פתרון חוברת תרגילים בכימיה אורגנית ופולימרים

  • Published on
    15-Nov-2014

  • View
    140

  • Download
    7

Embed Size (px)

DESCRIPTION

פתרונות לחוברת תרגילים מלאה לקורס כימיה אורגנית וםולימרים

Transcript

<p> 0 1. . , . . / . 3CH3CH2CH2CH2CH . 21C5H . 3CH3CH2C(CH3)2CH</p> <p>. 41C6H</p> <p>.</p> <p>CH3CH2CH(CH2CH3)CH2CHClCH2BrCl</p> <p>. C8H16ClBr</p> <p>Br</p> <p>.</p> <p>2)3(CH3CH2 )2C = C(CH2CH</p> <p>. 02C10H</p> <p>.</p> <p>2. / :</p> <p>III 42C11H 23C15H 21C6H</p> <p>II 3CH3CH2CH(CH3)CH2C(CH3)2CH2CH2CH</p> <p>I</p> <p>I II III</p> <p>3CH3CH2CH(CH3)CH2CH2C(CH2CH3)2CH2CH2CH2CH 2)3H2C=C(CH2CH</p> <p>3. , / / . ?</p> <p>3CH CH H2C H2C CH CH H3C 3CH CH CH</p> <p>H H2C H2C C 2CH 3CH H C C 3CH 3CH 3CH</p> <p> , - : . . 4. B , A C ?</p> <p> .A 5. / : )( CH3CH2OH CH3COOH 1. 2. 3.</p> <p>3CH3CH2OCH2CHO</p> <p>3CH3CCH O</p> <p>4.</p> <p> O</p> <p>CH3CH2CH</p> <p>5.</p> <p>3CH3 C OCH2CH</p> <p>6.</p> <p>6. ?</p> <p> 1. 7. ? 3CH3COCH 1 CH3CH2CH2O 2 CH3CH2COOH 3 CH3CH2CHO 4 1.</p> <p>8. :</p> <p>/ / . / / . / )01(, )02(, )03(, )04(.01 02 02 02 02</p> <p>3CH C03 04</p> <p>H OH02 02</p> <p>2CH</p> <p>2CH 01 03 3CH04</p> <p>C02</p> <p>2CH 2CH</p> <p>2CH02 02</p> <p>CH</p> <p>2CH C</p> <p>C C03 02</p> <p>CH02</p> <p>03</p> <p>CH</p> <p>2CH</p> <p>O</p> <p>CH </p> <p>2CH</p> <p> 1 , 1. 21C5H</p> <p>2. 41C6H</p> <p>3. / IUPAC : (</p> <p>4-ethyl-2,6-dimethyloctane (</p> <p>5-ethyl-2,3,3-trimethylheptane (</p> <p>4-ethyl-5-methyloctane</p> <p>( 3CH3(CH2)8CH n-decane ( 3)3(CH3)2CHCH2CH2C(CH 2,2,5-trimethylhexane 4. :</p> <p>8 , octane 4-ethyl-3,3-dimethyloctane 62C12H 5</p> <p>( ? / . ( IUPAC . ( / . ( : ) (: ) (: 5</p> <p> ) (: 1 ) (: 1 5. : C3H7Cl ClCH2CH2CH3 1-chloropropane 3CH3CHClCH 2-chloropropane . 2C2H4Br CH3CHBr2 1,1-dibromoethane CH2BrCH2Br 1,2-dibromoethane 6. : . 3-methylpentane . 3-Ethyl-4,7-dimethylnonane .</p> <p>4-isopropylheptane</p> <p>.</p> <p>2,2,4-trimethylhexane</p> <p>.</p> <p>7. / : . 3,3-dimethylpentane . n-heptane . 2-methylheptane . n-pentane . 2-methylhexane 2-methylheptane &gt; n-heptane &gt; 2-methylhexane &gt; 3,3-dimethylpentane &gt; n-pentane , . .</p> <p> 2 1( / : 2 C4H10 + 13 O2 8 CO2 + 10 H2O C5H12 + 8 O2 5 CO2 + 6 H2O C7H16 + 11 O2 7 CO2 + 8 H2O 2 C6H14 + 19 O2 12 CO2 + 14 H2O -n 2- -n 3,2- </p> <p>2( ? ? . 