Let's talk about Solidarity

  • View
    268

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Na het eBook Sociaal Inklusief Besturen & Ondernemen (augustus 2013) heeft Hans Rutjes nu een essay geschreven over zijn visie op de ontwikkeling van Sociale Innovatie met als titel 'Lets talk about solidarity (subtitel: innovatie van #sociale-innovatie). Daarin wordt het begrip Sociale Innovatie na eens nader verklaard en gezocht naar de uitdaging waar we voor staan willen we werkelijk sociaal innoveren

Transcript

  • 1. LETS TALK ABOUT SOLIDARITY DE INNOVATIE VAN #SOCIALE-INNOVATIEi

2. Dit is een uitgave van de Stichting Sociaal Inklusief in samenwerking met R&R social innovators onder redactie van J.H.F. (Hans) Rutjes. De Stichting Sociaal Inklusief zet zich in voor een samenleving waaraan iedereen kan meedoen. Zij stimuleert via Een Goeje Saeck! jongeren en jong-volwassenen hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen zodat ze via werk & inkomen kunnen voorzien in eigen levensonderhoud. Sociaal Inklusief mobiliseert Bestuurders & Ondernemers, Overheden en Onderwijs om naar vermogen bij te dragen aan de realisatie van sociaal inklusief ondernemen en besturen. februari 20142 ii 3. INHOUDLETS TALK ABOUT SOLIDARITYDE BASIS04DE UITDAGING13LITERATUURVERKENNING203 iii 4. 1 DE BASIS. 5. Wat begon als een lokaal soms regionaal initiatief om je stem te laten horen, is inmiddels uitgegroeid tot een concept dat zowel politiek, sociaal/maatschappelijk & cultureel als economisch wordt omarmd. Onze samenleving was, is en blijft aan veranderingen onderhevig. Om het beoogde effect van die veranderingen te realiseren, is het essentieel dat rekening gehouden wordt met belangen van hen die zich direct dan wel indirect betrokken voelen bij onze productieve samenleving. Dat vereist 'besturen en ondernemen met sociaal & maatschappelijk besef'. En alsof dit al niet voldoende substantieel is om onze tanden in te zetten, is n blijft het essentieel om bovenal kritisch na te denken over heldere implicaties van oprecht sociaal ondernemen en antwoord te geven op vragen als: Waar komt ons economisch verkeer nu cht vandaan? Hoeveel van onze menselijke activiteiten zouden onderdeel dienen uit te maken van onze economie? Hoe kunnen verhoudingen tussen 'werk & leven' op een ng meer bestendige- en toekomstgerichte wijze, vruchtbaar vorm en inhoud krijgen? 5 6. WAT VERSTAAN WE ONDER SOCIALE INNOVATIE 1.0? The Young Foundation1) heeft een serieuze poging gedaan om SOCIALE INNOVATIE te omschrijven. Voor hen gaat het bij sociale innovaties om nieuwe oplossingen [producten, diensten, modellen, markten, processen et cetera] die n tegemoetkomen aan een sociale behoefte [op een effectievere manier dan bestaande oplossingen of pogingen daartoe] n leiden tot verbeterde of nieuwe capaciteiten en relaties en een beter gebruik van beschikbare resources. Wij kunnen ons wel vinden in hun omschrijving, daarbij nadrukkelijk aantekenend dat sociale innovatie net het primaat van arbeidsorganisaties is.HET BREDE SPECTRUM VAN SOCIALE INNOVATIE Sociale Innovatie wordt vanwege de vele betekenissen die eraan worden toegekend al snel geclaimd als zijnde ht begrip dat de lading dekt voor initiatieven waar het 3Plabel 2) aan gekoppeld wordt of zou kunnen worden. Of het nu gaat om ontwikkelingswerk, een schoner klimaat, kostenbesparingen of om draagvlak voor sociaal-economische of zelfs politieke herstructureringen: het glazen muiltje van Sociale Innovatie past