פ. 1.2 שינוי נושא בנוסחה חוברת פתרונות לתלמיד

  • Published on
    13-Aug-2015

  • View
    29

  • Download
    5

Embed Size (px)

Transcript

<ol><li> 1. " 1.2: 0 : 0 :10853. 3.3, 3.1 - 3.1 3.1 3.0 3.1 1 1 : </li><li> 2. " 1.2: 1 : 1 3: 10553" 1535 : 2 )( HbaS (). Ha,b-S. ().:54"S,2"a,7"b .H. )(.Ha,b-S. : )( 2 ba S H ().:15="S,5.0="b,1.0="a .H. :10H : () )( 2 ba S H ()10H : ? 7 2 45 H b a S 10 2 5 9:/ 2 945 2 )72(45 2 )( H H H H H baS H ba S HbaS Hba S H baS )( 2 )(2 2 )( 2 )( </li><li> 3. " 1.2: 2 : 2 1: 31085" ' 1535. , :)(2 bacM , a b c. (). cM,a-b. (). c: 6= "a4"=b33"=M. ().M ,cba Ma. : (). cM,a-b. : )(2 ba M C (). c: 1= "a0"=b11"=M. :5.1C ().M ,a=b=c Ma. :2 4aM : )( )(2 ba M C )(C5.1)(2 4aM C ba M baCM )(2 )(2 2 4 22 )(2 )(2 aM aaM aaaM abh bahM C C C C baCM 5.1 22 33 11233 )56(233 )(2 ? 5 6 33 C b a M </li><li> 4. " 1.2: 3 : 3 1: , RH,2 22 RRHP . ().4="R. H P (). 784="P4="R. (-14.3.) (). H,P ,0="R. : 4.31 157 P H (). 580="P0="R. (-14.3.) :20H : )( 4.31 157 P H)(51="H H H H H H RRHP 20 4.31 628 4.31157785 1574.31785 514.32514.32785 22 2 2 ? 14.3 785 5 H P R H P HP HP Hp RRHP 4.31 157 4.31157 1574.31 514.32514.32 22 2 2 ? 14.3 5 H R </li><li> 5. " 1.2: 5 : 5 1: : rlrp 2 (). Lp 6= "r. (). L 6= "r.140.72= "p : ().LP 1= "R. : 6 36 P L (). L: 1= "r.305.51= "p :2L :(). 84.18 04.113 p L().1" L P LP LP Lp RLRp 84.18 04.113 84.1804.113 84.1804.113 614.3614.3 2 2 ? 14.3 6 L R L L L L L Lrrp 2 84.18 68.37 84.1868.37 84.1804.11372.150 614.3614.372.150 2 2 ? 14.3 72.150 6 L P R </li><li> 6. " 1.2: 4 : 4 0::)( 10853"1153. , ef S fes 2 1 ( ): (). . 100= "S. 10= "f.e( ) (). , S, e . f( ) (). , d. (). . 355= "S. 35= "f. e. :20e ()., f, S, e. : e S f 5.0 (). d. :2 5.0 dS : /8 )(20e)( e S f 5.0 )(2 5.0 dS e e feS 20 105.0100 2 1 f e S feS feS 5.0 5.0 2 1 2 5.0 5.0 2 1 dS ddS feS ? 10 100 e f S ? )( S def </li><li> 7. " 1.2: 6 : 6 1 , C, , F 9 1605 F C ().. , (). 100. . (). F=C. ().. , : 5 1609 C F .)( 355. . :212F (). F=C. :40 CF : )( 5 1609 C F)(212F)(40 CF 212 321008.1 328.1 32 5 9 F F CF C F ? 100 F C 40 328.0 328.1 32 5 9 x x xx xCF C F xFC )( F C FC FC F C 5 1609 51609 16059 9 1605 </li><li> 8. " 1.2: 7 : 7 5. C37.4(37.5 , . ) . ,99F (99 .) , : 32C 5 9 F ( .F, C) )( . ? )( , , 101F ? )( CF. .)