คู่มือปี 5 ??Web view2005-03-15เรียนแบบ ... ใช้ทุนของหน่วยสาขาวิชานั้นๆ จะเป็นผู้ set ผ่าตัด elective ... ในการผ่าตัด elective

  • Published on
    02-Apr-2018

  • View
    214

  • Download
    2

Embed Size (px)

Transcript

<p> 5</p> <p> 8</p> <p> 5 </p> <p> 5 </p> <p> 7</p> <p>. 504 6 (0/0-6/)</p> <p> .. 671</p> <p> 4 5 </p> <p> . 401 18-20 6 2 9-10 3 3 ( 3 ) / </p> <p> .. 504 </p> <p>1. </p> <p>1.1 </p> <p>1.2 </p> <p>2. </p> <p>2.1 </p> <p>2.2 </p> <p>2.3 </p> <p>2.4 </p> <p>2.5 </p> <p>2.6 </p> <p>2.7 </p> <p>2.8 </p> <p>2.9 </p> <p>3. </p> <p>3.1 </p> <p>3.2 </p> <p>3.3 </p> <p>3.4 / </p> <p>3.6 </p> <p>3.7 </p> <p>3.8 </p> <p>3.9 </p> <p>3.10 </p> <p> (Course Content) </p> <p>1. 39 14.00 - 16.00 . 1 2 </p> <p>2. </p> <p> .. 504</p> <p>Topic in Plastic Surgery</p> <p>1. Basic Plastic Surgery, Skin graft and skin flap</p> <p>1</p> <p>2. Maxilofacial Injuries (Soft-tissue trauma)</p> <p>1</p> <p>3. Maxilofacial Injuries (Facial bone fracture)</p> <p>1</p> <p>4. Scar and keloid</p> <p>1</p> <p>5. Cleft lip and cleft palate</p> <p>1</p> <p>6. Thermal burns</p> <p>1</p> <p>7. Electrical burns, and Chemical burns</p> <p>1</p> <p>8. Hand injury</p> <p>1</p> <p>8</p> <p>Topic in Pediatric Surgery</p> <p>1. Introduction to Pediatric Surgery, Pre and Post-operative Care</p> <p>1</p> <p>2. Common problems in Pediatric patients</p> <p>2</p> <p>4. Abdominal mass in pediatric patients, Neuroblastoma, Wilms' tumor, Hepatoblastoma</p> <p>1</p> <p>5. Neonatal Jaundice, Abdominal wall defect</p> <p>1</p> <p>6. Anorectal malformation and Hirchsprung's disease</p> <p>1</p> <p>6</p> <p>Topic in Neurosurgery</p> <p>1. History and General considerations in Neurosurgery</p> <p>1</p> <p>2. Head injuries</p> <p>1</p> <p>3. Congenital Anomalies of the nervous system</p> <p>1</p> <p>4. Brain tumor</p> <p>1</p> <p>5. Surgical treatment of Spinal cord diseases</p> <p>1</p> <p>6. Surgical infections in the nervous system</p> <p>1</p> <p>6</p> <p>Topic in Cardiovascular Thoracic Surgery</p> <p>1. Surgery of Congenital Heart Diseases</p> <p>2</p> <p>2. Surgery of Valvular Heart Diseases</p> <p>2</p> <p>3. Surgery of ischemic heart diseases</p> <p>1</p> <p>4. Surgery of the Great vessels</p> <p>1</p> <p>6</p> <p>Topic in Urology</p> <p>1. Obstructive uropathy</p> <p>1</p> <p>2. Neurogenic bladder</p> <p>1</p> <p>3. Urodynamic </p> <p>2</p> <p>4. Urolithiasis </p> <p>2</p> <p>5. Infections of Genitourinary tract</p> <p>1</p> <p>6. Injuries of Genitourinary tract</p> <p>1</p> <p>7. Tumor of Genitourinary tract </p> <p>3</p> <p>8. Kidney transplantation</p> <p>1</p> <p>9. Congenital Anomalies of Genitourinary tract</p> <p>1</p> <p>13</p> <p>1. INCISION AND DRAINAGE</p> <p>2. DEBRIDEMENT