Ασφαλιστική Αγορά, Ιανουάριος 2015

  • Published on
    26-Dec-2015

  • View
    185

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

, 1 2015

Transcript

<ul><li><p> ;</p><p>1 2015, 448, ,' , 6 , www.aagora.gr</p><p>English Supplement</p></li><li><p>4. EEddiittoorriiaall6. </p><p>14. 2014.20. </p><p> ..24. </p><p> .</p><p>26.. --:: , . .</p><p>3366.. ,, &amp; Marketing, </p><p>38. &amp;&amp;:: &amp;.</p><p>40. .</p><p>42. &amp;.</p><p>48. ..</p><p>50. </p><p>1100 .</p><p>52. 2013.</p><p>56. :: 2013.</p><p>60. :: &amp; .</p><p>62. &amp;&amp; , ....</p><p>64. 78. 80. MMDDRRTT VViieewwss82. 84. 86. </p><p> 90. EEnngglliisshh SSuupppplleemmeenntt92. OO </p><p> --, , ..</p><p>94. </p><p>96. </p><p> ! , , </p><p>1 2015, A. : 448 IISSSSNN:: 11110055--99551166</p><p> . &amp; .. . 1062 : aa 6 A:aa 55 :aa 150 : aa 180: 126, 151 24 ...: 082314452</p><p>ASFALISTIKI AGORAonthly Economic &amp; Insurance Review Editor A. ROUCHOTA 126 DIONISSOU Str., 151 24Maroussi, Athens Greece Annual Subscription: aa180 </p><p>.: 2106196879 2106196942Fax: 2106196943,email: aagora@aagora.gr</p><p> Art Director . . MarketingTY </p><p> 1977 </p><p>fA u A Newsletterwww.aagora.gr</p><p> , -, - -, - - . </p><p> , . , , .</p><p> 30</p><p>. 43, , .: 210 61.27.502, Fax: 210 61.27.719: e-mail: forumbookstore@gmail.com</p><p>: , FIPP FAEP Presse Internationale des Assurances (P.I.A.)</p></li><li><p>4 (IANOYA 2015)</p><p>( )</p><p> - - ! .. - -. , , - .</p><p> - , -- .. -- ,,</p><p> -- --.. , , -, -. . -, , .</p><p> ;</p></li><li><p>( 2015) 5</p><p> - , . -- , - , .</p><p>, ,, -- ,, -- .., - , - - . 22001144 ....,, , . --,, - - . ,, ,, -- -- ( 3 2014), . , - : - , , , . ,, -- -- , . , , -- - -,, .</p><p> - , 1981, -. , - , 1980:</p><p>. 192: </p><p>: </p><p> 10 118</p><p>, 5.11.1980</p><p> , </p><p> ... -</p><p> .</p><p> , -</p><p> ... . . , </p><p> ...</p><p> :1. ... </p><p> -</p><p>. </p><p> -</p><p> . -</p><p> , -</p><p> -</p><p>.2. </p><p> .</p><p>, </p><p> -</p><p> -</p><p> .</p><p> -</p><p> -</p><p> , -</p><p> . </p><p>... , .. -</p><p>, -</p><p> -</p><p> .</p><p> . </p><p> .</p><p> , . , -- -- --</p><p> .. , - . !!</p></li><li><p>( )</p><p>t , 2010 - -. - 15 -, - -. , - , 4 10 , - . -, , -- 11 .. , , - . ; , , ., , , -: --.. - ( ), . , : :: 234,02 (: - 2013, -). 16,6% [: 10% ( + -) + 0,6% ( ), + 6% ]. :: 18,5% (: - 2013, ). :: 1 .( . .). 234,02, 1. - : 234.020.000, 38.847.320 43.293.700 .</p><p>6 ( 2015)</p><p>t , , </p><p> -</p><p> -</p><p>, . .</p><p> , . -</p><p> -</p><p> , , , . , -</p><p> -</p><p> -</p><p>, -</p><p> .