Derbigum - Brochure Gardens

 • View
  156

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • 1Uw partner in groendaken

 • 2Wat zijn groendaken?

 • 3Een groendak is een plat of (licht) hellend dak, bedekt met planten. Onder deze planten bevinden zich een aantal lagen die noodzakelijk zijn voor hun goede ontwikkeling. Naar gelang hun doel en functie bestaan er verschillende types groendaken.

  Bijkomend belangrijk voordeel: Gerustheid

  De samenwerking met Derbigum betekent n enkele partner van de begeleiding tot de oplevering van het project.

  Groendaken spelen perfect in op de huidige economische en milieubewuste trend.

  Een groendak heeft namelijk tal van voordelen, zowel op financieel vlak voor de gebouweigenaar als op ecologisch vlak.

  Voordelen voor het milieu

  Eennatuurlijkehabitat:zebrengenbiodiversiviteitindorpen en steden

  Vertraagthetafvloeienvanregenwaternaarderioleringenverlaagtaanzienlijkhetoverstromingsgevaarbijpiekdebieten

  Mogelijkheidtotrecuperatievanhetregenwatervoorhergebruik

  Hetwaterisopgeslageninhetsubstraatendanopgenomen door de planten waarna het door transpiratie en verdamping terug in de lucht terechtkomt

  Filtertverontreinigendestoffenuithetregenwater

  FiltertverontreinigendestoffenenCO2 uit de lucht (helpt aandoeningenzoalsastmateverminderen)

  VerlaagtdeCO2uitstootvanhetgebouwdoor:

  - Verlagingvanhetwarmteverliesdoormassatoetevoegen op het dak

  - Passievekoeling:doorbeschermingvandedakafdichtingtegendirectzonlichtendoorverdampingvanhetopgeslagenwaterblijfthetdakkoel

  Eenconcentratievangroendakenineenstedelijkgebiedvermindert de gemiddelde temperatuur van een stad aanzienlijkindezomerenzorgtvooreenbeterstedelijkleefmilieu

  Zorgtvoorakoestischeisolatievanhetgebouw.(Substraatzorgtvoorverminderingvandelagerefrequentiesendeplantenvandehogerefrequenties)

  Financile voordelen voor de gebouweigenaar

  Verhoogtdelevensduurvanhetdakdoorbijkomendebescherming

  Verhoogtdewaardevanhetvastgoed

  Verminderthetenergieverbruik(thermischeisolatievermindertdevraagnaarenergieomteverwarmenoftekoelen)

  Optimaalgebruikvanalleoppervlakten

  Subsidies(natevragenopdemilieudienstvanuwgemeenteofstad)

  Eengroendakisvaakeenbelangrijkonderdeelvaneenautonoomgebouw(lage-energieofpassievegebouwen)

  3

 • 4Type groendaken

 • 55

  Groendaken bestaan in alle vormen en maten. De keuze is afhankelijk van de wensen en de mogelijkheden van een specifiek project.

  Toch kunnen we 3 grote types onderscheiden

  Extensieve groendaken

  Half-intensievegroendaken

  Intensievegroendaken

  Eenvoudige extensieve groendaken:

  Lage traaggroeiende en onderhoudsvriendelijke

  beplanting in de vorm van sedums op een dun bedje van substraat (tot 6 cm) met een

  gering gewicht.

  Samengestelde extensieve groendaken:

  Traaggroeiende en onderhoudsvriendelijke

  beplanting in de vorm van bergplanten zoals sedums en

  vaste planten op een laag substraat (tot 8 cm).

  Half-hoge beplanting met beperkt onderhoud in de

  vorm van kruiden en kleine struikachtigen op een

  aangepaste laag substraat (tot 15 cm).

  Half-hoge tot hoge beplanting met normaal tuinonderhoud

  in de vorm van gras, struiken en bomen op een aangepaste laag substraat (afhankelijk van

  het type begroeiing).