3( / C-C, . : 3CH3CH2CH2CH2 + CH 2CH3CH2CH2 + CH3CH : 3CH3CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH 3CH3CH2CH2CH2CH2CH2CH 3CH3CH2CH2CH2CH2CH 3CH3CH2CH2CH 3CH3CH2CH 3CH3CH n-octane n-heptane n-hexane n-butane propane ethane 3CH3CH2CH2CH2CH , </p> <p>4( / C-C 2,2- . / , . : 3(CH3)3C + CH : 3CH3C(CH3)2C(CH3)2CH 3CH3CH 2,2,3,3-tetramethylbutane ethane , 2,2- 3CH3C(CH3)2CH :</p> <p>4(CH3)2C=CH2 + CH</p> <p>2-methylpropene + methane 2-methylpropene + 2-methylpropane</p> <p>3(CH3)2C=CH2 + CH3CH(CH3)CH</p> <p>5 ( ( : : 1- , 2- , 3- 2- )(: 1- -2-, 2- -2-. 4,2-: 1--4,2-, 2--4,2-, 3--4,2-. </p> <p>-2,2,3 : 1--3,2,2-, 3--3,2,2-, 4--3,2,2- : HCl ( ? 1- )%05( , 2- )%33.33( , 3- )%76.61(. 1- -2- )%09(, 2- -2- )%01(. 1--4,2- )%57(, 2--4,2- )%5.21(, 3--4,2- )%5.21(. 1--3,2,2- )%52.65(, 3--3,2,2- )%52.6(, 4- -3,2,2- )%5.73(. ( , ? : 2- , 3- . : 1- : 2- -2-. : 1- -2- : 3--4,2-. : 1 --4,2- : 3--3,2,2-. : 1--3,2,2-, 4-- </p> <p>3,2,2-. 6( . 1,1-, 2,1-, 2,2-, 3,1-. 7( 2- )( 4 : %1, %5.0, %9, %5.98 / , / " . 1--2- )%1( 01 2--2- )%5.98( 03 2--3- )%9( 02 1--3- )%5.0( 01</p> <p>8( / . / . Br2 2 Br CH3CH2CH3 + Br HBr + CH3CH2CH2 CH3CH2CH3 + Br HBr + CH3CHCH3 CH3CH2CH2 + Br2 CH3CH2CH2Br + Br CH3CHCH3 + Br2 CH3CHBrCH3 + Br CH3CH2CH2 + CH3CH2CH2 CH3CH2CH2 + CH3CHCH3 CH3CH2CH2 CH2CH2CH3 CH3CH2CH2 CH(CH3)2 </p> <p> CH3CHCH3 + CH3CHCH3 (CH3)2CHCH(CH3)2 CH3CH2CH2 + CH3CH2CH2 CH3CH2CH3 + CH3CH=CH2 CH3CH2CH2 + CH3CHCH3 CH3CH2CH3 + CH3CH=CH2</p> <p> CH3CHCH3 + CH3CHCH3 CH3CH2CH3 + CH3CH=CH2</p> <p> / C6H12 1( / .( ) 21 </p> <p>cyclohexane</p> <p>methylcyclopentane</p> <p>1,2-dimethylcyclobutane</p> <p>1,3-dimethylcyclobutane</p> <p>1,1-dimethylcyclobutane</p> <p>ethylcyclobutane</p> <p>1,2,3-trimethylcyclopropane</p> <p>1,1,2-trimethylcyclopropane</p> <p>1-ethyl-2-methylcyclopropane</p> <p>1-ethyl-1-methylcyclopropane</p> <p>isopropylcyclopropane</p> <p>propylcyclopropane</p> <p>2( / :BrCl</p> <p>3CH 3CH2CH</p> <p>3CH</p> <p>2)3CH(CH</p> <p>1-bromo-3-methylcycloheptane</p> <p>1-chloro-3-isopropylcyclooctane</p> <p>1-ethyl-2-methylcyclopentane</p> <p>3( ( / -, :3CH 2 + Br</p> <p>CH2Br</p> <p>Br</p> <p>3CH</p> <p>3CH Br Br</p> <p>3CH Br</p> <p>3CH</p> <p> : HBr ( ? " : 41CH2Br Br 3CH 3CH Br Br 41/3 %34.12 41/1 %41.7 41/4 %85.82 41/4 %85.82 41/2 %92.41 3CH Br 3CH</p> <p>( , ? /. , , . , , . , , .Br 3CH</p> <p>CH2Br</p> <p> 3 C5H10 1. / .