Phan tich-hdkd 1

 • Published on
  14-Apr-2017

 • View
  124

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • DAp AN DE THI HQC PHAN PHANTicH HO~T DQNG KINH DOANHMa s6 h9Cphan: S6 DVHT: 3Khmi: Dai h9Cchinh quy

  Can 1: (4 di~m)r 1. ~ban tieb tinh hinh bi~n dQng sc3luong CNTT (1 di~m)

  So bien d9ng cua CNSX: .0.CN= CNl - CNk= 430 - 400 = 30 (nguoi) (O,25tl)V~y s6 cong nhan thuc t~ tang s~ vo~k~ hoach hi 30 nguoi, clurng to qui mo lao dong cuacong ty ~a tang len. Tuy nhien de biet duoc sir gia tang nay c6 hop ly hay khong, can xemxet su bien d9ng s6 C,NSXgitra thtrc t~ va k~ hoach trong m6i quan h~ voi sir bi~n dong cuagia tri san xuat thuc te cua DN:.0.CN= CNl - CNkx Gsl/Gsk = 430 - 400 x 29.933.096/25.650.000 = -36,79 (nguci) ~ 37nguoi (O,25tl)

  Theo k~ hoach d~ tao ra gia tri san xu.tthuc t~ la 29.933.096 ngan d6ng dn 467 congnhan nhung thirc t~ DN chi sir dung 430 CNSX, thap han 36 ngiroi, v~y DN da sir dung ti~tkiem duoc 37 CNSX, hay n6i each khac sir bi~n d9ng vS s6 CNSX a DN la hgp ly.(O,5tl)

  2. Pban tieb tinb binb NSLD (3 di~m)Tinh toan: 1,5 di~m

  Chi tieu DVT KH TTChenh I~ch

  Muc %

  GTSX 1.000d 25.650.000 29.933.096 4.283.096 16,70s6 CNSX binh quan nguai 400 430 30,0 7,50T6ng s6 ngay lam vi~c eua CNSX Ngay 114.000 123.410 9.410 8,25s6 ngay Iv BQ trong nam 1 CN (n) ngay/ngu(ri 285 287 2 0,70T6ng s6 gia lam vi~e toan bQCN gia 855.000 950.257 95.257 11,14s6 gia Iv BQ trong ngay 1 CN gialngay/nguaj 7,5 7,7 0,2 2,67NSLDbq giiY1 CN (Ng) 1.000d/gi(yjnglfoo 30 31,5 1,5 5,0NSLDbq ngay 1 CN (Nn) 1.000d/ngay/nglfoo 225 242,55 17,55 7,80NSLDbq nam 1CN (Nc) 1.000d/nglfoo 64.125 69.612 5.487 8,56

  Nb~n xet: (1,5 di~m)Qua k~t qua tinh toan tren c6 th~ th.y:

  - NSLD binh quan gia tang 1.500d/gia/nguai, tY l~ tang tuang Ung 5%, chung t6 dan vida hoan thanh KH vS chi tieu NSLD binh quan gia. Day duqc xem la S\l'c6 g~ng cua DN viDN da dau tu moi day chuyn MMTBSX hi~n d~i va th\l'c hi~n t6t khau cung ung v~t li~u.

  - NSLD binh quan ngay tang 17.550d/ngay/nguai, ty l~ tang wang (rng 7,8%, ch(rng todan vi da hoan thanh vuqt muc KH v chi tieu NSLD binh quan ngay. T6c d9 tang NSLDbinh quan ngay cao han t6c d9 tang NSLD binh quan gia chUng t6 s6 gia lam vi~c binhquan trong ngay cua 1 CN da tang so voi KH, C1.lth~ tang 0,2 gialnguai/ngay. Nguyen nhancua vi~c nay la do DN da huy d9ng cong nhan lam them gia d~ dam bao yeu cau san xuk

  - NSLD binh quan nam tang 5.487.000d/nguai/nam, voi ty l~ tang tuang ung 8,56%,chUng to dan vi da hoan thanh KH vS chi tieu NSLD binh quan nam. Ty l~ tang NSLD binhquan nam > tY l~ tang NSLD binh quan ngay chung t6 s6 ngay lam vi~c binh quan trong kycua I CN da tang (C\1 th~ tang 2 ngay/nguai/nam so voi KH). Nguyen nhan cua vi~c tangnay la do trong kY DN da huy d

 • cong nhan him them cua DN la hop ly - vira g6p phan tang them thu nhap cho nguoi laod9ng vira tang GTSX cho DN. Tuy nhien, DN cling cfrn quan tam dn thai gian nghi ngoicua ngiroi lao dong.