verrassend goed, keer op keer. arbeidsmarkt innovatiearbeid gebonden innovatieDat daarmee soms afbreuk wordt gedaan aan de initiatieven waarbij sociale innovaties ook werkelijk centraal staan, wordt even uit het oog verloren. Initiatieven waarbij het gaat om het daadwerkelijk bij elkaar brengen van economische en sociale waarden in de directe, eigen woon- en werkomgeving. Initiatieven die zijn onder te verdelen naar: sociaal-maatschappelijke innovatiesociaal-maatschappelijke innovatiearbeid gebonden innovatie arbeidsmarkt innovatie1) De Young Foundation is een vooraanstaand onafhankelijke centrum voor sociale innovatie dat initiatieven initieert en steunt die de structurele oorzaken van de ongelijkheid aanpakken. 2) 3P staat voor People, Planet, Prot6 7. SOCIAAL-MAATSCHAPPELIJKE INNOVATIE Ieder mens heeft de behoefte om zich gewaardeerd te weten voor zijn rol in en bijdrage aan de samenleving in het algemeen en aan de (werk)gemeenschap in het bijzonder. Hieraan voorbij gaan werkt sociale ongelijkheid in de hand en tast de sociale cohesie aan. De innovatie van onze samenleving die daarop inspeelt [ook wel aangeduid met society innovation], bestaat uit de vernieuwing in het samenspel tussen overheid, bedrijfsleven, kennisinstituten en burgers gericht op initiatieven die bijdragen aan het agenderen en oplossen van maatschappelijke vraagstukken.INSTITUTIONELE INNOVATIEarbeidsmarkt innovatievernieuwing in de bestuurlijke en operationele samenwerking alsook in de verankering daarvan in de samenlevingarbeid gebonden innovatieMAATSCHAPPELIJKE INNOVATIEinstitutionele innovatie sociaal-maatschappelijke innovatiemaatschappelijke innovatievernieuwing van de rolverdeling tussen overheid en samenleving door beter in te spelen op de toegenomen mondigheid van mensen en organiserend vermogen van de samenleving C U LT U R E L E I N N O VAT I Eculturele innovatievernieuwing van beeldende, uitvoerende en literaire kunstvormen welke onlosmakelijk verbonden zijn met zowel maatschappelijk activisme als met onderwijs en politiek7 8. Prominenten uit de entertainment-wereld, de kunst, het bedrijfsleven en spiritualiteit die ieder voor zich op hun kenmerkende wijze (priv-)initiatieven ontplooien voor het publieke welzijn, gericht op het verbeteren van de levensomstandigheden van anderen en zo een belangrijke bijdrage leveren aan de sociaal-maatschappelijke vernieuwing v a n onze samenleving 8 9. ARBEID GEBONDEN INNOVATIE Bij de arbeid gebonden innovatie [ook wel aangeduid met workplace innovation] gaat het erom om de beschikbare resources [mensen en middelen] binnen een organisatie [of binnen een cluster van organisaties] n maximaal te benutten n te ontwikkelen om te kunnen blijven benutten.STRATEGISCHE INNOVATIEals organisatie een nieuwe manier van kijken naar en reageren op de omgeving ontwikkelen strategische innovatiearbeidsmarkt innovatietechnologische innovatiearbeid gebonden innovatieTECHNOLOGISCHE INNOVATIEvernieuwing van producten en/of productiemiddelen en processenORGANISATORISCHE INNOVATIE organisatorische innovatievernieuwing in de arbeidsorganisatie en in arbeidsrelaties die leidt tot verbeterde prestaties van de organisatie en ontplooiing van talenten3).sociaal-maatschappelijke innovatie3) denitie opgesteld door het NCSI9 10. CROSSOVER Dat culturele en arbeid gebonden innovaties voortreffelijk samen kunnen gaan bewijzen we met DUTCH DESIGN Dutch Design gaat verder dan uitvinden. Het gaat over de dingen die we maken, de plaatsen die we