Regulamin aplikacji, w biznesie online

  • Published on
    19-Jan-2017

  • View
    260

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>PROJECT X </p><p>1 </p><p>Regulamin w biznesie online </p><p>Ekspert: Beata Marek Webinar, 03 sierpnia 2016 </p><p>+ </p></li><li><p>PROJECT X </p><p>2 </p><p>Czym si zajmujemy w Cyberlaw? Biznes | Prawo | Cyberbezpieczestwo </p><p>E-USUGI, CLOUD COMPUTING, BIG DATA, INTERNET RZECZY DANE OSOBOWE </p><p>PRAWO AUTORSKIE, BAZY DANYCH, ZNAKI TOWAROWE, PATENTY, DOMENY </p><p>MEDIA, REKLAMA, OCHRONA WIZERUNKU BEZPIECZESTWO INFORMACJI, BYOD </p></li><li><p>PROJECT X </p><p>3 </p><p>Po co mi regulamin? </p></li><li><p>PROJECT X </p><p>4 </p><p>Gdzie powinien si znale? Jak go wywietla? Co to jest trway nonik? </p></li><li><p>PROJECT X </p><p>5 </p><p>Jakie s postanowienia must have regulaminu? </p><p>Firma Waciwo usugi Odstpienie Dane osobowe Wymagania techniczne </p><p>Adresy Rodzaj usugi Rozwizanie Prywatno SLA </p><p>Dane rejestrowe Sposb patnoci Prawa Usuwanie konta Wasno intelektualna </p><p>Dane kontaktowe Terminy Obowizki Usuwanie danych </p><p>Zasady korzystania Odpowiedzialno Udostpnianie danych </p><p>Reklamacje/zwroty Spory </p></li><li><p>PROJECT X </p><p>6 </p><p> Jak uregulowa ochron konsumentw? </p></li><li><p>PROJECT X </p><p>7 </p><p>Najwaniejsze rnice w sprzeday B2B I B2C </p><p>Odstpienie </p><p>Rkojmia Gwarancja </p><p>Trway nonik </p><p>Spory </p></li><li><p>PROJECT X </p><p>8 </p><p> Projektowanie procesw a regulamin </p></li><li><p>PROJECT X </p><p>9 </p><p>Case study Sprzeda szkole </p><p>4 3 2 1 </p><p>Koszyk zakupowy </p><p>Komunikaty </p><p>SSL </p><p>Regulamin </p></li><li><p>PROJECT X </p><p>10 </p><p>Jak akceptowa regulamin? </p><p>Przycisk </p><p>Np. Akceptuj Regulamin </p><p>Check box </p><p>Np. Akceptuj Regulamin i nie wnosz do niego zastrzee </p></li><li><p>PROJECT X </p><p>11 </p><p>Jak zbiera zgody na newsletter? </p><p>Wasne informacje handlowe </p><p>Np. Chc zapisa si na newsletter i otrzymywa informacje o nowociach, produktach i ofertach Firmy X z siedzib przy ul. Przykadowej 123 w Miecie Y. Podanie danych jest dobrowolne. Przysuguje Ci prawo dostpu do swoich danych, poprawienia, usunicia. </p><p>Wasne + partnerw </p><p>Np. Chc zapisa si na newsletter i otrzymywa informacje o nowociach, produktach i ofertach od Firmy X z siedzib przy ul. Przykadowej 123 w Miecie Y oraz od jej partnerw. Podanie danych jest dobrowolne. Przysuguje Ci prawo dostpu do swoich danych, poprawienia, usunicia. </p></li><li><p>PROJECT X </p><p>12 </p><p>Jakie zapisy przy zmianie regulaminu? </p><p>Umowa na czas nieokrelony </p><p>Np. 1. Usugodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Kady dokument oznaczony jest dat, od ktrej obowizuj jego postanowienia. 2. O kadej, istotnej zmianie warunkw Umowy, Uytkownik zostanie poinformowany na co najmniej 14-dni przed planowanym wejciem w ycie nowego regulaminu. Usugodawca przele stosown wiadomo na adres e-mail Uytkownika. 3. W przypadku, o ktrym mowa powyej, Uytkownik ma prawo rozwiza Umow do czasu planowanego wejcia w ycie nowego regulaminu. Nie zgoszenie chci rozwizania Umowy bd jej nie rozwizanie do tego czasu poczytuje si za zgod Uytkownika na wiadczenie Umowy, na zasadach zgodnych z nowym regulaminem. 4. Kady, nowy regulamin, obowizuje z pocztkiem nowego Okresu Rozliczeniowego. 5. Zmiana zakresu lub/i rodzaju Usug nie naruszajca Regulaminu nie stanowi istotnej zmiany warunkw Umowy. Zmiana Cennika stanowi istotn zmian warunkw Umowy. </p></li><li><p>PROJECT X </p><p>13 </p><p>Zbiory danych osobowych Jakie rejestrujemy w GIODO? </p><p> Klienci </p><p> Uytkownicy </p><p> Kontrahenci </p><p> Newsletter </p><p> Oferty </p><p> Kontakt </p></li><li><p>PROJECT X </p><p>14 </p><p>Od 17 kwietnia 2016r. Prezes Urzdu okrela rodki usunicia trwajcych skutkw naruszenia majc na uwadze by byy one proporcjonalne do wagi i rodzaju naruszenia oraz konieczne do usunicia jego skutkw. Informacja Owiadczenie Kara pienina do 10 000 euro za </p><p>kady dzie opnienia </p><p>Masz klauzule niedozwolone </p></li><li><p>PROJECT X </p><p>15 </p><p>Jakich postanowie nie uywa? bo s niedozwolone </p><p> wyczenia lub ograniczenia odpowiedzialnoci wzgldem konsumenta za szkody na osobie 1 </p><p>2 </p><p>3 </p><p> wyczenia