  Gewicht:60 tot 120 kg/mDikte totaal systeem:

  6 tot 11 cmOnderhoud:

  1 tot 2 maal per jaarBedekkingsgraad > 80%:

  onmiddellijk resultaatof na 12 tot 18 maanden

  Gewicht:120 tot 160 kg/mDikte totaal systeem:

  11 tot 14 cmOnderhoud:

  1 tot 2 maal per jaarBedekkingsgraad > 80%:na 12 tot 24 maanden

  Gewicht:230 tot 250 kg/mDikte totaal systeem:

  15 tot 20 cmOnderhoud:

  3 tot 4 maal per jaarBedekkingsgraad > 80%:na 12 tot 24 maanden

  Gewicht:vanaf 385 kg/m

  Dikte totaal systeem:30 cm en meer

  Onderhoud:normaal tuinonderhoudBedekkingsgraad > 80%:

  onmiddellijk resultaatof na 12 tot 24 maanden

  SUCCULIS

  SAXATILIS

  LAVANDULIS

  GREEN

  DAKTUIN

 • 6Ontwerp en opbouw

 • 7 Opbouw

  Wat zijn de belangrijkste elementen van een goed groendak?

  Duurzame wortelwerende waterdichting Omdevoordelenvangroendakentenvolletekunnenbenuttenendure,

  complexeherstellingentevermijden,moetervoldoendeaandachtbesteedworden aan de waterdichting van het groendak.

  Eengroendakvereistnamelijkeenduurzamewortelwerendewaterdichting. DERBIGUMisaljarenmarktleiderinhetduurzaamwaterdichtmakenvan

  daken(bewezenlevensduurvan+30jaar). DewortelwerendeDERBIGUMSPWWenDERBIGUMGC WW

  membranenbeschikkenovereenATGkeuringvolgensdeEuropeseNormEN13948betreffendeanti-worteldoorgroei.

  Decombinatiemeteenopmaatuitgewerktgroendak,geplaatstdooropgeleidespecialisten,garandeerteengeslaagdresultaatvoorjaren.

  Absorberende mat Deabsorberendemathoudthetregenwatervastenvertraagtdeafvoer

  ervan.Hetvastgehoudenwaterzorgtookvoordevoedingvanhetsubstraatdoor verdamping.

  Drainerende laag Dedrainerendelaagzorgtvoordeafvloeiingvanovertolligwater. Dekeuzevanhettypedrainerendelaaghangtafvanhettypegekozen

  groendak.Eenintensiefgroendakmeteenhooggewichtvereisteenandertypedrainerendelaagdaneenextensief,laaggewichtgroendak.Bijeenhooggewichtmoetdedrainerendelaagvoldoendedrukvastzijnomsamendrukking en bijgevolg verlies van drainagecapaciteit te vermijden.

  Filterlaag Defilterlaagzorgtdatdemineralen(voedingsstoffenvoordeplanten)niet

  wegstromen met het water maar vastgehouden worden in het substraat. De filterlaaglaatenkeldeafvloeiingvanwatertoe.

  Groeimedium of substraat Hetsubstraatzorgtvooreengoedeinwortelingvandeplanten.Hetbevat

  denodigevoedingsstoffen,luchtenwateromdeplantenoptimaaltelatengroeien.Hettypesusbstraatmoetafgestemdwordenopdetypebeplanting.

  Planten Afhankelijkvanhetgekozentypegroendak,zaldebeplantingverschillen.

  Tochishetvangrootbelangomgoednatedenkenoverdekeuzeendeplaatsingvandeplanten.Schaduwrijkezonesbijvoorbeeldvereisenanderetypeplantendanzonnigezones.

