch nh chin lcNhn thc c c hiXc nh cc mc tiu Pht trin cc tin Xc nh cc phng n la chn nh gi cc phng n.La chn phng nHoch nh cc k hoch ph trLng ha bng hoch nh ngn qu

 • 4.1 Hoch nh chin lc (tt)

  u ra ca hoch nh chin lc:

  Mt bn k hoch kinh doanh

  K hoch pht trin cng ty.

 • 4.2 Hoch nh tc nghip

  c im

  Thi hn: ngy, tun, thng

  Khun kh: hp

  Mc tiu: chi tit xc nh

 • 4.2 Hoch nh tc nghip (tt)u ra ca hoch nh tc nghip: H thng ti liu hot ng ca t chc nh: Cc loi s tay, cm nang.Quy trnh hot ngCc quy nhHng dn cng vicCc biu muCc k hoch thc hin mc tiu, d n ngn hn.

 • 4.3 Hoch nh d n

  Xc nh cc yu cu ca d n.

  Xc nh cc quy trnh c bn.

  Xc nh ngun lc cung cp cho d n.

  Xy dng k hoch thc hin d n theo s gantt

 • 4.4 Mc tiu: (Phn ny, bn tham kho theo k nng qun l theo mc tiu)

  Phn loi mc tiu

  iu kin ca mc tiu

  Lp k hoch thc hin mc tiu:

 • 4.4.1 Phn loi mc tiuMc tiu cp cng ty, b phn, c nhnTheo Peter Drucker, mc tiu ca cng ty xp t ngn hn n di hn nh sau:

  Tn ti v tng trng.Li nhunPhn b cc ngun lc v ri roNng sutVi th cnh tranhPht trin ngun lcPht trin cng nghTrch nhm x hi.

 • 4.4.2 iu kin ca mc tiu:iu kin ca mc tiu phi m bo yu cu ca nguyn tc SMARTSpecific - c th, d hiuMeasurable o lng cAchievable va sc.Realistics thc t.Timebound c thi hn.

 • a/Specific - c th, d hiuCh tiu phi c th v n nh hng cho cc hot ng trong tng lai.

  ng ni mc tiu ca bn l dn u th trng trong khi i th ang chim 40 % th phn.

  Hy t mc tiu chim ti thiu 41% th phn, t bn s bit mnh cn phi c t bao nhiu % na.

 • b/Measurable o lng c

  Ch tiu ny m khng o lng c th khng bit c t c hay khng?

  ng ghi: phi tr li th ca khch hng ngay khi c th. Hy yu cu nhn vin tr li th ngay trong ngy nhn c.

 • c/Achievable va sc.

  Ch tiu phi c tnh thch thc c gng, nhng cng ng t ch tiu loi khng th t ni.

  Nu bn khng c ging ca tri ph th ng t ch tiu tr thnh siu sao. Gi trng lng mc l tng 45kg c th va sc hn.

 • d/Realistics thc t.

  y l tiu ch o lng s cn bng gia kh nng thc hin so vi ngun lc ca doanh nghip bn (thi gian, nhn s, tin bc..).

  ng t ch tiu gim 20 kg trong mt thng t trng lng l tng 45 kg trong vng mt thng, nh vy l khng thc t.

 • e/Timebound c thi hn.

  Mi cng vic phi c thi hn hon thnh, nu khng n s b tr hon.

  Thi gian hp l gip bn va t c mc tiu li va dng sc cho cc mc tiu khc.

 • 4.4.3 K hoch thc hin mc tiu (gantt)

  SttNi dung cng vicNgi thc hinTng t.gianTin 124456

 • 4.5 Hoch nh k hoch nmNgun thng tin t lp k hoch nm bao gm:

  T chin lc ca cng ty.

  T cc d n tham gia

  T mc tiu ca cng ty v mc tiu b phn do cng ty giao.

  T cc nhim v theo chc nng nhim v b phn.

 • 4.5 Hoch nh k hoch nm (tt)Ni dung ca k hoch cng tc nm:

  Ni dung cc mc tiu cng vic.Thi gian thc hin.Mc quan trng ca cc cng vic ( gip b phn c th t trng tm vo cng tc no v nh gi cng vic cui nm).

 • 4.6 Hoch nh k hoch thng:

  Ngun thng tin lp k hoch thng

  Cc cng vic trong k hoch nm.

  Cc cng vic thng trc cn tn ti.

  Cc cng vic mi pht sinh do cng ty giao.

 • Ni dung k hoch thng

  Cc cng vic quan trng trong thng

  Phn cc cng vic c th gm: ni dung cng vic, thi gian thc hin, ngi thc hin.

  Cc cng vic cha xc nh c lch (nhng phi lm trong thng hoc lm trong thng sau).

 • 4.7 Hoch nh k hoch tun

  Ngun thng tin lp k hoch tun:

  Cc cng vic trong k hoch thng.

  Cc cng vic trong tun trc cha thc hin xong

  Cc cng vic mi pht sinh do cng ty giao thm.

 • 4.7 Hoch nh k hoch tunNI DUNG BN K HOCH TUNCc cng vic quan trng trong tunPhn cc cng vic c th gm: ni dung cng vic, thi gian thc hin, ngi thc hin, ghi ch (yu cu kt qu).

  Cc cng vic cha xc nh c lch (nhng phi lm trong tun hoc lm trong tun sau).