AND SUTURING OF WOUND</p> <p>3. BIOPSY OF SKIN AND SUPERFICIAL MASS</p> <p>4. EXCISION OF BENIGN TUMOR AND CYST OF SUBCUTANEOUS TISSUE</p> <p>5. VENESECTION AND CENTRAL VENOUS PRESSURE MEASUREMENT</p> <p>6. WOUND DRESSIND AND WOUND CARE</p> <p>7. CLOSED CHEST CARDIAC MASSAGE</p> <p>8. TRACHEOSTOMY</p> <p>9. NAIL EXTRACTION</p> <p>10. CIRCUMCISSION</p> <p>11. VASECTOMY</p> <p>12. ABDOMINAL PARACENTESIS</p> <p>13. PREPARATION OF PATIENT IN OPERATING ROOM</p> <p> 2543 Minor Surgical Procedures 8.30 - 10.00 .</p> <p>1. Vasectomy and Circumcission</p> <p> .. 504 </p> <p> 1. (Direct Observation)</p> <p>1.1 </p> <p>10%</p> <p>1.2 Learning Activities</p> <p>10%</p> <p> 2. </p> <p>2.1 </p> <p> 8%</p> <p>2.2 5%</p> <p>2.3 2%</p> <p> 3. </p> <p>3.1 MCQ (Multiple choice questions)</p> <p>30%</p> <p>3.2 MEQ (Multiple essay questions)</p> <p>10%</p> <p>3.3 Short questions</p> <p> 15%</p> <p>3.4 OSCE (Objective structural clinical evaluation)10%</p> <p> 100%</p> <p> 6 </p> <p> facts </p> <p>1. </p> <p>2. 1 1 </p> <p>3. </p> <p>4. CHART HOLDER 24 </p> <p>5. () 48 48 </p> <p>6. New Admission Note </p> <p>7. </p> <p>8. progress note S-O-A-P format </p> <p>9. </p> <p>10. Discharge summary Off-service note </p> <p>11. </p> <p>((( (((</p> <p> (OPERATIVE NOTE)</p> <p> 24 </p> <p>1. Identification data , scrub nurse, circulating nurses, , , </p> <p>2. Pre-operative diagnosis, Operative procedures, and post-operative diagnosis</p> <p>3. Description of Operative procedure; including position of the patient, incision, operative finding, details of every operative procedures, drains use, etc. </p> <p>4. The patient's condition during operation, and estimated blood loss</p> <p>5. The patient's surgical specimens, discharge smear and culture, etc.</p> <p>6. </p> <p>1. (Identification data)</p> <p>2. (Source of data and reliability)</p> <p>3. (History of illness)</p> <p>3.1 (Chief complaint)</p> <p>3.2 (Present illness)</p> <p>3.3 (Past illness -general health, infections, hospitalization, operation, allergy)</p> <p>3.4 (systemic review) </p> <p>3.5 (Family history - health of family, familial diseases, marital history)</p> <p>3.6 (Social history - birth place, social and economic status, daily activities, use of drugs, occupation)</p> <p>4. (Physical examination)</p> <p>4.1 Vital signs on admission ( Temperature, BP, pulse, respiratory rate, height, weight)</p> <p>4.2 General appearance</p> <p>4.3 Integument (skin, nails, hair)</p> <p>4.4 Head (skull, eyes, nose, ears, mouth, and throat )</p> <p>4.5 Neck </p> <p>4.6 Breast</p> <p>4.7 Chest and lungs</p> <p>4.8 Cardiovascular system (heart and peripheral vascular)</p> <p>4.9 Abdomen</p> <p>4.10 Genitalia</p> <p>4.11 