Lập dự án đầu tư nhà máy sấy bắp và chăn nuôi bò sữa

  • Published on
    19-Jul-2015

  • View
    120

  • Download
    4

Embed Size (px)

Transcript

N V T VN:CNG TY C PHN T VN U T THO NGUYN XANHTHUYT MINH D N

NH MY SY BP TRANG TRI NUI

B SA a im u t: CH U T

CNG TY TNHH MTV CH BINNNG SN

N V T VN

CNG TY CP T VN U T

THO NGUYN XANH

Hu Giang - 2/2015MC LC

1CHNG I: TM TT D N

11.1. Gii thiu ch u t

11.2. M t s b thng tin d n

3CHNG II: CN C U T D N

32.1. Cn c php l

52.2. Cn c kh nng p ng cc yu t u vo cho d n

52.2.1. Vi nh my sy bp:

52.2.2. Vi trang tri chn nui b sa

52.3. Cn c kh nng p ng cc yu t u ra cho d n

52.3.1. Tnh hnh thc n chn nui Vit Nam

62.3.2. Th trng sa Vit Nam

72.4. Kt lun s cn thit u t

8CHNG III: NI DUNG D N

83.1. a im u t d n

83.1.1. V tr u t

83.1.2. iu kin t nhin

93.1.3. iu kin kinh t x hi

103.1.4. Nhn lc

103.1.5. Nhn xt chung

103.2. Quy m d n

113.3. Phng n qun l vn hnh d n

113.4. Nhn s d n

113.5. Tin u t

12CHNG IV: GII PHP THC HIN D N

124.1. Thnh phn 1- Nh my sy bp

124.1.1. Hng mc xy dng

124.1.2. Hng mc my mc thit b

134.1.3. Quy trnh thu hoch v ch bin ti nh my

134.2. Thnh phn 2- Trang tri chn nui b sa

134.2.1. Hng mc xy dng

134.2.2. Hng mc my mc thit b

144.2.3. Gii php chn nui b sa

24CHNG V: TNG MC U T D N

245.1. C s lp tng mc u t

255.2. Ni dung tng mc u t

255.2.1. Ti sn c nh

285.2.2. Vn lu ng sn xut

30CHNG VI: NGUN VN THC HIN D N

306.1. C cu ngun vn thc hin d n

326.2. Phng n vay v hon tr n

34CHNG VII: PHN TCH HIU QU TI CHNH

347.1. Hiu qu kinh t - ti chnh

347.1.1. Cc gi nh kinh t v c s tnh ton

357.1.2. Chi ph ca d n

387.1.3. Doanh thu t d n

437.2. Cc ch tiu kinh t ca d n

437.2.1. Bo co thu nhp

457.2.2. Bo co ngn lu

487.2.3. Kh nng tr n

497.2.4. Hiu qu kinh t x hi

50CHNG VIII: KT LUN

CHNG I: TM TT D N

CHNG I: Gii thiu ch u t

Tn cng ty

: M s doanh nghip:

ng k ln u:

i din php lut:

Chc v: Gim c

a ch tr s

: Vn iu l

:

Ngnh ngh KD: Sn xut, kinh doanh thc n gia sc, gia cm v thy snCHNG I: M t s b thng tin d n

Tn d n

:

a im xy dng: Din tch u t: khong 2 ha Thnh phn d n:

+ Thnh phn 1: Nh my sy bp

+ Thnh phn 2: Trang tri nui b sa Quy m d n

:

+ Cng sut dy chuyn sy bp 18,000 tn bp/nm.

+ Trang tri chn nui b sa qui m: 100 con b ci cho sa Mc tiu u t:

+ u t xy dng mi nh xng v mua sm mi dy chuyn sy bp cng ngh hin i.

+ Xy dng trang tri chn nui b sa

Mc ch u t:

+ p ng y thc n cho n b ca ch u t ng thi cung cp cho cc cng ty sn xut thc n nh CP, Con C,...+ Cung cp ton b sa t n b trong trang tri cho Vinamilk

+ To vic lm v nng cao mc sng cho lao ng a phng, gp phn pht trin kinh t x hi huyn Phng Hip, tnh Hu Giang.

+ t c mc tiu li nhun cho doanh nghip.

Hnh thc u t: u t xy dng mi

Hnh thc qun l : Ch u t trc tip qun l d n thng qua ban Qun l d n do ch u t thnh lp.

Tng mc u t: 46,947,000,000 ng

+ Vn t c l 22,349,000,000 ng chim 48%+ Vn vay ngn hng l 24,598,000,000 ng chim t l 52% Tin u t

:

+ D kin khi cng: qu II/2015.

+ D kin hon thnh v a vo s dng: qu II/2016.