() H2C CHCH2CH2CH3 1-pentene H2C CCH2CH3 CH3 2-methyl-1-butene H2C CHCHCH3 CH3 3-methyl-1-butene</p> <p>H H3C</p> <p>H C C CH2CH3</p> <p>H H3C</p> <p>CH2CH3 C C H</p> <p>CH3CH CCH3 CH3 2-methyl-2-butene</p> <p>cis-2-pentene</p> <p>trans-2-pentene</p> <p>:2. / " Br2 ( :, "Br Br CH2CHCH2CH2CH3 Br Br 1,2-dibromopentane CH2CCH2CH3 CH3 1,2-dibromo-2-methylbutane Br Br CH2CHCHCH3 CH3 1,2-dibromo-3-methylbutane Br Br CH3CHCHCH2CH3 Br Br 2,3-dibromopentane CH3CHCHCH2CH3 Br Br 2,3-dibromopentane CH3CHCCH3 CH3 2,3-dibromo-2-methylbutane</p> <p>H2 ( </p> <p>CH3CH2CH2CH2CH3 n-pentane</p> <p>CH3CHCH2CH3 CH3 2-methylbutane</p> <p>CH3CH2CHCH3 CH3 2-methylbutane</p> <p>CH3CH2CH2CH2CH3 n-pentane</p> <p>CH3CH2CH2CH2CH3 n-pentane</p> <p>CH3CH2CHCH3 CH3 2-methylbutane</p> <p>.. H2O ( . , CH2CH2CH2CH2CH3 OH 1-pentanol + CH3CHCH2CH2CH3 OH 2-pentanol* CH2CHCH2CH3 OH CH3 2-methyl-1-butanol + OH CH3CCH2CH3 CH3 * 2-methyl-2-butanol CH2CH2CHCH3 OH CH3 3-methyl-1-butanol + OH CH3CHCHCH3 CH3 3-methyl-2-butanol *</p> <p>OH CH3CHCH2CH2CH3 OH 2-pentanol + CH3CH2CHCH2CH3 OH 3-pentanol CH3CHCH2CH2CH3 OH 2-pentanol + CH3CH2CHCH2CH3 OH 3-pentanol CH3CHCHCH3 CH3 3-methyl-2-butanol + OH CH3CH2CCH3 CH3 * 2-methyl-2-butanol</p> <p>.. HCl (CH2CH2CH2CH2CH3 Cl 1-chloropentane + CH3CHCH2CH2CH3 Cl 2-chloropentane* CH2CHCH2CH3 Cl CH3 1-chloro-2-methylbutane + Cl CH3CCH2CH3 CH3 2-chloro-2-methylbutane* CH2CH2CHCH3 Cl CH3 1-chloro-3-methylbutane + Cl CH3CHCHCH3 CH3 2-chloro-3-methylbutane*</p> <p>Cl CH3CHCH2CH2CH3 Cl 2-chloropentane + CH3CH2CHCH2CH3 Cl 3-chloropentane CH3CHCH2CH2CH3 Cl 2-chloropentane + CH3CH2CHCH2CH3 Cl 3-chloropentane CH3CHCHCH3 CH3 2-chloro-3-methylbutane + Cl CH3CH2CCH3 CH3 2-chloro-2-methylbutane*</p> <p>3. / : ( 4-methyl-2-pentene3CH H H3C H C C 3CHCH 3CH cis-4-methyl-2-pentene trans-4-methyl-2-pentene H H3C 3CHCH C C H</p> <p>( 3,4-dimethyl-3-hexene3CH 2CH3CH 3CH C C 3CH2CH 3CH 2CH3CH 3CH2CH C C 3CH</p> <p>cis-3,4-dimethyl-3-hextene</p> <p>trans-3,4-dimethyl-3-hextene</p> <p>4. .A ( A . : ,hexene . ( - A . ?A : . 