Anal and rectal examination</p> <p>4.12 Back</p> <p>4.13 Extremities</p> <p>4.14 Nervous system</p> <p>4.15 Mental status</p> <p>1. (Provisional diagnosis) </p> <p>2. ( Basic Laboratory Investigations)</p> <p>3. (Differential diagnosis) </p> <p>4. (Treatment and further examinations)</p> <p>5. ( Special Investigations)</p> <p>6. (Final Diagnosis)</p> <p>11. (Results of treatment and progress of disease)</p> <p>12. (Plan of patient and family education)</p> <p>1. (Identification data of injured patient)</p> <p>2. (Source of data and reliability)</p> <p>3. (History of injury)</p> <p>3.1 (Chief complaint)</p> <p>3.2 (Description of event)</p> <p>3.2.1 (Mechanism of injury)</p> <p>3.2.2 (Environment)</p> <p>3.2.3 </p> <p>3.3 (Previous treatment)</p> <p>3.3 (Past illness -general health, infections, hospitalization, operation, allergy, medications)</p> <p>4. (Initial evaluation and assessment - Primary survey including vital signs and level of consciousness)</p> <p>5. (steps in the initial resuscitation)</p> <p>6. (Secondary survey)</p> <p>6.1 Head and face</p> <p>6.2 Neck</p> <p>6.3 Chest and lungs</p> <p>6.4 Abdomen</p> <p>6.5 Pelvis and perineum</p> <p>6.6 Back and spine</p> <p>6.7 Extremities and peripheral vascular</p> <p>6.8 Neurological examination</p> <p>7. ( Provisional diagnosis and specific organs injuries)</p> <p>8. (Investigations)</p> <p>9. (General management and management of specific injuries)</p> <p>10. (results of treatment and progression)</p> <p>11. (Discussion)</p> <p>BEDSIDE TEACHING ROUND</p> <p> 7.00 - 8.00 . 7.00 . A C B D round 14.00 . board ... 5 pager Teaching round </p> <p>LEARNING ACTIVITIES</p> <p> 2 Learning activity film x-rays 5 4 </p> <p> / </p> <p>1. SI Swartz, et al. Principles of Surgery. McGraw-Hill Professional; 7th edition, 1998</p> <p>2. CM Townsend, et al. Sabiston Textbook of Surgery: The Biological Basis of Modern Surgical Practice. W B Saunders Co; 16th edition, 2001 </p> <p>3. LJ Greenfield, et al. Surgery, Scientific Principles and Practice. Lippincott Williums &amp; Wilkins; 3rd edition, 2001</p> <p>4. LW way, GM Doherty. Current Surgical Diagnosis and Treatment. McGraw-Hill/Appleton &amp; Lange; 11th edition, 2002 </p> <p>1. SET ELECTIVE 14.00 . 15.00 ( 12.00 .) ( Manual of Operation) </p> <p>2. </p> <p>3. ELECTIVE CASES 8.00 . </p> <p>4. </p> <p>5. MASK </p> <p>6. (RECOVERY ROOM) </p> <p> A ( ... 5 )</p> <p>7.00-8.00</p> <p>8.30-9.30</p> <p>9.30-12.00</p> <p>12.00-13.00</p> <p>13.00-14.00</p> <p>14.00-16.00</p> <p>Teaching Round (Gen A)</p> <p>Learning Activity (Gen D)</p> <p>OPD</p> <p>OPD</p> <p>OR minor</p> <p>Lecture</p> <p>Teaching Round (Gen C)</p> <p>Learning Activity (Gen B)</p> <p>OR room 2</p> <p>Lecture</p> <p>Teaching Round (Gen A)</p> <p>Learning Activity (Gen A)</p> <p>Service Conference</p> <p>Facultys activities</p> <p>Teaching Round (Gen C)</p> <p>Learning Activity (Gen C)</p> <p>OR room 9</p> <p>Lecture</p> <p>Teaching Round (.)