Ασφαλιστική Αγορά Σεπτέμβριος 2013

  • Published on
    30-Nov-2015

  • View
    284

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

2013

Transcript

<ul><li><p>(IANOYA 2010) 5</p><p>1 2013, 433, ' , 6 , www.aagora.gr</p><p>English Supplement</p><p>. . . </p><p> , 2.000 Eurolife ERB</p><p>Michael Heise</p><p>new-exofilo7:Layout 1 28/08/2013 10:49 Page 1</p></li><li><p>new-exofilo7:Layout 1 28/08/2013 10:49 Page 2</p></li><li><p>periexomena:Layout 1 26/08/2013 10:46 Page 1</p></li><li><p>433(1 2013)</p><p>()</p><p> 1977: , FIPP FAEP Presse Internationale des Assurances (P.I.A.)</p><p> . &amp; ..</p><p>Art Director </p><p>. </p><p> / </p><p>. Marketing </p><p> TY </p><p>. 1062 : aa 6A : aa 55 : aa 150 : aa 180</p><p>: 126, 151 24 ,...: 082314452.: 2106196879 2106196942 Fax: 2106196943</p><p>ASFALISTIKI AGORAonthly Economic &amp; Insurance ReviewEditor A. ROUCHOTA126 DIONISSOU Str., 151 24 Maroussi,Athens GreeceAnnual Subscription: aa180 </p><p> . 43, , </p><p>. &amp; Fax: (210) 61.27.719, 61.27.502Y : </p><p>email: forumbookstore@gmail.com</p><p> site ..</p><p>www.aagora.gr</p><p>. :</p><p> e-mail: aagora@aagora.gr</p><p> Weekly Aagora Newsletter</p><p>12. :: &amp;&amp; ( - , / ).</p><p>14. EErriicc KKlleeiijjnneenn,, CCEEOO AAXXAA :: - , .</p><p>15. :: 2012.16. , -</p><p> Allianz, . MMiicchhaaeell HHeeiissee ( ).</p><p>18. .</p><p>20. GG--SSiiiiSS:: 9 - Insurance Europe GFIA. </p><p>22. ,, -- EEuurroolliiffee EERRBB ( ).</p><p>30. 1100 22001122..</p><p>38. 1100 2012.</p><p>42. 55 22001133:: - .</p><p>44. CCoossttaa CCoonnccoorrddiiaa:: (: MunichRe).</p><p>50. :: .</p><p>52. $$4455 1 2013.</p><p>33.. Editorial 44.. 1122.. 5588.. 7744.. 7788.. &amp; 8800.. 8822.. 8844.. 8888.. English Supplement 9900.. New Markets inNew Europe 9922.. O 9944.. ...- 9966.. "".</p><p>( )</p><p>periexomena:Layout 1 26/08/2013 10:46 Page 2</p></li><li><p>( 2013) 3</p><p>( )</p><p>, </p><p> ;</p><p> , - 2013 2014. , . , -- .. , , , , .</p><p> , -, . -- -. ,, ,, ---- ..</p><p>...</p><p>11.. , , .</p><p>22.. .33.. EEuurroolliiffee EERRBB .44.. 35% .</p><p>55.. IINNGG .</p><p>66.. , - , .</p><p>77.. , .</p><p>88.. , , - .</p><p>99.. - , .</p><p>1100.. - , .</p><p>1111.. , Allianz, ERGO, Generali, Groupama, Interamerican, .. - .</p><p>1122.. H , , - , . .</p><p>periexomena:Layout 1 26/08/2013 10:46 Page 3</p></li><li><p>t 8855 !! 85 GGrroouuppaammaa --; . - , , , , , , -. , , -, , . -, ., . . , . .</p><p> Woirhaye, . , ,</p><p> , !..</p><p>t 22001133 -- , . </p><p>t - (), - 25 . , -- 2255 22001133,, 99::0000 ...., , - 15, .</p><p> -, - , -</p><p> , </p><p> - 25 - - - .</p><p> MDRT, 9-12 , - 35 - 15 ,</p><p> , , , - 8.000 </p><p> .</p><p>t ;; - -</p><p> , . </p><p> , -</p><p> , </p><p> , </p><p> .</p><p> . ""</p><p> , </p><p>. ....