แบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ 2013 - GAT เชื่อมโยง

 • Published on
  07-Jan-2016

 • View
  19

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

แบรนด์

Transcript

 • 2013 ______________________________ GAT (1)

  1 .......................... . () ........................... 2-31

  2 .......................... . .................................... 32-96

  3 .......................... . () ...... 97-144 . ()

 • GAT (2)_____________________________ 2013

  1. / (01) (02) (03) (04) (05) (06)

 • 2013 ______________________________ GAT (3)

  2. // (01) (02), (03), (04) 3 (05) (06) (07) Facebook(08) (09)

 • GAT (4)_____________________________ 2013

  3. //// Recycle(01) (02) (03) (04) (05) (06)

 • 2013 ______________________________ GAT (5)

  Case (01) (02) (03) (04) (01) (02) (03) (04)

 • GAT (6)_____________________________ 2013

  1 (oxidant) (oxidant) (01) (02) (03) (04) (05) (anti-oxidant) (06)

 • 2013 ______________________________ GAT (7)

  2 (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07), (08),

 • GAT (8)_____________________________ 2013

  3 3 ... 3 (01) (02) (03) (04) 104 87 3 3(05) (06) (07) 3

 • 2013 ______________________________ GAT (9)

  8 2 - () 2 A - () // 2 // D - () //// 2 //// F - // //// 99 H 01, 02, 03, ...08 1, 2, 3, ...8 3 ()

 • GAT (10)____________________________ 2013

  2

  01 02 03 04 05 06 07 08

  .

 • 2013 _____________________________ GAT (11)

  1 ... 1 2 (Silver Nitrate Method) (Iodine Fuming) 3 (White Powder) (Ironoxide) 4 (Fluorescent magnetic powder) () 5 5 ( methadone) 6 :

  ...

 • GAT (12)____________________________ 2013

 • 2013 _____________________________ GAT (13)

  2 1 3 1 30 2 . 3 3 2 . 3 1 4 5 3 10 :

  ...

 • GAT (14)____________________________ 2013

 • 2013 _____________________________ GAT (15)

  3 GAT 1/56 1 10 100 2555 160 15,000 2 3 10 4 5

  ...

 • GAT (16)____________________________ 2013

 • 2013 _____________________________ GAT (17)

  1 Deflation 2 (Supply side) (Demand side) 4 4 3 4 Demand side

  ...

 • GAT (18)____________________________ 2013

 • 2013 _____________________________ GAT (19)

  2 -, , -

  ...

 • GAT (20)____________________________ 2013

 • 2013 _____________________________ GAT (21)

  3 GAT 1/55 (ASEAN Economic Community : AEC) 10 2558 AEC (Spirit of ASEAN)

  ...

 • GAT (22)____________________________ 2013

  AEC (core competence)

  ...

 • 2013 _____________________________ GAT (23)

 • GAT (24)____________________________ 2013

  4 GAT 2/55 .. 2555 6 40 4 8 1. 2. (Scenario) 3. 4.

  ...

 • 2013 _____________________________ GAT (25)

  5. 6. 7. Single command 8.

  ...

 • GAT (26)____________________________ 2013

 • 2013 _____________________________ GAT (27)

  ...

  1

 • GAT (28)____________________________ 2013

  2

 • 2013 _____________________________ GAT (29)

  3

  ( GAT 1/55)

 • GAT (30)____________________________ 2013

  4

  ( GAT 2/55)

 • 2013 _____________________________ GAT (31)

  NOTE

 • GAT (32) _____________________________ 2013

  6 GAT 1 : () 1 : () 2 A

 • 2013______________________________ GAT (33)

  2 : () / / 2 / / D

  3 : () / / / / 2 / / / / F

  4 : / / / / / / 99 H

 • GAT (34) _____________________________ 2013

  2 : 3 :

  4 : 5 : 6 :

 • 2013______________________________ GAT (35)

  2

 • GAT (36) _____________________________ 2013

  01 02 03 04 05 06 07 08

 • 2013______________________________ GAT (37)

  GAT

  1

  .. 2551 2552 .. 2551 147 2 Fannie Mae Freddie Mac 2

 • GAT (38) _____________________________ 2013

  147 40 2552 2552

 • 2013______________________________ GAT (39)

 • GAT (40) _____________________________ 2013

  1

  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

 • 2013______________________________ GAT (41)

  2 .

  (.) 2552 1.6% 2551 37.3% .

 • GAT (42) _____________________________ 2013

 • 2013______________________________ GAT (43)

 • GAT (44) _____________________________ 2013

  2

  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

 • 2013______________________________ GAT (45)

  3

  The State of the Birds, United States of America, 2009 800 67 187 4 .. 1968 Northern Bobwhite Grasshopper Greater Prairie-Chicken Aplomado

 • GAT (46) _____________________________ 2013

  Farm Conservation Program 2-3

 • 2013______________________________ GAT (47)

 • GAT (48) _____________________________ 2013

  3

  01 02 03 04 05 Northern Bobwhite 06 Grasshopper 07 08 09 10 Aplomado

 • 2013______________________________ GAT (49)

  4

 • GAT (50) _____________________________ 2013

 • 2013______________________________ GAT (51)

 • GAT (52) _____________________________ 2013

  4

  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

 • 2013______________________________ GAT (53)

  5

  25 .. 2553 6 20 65 1,000 70 1,000 ( ) 4-5

 • GAT (54) _____________________________ 2013

 • 2013______________________________ GAT (55)

 • GAT (56) _____________________________ 2013

  5

  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

 • 2013______________________________ GAT (57)