</p> <p>Survice Round</p> <p>Departments activities</p> <p>Departmentactivities</p> <p>Lecture</p> <p>Survice Round</p> <p>Survice Round</p> <p> B ( ... 5 )</p> <p>7.00-8.00</p> <p>8.30-9.30</p> <p>9.30-12.00</p> <p>12.00-13.00</p> <p>13.00-14.00</p> <p>14.00-16.00</p> <p>Teaching Round (Gen D)</p> <p>Learning Activity (Gen D)</p> <p>OR room 5,6</p> <p>Lecture</p> <p>Teaching Round (Gen B)</p> <p>Learning Activity (Gen B)</p> <p>Service Conference</p> <p>Lecture</p> <p>Teaching Round (Gen D)</p> <p>Learning Activity (Gen A)</p> <p>OR room 9</p> <p>Facultys activities</p> <p>Teaching Round (Gen B)</p> <p>Learning Activity (Gen C)</p> <p>OPD</p> <p>OPD</p> <p>OR minor</p> <p>Lecture</p> <p>Service Round</p> <p>Departments activities</p> <p>Department activities</p> <p>Lecture</p> <p>Service Round</p> <p>Service Round</p> <p> C ( ... 5 )</p> <p>7.00-8.00</p> <p>8.30-9.30</p> <p>9.30-12.00</p> <p>12.00-13.00</p> <p>13.00-14.00</p> <p>14.00-16.00</p> <p>Teaching Round (Gen A)</p> <p>Learning Activity (Gen D)</p> <p>OR room 4,9</p> <p>Lecture</p> <p>Teaching Round (Gen C)</p> <p>Learning Activity (Gen B)</p> <p>OPD</p> <p>OPD</p> <p>OR minor</p> <p>Lecture</p> <p>Teaching Round (Gen A)</p> <p>Learning Activity (Gen A)</p> <p>OR room 2</p> <p>Facultys activities</p> <p>Teaching Round (Gen C)</p> <p>Learning Activity (Gen C)</p> <p>Endoscopy in OR</p> <p>Service Conference</p> <p>Lecture</p> <p>Teaching Round (. )</p> <p>Departments activities</p> <p>Departmentactivities</p> <p>Lecture</p> <p>Service Round</p> <p>Service Round</p> <p> D ( ... 5 )</p> <p>7.00-8.00</p> <p>8.30-9.30</p> <p>9.30-12.00</p> <p>12.00-13.00</p> <p>13.00-14.00</p> <p>14.00-16.00</p> <p>Teaching Round (Gen D)</p> <p>Learning Activity (Gen D)</p> <p>Service D Conference</p> <p>Lecture</p> <p>Teaching Round (Gen B)</p> <p>Learning Activity (Gen B)</p> <p>OR room 1,9</p> <p>Lecture</p> <p>Teaching Round (Gen D)</p> <p>Learning Activity (Gen A)</p> <p>OPD</p> <p>Facultys activities</p> <p>Teaching Round (Gen B)</p> <p>Learning Activity (Gen C)</p> <p>OR room 7</p> <p>Lecture</p> <p>Teaching Round</p> <p>(.)</p> <p>Departments activities</p> <p>Departmentactivities</p> <p>Lecture</p> <p>Service Round</p> <p>Service Round</p> <p> (Plastic Surgery)</p> <p> 5 </p> <p>1. head and neck, hand, microsurgery, craniofacial surgery, reconstructive surgery (Cosmetic surgery) </p> <p>2. </p> <p>. Cleft lip and cleft palate</p> <p>. Maxillo-facial trauma</p> <p>. Wound care and scar</p> <p>. Skin graft and skin flap</p> <p>. </p> <p>3. </p> <p>4. </p> <p> 5 1 ( 5 6) </p> <p>1. Teaching round 7.00-8.00 . </p> <p> 7.00-8.00 . round </p> <p>2. Learning activity 8.30-9.30 . </p> <p>3. 