</p><p>4 ( 2013)</p><p>( )</p><p>xoris titlo:Layout 1 26/08/2013 11:01 Page 2</p></li><li><p>( 2013) 5</p><p>t , </p><p>,, , , 21 22 , .</p><p>t IInnssuurraannccee EEuurrooppee, - , - . - -- -- ,, -. - , Insurance Europe - - , InsuranceEurope, MMiicchhaaeellaa KKoolllleerr.. , InsuranceEurope . --, - -- -- (.. ) , ., -- oonnee ssiizzee , - - ., - , -- , -, . Koller : -</p><p> - - , </p><p> . , Insurance Europe - - .</p><p>xoris titlo:Layout 1 26/08/2013 11:01 Page 3</p></li><li><p>( ) ( )A</p><p>..</p><p>6 ( 2013)</p><p>t , , - - . , -- -- . , , - , , -- 112288..000000 . 2010 - - , - . .. - ! - , - , ; , , ;</p><p>t -, , - Metropolitan . , , - . , , . - </p><p> .</p><p>t IInntteerraammeerriiccaann , - , , 15% . , , - , - marketing, - - .</p><p> : -</p><p> Interamerican, ;;</p><p> . .</p><p> , </p><p>, Groupama . </p><p> . , , .. --</p><p>,, .. .. . . , </p><p> .. ,, .. ..</p><p> ( </p><p> /, . ).</p><p>77 22000011 -</p><p> . </p><p> , .. , ..</p><p>, .. , .. .. --</p><p>.</p><p> 22000055 - ! , ( 125 Munich Re), . , . </p><p>1100 11999988 - . , .. ,, .. --,, .. .. .</p><p>xoris titlo:Layout 1 26/08/2013 11:03 Page 4</p></li><li><p>xoris titlo:Layout 1 26/08/2013 11:03 Page 5</p></li><li><p>t 55..880022..007755,,1199 -- 22001133, . , 31, - .</p><p> , - - - - , -. - , , . ,, - : - - -</p><p> , , -, - . -, , - . 2251 &amp; .3758. , - - - - .</p><p>8 ( 2013)</p><p>( )</p><p>t -, -. , - , 15 , -</p><p>110000..000000 -- . - - , -- .. - - -</p><p>: 1.000 -, 500 250 -. , , - 10 . - , - 2 - 3 .</p><p>t . --, Marketing ING</p><p>Hellas, , , </p><p>. ING, </p><p>, </p><p> ,</p><p> -</p><p>, , , </p><p> -</p><p> .</p><p> ING, -</p><p> , , </p><p> , </p><p> , --</p><p>.. , </p><p> , -</p><p> , -</p><p> , </p><p> , </p><p> , </p><p> , -</p><p>. --</p><p> IINNGG , </p><p> ., </p><p> ING</p><p> , </p><p> -</p><p>.</p><p> .2251 &amp; .3758 </p><p>22001122 22001133 (( )) (()) </p><p> () 263.000 277.500 540.500 19.500 167.000 186.500 115500..000000 447733..000000 662233..000000 18.000 45.000 63.000 73.500 84.500 158.000 ( ) 403.500 137.000 540.500 55.500 55.500 .3758 * 390.000 55.000 445.000 11..331177..550000 11..229944..550000 22..661122..000000 * </p><p>xoris titlo:Layout 1 26/08/2013 11:04 Page 6</p></li><li><p>xoris titlo:Layout 1 26/08/2013 11:04 Page 7</p></li><li><p>( )</p><p> 25 2013 - -, - , - - .. , , - -</p><p> :) - - -,) - .. - -, . -, .. -,) ) .</p><p> , . , . - , . ,, . , - . , , , -, , -, , - -, - , - - , - , -, , - </p><p> fora -, - , - , , . . . , , - , , 80, ( -) - , ., - </p><p>t n memoriam , :</p><p> () - </p><p> -, 1923.</p><p> - - .</p><p> - (1942-</p><p>1982) .. -</p><p> -</p><p> - </p><p>, GeneraliLife, Alpha.</p><p> .. -</p><p> - . - </p><p>. -</p><p>.