3CH3CH2CH=CHCH2CH 3- A:</p> <p>5. / 2-butyne : ( ( ( ( )(HBr</p> <p>CH3C</p> <p>3CCH</p> <p>2-butyne 2 1 2-butyne</p> <p>Cl Cl CH3C CCH3 Cl Cl 2,2,3,3-tetrabromobutan</p> <p>Cl C CH3 C</p> <p>CH3 Cl</p> <p>Cl2 </p> <p>trans-2,3-dichloro-2-butenH CH3 C CH3 C H</p> <p>H2 </p> <p>CH3CH2CH2CH3 n-butane</p> <p>trans-2-buteneH CH3 C CH3 C OH</p> <p>H2O </p> <p>() Br Br CH3CHCHCH3 2,3-dibromobutaneBr CH3CH2CCH3 Br 2,2-dibromobutaneH C CH3 C Br CH3</p> <p>HBr </p> <p>cis-2-bromo-2-butene</p> <p> . . </p> <p>:/ trans-2,3-dibromo-2-pentene (Br CH3C CCH2CH3 + B2 r CH3 2-pentyne C C Br CH2CH3</p> <p>.6</p> <p>trans-2,3-dibromo-2-penten</p> <p>1,1,2,2-tetrachloropropane (</p> <p>Cl Cl CH3C CH + 2 Cl 2 CH3C CH Cl Cl 1,1,2,2-tetrachloropropan</p> <p>1-propyne</p> <p> 4 , , , , 1. / 2- : 2- 2-bromopropane .</p> <p>3CH3CHCH OH 2-propanol</p> <p>+ HBr</p> <p>3CH3CHCH Br 2-bromopropane</p> <p>+ H2O</p> <p> propene</p> <p>.</p> <p>3CH3CHCH OH 2-propanol</p> <p>+H</p> <p>CH3CH=CH 2 + H2O propene</p> <p>2. / 2- 2-pentene , .</p> <p>3CH3CH=CHCH2CH 2-pentene</p> <p>+ H2O</p> <p>H</p> <p>+</p> <p>3CH3CHCH2CH2CH OH 2-pentanol</p> <p>+</p> <p>3CH3CH2CHCH2CH OH 3-pentanol</p> <p>3. / 2- 2- .3CH3CHCH + NaOH 3CH3CHCH OH 2-propanol + NaBr</p> <p>Br 2-bromopropane</p> <p>4. 4- ,4-methylcyclohexene ? / / . : 4- . , . : , , .3CH HO +H 3CH</p> <p>5. .C5H11OH/ :OH</p> <p>.I</p> <p>OH</p> <p> 3HO CH</p> <p>.II</p> <p>.III</p> <p>6. / 5. ?OH OH 3HO CH</p> <p>][O O O</p> <p>][O</p> <p>][O</p> <p>no reaction</p> <p>aldehyde</p> <p>ketone</p> <p>7. ? .OH ][O O</p> <p>8. )( ?propanone</p> <p>O 3CH3CHCH OH 2-propanol ][O 3CH3CCH propanone</p> <p>9. / .dibutyl ether 32 CH3CH2CH2CH2OH CH3CH2CH2CH2OCH2CH2CH2CH .</p> <p>O 3CH3COCH2CH</p> <p>10. / </p> <p> CH3CH2OH .</p> <p> : . :][O CH3CH2OH CH3COOH</p> <p>. :O CH3CH2OH + CH3COOH 3CH3CH2OCCH + HO 2</p> <p>11. / 2.C5H10O :O 3CH3COCH2CH2CH O CH3CH2CH2CH2COH</p> <p>O 3HOCH2CH2CCH2CH</p> <p> O 3CH O CH2CH2CH2CH</p> <p>12. / / : CH3CH2OH )( CH3COOH . .</p> <p> 3CH3CH2OCH2CH .</p> <p>O</p> <p>3CH3CCH</p> <p>.</p> <p>O</p> <p> )(</p> <p>3CH3COCH2CH</p> <p>.</p> <p>O</p> <p>CH3CH2CH</p> <p>.</p> <p>13. / : , 3CH3-O-CH2CH2CH ,CH3CH2CH2OH ,3CH3CH2CH2CH CH3CH2COOH</p> <p>3CH3CH2COOH &gt; CH3CH2CH2OH &gt; CH3-O-CH2CH2CH3 &gt; CH3CH2CH2CH . . , , -- . . 14. / : , 3CH3CH2CH2CH ,3CH3CH(CH3)CH ,3CH3CH2CH2CH2CH H2O</p> <p>3H2O &gt; CH3CH2CH2CH2CH3 &gt; CH3CH2CH2CH3 &gt; CH3CH(CH3)CH , . , . , "" . / : , 3CH3-O-CH2CH ,CH3CH2CH2OH ,3CH3CH2CH 15.