תום הלב בישראל

  • Published on
    15-Nov-2014

  • View
    768

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<p> .............................................................................. ..........................2</p> <p>:</p> <p>......................................5</p> <p>:</p> <p>..................................................31</p> <p>:</p> <p>........................................................81</p> <p>2</p> <p>:</p> <p>................................................52</p> <p> ................................................................. ......................63</p> <p>............................................................ ................................93</p> <p> , " " - - , " </p> <p>3</p> <p> " " . "1. 2, , . -91 , , 3. . , , , . 4. , . , , , 1 , , , , , 1991, ' 887-787. 2 , " ", , ") ) 533. 3 ATIYAH, P.S, The Rise and Fall of Freedom of Contract. Oxford: Clarendon 9791 ,.Press 4 , - , " , : 333=http://actv.haifa.ac.il/programs/Item.aspx?it</p> <p>4</p> <p> . , , 5. , ; , , 6. " " , . , 42 7 " "8. , . , , , . . . </p> <p>' , , 52. ' ' , , 63. 42 ( ), "- 3791. .</p> <p>5 6 7 8</p> <p>5</p> <p> . . . . . . . . . . , . . -07 , . , 6</p> <p> , .</p> <p> : </p> <p> -07 , -, . , 7</p> <p> . -52 , 9. , - , "" . - : ; ; , 16 - 01. 93 " "11. , 21() , " "21. 16() , " , , 9 " : ", , (3-2), 6002. 01 16 ( ), "- 3791. 93 ( ), "- 3791. 21 ( ), "- 3791.11</p> <p>21</p> <p>8</p> <p> "31, " 16() - . - 16() , 93 ( 21, ), . 16() , 93 " "41. , , 61 - 51; - 11 , 61; 8 71; 8 81; 61 91; 2 16 ( ), "- 3791. " 79/9336, ' (1) 991. . .31 41 51 61 71 81 91</p> <p> , "-8691.</p> <p> , "1791 , "5691. , "-8691.</p> <p>9</p> <p> 02; ' 8 12</p> <p> 4 22. , 32. 42. 6791 . . . , , . , - . , , . , . , </p> <p>02 (), "-3791. 12 , "-6991. 22 , "-1891. 32 : " 67/665 - "" ' - . " (2), 791. " 77/411 - ' ' ' . " (2), 008. " 57/531 - - " ' . " (1), 376. " 28/22 " 144 (1) , ' " ' ".42</p> <p>01</p> <p>, , 52. , , . . " ", , " . ' ', "62. ", , ", , , " , , , "72. "" , " . , . , "82. " . . , " , ", 60.9.31. . " 79/9336, ' (1) 991.52 62 72 82</p> <p>11</p> <p> . . "92. . , 03. . , . , , . , "13. . . " 18/7, ' ' , " (4) 376. .92 03 13</p> <p>21</p> <p> . . , , . , . - " - 23. - - - - "", -. - ; . - , . ; . 33. , 43. , , , , , -23 " 08/928 " , " (1 ) 975. 33 " 79/9336, ' (1) 991. 43 08/95 - " ' . " (1) 828.</p> <p>31</p> <p> . , , -, , - , . " 08/95 - " ' , " " 93 "". : " , " " 93 "" , , - . , 93 "" , , , , . "" 93 "53. : , ... , , ... , .53</p> <p>41</p> <p> , 63. , , , , - , 73. " " " , , - 83. , , 93. , , - , </p> <p>63 . 73 . 83 , , " , , , , 7002, ' 233. 93 , ' 41.</p> <p>51</p> <p> - 04.</p> <p> : </p> <p> - , . , -, " , , -"14. </p> <p>, ' 44. " 57/838 ' " (1) 132.</p> <p>04 14</p> <p>61</p> <p>, , '- ' 24</p> <p> , </p> <p> . - - . ""34. , - , - "". , , , - - , - - 44. - "", " "54. - - . , " , ". . " 79/9336, ' , (1) 991. . .24 34 44 54</p> <p>71</p> <p> - . " -. , , ." : " - - , - -"64. " " , , , . , " " , - , , " ", , . -, ' " 57/838 ' , , </p> <p> ""74. ' : " . , , - </p> <p>. " 57/838 ' , " (1) 132.</p> <p>64 74</p> <p>81</p> <p> , "84. , , , . , 93 " ", " ", " ". , " " . , , 93 (" ") (" "), 94. , - - - "" , -, -, -, , . - - " , - 05</p> <p> " .