راهبرد جدیدی جهت باززنده سازی بافت های فرسوده شهری یا استفاده از الگوریتم فازی و سیستم اطلاعات مکانی، مطالعه زنجان

  • Published on
    16-Aug-2014

  • View
    327

  • Download
    1

Embed Size (px)

Transcript

<p>1_i. ...i. :.&gt; _...&gt; ..:i i..:i. _ ...:.; _ ..... _i: _i: ...s|i i ..i...ii. .is. :i.v!i) _.. .-|iL. : :i&gt;. .; ...: ::i. (...s&gt;.. _... ........ ...1400 ..-.......-130 .........-... ...~...._..:..,. _.... ..._.-2 .-... ...._...._.._.....,._. .- .. ... ..... .'.. ...- . _... ...,._. .. ...... .. . _.,. _.,._. _:-. .... . ............. _..... ..... _. _,. . ... ...... _... ...- _..... _.... . ... .. . ..'.. . .,.. .. _... . _....- _.. _... . .... ... ..... .... _. ..... ..._..... .- _... .... . _... .. _.,. ... _.,... . _..'.. ..... _.. ..... _..-. ...-. . ... .....,. ..'... .,... . .... _.... ...,. .. . .... .. ....- _..... .. _...-... . .,... . _.... .. .... . ..... ..- _-... .. _.,...' ._..- _......:..,... . . . .. _... ....- ..' .....-...._.... . .'.'...._...:........ .'.'....-.... .........'_....... _...........-_.,..... _...-..,...._.........-..'.... . ........ ......-.. .,.........,._..._.,...._.,..._..-...-._..... _. _ ... 1... _. .. .... _. ..... . ...... .. _.. _.,..... _... ..._..... ... ....... ....... . _..._..... _..........,'.. .,..... _. ...... ...-_.. .._.. ... ..... .. .. .... ....,..._.............. _.. _.,. .. ..... .... ...-.. _. .... . .... _.. ........_.,.... . .... ....- _.... . .... _......_.- _.. _.,.....- . ...... . .........'.... _.... . .... .....-.._...-.. ......._.. _. .. .... ..-_ .......- GIS ..._.._........... .'...,._..._.. .........-...... _.. . _., ......-) _.... .... 1378 . 11 ( . _...-1..._.....-...................._............. .... ...,....... . _...... .,- ._..t: :i.t: : ._...... ...... ._... .... ..-.. _.....- .... ..... . _.2i.. .t... :.. .. .... _. ,. _.,... ..- .. _.. _.. .,. .. . .. .....,. _.,... .. _.... -..- ........\.... ..-....\. .. _.... ......... ...-. _... ...:....- _......... ....- .:. . ~... .... .,.. ... .... .... ...' _-... _.. ... .. .. ... .. .. ...'..... _.. 1... .- .... ... ... _.. ...- .. ..... ..' ( _.... .... _...... _.... :. ( ..... _.,... _.... _. :~ ( ..... _.. ... . ..... ..... .. ..... :_... ..- .. ... .........._ ..... _.. _.... 1.-. .. .,. _..'... ..._. ... .. ...... ... ....._.. _.,._......-.. ..\... _...... .. _... ...... .. .. .1400 ..-. .. ....- 130 .........-. .. ...~.._..:..,. .. _....... _.-2 .-... ...._...._.. ...,. _.. _. .- .. ... . .. _.,._. _:-. .... . ............ .......'.....- ....,. _... _. _..-... .. ....._.,........:......... .....,.._..-._.,........ .. ........ _.. ..-_. _.'...... .......,....-....._... .......... ......- _........ .-. . _.......... .... ..._. .. . _.... 1.-. . .._..... .-. .-._. ... . _.. ........ ..-....._... -:.......,-.........._.,..... ~.-...... _.,.........-_...._... .... _....-- _...... ........._.. ......._.. _.,. .. ) .. .. ...,.. 1379. 94 .( ..... _...... ....- _.,........-.._._... ..... .........-. .. .... ...,. ....-..._...,.........._......_... .....\. . ._...... .. .. _...........-.... _...... ...,._................~.. . .. .-.. _.,..-. ..:.._.,....-.. 1..._......... ....- . .._...._.. _.,....- .. .... _.. _.,......_'......... ... ..) _..... . 