</p> <p>CH3CH2COOH</p> <p>3CH3CH2COOH &gt; CH3CH2CH2OH &gt; CH3-O-CH2CH3 &gt; CH3CH2CH , . , . , , -- . .</p> <p> 5 :</p> <p>1..</p> <p>7 </p> <p>9 </p> <p>.</p> <p> : . 23 3 C18H. 87 C10H ? , . / , / : )i CH2=CH2 + Br2 CH2BrCH2Br</p> <p>2. 3.</p> <p> , . )ii CH3CH2CH3 + Cl2 CH3CH2CH2Cl + CH3CH2ClCH3 + HCl , . .</p> <p>3CH</p> <p>3CH Cl + + Cl</p> <p>3CH + Cl</p> <p>CH2Cl + HCl</p> <p>3CH</p> <p>)iii</p> <p>+ Cl2 </p> <p> , . .</p> <p>)iv</p> <p>CH3CH2CH2OH + CH3COOH CH3CH2CH2OCOCH3 + H2O . , .</p> <p>O 3OCCH)v + H2O . , . )vi (CH3)2CHNH2 + CH3CH2CH2COOH (CH3)2CHNHCOCH2CH2CH3 + H2O . .</p> <p>OH</p> <p>O</p> <p>3 + HOCCH</p> <p>O H2NCH2C NHCHCOOH)vii</p> <p>3CH</p> <p>+ H2O H2NCH2COOH + H2NCH(CH3)COOH .</p> <p> . , .</p> <p>)viii</p> <p>+ CH3CH2OH</p> <p>CH3CHCH3 OH</p> <p>CH3CH2OCH(CH3)2 + H2O</p> <p> . )4 ,(H2SO. )ix][O O CH3CH2CH ][O O CH3CH2COH</p> <p>CH3CH2CH2OH</p> <p> . . . . :O CH2OH OH C 3OCCH O OH</p> <p>4.</p> <p>: ': </p> <p>OH CH2OH [O]</p> <p>OH COOH</p> <p>Salicilyc acid</p> <p>. ': O C OH + Salycilic acid O CH3COH [H ]+</p> <p>OH</p> <p>O C</p> <p>OH O OCCH3 + H2O</p> <p>Acetyl salycilate Aspirin</p> <p>:E-A / C (C4H11N) NH3 HBr A (C4H8) B (C4H9Br) OH D (C4H10O)</p> <p>.5</p> <p>O C+E C 3CH2CHNHCCH3 H CH3 D+E CH3</p> <p>O C 3CH2CHOCCH3 H</p> <p>O CH3CH CHCH3 CH3CHCH2CH3 Br A B CH3CHCH2CH3 NH2 C CH3CHCH2CH3 OH D E CH3COH</p> <p> D - C , B , A .6 + H / Heat HBr B (C7H12) A (C7H14O) C (C7H13Br) - H2OBr 2 [O]</p> <p>No reaction</p> <p>D (C7H12O2)</p> <p>CH2OH</p> <p>CH2</p> <p>CH3 Br</p> <p>O C OH</p> <p>A</p> <p>B</p> <p>C</p> <p>D</p> <p>. / + H A (C7H14O2) + H 2O</p> <p>D - C , B , A </p> <p>.7</p> <p>B</p> <p>+</p> <p>C</p> <p>B</p> <p>R</p> <p>CH 3CH 2OH</p> <p>C C +O CH3</p> <p>O</p> <p>no reaction DO CH3COH B</p> <p>HCl</p> <p>+ H 2OCH3 HOCCH2CH2CH3 CH3 C Cl CH3 CCH2CH2CH3 CH3 D</p> <p>CH3COCCH2CH2CH3 CH3 A</p> <p>2-methyl-2butyl ethanoate (acetate) : A hanoic (acetic) acid : - B 2-methyl-2-butanol : - C 2-chloro-2-methylbutane : D : 3-butenoic acid [R] G H+</p> <p>.8</p> <p>H - H 2O</p> <p>.H G </p> <p>H2C=CHCH2CH2OH 3-butenol G</p> <p>2H2C=CHCH=CH 1,3-butadiene H</p> <p>/ E A / :</p> <p>9. A</p> <p>Propane , 1-chloropropane , 1-propanol , propanoic acid , 2-propanone . - . . . . , . . , . , . . , . + , . . , . + , . . Propane 3CH3CH2CH )(0C 24-</p> <p>1-chloropropane CH3CH2CH2Cl</p> <p>74</p> <p>B</p> <p>2-propanone</p> <p>65</p> <p>C</p> <p>O 3CH3CCH1-propanol CH3CH2CH2OH 49 D</p> <p>propanoic acid CH3CH2COOH</p> <p>141+</p> <p>E</p> <p> 6 1. ? )(thermoplast . . . )(thermoset , . , , . . , . 