  Hauteur du complexe :Poids satur en eau :

  Capacit de rtention deau :

  env. 11 cmenv. 90 kg/m2

  env. 20 l/m2

  1. Support avec tanchit bicouche anti-racines Derbigum

  Vgtalisation extensive SUCCULISPar plantation de godets SUCCULIS

  2. Natte absorbante TR3

  3. Drain AG 45

  4. Filtre Ecotex

  5. Substrat SUCCULIS (6 cm)

  6. Vgtation de type sdum SUCCULIS en godets

  7

  Ontwerp

  De oplossing hangt af van: Hetvooropgesteldebudget

  Deeigenschappenvanhetdak- Hetgebruik(toegankelijkofniet)- Platof(licht)hellend- De maximaal toelaatbare belasting van het dak - Windbelasting op het dak- Zonenschaduw- Onderhoud-

  Hetvisueelaspectvanhetproject

 • 8Oplossingen voorgesteld door DERBIGUM Gardens

 • 9DERBIGUMisuitgegroeidvaneenBelgischeKMOnaareenwereldspelerophet vlak van waterdichting voor platte en licht hellende daken. Door constante innovatie,aangestuurddoordenodenvandeklantenendemarkt,heeftDerbigumzichkunnenonderscheidenindemarktvandewaterdichting.Reedsjarenactiefinhetwaterdichtmakenvangroendakenheefthethiervoortweespecifieke membranen ontwikkeld.

  DERBIGUM biedt u een volledige service

  Ontwerp bij nieuwbouw Detechnischedienstverleentbijstandtijdenshetontwerpvaneendakvooralletechnischeaspecten:doorboringen,opstanden,gebruik

  vanproducten,lastenboeken,technischetekeningen,endergelijke. Dakinspectie bij renovatie met adviesrapport Ingevalvanrenovatiewordteendakinspectieuitgevoerdomdehuidigestaatvanhetdaknategaan. Dikwijlsgebeurtditdooreeninsnijdinginhetdakomvolgendepuntennategaan:

  - typeendiktevandeisolatie- staat van de isolatie- aanwezigheidvaneendampscherm- typeenaantallagenwaterdichting

  Hetdakwordtvakkundigweerdichtgemaakteneengedetailleerdadviesrapportvolgt.

  Opgeleide specialisten DerbigumheeftinzijnvestiginginLoteenEuropeeserkendTrainingCenterwaarinjaarlijkseen700-taldakwerkersvanoverheel

  Europaopgeleidworden. BijvervolmakingkrijgenzijeenerkenningalsDERBIGUMErkendInstallateur.Opdezemanierwaarborgenwijeenperfecteuitvoering

  op het dak.

  Assistentie op de werf DoorassistentieopdewerfvolgtDerbigumdeprojectenintensiefopzodatooktijdensdewerkendekwaliteitgewaarborgdblijft.

  Garantie

  DCI TITANIUM 10 NB DERBIGUM CORE INSURANCE

  Garantiecertifi caatProduct, installatie & burgerlijke aansprakelijkheid

  Nationaal nr.: Internationaal nr.: IMPERBEL NV (hierna genaamd de Fabrikant) en de BEGUNSTIGDE: (hierna genaamd de Begunstigde)

  verklaren middels de afgifte van dit certifi caat, dat is bestemd voor gebruik door de Begunstigde, een garantieovereenkomst aan te gaan waarvan de algemene voorwaarden zijn vermeld op de voorzijde en de keerzijde van dit certifi caat en welke alle andere garanties met betrekking tot dezelfde werken of hetzelfde gebouw vervangt. Deze garantie is uitsluitend geldig wanneer in het bovenstaande vakje ons nationale en internationale nummer is ingevuld en wanneer het certifi caat (hierna genaamd Oorspronkelijk Garantiecertifi caat) is ondertekend door de Fabrikant.

  De garantie is van toepassing op het gebouw dat is gelegen te: Beschrijving dak:Bestemming van het gebouw: Dakoppervlakte: Datum van voorlopige oplevering:

  Type Product Dikte Applicatie Oud dak

  IMPERBEL n.v. Bergensesteenweg 32, 1630 Lot Belgium page 1 of 5 - ver 06/2011

  9

  A. Wortelwerende waterdichting

  DERBIGUM SP WW DERBIGUM GC WW

  Wortelwerende waterdichting uitermate geschikt voor extensieve en half-intensieve groendaken

  Wortelwerende waterdichting met verhoogde weerstand uitermate geschikt voor intensieve groendaken

  GetestengoedgekeurdvolgensdeEuropeseNormvooranti-worteldoorgroeiEN13948ATGn08-2766