( ? . :22.37C )( , , 101F ? :33.38C .)(CF. : 8.1 32 F C : ()..22.37C(). 33.38C(). 8.1 32 F C 8.1 32 8.132 328.1 32 5 9 F C CF CF C F 22.37 8.167 328.199 32 5 9 C C C C F ? 99 C F 33.38 8.169 328.1101 32 5 9 C C C C F ? 104 C F </li><li> 9. " 1.2: 8 : 8 8.:)( . . : 7.4 92 50 H F :F.) ( H-. .)( , 186. .)( 54. .)(HF. .)( , 381. :70F .)(50. :3045.303 H .)(HF. :92)50(7.4 FH /19 )(70F)(3045.303 H)(92)50(7.4 FH HF H F H F 92)50(7.4 7.4 92 50 7.4 92 50 70 7.4 92186 50 7.4 92 50 F F H F ? 186 F H H H H F 5.303 7.4 92 5095 7.4 92 50 ? 95 H F </li><li> 10. " 1.2: 5 : 5 5:)( 10853 '"1153. . M ,n. : )157( yxnM x, y . .)( , 10, 14. n( M )n. .)( 10.' 10 2640 .10. . .)( ? .)(nM,y ,x. : .)(n( M) :nM 295 .)(35 1105 .35 . . :13y . .)( 14=y 2950102952951 nM 13=y 26502 M . : .)(nM,y ,x. : YX M n 17 : /18 )(nM 295)(13)( )( yx M n 157 y y y y yxnM 13 1501950 1507002650 )15107(102650 )157( ? 2650 10 10 y M x n nM nM yxnM 295 )1515107( )157( ? 15 10 M y x n YX M yxnM 17 )157( ?n </li><li> 11. " 1.2: 10 : 10 / 35: : 2 4 RP (). 36" .R. (). RP. : ().: 36="P .R. :3R (). RP. : 4 P R : )(1="R)( 4 PR R P R P Rp 4 4 4 2 2 R R R R R Rp 3 9 9 4 36 436 4 2 2 2 2 </li><li> 12. " 1.2: 11 : 11 33: : HRV 2 3 1 (). H (HVR) (). R: ().:002= "V,6= "H. R : () .H (HVR.) :2 3 1 R V H ().R: : H V R 3 1 ().551= "V,1= "H.R. :10R : ().2 3 R V H (). H V R 3 ().35= "R R R R R R HRV 10 100 100 2200 6 3 1 200 3 1 2 2 2 2 ? 6 800 R H V H R V HRV 2 3 1 2 3 1 ?H R H V R H V HRV 3 1 2 3 1 2 3 1 ?R </li><li> 13. " 1.2: 12 : 12 12::)( X: , ) ( 2 5 tX t.) ( .)( 5. .)( 124? .)(tX. .)(? .)( 1. :80X .)(310? :5t .)(tX. : 5 X t )(? . . : 4 252045 :/13 )(85)( '0)( 5 x t )(. 4535)3( 2025)2( 515)1( 5 2 2 2 2 tX tX tX tX 80 45 5 2 2 X X tX ? 4 X t t t tX 5 5125 5 2 2 ? 125 t X t X t X tX 5 5 5 2 2 ?t </li><li> 14. " 1.2: 13 : 13 13::)( 10853 "1153. BMI. BMI : ,. H-M: H . , M. I. 2 H M I -I18.424. , - I24 . - I -18.4 .)( 1.70 65. " (3)I.(1) ? .)(( I )26.4 ,85." . .)(( H( )M( )I. ) .)( 168 . " , ( I. ) . : .)(3.55 11." (3 )I(.1? ) ( :3)14.22I (1)18.424,. ( .)(I )11.0 ,81." . ( :3)71.89M ( .)(H( )M( )I. ) : I M H .)(318. " , ( I. ) :/12 (3)11.30(1)( )85.5)( " I M H )(55.01" M M H M I 56.70 68.1 25 2 2 25 68.1 ? I H M 14.22 7.1 64 2 2 I H M I ? 