2. ? ? ) -(Isotactic - R . ) - (atactic - R . , , . , . 3. block ?graft block . Graft . "" . 4. Tg: ( ) ( PVC ( ( ( - &gt; &gt; &gt; </p> <p>1</p> <p> ,Tg , . , . Tg . HDPE </p> <p> . , Tg . - , Tg . ) (PVC- Tg , . , PVC , , . Tg , . 5. Tg A , -200C Tm .1000C ? Tg Tm . 6. Tg A , 1000C Tm .2250C ? Tg Tm . 7. / : -. ( - - - - - - - - - - ( ( ( ( ( .I .II .III</p> <p>( - </p> <p>( - - -</p> <p>2</p> <p> , . , - . 8. / Tg - Tm : , Tg Tm . : . : . Tm ,Tg . : . , . , , . )Tm (0C 531 )Tg (0C 021- HDPE -[CH2-CH2]n , , Tg- Tm. 522 001 PolystyreneCH2 CH n</p> <p> , Tg- Tm . 16 06- PolycaprolactoneO H OCH2CH2CH2CH2CH2C OH n</p> <p>3</p> <p>, , , - Tg - . Tm , . 562 96 )Poly(ethylene terphthalateO HO C O C OCH2CH2O n H</p> <p> , , . - Tg- Tm . 562 94O HO C 4)2(CH</p> <p>6,6 NylonO C NH 6)2(CH NH H n</p> <p> , . , - Tg- .Tm 852 58 )Poly(vinyl alcoholCH2 CH OH n</p> <p> , . - Tg- Tm . 6,6, - Tg ) ( .</p> <p>4</p> <p> 7 1. / / :O i) HO C O C OH + HOCH2CH2OH O HO C O C OCH2CH2O n H</p> <p>, .O )ii HO C 4)2(CH O C OH + H2N 6)2(CH 2NH O HO C 4)2(CH O C NH 6)2(CH NH H n</p> <p> ) 6,6( , .O )iii H2N(CH2)5C OH O H NHCH2CH2CH2CH2CH2C OH n</p> <p> ) 6( , .O )iv HO(CH2)6COH O H OCH2CH2CH2CH2CH2CH2C OH n</p> <p>, .O )v 2HOCH CH2OH + HO C 4)2(CH O C OH 2H OCH O O n OH CH2OC(CH2)4C</p> <p>, .O vi) H2N 2NH + HO C O C OH HO O C O C NH NH H</p> <p> ) ,(Kevlar.</p> <p>O )vii C O</p> <p>H2O</p> <p>O H OCH2CH2CH2CH2CH2C OH n</p> <p>, . 2. / / :</p> <p>O i) HO C</p> <p>O C OH + HOCH2CHCH2OH OH O C O C OCH2CHCH2O O C O</p> <p>C O O C O C O OCH2CHCH2O</p> <p>. , </p> <p>O ii)</p> <p>O CH3</p> <p>O</p> <p>O</p> <p>H2NCH2COH + H2NCHCOH</p> <p>H NHCH2CNHCHC OH n CH3</p> <p>., -. :3. / )( </p> <p>O i) OCH2CHCH2C CH3 nCH3O</p> <p>O HOCH2CHCH2COH</p> <p>O ii)</p> <p>O CH3 n</p> <p>O CH3</p> <p>CCH2CH2CH2OCCH2CHCH2O</p> <p>HOCCH2CH2CH2OH + HOCCH2CHCH2OH</p> <p>O iii)</p> <p>O CH3 n</p> <p>O</p> <p>O</p> <p>CCH2CH2CH2COCH2CHCH2O</p> <p>HOCCH2CH2CH2COH + HOCH2CHCH2OH CH3</p> <p>O iv)</p> <p>OO O</p> <p>NHCH2CH2NHCCH2CH2C n</p> <p>H2NCH2CH2NH2 + HOCCH2CH2COH</p> <p>O )v 2NHCH2CH2CH2NHCCH</p> <p>O