</p><p>t n memoriam</p><p>t - , , -, 16 2013, - . , 220000..000000 -, - , - 221100 -- 229922 ,, 4433 556688 ( - &amp; ). , , - , - - , . - -, . , , - , , - . - - , - ., , -, , , -, - , .</p><p>.: , - -</p><p>;</p><p>10 ( 2013)</p><p>xoris titlo:Layout 1 26/08/2013 11:05 Page 8</p></li><li><p>xoris titlo:Layout 1 26/08/2013 11:05 Page 9</p></li><li><p>12 ( 2013)</p><p>( )</p><p> 1999 () - , , - - , - ( , - ). , , , . - - - . 1999, -, - ( 50 -), - . . , : , -, , - - , - . , , , -, - . , , : - ,</p><p> - - . , - , , *. - , (, , !). -, , - , , - . , -, .., - , , . Insurance Europe ( - ) - - . - Executive Committee (- ) - - -. , Insurance Europe, -, -- - . , 14 , - . </p><p>, , - - , . 14 , - -- ,, -- , - . 14 , - - -, - . , -- 225500 - . , , -, , - , -. , - 14 , : (- ). -- (networking) . - - - , - . --, - , , - , ,.. , , . --, , </p><p> , </p><p>skopia7:Layout 1 26/08/2013 11:09 Page 14</p></li><li><p> , , - . , - , . .. , -, - - . , . , , -, . ,, 2266 2288 22001133.. - : -: - . -. , - - : , 26 - cocktail AONBENFIELD. , 27 - :Cocktail party, MATRIX INSURANCE &amp; REINSURANCEBROKERS S.A.. - , -, - , GUY CARPENTER &amp; CO LTD. 15 : www.eaee.gr</p><p>* (, - , &amp; , A/V , , - , , - ..) - . </p><p>( 2013) 13</p><p> ,. , - , --, - . - - , 1995, ,. , </p><p> . - , , - , , . - -- , - --, , , , , , </p><p> ! -, - - ( - - : Insurance andReinsurance ConferenceHydra October 1999 Balkans, Black Sea andEastern Mediterranean SeaCountries). , -, ( 7-10) 1999 , - 7 1999 ! 1 , . -, . , , , , -, , . -, . -, -, . , -, , . , , . -, - . . . , - / , , , - - , .. -, , . -, , , events, - .</p><p>..</p><p>Insurance</p><p>Europe, MichaelaKoller, - -</p><p>-, - 9 - </p><p>, 2007.</p><p>skopia7:Layout 1 26/08/2013 11:09 Page 15</p></li><li><p>( )</p><p>14 ( 2013)</p><p>ric Kleijnen, CEO :</p><p> , </p><p> ,Henri de Castries, - . - - , . de Castries. , -. , -., -- . , , - , - , - , - (, , -, , ,..). - , - , , . </p><p> , , , - - -, - . - - ( ), ( -, ) ,, --. -, -- . , : , / - , . , , - , - , . , - , . ,</p><p> , - - , , . , -, , , ,.., . - -, , - (.. , ) ... - ( -) , - . . Kleijnen, - , - , - - , - - . . </p><p> .. CEO AXA, . Henri de Castries, . ric</p><p>Kleijnen, CEO : </p><p>skopia7:Layout 1 26/08/2013 11:15 Page 4</p></li><li><p>( 2013) 15</p><p> Insurance in Cyprus 2012 Directory and StatisticalInformations, - -- , 2012 - 34 -/ (26, 2 - - , 6 , -). , 8 , 23 , 3 - ., 419 , . 11 - , 69% - 5 (Eurolife, LaikiCyprialife, Universal Life, MetLife Alico,Prime) 83%. - 70% . 30 , - . 34% - 5 (Laiki Cyprialife, GeneralInsurance, Pancyprian, Universal Life,American Home) 46%. - 48% .</p><p> 2,8% </p><p> 2012 - 2,8%, 854 . 2011 830 . 2012. ,, (-</p><p> -) 0,75% (1,9% 2011), 473 ., 469 . 2011. - - , - 2012 185 . ( Cyprus Hire Risks pool). ,, - ( ) 7,1% 357 . 385 . 2011 (2011 2,3%).</p><p> , </p><p> - 2012 629 ., 867 . 