. . 3. . , -- 1923by . .

 • Published on
  22-Jan-2017

 • View
  214

 • Download
  2

Transcript

 • Institute for Classical Studies, part of the Institute for Philosophy, Czech Academyof Sciences in Prague

  . . 3. . , -- 1923 by . . Review by: Josef R. LukeListy filologick / Folia philologica, Ro. 52, s. 6 (1925), pp. 370-373Published by: Institute for Classical Studies, part of the Institute for Philosophy, Czech Academy ofSciences in PragueStable URL: http://www.jstor.org/stable/23449989 .Accessed: 16/06/2014 00:40

  Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

  .JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact support@jstor.org.

  .

  Institute for Classical Studies, part of the Institute for Philosophy, Czech Academy of Sciences in Prague iscollaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Listy filologick / Folia philologica.

  http://www.jstor.org

  This content downloaded from 62.122.72.154 on Mon, 16 Jun 2014 00:40:46 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

  http://www.jstor.org/action/showPublisher?publisherCode=icsipcasphttp://www.jstor.org/action/showPublisher?publisherCode=icsipcasphttp://www.jstor.org/stable/23449989?origin=JSTOR-pdfhttp://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsphttp://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

 • 370 vahy.

  byla poloha svatyn tto bezpen zjitna, prce vkopn, na

  nich ml spis. sm podl, byly perueny vlkou a dosud ne

  obnoveny. Spis. pracuje tedy ve znan me s materilem novm; v dobe, e tento materil je nepln, nkde bohuel a pli

  mezerovit. Methoda srovnvac, kter uil, probraje pomry a osudy dvou svaty sob blzkch a do jist mry spznnch,

  pomohla leckde peklenout! povliv mezery a zskati nov po

  znatky; je ovem jisto, e by obraz nabyl kontur vraznjch,

  kdyby stav materilu dovoloval sledovati vvoj kad svatyn zvlt. teni, kter nezn pdy maloasijsk z vlastnho nzoru, mus psobiti znan obte nedostatek jakchkoli pomcek n

  zornch v tomto dle; sebe primitivnj mapka severnho zem

  ionskho a plnky obou svaty, o n pedevm jde, ulehily by teni studium tohoto rozshlho a nesnadnho dla znanou mrou.

  Spis. je si velmi dobe vdom, e pda, na n stly ve

  starovku tyto eck svatyn, nebyla ped tm pdou panenskou; sna se proto, aby pronikl v nesnadnch problmech ken

  ivlu eckho s ivly pedeckmi a jdru vci, a projevuje

  pi tom rozshlou a bezpenou znalost prac, jimi zejmna v po sledn dob spletit tyto vztahy byly osvtleny. L dle osudy

  svaty i kult v dobch historickch a do jejich zniku a ne

  opomj vmati si tak podrobn vlivu tchto kult na tradici

  kesanskou.

  Stane se snad, e dal objevy zmn v jednotlivostech, a to

  i dleitch, vsledky, ke kterm spis. doel cestou jist nikoliv po

  hodlnou; tm se vak nestane bezcennm dlo, kter pat nej

  dleitjm pracm posledn doby o djinch eckho nboenstv. Srovnvac vda nboensk, pracujc pedevm s prvky zska

  nmi u kmen primitivnch, vyv se dnes, nesplnivi ani zdaleka

  oekvn, je pi potku vzbuzovala; zjem vdeck vrac se

  nboenstvm nrod kulturnch, pedevm nroda eckho, kde ek svho een nekonen ada problm, ada, je spe vzrst ne se men pokrokem vdeckho poznn, problmy,

  je se stvaj stle nalhavjmi a palivjmi. Prac podobnch tomuto dlu bylo by poteb i pro celou adu svaty jinch; pro mnoh z nich nejsou vykonny ani nejzkladnj prce p

  pravne. A. Sala.

  . . : (45 str. + XXXII, 29 obr.).

  (47 str. + XXXII, 30 obr.). 3. . , -- 1923. Oba sv. po 210 zl. mk.

  Ob monografie ruskho profesora Valdhauera tkaj se dvou

  vznanch osobnost eck plastiky, Myrona a Lysippa; vznikly a roku 1920 jet za pobytu autorova v Petrohrad, avak vy

  dny byly teprve roku 1923.

