SW Research & On Board PR raport rewolucja śmieciowa

 • Published on
  28-Nov-2014

 • View
  339

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

RAPORT - ZMIANY W GOSPODARCE ODPADAMI KOMUNALNYMI. Badanie opinii spoeczestwa na temat ustawy mieciowej

Transcript

 • 1. RAPORT ZMIANY W GOSPODARCE ODPADAMI KOMUNALNYMI Sierpie 2013 r. Rewolucja mieciowa SWRESEARCH AGENCJA BADA RYNKU I OPINII InIcjator badanIa: Partnerzy:
 • 2. REWOLUCJA MIECIOWA zmianY w gospodarce odpadami komunalnYmi SWRESEARCH AGENCJA BADA RYNKU I OPINII 2 Spis treci: 1. Jest rednio, ale wierzymy, e bdzie lepiej ocena zmian w gospodarce odpadami komunalnymi ..........................................................................................5 2. Ustawa a rzeczywisto Oczekiwania i obserwacje mieszkacw .............................................................................................................8 3. Najpierw cena, potem jako Oczekiwania wobec firm ....................................................................................................................................10 4. Ulotka i plakat skuteczniejsze ni Facebook Komunikacja na temat nowych zasad gospodarki odpadami komunalnymi ......................................................12 5. Eksperci w segregacji butelek po piwie Segregacja odpadw .........................................................................................................................................16 6. Kompostownie zamiast wysypisk Sposoby zagospodarowania odpadw komunalnych ........................................................................................18 7. mieci to te biznes, powinien by przejrzysty Procedury przetargowe ......................................................................................................................................21 Informacje o badaniu ..................................................................................................................................24
 • 3. REWOLUCJA MIECIOWA zmianY w gospodarce odpadami komunalnYmi SWRESEARCH AGENCJA BADA RYNKU I OPINII 3 W cigu ostatniego p- rocza media wielo- krotnie komentoway problemy zwizane ze zmianami w gospodarce odpadami komu- nalnymi tak zwan rewolucj mieciow. Wok tematu naroso wiele wtpliwoci i mitw. Jak jest naprawd? Jak Polacy oceniaj zmiany w gospodarce odpadami komunalnymi? Czego oczekuj od samorzdw i firmy odpowie- dzialnych za odbieranie mieci? Czy wiedz, jak je sortowa? Czy popieraj inwestycje w instalacje do utylizacji odpadw? Celem raportu opracowanego przez on Board PR oraz SW Research jest znalezienie odpowiedzi m.in. na powysze pytania. Tak jak w przypadku kadej rewo- lucji, nie obyo si bez ofiar. W wie- lu miastach rzeczywicie pojawiy si problemy zwizane z wprowa- dzeniem nowych przepisw War- szawa nie wdroya ich na czas, w wielu miastach np. bydgosz- czy, Opolu i Szczecinie zabrako pojemnikw na mieci. Na nie- dorbki i opnienia naoyy si problemy w komunikacji 33% mieszkacw nie orientowao si, jakie s zasady wywozu mieci nie otrzymali adnej informacji ani od administracji osiedla, ani od wadz samorzdowych. Profesor Andrzej Kraszewski, byy minister rodowiska, twrca nowych przepisw zwraca uwag, e inten- cj ustawodawcy byo zagwaranto- wanie eby nowoczesne zakady przetwarzania odpadw wypieray te tandetne. Wcale nie miao by tanio. Niestety, zadanie przeroso wiele gmin.* Czy obawy zwizane ze skutecznoci rewolucji znalazy potwierdzenie w naszym badaniu? Na odpowied czy dziki nowe- lizacji ustawy udao si osign najwaniejszy cel czyli zmniej- szy ilo skadowanych odpadw oraz poprawi wskaniki dotycz- ce segregacji przyjdzie jeszcze poczeka. Ogromna wikszo gmin zdecydowaa na zastosowa- nie w przetargach kryterium ceny, stajc si zakadnikiem oczekiwa mieszkacw, dla ktrych najwa- niejsze jest zmniejszenie opat. Zdaniem ekspertw zwiksza to ryzyko powstania szarej strefy skadowania odpadw w przy- sowiowej dziurze w ziemi oraz fali bankructw firm, ktre zapropono- way zbyt niskie ceny. Na szczcie, pomimo sceptycznej oceny zmian w gospodarce odpa- dami komunalnymi, wikszo Po- lakw (54%) wierzy, e w duszej perspektywie nowe zasady wpyn pozytywnie na popraw czystoci. Zapraszam do zapoznania si z badaniem. Micha Kuda Head of dePartment Gas & Industry on board Public relations ecco communications network Ogromna wikszo gmin zdecydowaa na zastosowanie w przetargach kryterium ceny, stajc si zakadnikiem oczekiwa mieszkacw, dla ktrych najwaniejsze jest zmniejszenie opat *(wypowied dla Gazety Wyborczej z 13 czerwca 2013 r.),