1373 . 419 .( ..- .... .. _. _.'.- ..- .. .... _....:. _.,. _.. _-... .. .-.. ... _.,. _.... ...-. .... .,.. ..- . _.,._..._.,..._....-...-. _.............:.......-......_.,...... .....,. ... _.,-... _.... _.. _.. ... .. _.,. .... ...... .- _...... ........'.. ._.... ... .. . ... _....- _.,.-.. _....... - ._.... _.... _.- .,- _'.. ...... .....,-.. _..... .. _..... .. .... .,-.. _.- . .... .... ...:..-.. _.... _... ..- ......._. ....... .._.._... .._.,.. ..... _.,... . . _.,... ... _-.. _.,... ..- .. ... ... ......,. ....... .... _. ... ..... _... _.,. ... _.,... . _..'.. ..... _.. ..... _..-. ...-. _... ... _.... ...,. .. ... .....,. ..'... .,... . ....3 ... .. _...-... .... .. ....- _.. .,... . _.... .. .... _-..... _.,...' ..... ..- : .,... ._..- _.... ..:.: .-. .. . _.... . .. _... ....- ..' .... : .'.' .. .. _...:.. ... ... .'.' .. ..- .... :...... ..' _.... ... _.. ...... ...- _.,..... .,. .-. .._..._.-...-........_....-_..........,._....... .... ... .... .-. _.,.... _..-.,. ...-. .. ...._. . ..._. .. 1330 ... .- .. ....-. .1340 ...- ..- .._..'.. ..... .. ..\. _. ....._... ....... .. _-.. . _-.. .. ............ .' ...._...-......... . ..._...,._..~....,...........-........... . ..,._..... .._............-. _......-.._.._. ..-....- ..._...._......-....-_.,'........_........_......_....- . .'....... ... ... _...... .....-.. ._... _.... _.. _-.- .. .. .... _..,. .. _. ..~... ... _...\. .... ... .,- .. .... ..... _... . _... _.,-.. ..... ... _... ..' .. ... ....._.-.._......._.,-.. . .........._.-._....' .........,............ _. ..,.:.. _-.. .,. . ... ... _.... . _.,.,. ... .. ...... .... .-._. .:. .. ... ..._...... _.. ..... _. .. ....- ...... ....- ... . ... .. ... . .. _... _.. .... ... _..'.. _..... .. ... ..... . ... _.,... _..- ...-. _..... ... . ......-.. .,.........,._..._.,. . _.........._._...1..._...... . ........ _.. _.,....._......_.................. ) _..... . 1379. 3 ( ..... _... _... .. _.........._.,'.. .,..... ...... ...-_.. .._.. ... ..... .. .. ,. ........ .._.............. _.. _.,. .. ............-.. _. .... . .... _.. .. ...... _.,.... . .... ....- _.... . .... _...... _.-_.. _.,.....- . ...... ....... ...'.... _.... . .... .....-_...-.. ........._.. _. .. .... ..-_ .-......GIS ..._.._........... .'. . .,._..._.. ...... ...-...... _.._.,. .... ..-) _.... .... 1378. 11 ( . . ..... ... .. . ... _. ..... ........... ..... ...,....... . _...... .,- _...- 1... _.....- . _... _..-. . ..'... ... ...-. ..... 1 .. _.... .,. . ... ... .. .. .... .,. . _..... ..- ~.. _.,.. ....- .. .... .... _.. ....- .. ... ..,. ....... 15 _.:,. .... ....- .. ...- ....- ) ...- _...... (.... _. ..-. .:. ... .. _.. .4:i...i ...,. ... . _...-. _.. _... .. .:. .... .... _.. ...... _...,. .. 1.... .... .... _.,. ..... .,. .. ...... . . ..'.. ...... . 150 .-.. _... .. ...-. .....- .. .'.. ...' ) 1879 - 1814 ( . ....-) 1900 - 1818 ( . .. _.........) 1914 - 1836 ( . .........) 1903 - 1843 ( ._........' ) 1933 - 1854 ( . .'........') 1933 ( . _........') 1987 - 1911 ( . ....._...-. ..... .. ) 1932 - 1854 ( . .......') 1965 - 1887 ( . .........') 1895 ( . ..'...) 1984 - 1918 ( . .' _. ) 1997 - 1931 ( . .....'.......) 1936 ( . ...... ........) 1975 - 1913 ( .- ..-. ) 1933 ( .. ..... ..... _.,... . .. ... . .. .. .. ... ... _. ..