vorm geven, de human interfaces die we configureren en de processen en evenementen die we organiseren. Dutch Design is materiaal, visueel, maar ook een manier van denken. Dutch Design brengt kunst, technologie, business en wetenschap bij elkaar. Dutch Design staat voor de integratie van overwegingen die cruciaal zijn voor het menselijk potentieel, een duurzaam milieu, voor welvaart en innovatie. Bij de toenemende maakbaarheid van onze samenleving -waar prof. dr. Paul Frissen, hoogleraar bestuurskunde aan de Tilburg University, zo overigens zijn bedenkingen bij heeft- is design een belangrijke tool voor de fundamentele veranderingen waar de problemen van vandaag om vragen.CROSSOVER works is een uitgave van Federatie Dutch Creative Industries [2013]10 11. ARBEIDSMARKT INNOVATIE Vraag en aanbod lopen steeds verder uiteen. Een structurele mismatch dreigt en sociale ongelijkheid ligt op de loer. Innovatie van de arbeidsmarkt [ook wel aangeduid met labor market innovation] is dringend gewenst.A L L O C AT I E I N N O VAT I Evernieuwing in de manieren waarop vraag en aanbod bij elkaar worden gebracht TA L E N TI N N O VAT I E[INCLUSIEF TALENT DEVELOPMENT]verbeteren van de kwalicaties van het aanbod door het afstemmen van leerwegen op de eisen van die samenleving op een wijze die bijdraagt aan de concurrentiekracht van het bedrijfsleven en aan de participatie-mogelijkheden van het aanbodallocatie innovatie talent innovatiebeschikbaarheid innovatiearbeidsmarkt innovatiearbeid gebonden innovatieBESCHIKBAARHEID INNOVATIEvernieuwing in wet- en regelgeving gericht op het verbreden van het mogelijkheden tot participatie en opnamemogelijkhedensociaal-maatschappelijke innovatie11 12. Mensen, jong en oud, die symbool staan voor al die mensen die in betrekkelijke anonimiteit op hun manier een belangrijke bijdrage leveren aan de maatschappelijke vernieuwing van onze samenleving 12 13. 2 DE UITDAGING. 14. Voor een echte doorbraak is schaken op de drie borden onvermijdelijk! Dat schaken op de drie borden noemen we SOCIALE INNOVATIE.SOCIALE INNOVATIE is niet alleen de motor voor organisatorische vernieuwingen maar het AANDRIJFWIEL voor vernieuwingen in ALLE aspecten van onze samenlevingDe reden daarvoor is heel verklaarbaar: innoveren grijpt immers in op de samenwerking tussen mensen en dus op het gedrag van mensen. Welke vernieuwing we ook beogen, we zullen er steeds rekening mee moeten houden dat bepaalde vernieuwingen ingrijpende gevolgen kunnen hebben voor de samenwerkingspatronen van mensen. Neem de digitale revolutie. Het aantal mensen in bijvoorbeeld de bancaire en/of nancile dienstverlening dat daardoor het werk -en daarmee in veel gevallen de baan- ziet verdwijnen, is gigantisch. Of wat te denken van de gevolgen ervan in de zorg. Behalve de komst van ongekende behandelmogelijkheden, is de beheer- en regeldruk enorm toegenomen met als gevolg individuele onvrede en maatschappelijke verontwaardiging over de verhouding tussen patinten-werk en administratief werk. Maar ook het vernieuwen van de rolverdeling tussen overheid en samenleving zal ingrijpende gevolgen hebben. Het overdragen van verantwoordelijkheden, het stimuleren van eigenverantwoordelijkheid en zelfredzaamheid en de terugtredende verzorgingsstaat zal -voor zo ver zich dat laat aanzien- ingrijpende gevolgen hebben voor de manier waarop wij onze samenleving hebben ingericht. Te meer daar diezelfde samenleving sinds de industrile revolutie voornamelijk heeft ingezet op econom