2011, - 27% ( - -, 23% - ). , 267 . -, - 54% 2011( 19%, - - ). 362 . - , - - 2011 27%.</p><p> , </p><p> , - , - , 2012 3,3%, 211 ., 218 . 2011. , 139 . -</p><p> 30% (31% 2011). - 71,5 ., - 21,2% (21,3% 2011). 31/12/2012 -- ( ) 1.882., 1.860 . 2011. , 1.585 . - 297. .</p><p> 2013; - 2012 - , - 2013 - - - 200% , . , . - , - , . --, : , - . - - , - . - - , .</p><p> 2012 , , 2012, </p><p> .</p><p>skopia7:Layout 1 26/08/2013 11:15 Page 5</p></li><li><p>16 ( 2013)</p><p>( )</p><p> -, . . , - , Allianz, . Michael Heise (.). , , - , </p><p> .</p><p> 2013, 5 - , . Heise - 22001144 , - . ,, .Heise . , , -, , , , . . Heise - ,, -- .... , . Heise - -- . - , - - .. , - . - , - - . , -</p><p>, , - -, , - , - , - -. , , -- -, - , - . . , - , - , </p><p> 4,2% , , 0,8%. .Heise , -. - - , ., - - - . , - , , -</p><p>skopia7:Layout 1 26/08/2013 11:38 Page 8</p></li><li><p> 5 - </p><p>2010 2011 2012 2010 2011 2012 10 14 4 19 13 11 12 12 7 20 9 13 17 18 7 10 17 10 6 5 6 15 8 5 59 32 28 44 61 36 104 81 52 108 108 75 </p><p>( 2013) 17</p><p> -. , , - - , ; . Heise , - 25% , 650. . , . Heise . - , - - . - - , , , 10%-15% 4% ,, ( 2013) . , , . Heise -, </p><p>.</p><p> 6 - , -, . , - , - 25%. - , , . ,, ,, .. HHeeiissee;; -, 2013, . , , - , ( , - , ). -, , . Heise </p><p> . , , - , - -. , , - . ,, , - , - - . -, - Allianz, --,, -. , . -, - . , - , -- , , - - - . , , - , ,, . , - - . , , , . , . Heise . - , . , , , , . - . -</p><p> , , . Heise 1992 - - - . , - -, , - , , , . , , 5 2 , - . , - -, -, -, - } , ; . Heise .. .. .. , . -, , -, . .. ,, - . . - , , , - , , - -. , , - 2 - -, - -, - -. CEO Allianz , . --.., Hilton - -. </p><p>skopia7:Layout 1 26/08/2013 11:38 Page 9</p></li><li><p>( )</p><p>18 ( 2013)</p><p> , , - , - - . , - , - . , - - . , , -- ,, </p><p> - -.</p><p> - - : , , -</p><p> - - - - .</p><p> , , ( , - / ), - . </p><p> - : - . - .</p><p> - , - . - , - .</p><p> - , - -. </p><p> () 10 . (), , </p><p> 2014, () , </p><p> . </p><p> , . , : </p><p> , , </p><p> , </p><p> - . -</p><p> -. - -</p><p> . - , - , --</p><p> .</p><p>skopia7:Layout 1 23/08/2013 13:20 Page 2</p></li><li><p>( 2013) 19</p><p> , . , : - , -. - : Dexia . ,, . - : , - , , , - . </p><p> . , - , - .</p><p> - , , - - - . - - , - - -</p><p> , - . </p><p> , , , , , , -. , 27-28 , -- -- </p><p> 22001133, - , 2014. -- 22001155,, .. -- ,, , .. , - - , . , , - -, 10 , , - - . -, , -- -- -- ..</p><p>skopia7:Layout 1 23/08/2013 13:21 Page 3</p></li><li><p>( )</p><p>20 ( 2013)</p><p> FSB - :11.. , G20 - (FSB) - - (SIFIs), - - (G-SIFIs). FSB - G20 2010.</p><p>22.. 2011, FSB - - SIFIs. , FSB -, , - (G-Sibs), - (BCBS), . G-Sibs - 2012.</p><p>33.. 18 2013, -- (IAIS) -- (G-SiiS), . FSB - .</p><p>44.. G-SiiS - FSB, - 2011. G-SII:</p><p>ii))...</p></li></ul>

Recommended

View more >