  6

  12 4 Internet 10 ( ) 10 70 10 Internet

 • GAT (58) _____________________________ 2013

 • 2013______________________________ GAT (59)

  6

  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

 • GAT (60) _____________________________ 2013

  7

  4-5 (.. ) 5 1 1 1 2 3 3

 • 2013______________________________ GAT (61)

  4 5 1 1 1

 • GAT (62) _____________________________ 2013

 • 2013______________________________ GAT (63)

  7

  01 02 03 04 05 1 06 2 07 3 08 09 10

 • GAT (64) _____________________________ 2013

  8

  (Association of South East Asian Nations ASEAN) (AFTA) 1 2553 23 0% 5% 3 - .. 2558 (Asean Trade in Goods Agreement ATIGA) AFTA 10

 • 2013______________________________ GAT (65)

  .. 2558 3-4

 • GAT (66) _____________________________ 2013

 • 2013______________________________ GAT (67)

  8

  01 02 03 04 - 05 06 07 08 09 10

 • GAT (68) _____________________________ 2013

  9

  .. 2558 3-4 .. 2558 1-2 (Free Trade Areas - FTA) 21 (Twenty First Century Skills and Knowledge)

 • 2013______________________________ GAT (69)

 • GAT (70) _____________________________ 2013

  9

  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

 • 2013______________________________ GAT (71)

  10 11

  11 .. 2555-2559 .. 2558

 • GAT (72) _____________________________ 2013

 • 2013______________________________ GAT (73)

  10

  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

 • GAT (74) _____________________________ 2013

  01 06F 02 05A 03 05A 04 02A 05A 05 06D 08D 06 99H 07 05A 08 99H

 • 2013______________________________ GAT (75)

  07

  05

  03

  08

  06

  01

  04

  02

 • GAT (76) _____________________________ 2013

  GAT

  1

  01 06A 07A 09A 02 06A 07A 09A 03 05A 04 10F 05 01A 06A 07A 09A06 99H 07 99H 08 02A 03A 09 99H 10 06F 07F 08F 09F

 • 2013______________________________ GAT (77)

  1

  02

  05

  09

  04

  10

  01

  08

  03

  06

  07

 • GAT (78) _____________________________ 2013

  2 .

  01 04A 06A 02 04A 06A 03 04F 06F 04 99H 05 03D 09D 10D 06 99H 07 01A 02A 08A 08 01A 02A 09 04F 06F 10 04F 06F

 • 2013______________________________ GAT (79)

  2 .

  02

  01

  06

  03

  09

  10

  08

  04

  07

  05

 • GAT (80) _____________________________ 2013

  3

  01 05A 06A 10A 02 05F 06F 10F 03 05F 06F 10F 04 08A 05 Northern Bobwhite 99H 06 Grasshopper 99H 07 05A 06A 10A 08 02D 03D 09 01D 07D 10 Aplomado 99H

 • 2013______________________________ GAT (81)

  3

  Grasshopper

  06

  Aplomado

  10

  Northern Bobwhite

  05

  01

  07

  09

  04

  08

  02

  03

 • GAT (82) _____________________________ 2013

  4

  01 99H 02 99H 03 04D 05D 04 01A 02A 08A 05 01A 02A 08A 06 07D 09D 07 01F 02F 08F 08 99H 09 01F 02F 08F 10 06A

 • 2013______________________________ GAT (83)

  4

  01

  02

  08

  04

  05

  03

  10

  06

  07

  09

 • GAT (84) _____________________________ 2013

  5

  01 06A 02 06A 03 06A 04 07D 09D 10D 05 01D 02D 03D 06 99H 07 06F 08 04D 05D 09 06F 10 06F

 • 2013______________________________ GAT (85)

  5

  05

  04

  07

  09

  08

  01

  02

  03

  06

  10

 • GAT (86) _____________________________ 2013

  6

  01 03A 02 05A 03 05A 04 01D 06D 10D 05 99H 06 02D 09D 07 05A 08 05A 09 05A 10 07D 08D

 • 2013______________________________ GAT (87)

  6

  10

  01

  04

  06

  03 07

  08

  05

  02

  09

 • GAT (88) _____________________________ 2013

  7

  01 07A 02 05A 03 06A 04 05D 06D 07D 05 1 08D 09D 06 2 10D 07 3 99H 08 99H 09 99H 10 99H

 • 2013______________________________ GAT (89)

  7

  08

  09

  0104

  3

  07

  03

  2

  06

  02

  1

  05

  10

 • GAT (90) _____________________________ 2013

  8

  01 10F 02 99H 03 07A 08A 04 - 99H 05 02D 03D 04D 06 09F 07 09D 10D 08 01D 06D 09 99H 10 99H

 • 2013______________________________ GAT (91)

  8

  -

  04

  02

  05

  03

  10

  07

  08

  09

  06

  01

 • GAT (92) _____________________________ 2013

  9

  01 04D 05D 06D 02 07A 08A 03 07A 08A 04 07A 08A 05 07A 08A 06 07A 08A 07 99H 08 99H 09 01D 10D 10 02D 03D

 • 2013______________________________ GAT (93)

  9

  01

  09

  10

  02

  03

  07

  08

  04

  05

  06

 • GAT (94) _____________________________ 2013

  10 11

  01 02A 10A 02 99H 03 02A 10A 04 02F 10A 05 02A 10A 06 02F 10A 07 02F 10A 08 01D 03D 05D 09 02F 10A 10 99H

 • 2013______________________________ GAT (95)

  10 11

  02

  08

  10

  09

  01

  03

  05

  07

  06

  04

 • GAT (96) _____________________________ 2013

  Note