  Nhin chung, DN dii hoan thanh virot rmrc k hoach cac chi tieu NSLD binh quan, DayIa mot SlJ c6 ging cua DN trong viec quan Iy va sir dung lao dong nen DN cfrnphat huy.Cau 2: (6 di~m) (Dvt: 1.000d6ng)

  1. Danh ghi khai quat tinh hinh lQi nhu~n tieu thu san pham: (2d)Dvt: 1.000 dong

  SP Ino In, Lno Lnl ChSnh lechs6 tiSn %A 35 39 350.000 429.000 79.000 22,571B 68 62 476.000 465.000 -11.000 -2,311C 30 28 150.000 126.000 -24.000 -16,000

  TAng 976.000 1.020.000 44.000 4,508Nh~n xet:

  Qua kt qua tinh toan tren c6 th~ th~y: T6ng loi nhuan nam N cua DN dat diroc1.020.000.000 d6ng, tang 44.000.000d so voi nam N-l, voi ty I~ tang wang trng 4,508%.f)i~u nay chirng to kt qua kinh doanh cua cong ty nam N t6t han nam N-1. Tuy nhien, neuxet cho tirng mat hang thi chi c6 Iqi nhu~n cua mi;lthang A tang duqc 79 tri~u d6ng (tang22,571%) so voi nam N-1. Lqi nhu~n cua 2 mi;lthang B va C d~u giam so voi nam N-l (Lqinhu~n cua B giam 11 tri~u d6ng, cua C giam 24 tri~u d6ng). Nhu v~y kt qua kinh doanhcua DN trong nam N la chua toan di~n. DN can xem xet va di~u chinh Il;licac chinh sachban hang cling nhu quan Iy chi;ltche chi phi cua doanh nghi~p han nua, di;lcbi~t la d6i voisan ph.mB va C.2. Phan tieh anh hlf(Yngella nhan tfi gia ban d~n SIT bi~n dong ella Loi nhu~n: (2 di~m). . .SanphAm Slo SII go gl Anh huemg cua nhan t6 g

  A 10.000 11.000 200.000 210.000 110.000.000B 7.000 7.500 180.000 185.000 37.500.000C 5.000 4.500 100.000 100.000 0

  TAng 147.500.000Nh~n xet:

  Do SlJ thay d6i chinh sach gia ban san ph.mcua doanh nghi~p trong nam N dii g6p phfrnlam cho Iqi nhu~n cua cong ty tang duqc 147.500.000 d6ng so voi nam N-1. C\l th~:

  _.Gia ban cua sp A tang 10 ngan d6ng/sp dii lam cho t6ng Iqi nhu~n tang them duqc110.000.000d6ng so voi nam truoc. Gia ban cua SpA tang nhung san luqng tieu th\l clingtang chung t6 vi~c tang gia nay duqc thi truang ch~p nh~n. Mi;lcdil gia v6n va chi phi BHva QLDN cua san ph.mA d~u tang nhung vi~c tang gia ban va san luqng tieu th\l cua sanph.mnay dii dam bao bil dip duqc chi phi va con lam cho lqi nhu~n tang them 79 tri~ud6ng. Diu nay cho th~y nhung thay d6i cua DN d6i voi san ph.mA la t6t so voi nam N-I.

  - Gia ban cua sp B tang 5 ngan d6ng/sp dii lam cho t6ng lqi nhu~n tang them duqc37.500.000d so voi nam N-1. Vi~c tang gia nay cling duqc thi tmang ch~p nh~n. Tuy nhien,do chi phi chi them cho san ph.mnay cao han muc tang gia nen dii lam cho lqi nhu~n cua

  PT_PTKD_DHCQ_B1 TRANG 3/1 MD: 150515101

 • cong ty giam di 11.000.000d so voi nam tnroc. Cong ty d.n di~u chinh lai cac chinh sach .d6i voi san pham nay hop I;' han.

  - Gia ban cua sp C khong d6i nen khong anh huong d~n t6ng loi nhuan cua DN. Tuynhien, cong ty cling cftn tim hieu I;' do vi sao gia v6n sp C tang, gia ban khong d6i rna sanhrong tieu thu cua san pham nay lai giam xuong d c6 huang di~u chinh t6t han.

  3. Danh gia hi~u qua hoat dQng kinh doanh cua eong ty nam N so vOi nam N-l: (Zdiem)

  Doanh thu LQi nhuan (1.000d) Ty sut LN tren DTSP (1.000d)

  N-l N N-1 N CL N-1 N CLA 2.000.000 2.310.000 350.000 429.000 79.000 0,175 0,1857 0,0107B 1.260.000 1.387.500 476.000 465.000 -11.000 0,3778 0,3351 -0,0426C 500.000 450.000 150.000 126.000 -24.000 0,3 0,28 -0,02CQng 3.760.000 4.147.500 976.000 1.020.000 44.000 0,2596 0,2459 -0,0137

  Nhan xet: Qua k~t qua tinh toan tren c6 the th~y:o nam N-1, binh quan trong 100 d6ng doanh thu thu diroc cong ty thu duoc 25,96 d6ng

  loi nhuan, o nam N, binh quan 100 d6ng doanh thu cong ty thu diroc 24,59 d6ng loi nhuan,giam 1,37 d6ng so voi nam N-l. Di~u nay clnrng to hieu qua ho~t dQng clla cong ty nam Ngiarn slit han so v&inarn N-1.

  Xet cho rung m~t hang: tY su~t Iqi nhu~n tren doanh thu clla san phAmA tang 1,07% sovai nam N-I, chUng to tinh hinh kinh doanh rn~t hang nay hi~u qua han so vai narn N-1. Tysu~t Iqi nhu~n tren doanh thu cau sp B va C d~u giam so vai nam N-1 (B giam 4,26%, Cgiam 2%) chung to hi~u qua kinh doanh clla 2 m~t hang nay c6 chi~u huang giam slit so vainam N-I. DN cftn xem xet va c6 nhung thay d6i hQ'PI;' han trong chinh sach kinh doanh 2m~t hang nay trong Icy tai.

  PT_PTKD_DHCQ_Bl TRANG 4/1 MD: 150515101