Omgevingsanalyse def

  • Published on
    05-Dec-2014

  • View
    917

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Leden 1e helft 2011 & omgevingsanalyse tbv beleidsplan 2012-2016

Transcript

<ul><li> 1. DANSPUNT in 2011vrijdag 24 juni 2011 </li> <li> 2. DANSPUNT 1 1 Aantal leden 2 0 11.130 13.908 16.445 20.300 25.050 28.126 30.176 30.990 32.039 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011vrijdag 24 juni 2011 </li> <li> 3. DANSPUNT 1 1 Aantal groepen 2 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 286 300 299 340 341 355 379 368 343vrijdag 24 juni 2011 </li> <li> 4. DANSPUNT 1 1 Genres 2 0 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Ballet 1.281 1.400 3.436 4.046 4.228 5.197 6.166 Stijldansen 2.943 3.358 3.245 2.952 3.024 3.413 2.550 Pers. met beperking 71 118 114 31 53 110 119 Vlaamse Dans 5.278 5.042 4.879 4.484 4.335 4.012 3.716 Moderne &amp; Hedend 2.677 5.109 9.228 11.092 12.700 12.315 13.519 Werelddans 1.658 3.541 3.979 5.170 5.836 5.758 5.809vrijdag 24 juni 2011 </li> <li> 5. DANSPUNT 1 1 Genres 2 0 aantal leden aantal groepen Ballet 6.166 19,34% 19 5,54% Dans met Beperking 119 0,37% 3 0,87% Modern &amp; hedend 13.519 42,41% 93 27,11% Stijldans 2.550 8,00% 66 19,24% Vl.volksd. 3.716 11,66% 72 20,99% Werelddans 5.809 18,22% 90 26,24%vrijdag 24 juni 2011 </li> <li> 6. DANSPUNT 1 0 Leeftijden 2 0 man 6% 50 (17,23%) vrouw 13%vrijdag 24 juni 2011 </li> <li> 7. Omgevingsanalyse amateurkunstensector en blik op de toekomstvrijdag 24 juni 2011 </li> <li> 8. 1. Een veranderende omgeving ! Beleidsmatige evoluties ! Economische evoluties ! Maatschappelijke evoluties ! Duurzaamheid ! Technologische evoluties ! Communicatie 2. Participatie en doelgroepen ! Participatie ! Jongeren ! Ouderen ! Randvoorwaarden en drempels (mobiliteit, infrastructuur) ! Diversiteit en interculturaliteit 3. Vorming, opleiding en educatie 4. Samenwerking met verwante sectoren ! Erfgoed ! Professionele kunsten Sociaal-cultureel werkvrijdag 24 juni 2011 </li> <li> 9. ! 2012 : nieuwe beleidsperiode &gt;&gt; beleidsplannen binnen vr 31-12-2011 ! Gebaseerd op literatuur en onderzoeksresultaten ! Bijdragen van: Hugo De Vos, voormalig dir. Van FOV (SCVW) Rik Pinxten, prof. vergelijkende cultuurwetenschappen Stefan Perceval, theatermakervrijdag 24 juni 2011 </li> <li> 10. Knal erop! " Participatiesurvey 2009: 34,5% is amateurkunstenaar. t.o.v. 2003 toename met maar liefst 5,8% (enkel erfgoed vergelijkbare stijging: 8%) " Stijging bij alle leeftijdsgroepen. Meest opmerkelijk: 14-tot 17-jarigen (56,6% &lt; 70,6%) 65- tot 74-jarigen (17,4% &lt; 27,3%).vrijdag 24 juni 2011 </li> <li> 11. 1. Een veranderende omgeving " Beleidsmatig " Economisch " Maatschappelijk " Technologisch " Duurzaamheid " Communicatievrijdag 24 juni 2011 </li> <li> 12. Beleidsmatige evoluties LOKALE CONTEXT Uit lokale trajectbegeleiding: nog niet alle lokale culturele actoren zijn even vertrouwd met de werking van de AKs =&gt; KANS Meerwaarde uit wisselwerking kan groeien (ontdekken amateurkunstenaars, opwaarderen niet gebruikte ruimtes, )vrijdag 24 juni 2011 </li> <li> 13. Beleidsmatige evoluties VLAAMSE CONTEXT " Vlaamse overheid ondergaat een efficintie- en effectiviteitskuur (BBB-Beter Bestuurlijk Beleid) " ViA (Vlaanderen in Actie) ! In 2010 lanceerde minister Schauvliege Cultuurforum 2020. Samen met cultuursector wordt toekomstvisie op cultuurbeleid uitgewerkt. Vlaanderen moet in 2020 behoren tot de Europese top. ! www.vlaandereninactie.be.vrijdag 24 juni 2011 </li> <li> 14. V Interessante en relevante aanknopingspunten uit L Pact 2020. In 2020 is Vlaaderen: A A ! solidaire open verdraagzame samenleving M ! Innovatie en duurzaamheid S ! Lerende samenleving met een competentiebeleid ! Levenskwaliteit ! maatschappelijke actoren zijn bij het beleid betrokkenvrijdag 24 juni 2011 </li> <li> 15. V " Strategische prioriteiten van minister Joke L Schauvliege: A A ! duurzaam beleid M ! participatie en diversiteit S ! e-cultuur en digitalisering ! competentieverwerving en waardering ! aandacht voor cultuurmanagement en culturele