</p> <p>" 79/9336, ' (1) 991. .</p> <p>84 94</p> <p>05.</p> <p>91</p> <p> . , , , . , , , . - . 25 15</p> <p> " "</p> <p> . - , 35. , 15 : ` - '' '' - '' ?''. : 69917=http://web2.nevo.co.il/serve/thetimer/ShowNevoVideo.asp?Id 25 . 35 .</p> <p>02</p> <p> . , . 45. , " . ' '. ' , , 55. ', , 65. . , ', , 45 . 55 : ` - '' '' - . : 29027=http://web2.nevo.co.il/serve/thetimer/ShowNevoVideo.asp?Id 65 .</p> <p>12</p> <p>, , . , ' , 75. , 85.</p> <p> : </p> <p> " " . , . , "" , - " " </p> <p>. , " 21 : ", (6791).</p> <p>75 85</p> <p>22</p> <p> " "95. , , , , - , " "06. , " " .</p> <p> . ' 16, , , , 26. " " , . , " ", : " ". ,95 , , , : ", , , ". 06 , , . 16 ' , " 77/841, " (1) 716 26 ( -), , , .</p> <p>32</p> <p> 36. , - " ", , , . , 46. " " 56: , . , , . . : , , . : , . , , , , . : , , , </p> <p>36 , , ; , , ; , , , , , , 46 , , . 56 , " ", , 481, ", : http://www.daat.ac.il/mishpat-ivri/skirot/184-2.htm</p> <p>42</p> <p> , " " , , : , ! : ! 66</p> <p> .</p> <p> ; , -61, , . , , . , . . " ", . , , 76.66 . 76 : , " ", , 481, ", :</p> <p>52</p> <p> 86. . , . , , , . , : " "96. . , " ", . . , " " , , - . , http://www.daat.ac.il/mishpat-ivri/skirot/184-2.htm 86 . 96 " " ( , ); " " ( , ).</p> <p>62</p> <p> , . : " "? "", " ", - - " ". , , - 07</p> <p> .</p> <p> , " ", , : - , , , , </p> <p>. :07 ; ' , " (" "), ("-") ;</p> <p>72</p> <p>"The foundation of justice, moreover, is good_faith17</p> <p>"that is, truth and fidelity to promises and agreements</p> <p> " " " 27. ( )73Bona fides ()good faith . , ((.Male Fides . ; . , , </p> <p>17 .3191 ,Marcus Tullius Cicero, DE OFFICIIS, Cambridge: Harvard University Press :See internet http://www.constitution.org/rom/de_officiis.htm 27 ' ' , , " , ". 37 : = bona/, .fides= faith . .</p> <p>82</p> <p>. , 47. , . : . . . , ? : , " . " 57. . 47 ' ' , , " , ", ' 871. 57 : , , , , 0002, ' 14.</p> <p>92</p> <p> : . - - . , , . , . . . - - 67. , . . 77.67 ,Marcus Tullius Cicero, DE OFFICIIS, Cambridge: Harvard University Press ,:1913. See internet http://www.constitution.org/rom/de_officiis.htm 77 : , , , , 0002, ' 24.</p> <p>03</p> <p> , . . , . 87.</p> <p> , . .87</p> <p>13</p> <p> . , 97. , . , - . -, Commission (on </p> <p> )European Contract Law 08. . , 18</p> <p> 201:1 " "</p> <p> 97 ,Zimmermann and Simon Whittaker ,Good faith in European contract law, Cambridge: Cambridge University Press 23-8 .2000, pp 08 Principles of European Contract Law in English : _http://frontpage.cbs.dk/law/commission_on_european_contract_law/Skabelon/pecl engelsk.htm 18 201:1, Principles of European Contract Law in English : _http://frontpage.cbs.dk/law/commission_on_european_contract_law/Skabelon/pecl engelsk.htm</p> <p>23</p> <p> . , fair Fair .(Dealing good (faith </p> <p> ,dealing, ( )good faith ( .)fair dealing : . ( .)bonne foi, .</p> <p> 242 ( ).B.G.B : Performance according to good faithThe debtor is bound to effect of performance ,faith according to 242. the to</p> <p>requirements</p> <p>good</p> <p>giving</p> <p>consideration28</p> <p>common usage</p> <p> 242 . 242 " )) "treu and glauben .4991 ,The German Civil Code, translated by S.L. Goren28</p> <p>33</p> <p> , . , " " 38. . - Treue . . Glaube</p> <p> , . , . - 48. 