 • 4. REWOLUCJA MIECIOWA zmianY w gospodarce odpadami komunalnYmi SWRESEARCH AGENCJA BADA RYNKU I OPINII 4 O dpady s mrocznym i wstydliwym sekretem kadej produkcji pi- sze prof. Bauman w swojej ksi- ce ycie na przemia. Odpady towarzyszyy i bd nam towa- rzyszy zawsze bez wzgldu, czy gospodarujemy wielk fabryk czy dbamy o wasne gospodarstwo domowe. Potrzeba pozbywania si odpadw zawsze bdzie pilna i nieustanna. Ze wzgldu na coraz wiksze ograniczenia przestrzenne pojawi- a si potrzeba bardziej efektywnej utylizacji odpadw w porwnaniu do tradycyjnych wysypisk. zaled- wie 14% mieszkacw kraju jest w stanie zaakceptowa wysypi- sko mieci w swojej okolicy, cho jest to zarazem najlepiej znany i najczciej wymieniany (80%) sposb skadowania odpadw. Co prawda Polacy zaczynaj po- znawa i akceptowa wok siebie inne formy utylizacji odpadw, jed- nak potrzebna jest dalsza eduka- cja w tym zakresie. Podobnie jest z potrzeb zwikszania wiedzy w zakresie segregacji odpadw. O ile najpewniej czujemy si se- gregujc mieci, ktrych pozby- wamy si najczciej (szklane butelki po piwie, gazety, plastiko- we butelki i zepsute produkty or- ganiczne), o tyle niektre produkty nadal sprawiaj nam istotne pro- blemy (np. kartony po mleku czy porcelana). Prawie poowa mieszkacw nie jest w stanie powiedzie, w jaki sposb zostaa wybrana firma odpowiedzialna za wywz mieci w ich okolicy. niski poziom zain- teresowania zapisami w ustawie mieciowej moe wanie wyni- ka ze wstydliwego charakteru odpadw gospodarstwom za- ley na tym, aby pozby si ich moliwie szybko i niewane, kto si tym zajmie. Oczywicie wane (w opinii poowy mieszkacw), aby firma odpowiedzialna za wy- wz odpadw bya moliwie tania. Tymczasem zdecydowana wik- szo deklaruje, e opaty wzrosy, a jedynie co pity Polak uwaa, e firma spenia ich oczekiwania cenowe. To tylko wierzchoek gry lodowej wnioskw, ktre pyn z niniejszego raportu. Zachcam gorco do lektury ca- oci. Piotr Zimolzak cHIef analysIs offIcer SW Research Agencja Bada Rynku i Opinii Niski poziom zainteresowania zapisami w ustawie mieciowej moe wanie wynika ze wstydliwego charakteru odpadw
 • 5. REWOLUCJA MIECIOWA zmianY w gospodarce odpadami komunalnYmi SWRESEARCH AGENCJA BADA RYNKU I OPINII 5 Jest rednio, ale wierzymy, e bdzie lepiej OCeNA ZmiAN W GOSPOdARCe OdPAdAmi KOmuNAlNymi 1 W przededniu wejcia w ycie nowelizacji, w czerwcu 2013 r., 41% ankietowanych pozytywnie oceniao zmia- ny w systemie zbierania odpadw; tyle samo respondentw (41%) zmiany oceniao negatywnie, a 18% nie miao w tej kwestii zdania. zdecydowanie pozytywnie raczej pozytywnie raczej negatywnie zdecydowanie negatywnie nie wiem/trudno powiedzie JAK OCeNiASZ PROPONOWANe ZmiANy W SySTemie ZBieRANiA OdPAdW, KTRe NASTPi PO WeJCiu W yCie NOWeJ uSTAWy mieCiOWeJ? (n=800) osoby, ktre syszay o nowej ustawie. 1 etap, 06.2013. 18% 14% 27% 33% 8% Tylko 6% mieszkacw byo zde- cydowanie przekonanych, e wa- dze samorzdowe zapewni odpowiedni odbir mieci, ale a 37% byo raczej przekonanych, e wadze raczej sobie z tym poradz. do najwikszych opty- mistw naleeli mieszkacy p- nocno-zachodnich i wschodnich kracw Polski, gdzie blisko poo- wa mieszkacw nie spodziewaa si problemw w odbiorze mieci. do najwikszych sceptykw nale- eli mieszkacy regionu central- nego oraz poudniowo zachod- niego, gdzie tylko 36% i 37% nie przewidywao problemw.
 • 6. REWOLUCJA MIECIOWA zmianY w gospodarce odpadami komunalnYmi SWRESEARCH AGENCJA BADA RYNKU I OPINII 6 miesic po wejciu w ycie nowej ustawy tylko 5% respondentw zdecydowanie pozytywnie ocenia zmiany w systemie zbierania od- padw, ktre zaszy w ich okolicy, 26% raczej pozytywnie, a 47% ne- gatywnie, w tym 18% zdecydowa- nie negatywnie. do najwikszych sceptykw nale mieszkacy po- udniowo-zachodniej Polski (73% negatywnych ocen), a najbardziej zadowoleni s badani z regionu wschodniego (51% ocenia zmiany pozytywnie). zdecydowanie pozytywnie raczej pozytywnie raczej negatywnie zdecydowanie negatywnie nie wiem/trudno powiedzie JAK OCeNiASZ ZmiANy W SySTemie ZBieRANiA OdPAdW, KTRe ZASZy W TWOJeJ OKOliCy PO WeJCiu W yCie NOWeJ uSTAWy mieCiOWeJ? (n=789). 2 etap, 08.2013. 22% 18% 29% 26% 5%
 • 7. REWOLUCJA MIECIOWA zmianY w gospodarce odpadami komunalnYmi SWRESEARCH AGENCJA BADA RYNKU I OPINII 7 Wikszo mieszkacw (54%) uwaa, e w duszej perspek- tywie, zmiany w systemie odbio- ru odpadw pozytywnie wpyn na czysto w okolicy, 33% jest przeciwnego zdania. Ponow- nie, najwikszymi optymistami s mieszkacy wschodniej Pol- ski (68% pozytywnych ocen), a najwicej pesymistw jest w regionie pnocno-zachodnim (40%). 20% badanych sdzi, e pozytywne zmiany bd wi- doczne najpniej po 3 miesi- cach, 49% uwaa, e potrwa to p roku- rok, a 20% twierdzi, e zmiany bd zauwaalne po 2-3 latach. zdecydowanie pozytywnie raczej pozytywnie raczej negatywnie zdecydowanie negatywnie nie wiem/trudn