  V prv kapitole monografie o Myronovi: Myron ve svtle

  antickch spisovatel* vychz autor od strunch zprv Plinio

  This content downloaded from 62.122.72.154 on Mon, 16 Jun 2014 00:40:46 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

  http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

 • vahy. 371

  vch a Pausaniovch o Myronovi a podle nich pehledn nartv

  jeho ivot. Tit prce tkv v kapitole nsledujc: Antick

  kopie vtvor Myronovch, v n podn popis a rozbor vech

  soch pitanch Myronovi, ponajc jeho znmm Diskobolem.

  Jsou to: Marsyas (v Latern), Athna ze skupiny Athena a

  Marsyas* (nyn ve Frankfurt . M.), opil staena drc sud

  (v mnichovsk glyptothece), sedc Dionysos (v fim), soka sto jcho Heraklea (v soukromch sbrkch v Anglii), kolosln socha

  sedcho Heraklea (v Palazzo Altemps v m), sochy Herma a

  Poseidona (ve Vatikne), Asklepios (v sbrkch Ermite), hlava

  athleta (t z Ermite), n se dru nerozlun podle

  Valdhauera hlava neznmho stratga, snad Kimona, z glypto

  theky mnichovsk; vedle toho hlava t. zv. Persea v mstskch sbrkch mskch a hlava Dia-Ammona v Neapoli.

  V posledn kapitole zabv se Valdhauer vrstevnky Myro

  novmi a uvd nkter jejich dla, kter prozrazuj vliv Myronv.

  Vecky vtvory umleck hodnot autor se stanoviska ryze um

  leckho, vmaje si kadho tahu tve soch i sebe nepatrnjho

  napjet svalstva, proporc tlesnch a vrazu o, snae se tak

  abstrahovati zsady, podle nich umlec pracoval, a zkoumaje,

  jak svj kol pojmal a s jakm zdarem dovedl vtisknou ti svou

  mylenku v bronz nebo kmen. Jakmsi vchodiskem, ba skoro

  kannem, je mu pi tom hlava a cel postoj >Diskobola. Sochy

  Myronovy td na stojc, pohybujc se a sedc a vm si um

  leck komposice u kadho z onch t druh. Uznv u Myrona sten vlivy koly argejsk a insk, jejmi ideami byl sice

  Myron proniknut, ale nedostoupil a tam, kam doli misti int, toti plnmu rozvit voln a svobodn polohy figury. Vedle

  jist ztrnulosti vyznauji se sochy jeho t plochost, jakoby byly

  reiiefy. Podle Valdhauera je Myron novator, kter sice pijmal ciz mylenky, ale zpracovval je po svm a tak vlastn byl v umn osobnost, je pipravovala cestu skutenm umleckm

  genim, jako byl Feidias. Skoro pln stejnou methodou postupuje spisovatel i v druh

  sv monografii o Lysippovi. Pedmluva je a na jedin slovo

  stejn jako v knize o Myronovi. Tak rozvren ltky je celkem

  tot: I. Literrn tradice o Lysippovi. II. Antick proveden soch

  Lysippovch. III. Lysippos jako umleck osobnost.

  Lysippa vybral si Valdhauer jako protjek Myronovi. Jako

  Mvron zstavil nm sv nejlep dlo, sochu Diskobola, v nm

  uloil vecko svoje umleck ctn, tak uinil Lysippos v soe

  Apoxyomena*.

  Lysippos, jen il a tvoil v druh polovin IV. stol. p. Kr., byl nejspe kem. Polykleitovm; pochzeje ze Sikyonu, ml

  ovem ble mistrm peloponneskm ne Myron. Tradici koly

  argejsko-sikyonsk zstval vren tak svmi pracemi z bronzu.

  Je veobecn znmo, e jedin Lysippos sml zobrazovati Alexandra

  24*

  This content downloaded from 62.122.72.154 on Mon, 16 Jun 2014 00:40:46 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

  http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

 • 372 IJvahv.