-... ... _. ...... _..... .... _ ..' - .. .. . ........ ...,. ...._......,......_:... ...,..-..... .... 1889 _..... . ...... _ _........ _......._...,........ _ ... . .. . ....-....... _....... _ .,...... ... _ .,. _.... . . .. ... .. _ ..,. .......- . . . ..._.. ... .... ... ... .... .. ... .. .,.- . .... _.,. ,. _ ..._...~ .... . .'. - _..... _.,-.. ._..,.- . .. . ..._., ... . ) ._..... _...- 1381 :39 .. 40 .(. - .. ..... . .- _......... _.. ...,. .....- . .. _.,. _.... ._ ..... ..- . _... ..... ... ..... ._.... . . . ..... _..... _... ......\ . _. ..\ ..... ... . .. _..'.... .. . ...... ... _ . .- ... ... _. _ ..- _ ._ ... .. .... ..~.. ... ... _.. ..... . ... ..... ..\ ~ _.- .. _..... ...- _.... _ _. .... _...... . .... _ ..-. _....._ ... ...1 - .. _...... .. . .. _.... _.... . .. ....... .. .. _.... - .. .. _... ......-..... ...,'..... _ 1990 _........ . ... . .. .-.......,'.... . ... .-.. .. .... ... _ ..-... ..- ..1. . . - ... ..:.. .,. .. ...-.. ... .... .. ..... . ~.. ... ..-. ..... _.... _.. ._ . _.. .... . ....-.. . . ...\ . . .._.... .-... ..... .. .. .. . . _..\ . .. .,. _... . _... _.. _..- . .... . 1.-. .. ... . .. .... . )... ... 52 .. 54 .(.. . _.... _.,....... .. . 1379 _.,. ..... .... _..-. ... .. _:... . ... .. .. . ..... .... _. _.,. ,. _.,... . ..-.. _.,..... .-. . ) ._.,. ._.... 1379 . 37 - 46 .(_..._..'......_......._...,......_........'.....\'......_......... .. .... _...,. _....- _... _..'.. ...-. ... _.. _.:. _... ..... .. .... _. ...... .i :i.v!i ..t. _i.|.. i. .is. :i.v!i ..... .5_.,..... ....,._.. GIS .. ... _.... ..... ... _. .-. _..-. ... ..... . ... .. .. ._..'...,-_.......... _...... ........,._\._... . .-.......-... _. ..-.. ...,. _.,.... .... .... .,- .... ...,. ....... ..... _.... . ...... ..... .,-.. . .. .. ....,. .. .. ..- _..... _.,. .... _. .1 .'.. _... ( . ... _... .. :2 . _... _\. .,... _....,. :3 .....- _... :4 _...... .... :5 - _..... _... _.. .... :6 - .. _. _... ..... .. _...: .. .... _......:.. 1... .. .'_.. ..... .. .. _..' ..... .. ..... ... 1... . .. _.. ..... _.... ...:.. .. . ......_.... .. .. ..... . ....... .... ..... _...... ...:-. _... _... ... ..... .,.. _.... .._.. ........ ..... ... 1... . _... ..... . . ..- .... ..... ..... ....- ._..\. ..... .-..._.,....... ...._....-. _...... ._. . ... .. _. _. _......-. .. .....-. _........... ._.- ..... .- _... S .'...,... ._...... ... .. ... _... ... _.. .. ... ... ... _.... _.,. .. _..... ..... ..... ..- ....... .- _.,. ..... .... ..... . _... ... _.. .. ... ...- .. ~.. .. ..... .-. ..... _. ... _... 1000 .. .... _.... ._...) 1 ( .... _. ... . 4000 .. .... ._... ) 0 ( ...._.... 1600 ......_.-................46 / 0 ...-.... ......._........._...... _. _\...... _.. _.. ........... . _.. .. . ... ...... ... ......... ... _.......... . .. _.... .. ......... . _.......- . .. .... . _.... _.,'........ ...-...-. .. _.,. _.. ... .. ..... ...... ... ... . . ..._s.. :i _i:.i..i..i _i.i. ...: ::i. _i..i.i. .:..: _..-._...,....._.,.-...... ) _.,._..,........ ( .. _.,............. _. _....,._.......-._... ......_..-......_..'.._....._.'.......... _.,. _.,.-.... ....- ....... .... _..... _.... _..-. ._.... .... ..\.'--~' ) ` (-~` &lt; x' =xmaxAx - x -~` &lt; </p>

Recommended

View more >