7.1 64 I H M M M H M I 71.89 84.1 5.26 2 2 5.26 84.1 ? I H M I M H I M H H M I 2 2 </li><li> 15. " 1.2: 15 : 15 14::)( : R cba S 4 a,bc , R ) ( )(. 56: , " 20, "16 "12 . " . .)(Ra,b,cS. .)( , SR. .)( 3100 3 320 . . .)( :10R .)(Ra,b,cS. : S cba R 4 , .)(SR. a=b=c :3 4 RSa .)(. :20a :/15 )(35)( " S cba R 4 )(3 4 RSa )(15" 10 3840384 4 121620 96 4 R R R R cba S ? 12 16 20 96 R c b a S S cba R cbaRS R cba S 4 4 4 aRS aRS R a R aaa S R cba S 3 3 3 4 4 44 4 ? )( a acba a a a aaa R cba S 20 5.727,7 5.727,7 154.114 20.173 4 3 3 ? )( 547.11 3 320 20.1733100 a acba R S </li><li> 16. " 1.2: 14 : 14 30::)( . a "b." h) ( " V: 3 hba V . .)( :30V .)(. :75.3a ( .)(h) a,bV. : ba V h 3 . .)(a "Vah. : 3 2 ha V .)(aVh. : h V a 3 :/16 )(30")(3.74")( ba V h 3 )( 3 2 ha V )( h V a 3 30 3 653 3 V V hba V ? 6 5 3 V h b a 75.3 40 150 3 104 50 3 a a hba V ? 4 10 50 a b h V ba V h hbaV hba V 3 3 3 h V a ha V haa V 3 3 3 2? )( a aba c c b 280 808000 3 3 2 ha V haa V ? )( V aba </li><li> 17. " 1.2: 16 : 16 31::)( . a "b." -1h "-2h " () : 21 hbhabaS : : .)(b=35, "a=8 ."1h-2h. :21 10880 hhS .)(315." b=35",a=8 ."-1h=0 "2h :42 h .)(2ha,b,1h ,S. : b ahabS h 1 2 .)(ab,2h,1h ,S. : )( 1 2 hb bhS a .)( a."2h=1h=35 ."Sa. :aaS 202 :/17 )(21 10880 hhS ()42 h )( b habaS h 1 2 )( 1 2 hb hbS a )(aaS 202 b ahabS h bhahabS hbhabaS 1 2 21 21 )( )( 1 2 12 21 hb bhS a hbabhS hbhabaS 21 21 21 10880 108108 hhS hhS hbhabaS ? 8 10 S a b 4 1040 104080160 1058108160 2 2 2 2 21 h h h h hbhabaS ? 5 8 10 160 2 1 h h a b S aaS aaaaS hbhabaS 20 1010 2 21 ? 10 )( 21 S hh aba </li><li> 18. " 1.2: 17 : 17 35: 10553" 1535. 4. , , , . y: x h h y 5 y.)( h.)( x .)( .12 , 6.74. ? .x( h , )3. () .31 , 1.50. ? : h8.1 () .x( h , )1. : 3 15 x h : )(8.1h)( 3 15 x h h h hg hh h h x h h y 8.1 75.1875.33 1275.675.33 12)5(75.6 12 5 75.6 5 ? 12 75.6 h x y x h h x h h y 3 3 5 ? 3 h y h x xh hhx hxh hxh 3 15 )3(15 315 315 )5(3 </li><li> 19. " 1.2: 18 : 18 38: 10853." , . : : a" b". c". : bcabS 2 () .S? () .12,000" , c70." (1, )b (ba.) (2 )b a100." () .S? :abS () .31,555", c55" (3, )b (ba.) : 140 000,12 a b (1 )b a355". : )(baS )( )140( 000,12 a b)(50b 50 (240000,12 140100000,12 702100000,12 2 b b bb bb bcabS ? 700 000,12 b c S ? 100 700 000,12 b a c S 140 000,12 )140(000,12 140000,12 702000,12 2 a b ab bab bab bcabS </li></ol>