751 - ,BGB 242 - . 58.</p> <p>38 , " - ". (") 584. 48 ,Zimmermann and Simon Whittaker ,Good faith in European contract law, Cambridge: Cambridge University Press 03 . 2000, p 58 4991 ,The German Civil Code, translated by S.L. Goren</p> <p>43</p> <p> " " " " ( )Culpa in contrahendo , 21 , 68. - , , , . , 78. - : . , , , , - - -. - - 242 " ", 88. , , . , , ,68 ' ' , , " , ", ' 041. 78 ' ' , , " , ", ' 541. 88 , , , 5991, '.</p> <p>53</p> <p> : - - 02, -03 -04 , 5491. 98. -02 , 09. -03 -04 , ; , ; 19. 5491 . , . </p> <p>98 ' ', ` - '' '' - . : 29027=http://web2.nevo.co.il/serve/thetimer/ShowNevoVideo.asp?Id 09 . 19 .</p> <p>63</p> <p> 29.</p> <p> , ( )bonne foi , 4311 " " " : (les conventions doivent tre executes de .93)"bonne foi , , . . ( )culpa in contrahendo 49. 2271 ' ( )Domat , "29 . 39 4311 Code civil, Article 49 ' ' , , " , ", ' 051-741.</p> <p>73</p> <p> , ( )bonae fidei ". 59. , , : . -07 " " - . . . . 69. 59.2271 ,2,1 Domat, Civil Law In Its Natural Order,Vols 69 ,Zimmermann and Simon Whittaker ,Good faith in European contract law, Cambridge: Cambridge University Press 83.2000, p</p> <p>83</p> <p> " "79. , "89.</p> <p> 99: 001</p> <p> - Uniform Commercial Code</p> <p>101. , " 201</p> <p> 302-1</p> <p> " (.)good faith 102-1 . 79 . 89 . 99 ,Allan Farnsworth. The Concept of Good Faith n American Law, SAGGI CONFERENZE E SEMINARI 001 :Uniform Commercial Code, see internet ( http://www.law.cornell.edu/ucc/ucc.table.html: ) 101 Restatement of the law, second -- contracts 2d / as adopted and promulgated 9791 ,71 .by the American Law Institute at Washington, D.C., May 201 302-1 : :Uniform Commercial Code, see internet http://www.law.cornell.edu/ucc/ucc.table.html</p> <p>93</p> <p>, . 102-1 : . , , 301. " . 502 : : "Duty of Good Faith and Fair Dealing Every contract imposes upon each party a duty of good faith and fair dealing in its performance401</p> <p>and</p> <p>its</p> <p>"enforcement</p> <p>: " ". , good faith fair ,dealing . "-" 301 ,Tory A. Weigand 401 502 : Restatement of the law, second -- contracts 2d / as adopted and 9791 ,71 promulgated by the American Law Institute at Washington, D.C., May</p> <p>04</p> <p>"" , "" - - 501. , " " . . , . : ; ; . , ', -91. , 8081 )good (faith</p> <p>', " "601.</p> <p> -91 . , '" 79/9336, ' , (1) 991. 8081( 294 ,884 ..)Bliss v. Thompson, 4 Mass501 601</p> <p>14</p> <p> 1481, " "701. " " :"The law has outgrown its primitive stage of formalism when the precise word was the sovereign talisman, and every slip was fatal. It takes a broader view today. A promise may be lacking and yet the whole writing may be instinct 801 "with an obligation, imperfectly expressed</p> <p> 9291 ' . ( )men of honor - 901.</p> <p> . , 8191 " . 701 171 .Appleton, 44 Mass. at 801 Co. v. Wright, 117 N.Y. Supp. 775, 133 A.D 26 (9091 901 0391( 041 ..)Clark v. State St. Trust Co., 270 Mass</p> <p>24</p> <p> "011. , , . . . - " ". . , - .</p> <p> , . , , . 011 8191( 524 ,814 .)Towne v. Eisner, 245 U.S 4291) 50-401 ,59 .see also, Dittemore v. Dickey, 249 Mass</p> <p>34</p> <p>, . . , . " , . . . ; , 44</p> <p> . , . . . - - . -0002 . , , , , - - . . . . . 54</p> <p> , ....</p>

Recommended

View more >