</p><p> .. --</p><p> (Allianz), (International Life), --</p><p> ( ), (Groupama), -, .., -</p><p> , </p><p> ( Generali), . -- ( InternationalLife), . ( ) . </p><p> ( DAS Hellas). .. -</p><p> (ERGO), (Generali), ( EurolifeERB) , - --</p><p>. </p><p>t -- , Solvency II 2016, -- -- (EU-WIDE STRESS TEST2014), 30 2014 - (EIOPA). , </p><p>, , - . 31.12.2013 - : (Core Stress) -- (LowYield). , -- 116677,, 60 107 - (), - 55% - ,</p></li><li><p>( 2015) 7</p><p> 222255 (()),, 60% . 1122 --,, 72,28% - (Core Stress) 93,10% - (Low Yield). IOPA, o . OOllaavv JJoonneess,, - InsuranceEurope, : - stress tests EIOPA, -</p><p> Solvency II 2016. - - - - - . - - . , , - - - , - --</p><p> . , , - - . , EIOPA , Solvency II. - https://eiopa.europa.eu/en/activities/financial-stability/insurance-stress-test-2014/index.html.</p><p>t 44 .. -- 2244 22001144,, --. - - , - -. </p><p> -- ., , -- 332288 -, 22,,77..,, 884422 , - 11,,55 .. (. ). . ,, , : </p><p> , - , 24.10.2014, - . - - , - - , - . - - , -.</p><p> 332288 22..776611..880077 88..442200</p><p> 884422 11..553344..449900 11..882222</p></li><li><p>t - -- . , -, -, - - - -. - - - . ,, --, - , , - :) -: - , 30 &amp; 31 , . , - - - - . - - , - , - .) -: , , - . ,, - -, -</p><p> - . - - . , , !)) --: 1 -, - -. - - -. , -;) -: - , - , - -. - - .) -: - 30 &amp; 31, 14, - - - -. , - - - .</p><p>( )</p><p>t </p><p> 31</p><p> --</p><p> ..</p><p>,, 3 2014, -</p><p> . . </p><p> -</p><p> .</p><p> , -</p><p> , -</p><p> 2013 </p><p> () .</p><p>, . ,, , .</p><p> ,, -</p><p> , ,</p><p> , -</p><p> . </p><p>8 ( 2015)</p><p>t GGeenneerraallii ggooeessttoo NNeeww ZZeeaallaanndd!! - - Generali! , , . -- (.) - -</p><p> 2015.</p></li><li><p>t </p><p> -</p><p> -</p><p>, 12 -</p><p> 2014, -</p><p>. </p><p> -. </p><p> -</p><p>, </p><p> , </p><p> . </p><p> ,</p><p> ,</p><p> . </p><p> , </p><p> . </p><p> -</p><p> -</p><p>.</p><p>( 2015) 9</p><p>t - , - , 30 31 - . - , AAIIGG EEuurroolliiffee EERRBB -- - </p><p> - - () , . - : GGeenneerraallii HHeellllaass,, AAXXAA nntteerraammeerriiccaann.. - - , - - -, -.</p><p>t -- -- .... , . -, , - . - / - , . , - - - &amp; - , . .. , - , - - , ,, -- . , - - -- -- , . - - - . , - - , , -- -- .. , - , -, - -</p><p>.</p></li><li><p>( )</p><p>t , () , , . , 77 22001155,, ,, ,, 88 22001155..</p><p>10 ( 2015)</p><p>t ...... .......... ,, 1199</p><p>,, </p><p>,, .. --</p><p>,, .. ,, .. --</p><p> .. </p><p>:: </p><p> -</p><p> -</p><p>...-..... </p><p> -</p><p>.11.. </p><p> --</p><p> ,, </p><p> -</p><p> -</p><p> .22.. </p><p> -</p><p>, -</p><p> :()) </p><p>, -</p><p> -</p><p> ( .. -</p><p>).(() , </p><p> -</p><p> ,</p><p> .