CHNG II: CN C U T D N

CHNG II: Cn c php l

Bo co u t c lp da trn c s cc cn c php l sau:

Lut Xy dng s 16/2003/QH11 ngy 26/11/2003 ca Quc Hi nc CHXHCN Vit Nam;

Lut sa i, b sung mt s iu ca cc Lut lin quan n u t xy dng c bn ca Quc hi kha XII, k hp th 5 s 38/2009/QH12 ngy 19/6/2009;

Lut t ai s 13/2003/QH11 ngy 26/11/2003 ca Quc Hi nc CHXHCN Vit Nam;

Lut u t s 59/2005/QH11 ngy 29/11/2005 ca Quc Hi nc CHXHCN Vit Nam;

Lut Doanh nghip s 60/2005/QH11 ngy 29/11/2005 ca Quc Hi nc CHXHCN Vit Nam;

Lut u thu s 61/2005/QH11 ngy 29/11/2005 ca Quc Hi nc CHXHCN Vit Nam;

Lut Kinh doanh Bt ng sn s 63/2006/QH11 ngy 29/6/2006 ca Quc Hi nc CHXHCN Vit Nam;

Lut Thu thu nhp doanh nghip s 14/2008/QH12 ngy 03/6/2008 ca Quc Hi nc CHXHCN Vit Nam;

Lut Bo v mi trng s 52/2005/QH11 ngy 29/11/2005 ca Quc Hi nc CHXHCN Vit Nam;

B lut Dn s s 33/2005/QH11 ngy 14/6/2005 ca Quc Hi nc CHXHCN Vit Nam;

Lut thu Gi tr gia tng s 13/2008/QH12 ngy 03/6/2008 ca Quc Hi nc CHXHCN Vit Nam;

Ngh nh s 12/2009/N-CP ngy 12/02/2009 ca Chnh ph v vic Qun l d n u t xy dng cng trnh;

Ngh nh s 124/2008 N-CP ngy 11 thng 12 nm 2008 ca Chnh Ph v thu thu nhp doanh nghip;

Ngh nh s 123/2008/N-CP ngy 08/12/2008 ca Chnh ph Qui nh chi tit thi hnh Lut Thu gi tr gia tng;

Ngh nh 140/2006/N-CP ca Chnh ph ngy 22 thng 11 nm 2006 quy nh vic bo v mi trng trong cc khu lp, thm nh, ph duyt v t chc thc hin cc chin lc, quy hoch, k hoch, chng trnh v d n pht trin;

Ngh nh s 80/2006/N-CP ngy 09 thng 8 nm 2006 ca Chnh ph v vic qui nh chi tit v hng dn thi hnh mt s iu ca Lut bo v mi trng;

Ngh nh s 21/2008/N-CP ngy 28/02/2008 ca Chnh ph v sa i b sung mt s iu ca Ngh nh s 80/2006/N-CP ngy 09/08/2006 ca Chnh ph v vic quy nh chi tit v hng dn thi hnh mt s iu ca Lut Bo v mi trng;

Ngh nh s 99/2007/N-CP ngy 13/06/2009 ca Chnh ph v qun l chi ph u t xy dng cng trnh;

Ngh nh s 35/2003/N-CP ngy 4/4/2003 ca Chnh ph quy nh chi tit mt s iu lut phng chy v cha chy;

Ngh nh s 209/2004/N-CP ngy 16/12/2004 ca Chnh ph v vic Qun l cht lng cng trnh xy dng v Ngh nh s 49/2008/N-CP ngy 18/04/2008 ca Chnh ph v vic sa i b sung mt s iu ca Ngh nh 2009/2004/N-CP;

Thng t s 08/2006/TT-BTNMT ngy 08/9/2006 ca B Ti nguyn v Mi trng hng dn v nh gi mi trng chin lc, nh gi tc ng mi trng v cam kt bo v mi trng;

Thng t s 33/2007/TT-BTC ngy 09/4/2007 ca B Ti chnh hng dn quyt ton d n hon thnh thuc ngun vn nh nc;

Thng t s 12/2008/TT-BXD ngy 07/05/2008 ca B xy dng hng dn vic lp v qun l chi ph kho st xy dng;

Thng t s 05/2009/TT-BXD ngy 15/04/2009 ca B Xy dng hng dn iu chnh d ton xy dng cng trnh;

Thng t s 05/2008/TT-BTNMT ngy 08/12/2008 ca B Ti nguyn v Mi trng hng dn v nh gi mi trng chin lc, nh gi tc ng mi trng v cam kt bo v mi trng;

Cng vn s 1779/BXD-VP ngy 16/08/2007 ca B Xy dng v vic cng b nh mc d ton xy dng cng trnh - Phn Kho st xy dng;

nh mc chi ph qun l d n v t vn u t xy dng km theo Quyt nh s 957/Q-BXD ngy 29/9/2009 ca B Xy dng; Quyt nh s 10/Q-TTg ca Th tng v/v ph duyt "Chin lc pht trin chn nui n nm 2020; Quyt nh 68/2013/Q-TTg ngy 14/11/2013 ca Th tng Chnh ph v chnh sch h tr nhm gim tn tht trong nng nghip; Cn c cc php l khc c lin quan;CHNG II: Cn c kh nng p ng cc yu t u vo cho d n