CH2C nO O CH2COH</p> <p>2H2NCH2CH2CH2NH</p> <p>+</p> <p>2HOCCH</p> <p>4. ? / ) (, / / :</p> <p>i) HOCH2CHCH2OH OH O ii) HOCH2CH2COH</p> <p>2vi) H2N(CH2)4NH O vii) CH3CH2COH O</p> <p>iii) CH2CH2OH O 2)3iv) H2NCCH2CH(CH v) HOCH2CHCH2OH 3CH</p> <p>)viii</p> <p>H2NCH2CH2COH O</p> <p>)ix</p> <p>3CH3CCH</p> <p>)x</p> <p>HOOC</p> <p>2CH2CHCH COOH</p> <p>COOH</p> <p> : i, ii, v, vi, viii, x</p> <p> : O C O O OCH2CHCH2O</p> <p>O OCH2CHCH2O O C O CCH2CHCH2C O OO H OCH2CH2C OH n</p> <p>i+x</p> <p>CCH2CHCH2C</p> <p>ii O C O O 2CH</p> <p>O OCH2CHCH2O 3CH</p> <p>v+x</p> <p>CCH2CHCH2C</p> <p>H3C</p> <p>CH 2CH O C O</p> <p>OCH2CHCH2O 3CH</p> <p>CCH2CHCH2C O O</p> <p>O NHCH2CH2CH2CH2NH C O NH 2CH 2CH 2CH 2CH NH C O NHCH2CH2CH2CH2NH</p> <p>O</p> <p>vi + x</p> <p>CCH2CHCH2C</p> <p>CCH2CHCH2C O O</p> <p>O H HNCH2CH2C OH n</p> <p>viii </p> <p> 8 1. / :</p> <p>2i) CF</p> <p>2CF 3CH</p> <p>2CF2 CF</p> <p>n 3CH C n 3COCH</p> <p>2ii) CH</p> <p>C 3COCH O</p> <p>2CH</p> <p>2iii) CH CH 3OCCH O 2CH</p> <p>O CH n 3OCCH O</p> <p>2CH CH OH n</p> <p>O 3 + n HOCCH</p> <p>Cl iv) CH2=CHCl %02 + 2CH2=CCl %08 2CH2 CH CH Cl C 4n Cl</p> <p>: , .</p> <p>v) CH2=CH</p> <p>2CH=CH</p> <p>2CH</p> <p>CH</p> <p>CH</p> <p>2CH</p> <p>n</p> <p>2vi) CH2=CH CH=CH %05</p> <p>+</p> <p>2CH=CH %05</p> <p>2CH</p> <p>CH CH CH2 CH2 CH</p> <p>n</p> <p> ". / : 2.</p> <p>2HOCH2CH2 O CH</p> <p>3CH2=CCH COOH :</p> <p>1</p> <p>3CH CH2 C n 2COCH2CH O 2CH</p> <p>O</p> <p> 1: :3CH 3CH2=CCH COOH 2CH C COOH</p> <p> 2: :</p> <p>3CH 2CH C n COOH + 2HOCH2CH2 O CH</p> <p>3CH CH2 C n 2COCH2CH O 2CH + n H2O</p> <p>O</p> <p>3. , : , . , , , .</p> <p>2CH2=CH CH=CH %59</p> <p>+</p> <p>2CH=CH</p> <p>2CH</p> <p>CH CH CH2 CH2 CH 91</p> <p>2CH=CH %5</p> <p>2CH</p> <p>CH</p> <p>2CH</p> <p>CH CH CH2 CH2 CH 91</p> <p>CH2 CH</p> <p>2</p> <p>4. )( :</p> <p>)i</p> <p>2CH</p> <p>CH 3CH</p> <p>n</p> <p>2CH</p> <p>CH 3CH: )(. : .</p> <p>)ii</p> <p>2CH</p> <p>2CH CH CH</p> <p>2CH n</p> <p>2CH CH CH</p> <p>: )(. : .</p> <p>)iii</p> <p>2CH</p> <p>CH Cl</p> <p>2CH</p> <p>2CH CH CH</p> <p>n</p> <p>CH2 CHCl</p> <p>2+ CH</p> <p>2CH CH CH</p> <p>: - . : )-( .</p> <p>)iv</p> <p>CH2CH2CH2CH 3CH</p> <p>n</p> <p>2CH</p> <p>2CH</p> <p>+</p> <p>2CH</p> <p>CH 3CH</p> <p>: . : )( )(.3CH )v 2CH C n 3COCH 2CH 3CH 3C COCH O</p> <p>O</p> <p>: . : .</p> <p>3</p>