economie ! internationaal cultuurbeleid ! eco-cultuurvrijdag 24 juni 2011 </li> <li> 16. V " Interne staatshervorming L A Rol van de provincies A Planlastdecreet (&gt; gentegreerd M meerjarenplan) S " Evaluatie amateurkunstendecreet in 2011 beperkt, doch belangrijk i.v.m. 20% regel (groei/krimping van een steunpunt wordt : sector, met mogelijk grotere interne scchommelingen)vrijdag 24 juni 2011 </li> <li> 17. Beleidsmatige evoluties FEDERALE CONTEXT Regering van lopende zaken. controverse Vlaamse &gt;&lt; Waalse politici staatsstructuren en budgettaire problemen bemoeilijken niet alleen regeringsvorming. Ook besluitvorming qua ~&gt; auteursrecht en vrijwilligerswetgeving: zijn nationale materie!vrijdag 24 juni 2011 </li> <li> 18. Beleidsmatige evoluties EUROPESE CONTEXT Rol Europa neemt toe AK sluit aan bij EU stokpaardjes: educatie, sociale inclusie, vrijwilligerswerk, participatie, creativiteit en ondernemerschap KANS: allianties sluiten over landsgrenzen heen en beroep doen op Europese steunmaatregelenvrijdag 24 juni 2011 </li> <li> 19. Economische evoluties " Mondialisering en globalisering &gt; sterke verwevenheid van financile markten " Financieel-economische crisis &gt; besparing voor AK twee maal (2010 en 2011) inlevering van 2,3% + tijdelijk verlies projectmiddelen kwaliteitsbevorderende projecten " Onduidelijkheid middelen nieuwe beleidsperiode " Ook impact op lokaal verenigingsleven " Theorie van Kondratieff over depressiecyclussen &gt; prognose is depressie tot 2020. " Recessie houdt massale ontplooiing nieuwe technologie tegen, omwille van de rem op kapitaalinvesteringenvrijdag 24 juni 2011 </li> <li> 20. Economische evoluties " Belgen minder geneigd tot impulsaankopen, toch uitgaven voor goed gevoel " Uit participatiesurvey 2009 blijkt: motivatiedrempels groter dan kostprijsdrempels. n ook omgekeerd effect: hoe minder geld men heeft hoe groter de kans dat men amateurkunstenaar is " Opletten met de bijna-gratis cultuur. Kan AK-sector zelf meer geld genereren? " Minister Schauvliege zoekt ruimte voor experiment en vernieuwing, bv. gemengde vormen van financiering (privaat-publiek). Streven tegen 2020 naar een culturele sector met meer openheid voor management en ondernemerschap, maar ook binnen het bedrijfsleven meer aandacht voor cultuur, creativiteit en innovatie " &gt; op zoek naar extra inkomstenbronnenvrijdag 24 juni 2011 </li> <li> 21. MAATSCHAPPELIJKE EVOLUTIES DEMOGRAFISCHE VERSCHUIVINGEN " Vergrijzing " Spanning tussen de generaties " Uitvlakken van de levensloop " Vooruitzichten: 65-plussers evolueren van 18% vandaag naar 28% tegen 2050. Aandeel 80-plussers verdubbelt tot 11% tegen 2050. " Vlaanderen haalt uit de uitwisseling van inwoners met de andere gewesten en met het buitenland een positief demografisch effect.vrijdag 24 juni 2011 </li> <li> 22. GEMEENSCHAPSVORMING " Naast globalisering ook lokalisering: mensen zoeken elkaar meer op in groepsverband: meer verenigingen? " Bij AK: deelname gaat in stijgende lijn, ook in a- typische verenigingsvormen " &gt; meer vraag gestuurd vrijetijdsaanbod " Uit medioren-onderzoek: creatieve ateliers bereiken nu meestal vrouwen, in toekomst meer vraag naar handvaardigheden die mannen aanspreken, bv. in open ateliers die niet gebonden zijn aan vaste dagen en uren.vrijdag 24 juni 2011 </li> <li> 23. GEOGRAFISCHE INBEDDING " Wie in een groot(!)stedelijk centrum woont, heeft 1,5 keer meer kans om frequent amateurkunstenaar te zijn. " Voor incidentele beoefenaars is er weinig verschil " Op het platteland: verenigingsleven iets sterker " In de stad: groter aanbod voor individuele beoefenaars " Vlaanderen meest verkavelde regio van Europa -&gt; versterkt drang naar authenticiteit; Amateurkunsten zijn gemeenschapsvormend ! AK = ontspanning, gezellig samenzijn, nieuwe mensen ontmoetenvrijdag 24 juni 2011 </li> <li> 24. FAMILIALE CONTEXT " Rol van de ouders op vlak van actieve of receptieve cultuurparticipatie erg bepalend. " Het culturele zelfbewustzijn wordt sterk gestuurd door de gezinscontext. &gt; ouders en grootouders sensib...</li></ul>