lub istotne ograniczenia odpowiedzialnoci wzgldem konsumenta za niewykonanie lub nienaleyte wykonanie zobowizania </p><p> wyczenia lub istotne ograniczenia potrcenia wierzytelnoci konsumenta z wierzytelnoci Twojej firmy </p></li><li><p>PROJECT X </p><p>16 </p><p>Jakich postanowie nie uywa? bo s niedozwolone </p><p> postanowienia, z ktrymi konsument nie mia moliwoci zapozna si przed zawarciem umowy 4 </p><p>5 </p><p>6 </p><p> zezwolenia dla Twojej firmy na przeniesienie praw i przekazanie obowizkw wynikajcych z umowy bez zgody konsumenta na inny podmiot </p><p> uzaleniajce zawarcie umowy od przyrzeczenia przez konsumenta zawierania w przyszoci dalszych umw podobnego rodzaju </p></li><li><p>PROJECT X </p><p>17 </p><p>Jakich postanowie nie uywa? bo s niedozwolone </p><p> uzaleniajce zawarcie, tre lub wykonanie umowy od zawarcia innej umowy, niemajcej bezporedniego zwizku z umow zawierajc oceniane postanowienie </p><p>7 </p><p>8 </p><p>9 </p><p> uzaleniajce spenienie wiadczenia od okolicznoci zalenych tylko od woli Twojej firmy </p><p> przyznajce Twojej firmie uprawnienia do dokonywania wicej interpretacji umowy </p></li><li><p>PROJECT X </p><p>18 </p><p>Jakich postanowie nie uywa? bo s niedozwolone </p><p> uprawniajce Twoj firm do jednostronnej zmiany umowy bez wanej przyczyny wskazanej w tej umowie 10 </p><p>11 </p><p>12 </p><p> przyznajce tylko Twojej firmie uprawnienie do stwierdzania zgodnoci wiadczenia z umow </p><p> wyczajce obowizek zwrotu konsumentowi uiszczonej zapaty za wiadczenie niespenione w caoci lub czci, jeeli konsument zrezygnuje z zawarcia umowy lub jej wykonania </p></li><li><p>PROJECT X </p><p>19 </p><p>Jakich postanowie nie uywa? bo s niedozwolone </p><p> przewidujce utrat prawa dania zwrotu wiadczenia konsumenta spenionego wczeniej ni wiadczenie Twojej firmy, gdy strony wypowiadaj, rozwizuj lub odstpuj od umowy </p><p>13 </p><p>14 </p><p>15 </p><p> pozbawiajce wycznie konsumenta uprawnienia do rozwizania umowy, odstpienia od niej lub jej wypowiedzenia </p><p> zastrzegajce dla kontrahenta konsumenta uprawnienie wypowiedzenia umowy zawartej na czas nieoznaczony, bez wskazania wanych przyczyn i stosownego terminu wypowiedzenia </p></li><li><p>PROJECT X </p><p>20 </p><p>Jakich postanowie nie uywa? bo s niedozwolone </p><p> nakadajce wycznie na konsumenta obowizek zapaty ustalonej sumy na wypadek rezygnacji z zawarcia lub wykonania umowy 16 </p><p>17 </p><p>18 </p><p> nakadajce na konsumenta, ktry nie wykona zobowizania lub odstpi od umowy, obowizek zapaty raco wygrowanej kary umownej lub odstpnego </p><p> stanowice, e umowa zawarta na czas oznaczony ulega przedueniu, o ile konsument, dla ktrego zastrzeono raco krtki termin, nie zoy przeciwnego owiadczenia </p></li><li><p>PROJECT X </p><p>21 </p><p>Jakich postanowie nie uywa? bo s niedozwolone </p><p> przewidujce wycznie dla kontrahenta konsumenta jednostronne uprawnienie do zmiany, bez wanych przyczyn, istotnych cech wiadczenia 19 </p><p>20 </p><p>21 </p><p> przewidujce uprawnienie kontrahenta konsumenta do okrelenia lub podwyszenia ceny lub wynagrodzenia po zawarciu umowy bez przyznania konsumentowi prawa odstpienia od umowy </p><p> uzaleniajce odpowiedzialno Twojej firmy od wykonania zobowiza przez osoby, za porednictwem ktrych Twoja firma zawiera umow lub przy ktrych pomocy wykonuje swoje zobowizanie, albo uzaleniaj t odpowiedzialno od spenienia przez konsumenta nadmiernie uciliwych formalnoci </p></li><li><p>PROJECT X </p><p>22 </p><p>Jakich postanowie nie uywa? bo s niedozwolone </p><p> przewidujce obowizek wykonania zobowizania przez konsumenta mimo niewykonania lub nienaleytego wykonania zobowizania przez Twoj firm 22 </p><p>23 wyczajce jurysdykcj sdw waciwych dla miejsca zamieszkania konsumenta lub poddajce spraw pod rozstrzygnicie sdu polubownego polskiego lub zagranicznego albo innego organu, a take narzucajce rozpoznanie sprawy przez sd, ktry wedle prawa konsumenta nie jest miejscowo waciwy ( waciwy jest sd miejsca zamieszkania) </p></li><li><p>PROJECT X </p><p>23 </p><p>Dzikujemy za uwag </p><p>(+48) 58 732-21-11 support@paylane.com </p><p>www.paylane.pl </p><p>(+48) 500-435-372 beata.marek@cyberlaw.pl </p><p>www.cyberlaw.pl </p></li><li><p>PROJECT X </p><p>24 </p><p>Czas na pytania! </p></li></ul>