2-3 1 </p> <p>4. Progress Note Progress note 2 progress note chart </p> <p>5. 1 intermaxillary fixation keloids</p> <p>6. ( OR minor) 1 10.30-12.00 . revision of scar, cyst excision, nevus excision </p> <p>7. (OR major) elective cases </p> <p>8. BURN Burn 1 burn 8.30 - 9.30 . 3 round 2 round pain control burn</p> <p>9. WARD ROUND / SURVICE ROUND </p> <p>10. /</p> <p>1. : , 2528</p> <p>2. Grabb and Smiths Plastic Surgery 5th ed.Philadelphia: Lippincott-Raven ,1997</p> <p>3. McCarthy JG Plastic Surgery. Philadelphia: WB Saunders Co. 1990</p> <p>4. Regan TJ Facial scar; incision, revision, and comoflage. 1989</p> <p>5. Jurkiewitez MJ, Krizele TJ. Plastic surgery; Principles and practice. 1990</p> <p> ( ... 5 )</p> <p>7.00-8.00</p> <p>8.30-9.30</p> <p>9.30-12.00</p> <p>12.00-13.00</p> <p>13.00-14.00</p> <p>14.00-16.00</p> <p>Teaching Round (Plastic)</p> <p>Burn Unit Round</p> <p>OR room 1</p> <p>Lecture</p> <p>Teaching Round (Plastic)</p> <p>Learning Activity (Pediatric)</p> <p>OPD </p> <p>OR minor</p> <p>OPD </p> <p>OR minor</p> <p>Lecture</p> <p>Teaching Round (Pediatric)</p> <p>Learning Activity (Neurosurgery)</p> <p>OR room 1, 7</p> <p>Facultys activities</p> <p>Teaching Round (Pediatric)</p> <p>Learning Activity (Plastic Surgery)</p> <p>Learning Activity (CVT)</p> <p>OR room 1</p> <p>Lecture</p> <p>Teaching Round (Plastic)</p> <p>Learning Activity (Uro Surgery)</p> <p>OR room 3 (case minor)</p> <p>Lecture</p> <p>Service Round</p> <p>Service Round</p> <p> (Pediatric Surgery)</p> <p> 5 </p> <p>1. </p> <p>2. </p> <p> 5 1 ( 5 6) </p> <p>1. Teaching round 7.00-8.00 . round </p> <p> 7.00-8.00 . teaching round </p> <p>2. Learning activity 8.30-9.30 . </p> <p>3. 1-2 1 </p> <p>4. 1 </p> <p>5. (OR major) elective cases </p> <p>6. Pediatric journal club 13.00 14.00 . </p> <p>7. WARD ROUND / SURVICE ROUND </p> <p>8. / : </p> <p> James A ONeill, Jr. et al. Pediatric Surgery, 5th ed. St. Louis, Mosby Yearbook Inc., 1998.</p> <p> ( ... 5 )</p> <p>7.00-8.00</p> <p>8.30-9.30</p> <p>9.30-12.00</p> <p>12.00-13.00</p> <p>13.00-14.00</p> <p>14.00-16.00</p> <p>Teaching Round (Plastic)</p> <p>Burn Unit Round</p> <p>OPD No. 1</p> <p>Journal Club</p> <p>Lecture</p> <p>Teaching Round (Plastic)</p> <p>Learning Activity (Pediatric)</p> <p>OR room 3</p> <p>Lecture</p> <p>Teaching Round (.)</p> <p>Learning Activity (Neurosurgery)</p> <p>OPD No. 1</p> <p>Facultys activities</p> <p>Teaching Round (.)