CHNG II: Vi nh my sy bp:

D n Nh my sy bp trang tri nui b sa Tin Thnh c u t ti tnh Hu Giang, l a phng ang thc hin d n: Xy dng cnh ng ln lin kt sn xut gn vi tiu th Bp lai ti Hu Giang, nn nh my sy bp ca cng ty rt thun li v ngun nguyn liu u vo. Cng ty s thu mua bp tri t nng dn em v nh my sy v sy theo quy trnh ca cng ty.CHNG II: Vi trang tri chn nui b sa

Cng ty k hp ng lin kt vi Vinamilk v s mua ging b sa t Vinamilk v Vinamilk s chuyn giao cng ngh nui b. V ngun thc n cho n b, cng ty s s dng bp c ly t nh my sy bp do chnh cng ty u t.Tm li, vi 2 thnh phn trong d n l: Nh my sy bp v trang tri nui b sa, cng ty s lun ch ng c u vo, t cng ty khng phi chu nhng tc ng t gi c, t gi ngoi t,

CHNG II: Cn c kh nng p ng cc yu t u ra cho d n

CHNG II: Tnh hnh thc n chn nui Vit Nam Nhu cu thc n chn nuiNhu cu thc n chn nui Vit Nam lun t mc tng 13 - 15%/nm, d bo n nm 2015 cn 18 - 20 triu tn thc n cng nghip, doanh s hng nm ln ti 6 t USD. Th phn thc n chn nui

Hnh: Th phn thc n chn nui trong nc

Theo thng k ca Hip hi Thc n chn nui (TACN) Vit Nam, hin c nc c khong 239 nh my ch bin TACN thnh phm cng nghip cho gia scv gia cm, trong DN c vn u t 100% trong nc khong 180 nh my; cc DN lin doanh v 100% vn nc ngoi c khong 59 nh my.

Mc d s lng nh my ca cc DN lin doanhv 100% vn u t nc ngoi khng nhiu nhng li chim t trng rt ln v sn lng, chim 60 - 65% tng sn lng TACN sn xut ra. Ngc li, khi t nhn v khi nh nc c s lng nh my ln nht nhng li ch chim 35 40% trong tng sn lng. iu ny chng t rng nng lc v kh nng cnh tranh ca cc DN trong nc vn cn rt km so vi cc DN lin doanh hay c vn u t nc ngoi.

DN chim th phn cao nht hin nay l Cty C phn Chn nui CP Vit Nam (Cty CP) vi 19.42% trong tng sn lng sn xut ra th trng; ng sau l Cty TNHH Cargill Vit Nam (Cty Cargill) 8,11%; xp sau ln lt l cc DN FDI hoc DN 100% vn nc ngoi khc

C th, hin Cty CP ang nm gi 40% th phn i vi ngnh hng g cng nghip; 50% th phn trng cng nghip v 18 - 20% th phn ngnh TACN ti VN, cng nh nm gi 5% trong tng sn lng chn nui ln ca c nc. Trong tng doanh thu ca Cty ny, doanh thu t sn xut TACN l ngun doanh thu ln nht (chim 62.2% trong tng doanh thu). Mc d hin ti Cty c khong 3,000 i l cung cp thc n trn a bn c nc, tuy nhin d kin s cn m thm 10,000 im bn l trn ton quc v s xy dng thm 6 nh my xay xt TACN VN trong nm 2014.

Cng vi Cty CP, tnh n nm 2013, Cty Cargill c tng cng 6 nh my ch bin TACN, nng cng sut ln 1 triu tn/nm. Cc chi nhnh ca Cty Cargill c t ti Hng Yn, ng Nai, Long An, H Nam, Bnh nh...Tm li, nu u t vo nh my sy bp th kh nng p ng u ra ca nh my s gp nhiu thun li khi nhu cu thc n chn nui ngy cng gia tng, nht l khi cng ty i tc ca Tin Thnh l mt trong nhng cng ty chuyn sn xut thc n chn nui chim th phn ln nh CP, Con C.CHNG II: Th trng sa Vit Nam

Nhu cu tiu th sa

Trong nhiu nm tr li y, nhu cu s dng sa ti Vit Nam tng ln ng k. TheoThng k t Hip hi Thc n gia sc Vit Nam, nhu cu sa ti nguyn liu tng khong 61%, t 500 triu lt (nm 2010) ln n 805 triu lt (nm 2015). Cc nh chuyn mn nh gi rng tim nng pht trin ca th trng sa ti Vit Nam vn cn rt ln.

L mt quc gia ng dn v mc tng dn s cao khong 1.2