</p><p>() -</p><p>( -</p><p>), </p><p> , -</p><p> ( )</p><p> -</p><p>.33.. , </p><p> , -</p><p> , </p><p> -</p><p> Solvency II, -</p><p> , </p><p> 4254/14 </p><p> , </p><p> -</p><p> 3%, 66%% --</p><p>.. </p><p> 2014 </p><p>, -</p><p> , -</p><p> , </p><p> ...., , -</p><p> , -</p><p> -</p><p> : 2015</p><p> ...-..... 3% </p><p> ,</p><p>3% </p><p>...-....., -</p><p> 2015 -</p><p>. -</p><p> -</p><p> , </p><p> -</p><p>.</p><p>t -- -- 10 -, , . -- .. .... ..........,, 5500 ,, 88 ,, .. . , , , - , , -, , , - 50 . .., - - - , , . - 30 &amp; 31 , , . , - -- ,, - , , -- , -- --..</p><p> . .. .</p></li><li><p>( 2015) 11</p><p>t HHoonneeyy,, wwhhaatt nnooww - </p><p> , . --</p><p> , -</p><p> , </p><p> , Agency</p><p>Manager . Gallery</p><p>7 ( 20 &amp; ), 9 9 -</p><p> 2015. </p><p>. -</p><p> CCeennttrraall SSaaiinntt MMaarrttiinnss , , </p><p> DDeessiiggnn MMuusseeuumm PPaallaaiiss ddee TTookkyyoo -. HHoonneeyy,, wwhhaatt nnooww - </p><p> -</p><p> . -</p><p> -</p><p> -</p><p> , . </p><p> , , </p><p> ,</p><p> -</p><p> . , , </p><p> -</p><p> : </p><p> -</p><p> .</p><p>t MMeeggaa BBrrookkeerrss,, VViiccttoorryy PPrroommiissee,,LLiiffee PPllaann ,, -, , -- -- -- , VVaalluueePPlluuss.. --,, :: . - . , , , - . , - ; ; -; ; -. , </p><p> . VVaalluuee PPlluuss.. VVaalluuee PPlluuss, - , --:: -. , . ,, ,, ,, -- . , - - .</p><p> -, , - </p><p>!, - </p><p> -- VVaalluuee PPlluuss!!</p><p>t MMeettLLiiffee 5500 -- , - - - -. MetLife , . David DD.PPeeaarrccee, - , . -- . </p><p> , . , - .. &amp; / MetLife , : - - - MetLife, - 50 . 50 - . - - MetLife, - .</p><p>This looks so much like you, 2013 (100x120cm, ).</p><p> . . () - , . David D. Pearce, .. . -, -- , . -, Executive Director - .</p></li><li><p>( ) ( )A</p><p>.</p><p>.</p><p>12 ( 2015)</p><p>t , - , 1 2015, - . - &amp; - , -, , 1 2015 - ( 2012), - - . - - 1 - 2015 - . - -. -, . Sigmar GGabriel, - HERMES - , - - - . , -, , - . , , - . 2012, - , - . , 2012 2014, 560 . - , - 200 800 - .</p><p>t H AAllpphhaa BBaannkk , 12 , -- ,, AAllpphhaa IInnssuurraannccee LLiimmiitteedd.. 1144,,55 ..,, - .H - -</p><p> 2015.</p><p> 1199996 - 2001 , - , Olympic, - </p><p> . --, / , , . </p><p> -- 1 - ().</p><p> 11999966 , --</p><p> , </p><p>Alico, -</p><p> . , </p><p> , -</p><p> -</p><p> . -</p><p> , .. ,, .. ,, .. --</p><p>,, .. ,, .. . </p><p> 1995 T -</p><p> -</p><p> International,</p><p> . 247, </p><p> Agency</p><p>Manager -</p><p> .</p><p> -</p><p>, </p><p> ,</p><p> , / -</p><p> . </p><p>11985 - , .. ,, . ,, .. -- . , , . </p></li><li><p>14 ( 2015)</p><p> 2014</p><p> 2014. - , </p><p> . - ,</p><p> Solvency II, , </p><p> .</p><p> 2014 , , -</p><p> , , , , -</p><p> , .</p><p> .., , , , 2014, - . ,</p><p> - , -</p><p>, , , , </p><p> . , - .. ( , </p><p> ... ).