  Velikho. Dosti vtipn prav Valdhauer, e Lysippos byl Alexandru

  Velikma tm, m byl pozdji Michelangelo papei Juliu II. Vedle

  portrt, soch boh a genrovch obrzk shl Lysippos tak

  allegorii. Toho dokladem byl jeho Kairos, jeho nezachovanou

  sochu sna se Valdhauer rekonstruovati ze dvou relief musea

  v Turin a v Ermiti (viz obr. 6). Avak od Myrona se li Lysippos tm diametrln v um

  leckm podn. Ztrnulou posu myronovskou zamnil motivem tm

  genrovm, jak nejlpe patrno z jeho Poseidona v Latern (obr. 9).

  Sochy Lysippovy jsou vzdleny klassickho klidu a urovnanosti,

  jsou spe majesttnm vrazem istho lidstv i s jeho strdnm

  a utrpenm. Ve zraku Poseidona Laternskho msto bosk ve

  lebnosti a vzneenho klidu jev se t vraz stesku, jak se

  zra v och lovka, jen stoj na behu moe a dv se v ne

  konen jeho dlavy (str. 26). Pojet boha Poseidona je u Lysippa nahrazeno typem lovka Poseidona. Autor charakteisuje vraz tm vech soch Lysippovch jako smen stesku s pathosem*

  (str. 36) a dochz zvru, e Lysippos pi svm tvoen vyel z pathosu a pathosem skonil. V portrtu zaal hrubm realismem

  (obr. 23: portrt athleta), peel nervsnmu podn portrtu Sokratova (obr. 27), a konen vytvoil zdail, oduevnl typy hlav dvou velkch myslitel, filosofa Bianta (obr. 28) a tragika

  Euripida (obr. 29). V celkovm postupu svho vkladu je autor ponkud pli

  zaujat mylenkou oceovn esthetickho, take msty v popisech

  jednotlivch soch zabh a do minuciosnost a tm stv se

  nkdy vklad jeho trochu navn. Jinak vak nelze mu upti, e je upmn zancen svm tbematem, jak mono zvlt pozo rovat! na charakteristikch celch obdob (, str. 711

  vod; , str. 8 n, 41 n) a v konstrukci umleckho krda

  Myronova (v zvru str. 44 n) i Lysippova (str. 45 ). O nkte

  rch sochch, kter uvd autor mezi pracemi Myronovmi, je ovem nesnadno tvrditi, e by pochzaly bezpen z dlny Myro

  novy. Tak socha opil staeny (, obr. 9) podle katalogu

  Helbigova (Fiihrer durch die ffentlichen Sammlungen klass. Alter

  tiimer in Rom 1912/13, I3 str. 429) nen dilo Myronovo, nbr

  jinho umlce nm neznmho. Ostatn typ opil staeny byl v umn II. stol. po Kr. tak znm, e ho uvala i keramika.

  Tak mono mti jist pochybnosti o tom, e by hlava t. zv.

  Persea v m (obr. 19) byla dlem Myronovm (Helbig I3, str. 586). e hlava vousatho athleta ze sbrek Ermite (obr. 17) je dlem

  Myronovm, je ovem tak jen pouh domnnka Valdhauerova.

  Za to snad mono Lysippovi pipsati sochu feny, je si le rnu na

  zadn noze, t. . ve sbrkch Museo Baracco* (Helbig I3, str. 628; v. t Plin. Nat. hist. XXXIV. 63), o n se Valdhauer nezmiuje.

  Valdhauer ml jist plus proti jinm archaeologm v tom

  smru, e mohl podrobn studovati sbrky petrohradsk Ermite

  This content downloaded from 62.122.72.154 on Mon, 16 Jun 2014 00:40:46 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

  http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

 • vahy. 373

  a doplniti pamtky chovan v jinch musech illustracemi posud mn znmmi. V vod obou monografi omlouv se autor, e

  z technickch dvod nebylo mu mono uiti odborn literatury

  vyl v poslednch esti letech. prava obou knih, zvlt obra

  zov plohy, je slun a vkusn a slou ke cti ruskmu nakla

  datelstv Grebinovu v Berln, kter-jak naznauje symbolem rozeven knihy (na str. 1)

  chce usilovati, aby kniha se stala

  . Josef . Luke. Josef . Luke.

