ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ (3ο & 14ο Δ.Σχ. Βέροιας)

  • Published on
    28-Jul-2015

  • View
    179

  • Download
    4

DESCRIPTION

Εργασία μαθητών ΣΤ' τάξης του 3ου Δ.Σχ. Βέροιας
Καινοτόμα διαθεματικά προγράμματα Πολιτισμού
"Ιχνηλατώντας τη Βέροια" & "Historical Building Pictures - Part II", 2010-2011

Transcript

Σ΢ΕΑ ΛΙΝΑ ΑΡΑΠΙΔΟΤ ΘΕΟΠΟΤΛΑ 3ο ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΢ΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑ΢ 2010-2011  Το 3Ο και 14ο Δημοτικό Σχολείο Βέροιασ βρίςκεται ςτην ςημερινή οδό Μάρκου Μπότςαρη, απέναντι από την πλατεία Ωρολογίου και δίπλα από το Μεντρεςέ Τζαμί και το Βήμα του Απ.Παύλου.  Πρόκειται για παλιό τουρκικό ςχολείο, το οποίο χτίςτηκε ςτισ αρχέσ του 20ου αιώνα Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ  Η ανέγερςη του κτιρίου άρχιςε το 1909 από τουσ Σούρκουσ, προκειμένου να μην υςτερούν έναντι των Βεροιωτών που είχαν καταςκευάςει με δικά τουσ χρήματα καινούργιο ςχολείο, το Ημιγυμνάςιο Βέροιασ (ςημερινό Δημαρχείο)  Για την καταςκευή του χρηςιμοποιήθηκαν πέτρεσ από τον πύργο τησ Βαςίλιςςασ Βεργίνασ, από τον πύργο του Ωρολογίου, τα γύρω τείχη και τα κάςτρα τησ περιοχήσ. Είναι ζνα τριϊροφο κτίριο με κεραμοςκεπή, με ζντονεσ επιδράςεισ του Νεοκλαςικιςμοφ και του Μπαρόκ. Η κάτοψη του κτιρίου ζχει ςχήμα «Γ» με ζνα παράγωνο ςτην εςωτερική του γωνία. Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ  Σο κτίριο εξακολούθηςε να λειτουργεί ωσ Σουρκικό ςχολείο και μετά την απελευθέρωςη τησ πόλησ (1912). Ωσ ελληνικό ςχολείο χρηςιμοποιήθηκε μετά το 1924. Κατά τη διάρκεια τησ γερμανικήσ κατοχήσ το ςχολικό κτίριο διατήρηςε την χρήςη του.  Κατά τον εμφύλιο πόλεμο , το ημιυπόγειο του κτιρίου χρηςιμοποιήθηκε ωσ φυλακή.  ΢ήμερα ςτεγάζει το 3ο Δημοτικό ΢χολείο ςτον πρώτο όροφο και το 14ο Δημοτικό ΢χολείο ςτον δεύτερο όροφο. ΢το ημιυπόγειο του ςχολείου βρίςκονται τρεισ αίθουςεσ διδαςκαλίασ και ένασ μεγάλοσ χώροσ που χρηςιμεύει ωσ κλειςτό «γυμναςτήριο» τισ βροχερέσ μέρεσ και ωσ χώροσ ςίτιςησ του Ολοήμερου Δημοτικού ΢χολείου. Η ΠΛΑΓΙΑ ΟΨΗ ΚΥΡΙΑ ΟΨΗ