Lesson 01 Tong Quan Ve Imc

  • Published on
    29-Oct-2014

  • View
    14

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Transcript

<ul><li> 1. Lesson 01 Gii thiu tng qut v Quy trnh truyn thng tch hp (IMC)(IMC = Integrated Marketing Communications) MQ Solution., Inc Trnh by: K enny J un</li></ul> <p> 2. Cc i tngtruyn thng,tip th Point ofPurchase Publicity PublicRelations Packaging Internet/ InteractiveMedia DirectMarketing PrintMedia BroadcastMedia Outdoor Events DirectResponse SalesPromotion Cc cng c chnh s dng trong IMC Copyright 2008 prepared by Kenny Jun 3. Fed Ex: China to Japan, next day IMC Nguyn tc m rng ton cu Copyright 2008 prepared by Kenny Jun 4. Truyn thng theo phng php truyn thng Copyright 2008 prepared by Kenny Jun 5. Truyn thng theo phng php IMC Copyright 2008 prepared by Kenny Jun 6. Vy, IMC l g ? IMC l mt qu trnh s dng cc loi hnh, phng tin truyn thng hp l nht a Khch hng ti quyt nh mua sm. Copyright 2008 prepared by Kenny Jun 7. S chuyn i tip th mang tnh Cch mng QC thng thng Media thng thng Lao ng Khng th trng mc tiu S yu km ca Agency Tip th truyn thng Gii hn Network QC a phng thc Media c bit Nhn vin bn hng C th trng mc tiu Cc Agency chuyn nghip Trnh din hot ng tip th khng gii hn Khng gii hn Network Qu kh Hin ti tng lai Copyright 2008 prepared by Kenny Jun 8. DELL - tip cn KH bng hnh thc Qung co trn building Copyright 2008 prepared by Kenny Jun 9. Mt thng hiu tt (Brand Identity) l s tng hp ca cc nhn t: Tn, logo, biu tng, cc mu thit k, nhc hiu, nhn mc, kiu dng cng nghip, sn phm hay dch v ca n c nhng tc ng tch cc trong tm tr Khch hng. IMC l mt cng c tt gip thng hiu truyn ti cc gi tr mong mun ti cc khch hng tim nng. IMC v Thng hiu Copyright 2008 prepared by Kenny Jun 10. IMC s dng nhiu hnh thc khc nhau xy dng hnh nh cho nhn hiu Copyright 2008 prepared by Kenny Jun 11. Advertising Direct Marketing Interactive/ Internet Marketing Sales Promotion Publicity/ Public Relations Personal Selling S phi hp cc hot ng truyn thng Copyright 2008 prepared by Kenny Jun 12. Copyright 2008 prepared by Kenny Jun QC trong nc Knh bn k / QC ti a phng i hi nhng hnh thc QC c bn,c la chn Ngi tiu dng Cc hot ng QC ti doanh nghip Hot ng QC chuyn nghip Hot ng QC thng mi T chc 13. Direct Marketing l mt phn quan trng ca IMC Copyright 2008 prepared by Kenny Jun DirectMarketing InternetSales ShoppingChannels Catalogs DirectMail Direct ResponseAdvertising Telemarketing 14. Mt v d v hnh thc s dng Direct Response Advertising Copyright 2008 prepared by Kenny Jun 15. Internet c coi l mt cng c tt ca IMC Copyright 2008 prepared by Kenny Jun L kho dliu ca KH L cng ctng tc vicc i l bn Ni cung cpcc dch v KHv h tr Xy dng vduy tr miquan h vi KH The Internet Truyn thngip, to s nhnbit ti KH To nhng QCnh c tnhthuyt phc L cng cca Sales 16. American Airline khuyn khch khch hng lun s dng dch v trc tuyn ca h Copyright 2008 prepared by Kenny Jun 17. Cc cng c h tr Sales Copyright 2008 prepared by Kenny Jun Consumer S kin Chng trnh cho KHtrung thnh im thng H gi sn phm Cc cuc thi Cc dch v khngtnh ph Sn phm dng th Phiu khuyn mi Trade QC ti im bn Cc chng trnhti im bn o to cho i l Trng by ti im bn Chit khu i l 18. Sales Promotion Gii thiu snphm mi Gia tng lngmua KH Chng li hot ngcnh tranh ca i th Gia tng scbn c nhn Hp dn KH mi Duy tr doanh stheo ma kh bn Lin kt Qung cov C nhn bn Tng lng hngnhp i l Cc mc ch s dng Sales Promotion Copyright 2008 prepared by Kenny Jun 19. Factor Kim sot tin cy Phm vi Tn sut Gi Tnh linh hot Thi gian Advertising Cao Cao o lng c o bng bng biu Cao/chi tit Cao C th nh r Publicity Thp Thp Khng xc nh Khng kim sot Thp/khng ch r Thp Khng chc chn So snh Advertising v Publicity Copyright 2008 prepared by Kenny Jun 20. PublicityVehicles Cc bi vitchuyn Hp bo Nhng s kinc bit Tin tc bo ch Phng vn KH Publicity Vehicles Copyright 2008 prepared by Kenny Jun 21. Truyn thngcng cng n phmc bit Hot ngcng ng Hp tcQung co Hot nggii thiu Hot ng truynthng c nhn Cc hot ng titr s kin c bit Public Relations Copyright 2008 prepared by Kenny Jun 22. Dupont s dng QC nng cao hnh nh cng ty Copyright 2008 prepared by Kenny Jun 23. Xem xt cc k hoch Marketing Phn tch cc chng trnh khuyn mi Phn tch quy trnh truyn thng Xc nh ngn sch Pht trin cc chng trnh IMC Advertising(Qung co) Mc tiuQC Ni dungchin lc QC Tng hp, trin khai chin lc IMC Sales Promotion(Khuyn mibn hng) Mc tiukhuyn mi Ni dungchin lckhuyn mi PR/Publicity(Quan hcng chng) Mc tiuPR Ni dungchin lc PR Personal Selling(Nhn vinbn hng) Mc tiubn hng Ni dungchin lcbn hng Direct MKT(Tip thtrc tip) Mc tiuDM Ni dungchin lc DM Internet/ Interactive(mng Internet) Mc tiutip th mng Ni dungchin lctip th mng Gim st, nh gi, kim sot ton b M hnh IMC Copyright 2008 prepared by Kenny Jun 24. 1. Phn tch chi tit tnh hnh 2. t ra cc mc tiu Marketing c th 3. Cc chng trnh v chin lc Marketing 4. Chng trnh thc hin 5. Gim st v nh gi hiu qu 25. K ennyJ un Mobile : 093 843 0000 Email : ves.quan@gmail.com MQ Solution., Inc </p>