</p> <p>Learning Activity (Plastic Surgery)</p> <p>Learning Activity (CVT)</p> <p>OR room 12</p> <p>Lecture</p> <p>Teaching Round (Plastic)</p> <p>Learning Activity (Uro Surgery)</p> <p>Departments activities</p> <p>Lecture</p> <p>Service Round</p> <p>Service Round</p> <p> (CVT)</p> <p> 5 </p> <p>1. congenital heart disease, valvular heart disease, ischemic heart disease</p> <p>2. </p> <p> 5 1 ( 5 6) </p> <p>1. Teaching round 07.00-08.00 . 1 24 </p> <p> 7.00-8.00 . round </p> <p> teaching round pre-operative conference </p> <p>2. Learning activity 10.00-12.00 . - 24 investigation CXR, Echocardiogram Echocardiogram Video set 1 </p> <p>3. CVT 1 72 Learning Activity </p> <p>4. CVT (OPD) 09.30 - 12.00 . 1 OPD ( Learning Activity OPD )</p> <p>5. (OR major) CVT 3 </p> <p>6. WARD ROUND / SERVICE ROUND Service Round Learning Activity </p> <p> - 07.00 - 08.30 .</p> <p> - 08.00 .</p> <p> Service Round ICU-CVT 3</p> <p>7. Conference </p> <p>7.1 Pre operative conference 07.30-09.00 . 8 </p> <p>7.2 Med-Ped-CVT Cardiac Conference 13.00 - 15.00 . 8 </p> <p>8. </p> <p>8.1 Activity 4 1 </p> <p>Learning Activity 1 </p> <p>Bed Side teaching round2 </p> <p>1 </p> <p>8.2 progress note Service Round </p> <p>8.3 (Lecture) </p> <p>9. /</p> <p>9.1 JW Kirklin, BG Barratt-Boyes. Cardiac Surgery. 2nd Ed. Churchill Livingstone</p> <p>9.2 AE Bane. Glenns Thoracic and Cardiovascular Surgery. 6th Ed. Appleton &amp; Lange</p> <p>9.3 DC Sabiston, Jr., FC Spencer. Gibbons Surgery of the Chest. 6th Ed. WB Saunders Co.</p> <p>9.4 FH Adams. Mosss Heart Disease in Infants, Children, and Adolescents. 4th Ed. Williams &amp; Wilkins.</p> <p> ( ... 5 )</p> <p>7.00-8.00</p> <p>8.30-9.30</p> <p>9.30-12.00</p> <p>12.00-13.00</p> <p>13.00-14.00</p> <p>14.00-16.00</p> <p>Teaching Round (Neurosurgery)</p> <p>Burn Unit Round</p> <p>OPD Teaching</p> <p>Lecture</p> <p>Pre-Op Conference</p> <p>Learning Activity (Pediatric)</p> <p>OR CVT</p> <p>Lecture</p> <p>Teaching Round (CVT)</p> <p>Learning Activity (Neurosurgery)</p> <p>OR CVT</p> <p>Facultys activities</p> <p>Teaching Round (Neurosurgery)</p> <p>Learning Activity (Plastic Surgery)</p> <p>Learning activity (CVT)</p> <p>Cardiac Conference</p> <p>Lecture</p> <p>Teaching Round (CVT)</p> <p>Learning Activity (Urosurgery)</p> <p>Departments activities</p> <p>Lecture</p> <p>Service Round</p> <p>Service Round</p> <p> (Neurosurgery)</p> <p> 5 </p> <p>1. </p> <p>2. Investigation </p> <p> 5 1 ( 5 6) </p> <p>1. Teaching round 7.00-8.00 . teaching round </p> <p> 7.00-8.00 . round </p> <p> Service round </p> <p>2. Learning activity 8.30-9.30 . 1 </p> <p>3. 2 1 48 </p> <p>4. 2 </p> <p>5. (OR major) elective cases </p> <p>6. WARD ROUND / SERVICE ROUND </p> <p>7. /</p> <p>JR Youman...</p>

Recommended

View more >