</p><p>( )</p></li><li><p>( 2015) 15</p><p> .. .. ,, -- .. -</p><p> 95 , -</p><p> , , , -</p><p> . ,</p><p>, , </p><p> , </p><p>. </p><p> -- .. . AAnnddrreeaass</p><p>SScchhllaayyeerr,, Underwriter Munich Re, </p><p> .</p><p> , 330 &amp;&amp; 331 , - 2013, -</p><p>, . : ;; ;;</p><p> ;;</p><p> 3300 &amp;&amp; 3311 -</p><p> - </p><p> - --</p><p> .. , , . ., </p><p> ,, </p><p> , .</p><p> , - -</p><p> .. 10 </p><p> 22012, </p><p> 22000 22012 . , -</p><p>, - . , , - - 2013, - , - . (( -- :: --))..</p><p>A , . .. ..,, , - , - . &amp;&amp; :: -- ;; . EIOPA,. GGaabbrriieell BBeerrnnaarrddiinnoo, . -, .. .. ,, .. ,, .. .. , - , / , . .. , . . ( FinancialForum), , , . . To , - - , - SSOS SSOS LIZA. </p></li><li><p> -, . TTuurrnneerr, -</p><p> Carpenter Turner, -</p><p> . </p><p> . --</p><p>-, 30 31 , -</p><p> . , : </p><p> . -</p><p> - . </p><p> -</p><p>, .</p><p> , , DES , </p><p>. .. - . (-</p><p>), </p><p> / </p><p>. , . Jose</p><p>Antonio Sobrino Reikene, </p><p> Munich Re, - -</p><p>, underwriting .. , -. - , - . </p><p> , .PPeetteerr GG.. GGaallaanniiss, ationalOrganization of Life and Health InsuranceGuaranty Associations (NOLHGA U.S.), , , : - -. .. 66 .. , ., , . .. --,, - 10% . , , </p><p> ,, . / , ERGO.</p><p> ,, , -.</p><p> ,, , MDRT.</p><p> ,, , MDRT.</p><p> ,, ,MetLife.</p><p> ,, / , HDI-Gerling Hellas.</p><p> ,, </p><p> , MDRT. ,, </p><p> , , Fair Consulting.</p><p> ,, .</p><p> ,, , .</p><p> ,, . / , Interasco. </p><p> ,, , MDRT.</p><p> ,, .. , ....</p><p> ,, </p><p> , MDRT. ,, </p><p>/ . ,, </p><p>/ &amp; Marketing, Interasco.</p><p> ,, .</p><p> ,, , . </p><p> ,, , MDRT.</p><p> ,, /, , KPMG.</p><p> 2014 .. </p><p>( )</p><p>16 (IANOYA 2015)</p></li><li><p> , -</p><p> .</p><p> .. 44226611//22001144 --</p><p> AAIIDDSS -- </p><p>, ,, EERRGGOO,, </p><p>, GGenerali Hellas, IInterasco,IInntteerrnnaattiioonnaall LLiiffee,, </p><p> - , </p><p> 5 , -</p><p> , - . </p><p> , MMetLife AAlico 550 -</p><p> . -, MetLife, , -</p><p> , -</p><p> . 1.200 -, </p><p> , - </p><p>, , , ..</p><p> HHIILLAA--AAIIDDAA SSuummmmiitt,, - 7-9 . - - , - , - , . -- , SSiiggmmaa SSwwiissssRRee, - , - .</p><p>- . Sergio Balbinot InsuranceEurope, 6 - , . , ,, - / ,, ,, -- (()) .. . - - . , 29 , </p><p> ,, .</p><p> ,, , .</p><p> ,, , MDRT.</p><p> ,, /, .</p><p> ,, / , Generali.</p><p> ,, Senior Manager Motor &amp; Claims, International Life. </p><p> ,, </p><p>, . ,, </p><p> , , Fair Consulting.</p><p> ,, , MDRT.</p><p> // ,, , MDRT.</p><p> ,, .</p><p> ,, , MDRT.</p><p> ,, .</p><p> .. ,, </p><p> , ....</p><p> ,, / , Generali.</p><p> ,, , MDRT.</p><p> .. ,, . /, insurancemarket.gr.</p><p> ,, , International Life.