  Georg Lippold: Gemmen und Kameen des Altertums und der Neuzeit. Stuttgart 1922, J. Hoffmarm; str. XII., 167 tabulek, celkem 190 str. Cena neudna.

  Z mnostv drobnch vtvor antick glyptiky, chovanch ve vitrnch vech vtch sbrek,. pkn vbr svm dlem vzorn

  vypravenm podil G. Lippold. Kdeto vtina umleckho odkazu

  starovkho, a jsou io sochy, stavby i malby, jsou pouhmi

  troskami, poskytuj gemmy a kameje plnho poitku, jsouce za

  chovny cel. Maj cenu nejen historickou, nbr z velk sti

  jsou vznan i umlecky. Maj svj vvoj, kter jde paralleln s jinmi odvtvmi umn, svou techniku, asto velmi pelivou, sv slavn mistry. Glyptika kretsk a mykensk m cenu jedine nou, nebo dv nm nahldnouti do umleckho chtn ped eckho nroda. Mnoh slavn dlo je v miniaturnch rozmrech

  reprodukovno zde a leckde nahrazuj nm tato intimn psobc drobounk dla ztracen malby, portraity, sochy. Nmty jsou velmi rozmanit: prvky vegetabiln, ivoin, figurln, scny

  mythologick, epick vjevy, obrzky genrov atd. I tu je patrn

  vvoj od poten ztrnulosti a konvencionlnosti vtvorm virtuosnm a jemn provedenm.

  Vbor uspodn je ltkov a pi tom historicky, take je mono sledovati vvojov een tho kolu. Skupina 100 antic

  kch gemm rozmnoena je o 67 ukzek ezanch drahokam

  z doby renaissann a po XIX. stol. Kad kus je strun popsn a uvedena nutn bibliografie. Krtk vod podv pouen o tech

  nice glyptick. Kniha se hod jako pomcka vkladu klassickch autor. Pi vzcnosti a drahot Furtwanglerova dla Die antiken

  Gemmen, 1900, pichz tento vbor velice vhod. &. Hejzlar. G. Hejzlar.

  D. . Smith: Mathematics. (Our Debt to Greece and Rome) Boston, Marshall Jones Co., 1923, str. X + 175.

  Za podpory etnch pznivc vydvaj universitn profesoi G. D. Hadzsits a D. M. Robinson kolekci padesti vkusn upravench

  monografi, osvtlujcch spojitost modernho a antickho ivota, z per anglosaskch, krom nkolika vjimek italskch a krom

  monografie o astronomii a astrologii pvodu belgickho. mono

  grafii Smithov napsal pedmluvu znm anglick znatel eck

  mathematiky T. L. Heath. Kniha rozpad se na 4. sti: I. Strun

  This content downloaded from 62.122.72.154 on Mon, 16 Jun 2014 00:40:46 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

  http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

  Article Contentsp. 370p. 371p. 372p. 373

  Issue Table of ContentsListy filologick / Folia philologica, Ro. 52, s. 6 (1925), pp. 321-390, 1-14, I-VIIIFront Mattereck romn a apokryfn Acta apostolorum [pp. 321-328]Horatius a epigram doby hellenistick [pp. 328-336]Sigismundus Gelenius a jeho vydn Arnobia a Minucia [pp. 337-341]Slov. eldk [pp. 342-344]Nkolik poznmek ke Gebauerovu St. slovnku a Hist. mluvnici [pp. 344-349]O slovech Antonnem Markem samostatn utvoench [pp. 350-365]vahyReview: untitled [pp. 366-369]Review: untitled [pp. 369-370]Review: untitled [pp. 370-373]Review: untitled [pp. 373-373]Review: untitled [pp. 373-374]Review: untitled [pp. 374-376]Review: untitled [pp. 376-377]Review: untitled [pp. 378-379]Drobn zprvy [pp. 379-384]

  VRON ZPRVA JEDNOTY ESKCH FILOLOG ZA SPRVN ROK 192425 [pp. 1-13]Rsum des articles de la revue Listy filologick, volume LII (1925) [pp. V-VIII]Back Matter