</p><p> ,, / , . </p><p> ,, </p><p> , , .. ( </p><p>):</p><p>(IANOYA 2015) 17</p></li><li><p> G &amp; L InsuranceServices.</p><p> ,, .</p><p> ,, .</p><p> ,, .</p><p> ,, .</p><p> ,, , MDRT</p><p> ,, .</p><p> ,, , MDRT.</p><p> ,, .</p><p> ,, /, </p><p> ,, / , . </p><p> ,, / , insurancemarket.gr.</p><p> ,, / , , , SAS.</p><p> ,, / ,Interasco.</p><p> ,, , Infotrust . </p><p> RRuutthh SSaaeeyyss,, CunninghamLindsey Belgium BV.</p><p> ,, , .</p><p> ,, , , .</p><p> 2014 .. </p><p> 30 . 2014, </p><p> 50 </p><p>, , -</p><p> . , , - MMDRT, , 8-11 ( </p><p> MDRT, Mentoring-Aspirant), - .. </p><p> .</p><p> EERRGGOO,, : -</p><p> 22001133;;,, -</p><p> . - ...</p><p> , , - , . -</p><p>, . , ClientDirector Aon Benfield Facultative, UK,</p><p> : DD&amp;&amp;OO;;.. T, Insurance</p><p>EEuurrooppee - </p><p> 2003-2012, 2013, - </p><p> -- .</p><p> - - , - , , .., . --. ,, -- GGeenneevvaa AAssssoocciiaattiioonn,, - think tank. , - - - , , - , .. : - - , - -, - , , - -</p><p>( )</p><p>18 (IANOYA 2015)</p></li><li><p> ,, . /, .</p><p> ,, &amp; .</p><p> ,, Victory Promise .</p><p> .. ,, , MDRT. </p><p> ,, , MDRT.</p><p> ,, </p><p> , MDRT. ,, </p><p>/ ,ERGO.</p><p> ,, .</p><p> ,, , MDRT.</p><p> ,, , MDRT.</p><p> ,, .., .</p><p> ,, , .</p><p> ,, / , .</p><p> ,, .</p><p> -- ,, .</p><p> ,, , MDRT</p><p> ,, .</p><p> ,, , MDRT</p><p> , , .. ( </p><p> ):</p><p> . , -</p><p> , </p><p> , - </p><p> --</p><p> (), - 20%, </p><p> . , 2013 ::</p><p> 54,4% ,</p><p> 39,3% , 54,2% </p><p>, 55,9% , 1155..666688</p><p> 67.500 .</p><p>E --</p><p> .. , . .. --</p><p>, , </p><p>, , . , -</p><p> , - .</p><p> AAggeennccyy 22001133,, ,,</p><p> &amp;&amp; .. , - , ,, -- ,, . </p><p>E -- -, 2014., , , - -, , . - - , - CCarpenter Turner, - .. , - , -, , .</p><p>(IANOYA 2015) 19</p></li><li><p>20 (IANOYA 2015)</p><p> , - -</p><p>, , -, 240 , , - - - , - -- 2001, - - , - -, - , , - -, . -, </p><p> , - . - , . : , - -, - . - , , , , - - , . - , -</p><p> , , , , , - -</p><p> , , -</p><p> , , , </p><p> , .</p><p> - - .</p><p> ( )</p></li><li><p>( 2015) 21</p><p> , - -.</p><p> - </p><p> - - . - , , . - - . - - - ., , , -</p><p>, , , . - (, -, -, -, - -, ..). - - , -, -, - , -. -, - </p></li><li><p> , }} - . -, 1972. - . -, . , , ,, , - , . - , .</p><p> - - , - - , , - , : , -. , catering . , , , , . , , , , -</p><p> . M - -, - , 35 , 10 .</p><p> -, , - . , -, -, - . , , . . - 8 , , 2012. -.</p><p> , - , - , - , , - . - - ( ) -. - - - , , , . , , . ,, - , </p><p>22 (IANOYA 2015)</p><p>( )</p></li><li><p>(IANOYA 2015) 23</p><p> - , -, . </p><p> - -- . , -AXA ( leader), -, Generali AIG - , &amp; - , , . &amp; . - - . 117, , - - , ., , - ....</p></li></ul>

Recommended

View more >