העצמת בני הדור השני לשואה

  • Published on
    16-May-2015

  • View
    2.234

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

, , . , . , , . , , . , , . , , , . , .

Transcript

  • 1. - : 01021

2. 3 1. 5 2. 5. 5. 6 . 6 . / 6 . / 61) 82) 93) 01. 011) 31 2) 413) 61. 71. 3. 81 634. 835. 93 2 3. 1. . , . . . : . . . , . , " ". 1 " ( Eva 9791 )Hoffman ( )Helen Epstein " : ". . 2 , " ", , " " " ". , " , . , , , , 3".1 (, 3991, ' 8). 2 .)(Hoffman, 2004, p. xi3 (, 3991, ' 8).3 4. 4 " ". , , "" . . , . , , . , , , . , , , ( )Reaching Out . . , . 4 .)1.(Berger, 1997, p4 5. 2. . , , " . : / . . . , , , , , . : , , . , . .. ? ? ? ? 5 6. . , ". , . , . , . , , 5. . / . , . . " . . / 1) " , , ". , 5(, 0102, ' 22 42). 6 7. 6 " ". , : .7 , , . , , ( ) .8 , " , , , , . '' 9 ''". .01, " , ," " 11 ". .21 , " 31 ".6(, 7991, ' 94).7 (, ' 05 75).8(, 7991, ' 15).9(, ' 45). 01(, ' 75 47). 11 (, ' 75). 21(, ' 47 57). 31 (, ' 05).7 8. 2) )Reaching Out" ( ' ' ' '. , ." " , 41 , ". " " " ". , : . " , . , , , " " ( " " )." , ". " ". " , 51" ( ).41 ("", 0102).51 (, 6002). 8 9. 3) , , " ". 61 . , , , " , , , , , ". , , " ". 71 " " " 81 . , ". " " " , , , 91 ". 61( , 6002, ' 93). 71(, ' 04). 81(, ' 14). 91(, ' 24). 9 10. . , , .1) , . , : " , 02 , . " " " 12 ". . , , " ". 22 , , , " , , , , , ". . 02 (, 0991, ' 23). 12(, ' 33). 22 (, 4002).01 11. , ,32 , . , , , . , , " , ". . , , 42 " ". " " , " " , . , 52 / . . 62 . . , " , ". , 32(, 4002).42().52 (, 3991, ' 9).62(). 11 12. . . 72, , . , "", " ". , , (: , / , ), . 82 " , ". " ". , 92 , . " " / " " , "" " " "", , . " " "'', '' ''".03 , " " , 72 ( ' , ').82 ( , 9002). 92.)1002 ,(Semel03 (, 0991, '43). 21 13. " ", , . ," , , ". 13 " ", "" , " ", , , " " " " . , " " 23 " ". " , """ " ", " 33 ". " " / " " " ' ' 43 ". 2) ( ), / . , . , . 13 (, ' 53). 23 (, ' 14). 33 (, ' 53). 43 (, ' 04).31 14. . .53 , . 3) ) ( )Dodd & Gutierrez " , , , , . , 63 , " ". ", " , ", " ". , . , , . 73 , , " ". 53(, 3991, ' 9). 63.) , 7991 :(Dodd and Gutierrez, 1990, in 73 ( , 7991).41 15. : " ". , . "" "" , ( 83 , ). , , . " . , ". , 93 . 83.( , 7991 :(Rappaport, 1987, in 93 ( , 7991).51 16. " ". 04 , , " , , ". , , " , 14 ". ) 24 , .. , : . , . , . . , , . .04.( , 7991 :(Kieffer, 1983, in 14 ( , 7991). 24 (, 7991, ' 73).61 17. . , , - . , , , , / . "" "". , . . , , . , , . , , . ( / ) . " " , , . , . , , / ( , " " , , ) . " ", , . " " "" . 71 18. 3. - 34. 1) , -44 . , " ". , ( ), , . , 22, , 54 . " " . , " , , , " , " 64. ". , , " , . , , 74, ".34 (, 5891, ' 11 62). 4444 (, ' 91).54(, ' 52).64(, ' 12).74(, ' 62). 81 19. "". ; . " " , , , , 84. , , , , . , "" , , . , , " ", . 94 , , , , , , . " " 05 ., , 15 , . 2) , . , 84(, ' 51).94(, ' 22).05(, ' 32).15(, ' 02).91 20. , " , 25 , .35 72 .3) :45 . "" " ". , .55 "" / "" . : , . , ,65 , "" '. 25 (, ' 51). 35 (, ' 71). 45 (, ' 12). 55 (, ' 22). 65 (, ' 32). 02 21. 75 . 1) : . 85 " , ". . , 95 . . " , 06 ". " , ". " 16 , ".26 . 36 . " " , , 46 , . 56 . 75(, 5891, ' 92 63).85 (, ' 92).95 (, ' 03).06 (, ' 92).16 (, ' 13).26 (, ' 23).36().46().56().12 22. , , 66 , .2) 76 . . .86 . 1) 96 / .2) 91 , . , 07 .66 (, ' 43).76 (, ' 23).86(, 5891, ' 93 94).96 (, ' 04, 34).22 23. " ". 17 "" . , , , , . 3) 27 . 37 . 1) : 47 .57 . 07(, ' 04- 14).17(, ' 44).27 (, ' 14 24).37 (, ' 35 95).47(, ' 35).57(, ' 45). 32 24. 2) , : 67" . 77 . 3) , . , / .67(, ' 75).77(, ' 55).42 25. 87. 1) 97 , " ". : , " ". 08 , . , , " " 18"". , 28" , ". . . , . " " 38 .48 . 87 (, 5891, ' 36 27). 97(, ' 36). 08(). 18(, ' 46). 28(, ' 66). 38(). 48(, ' 76).52 26. . . " 58 ". , . "" " ", 68 . , , , . " ". , . ," " " ". " " "" "" . " 78 " , , , ".88 " . .58 (, ' 46 - 56).68 (, ' 66).78 (, ' 76 - 86).88 ().62 27. , , . , .98 , , , .2) , .09 " , 19 , ". 3), " ".29 " ". . , , "" . , . 39 " ". 98 (, ' 66). 09 (, ' 76). 19 (, ' 86). 29 (, ' 56). 39 (, ' 66). 72 28. 49. ""1) : "" , , . , , . . "", . , "" " , 59 , "" , , , . "" " , " ,69 , ". . "" . "" 79"" ."" . 89 - . "" . 99" ". "" . , " " "". "" 001 , .49 (, 5891, ' 58 09). 59(, ' 58). 69(, ' 68). 79(, ' 78). 89 (). 99 (, ' 78 88). 001 (, ' 88).82 29. 2) " , , ", "" " , . ; . . ". . 101 . "" . " 201". , " ". "" . , , . "" , " ". , " ". "" " ". "" "" . "", ( ) "" . "" , , ", 301 ", " ". 101 (, ' 68 78).201(, ' 88).301(, ' 88 - 98). 92 30. 401. 1) : , , , , 501. 601 , .2) / "" .701 . . , "" 801 , " " . . 401(, 5891, ' 39 001). 501 (, ' 59 69). 601 (, ' 69 79). 701(, ' 79). 801(, ' 89).03 31. 901. 1) : " ( " "), , ". , " ", . : ', , . . , , " " . . . , , " " . . ," , " "" " ". , , " " " . ". 901 (, 7002).13 32. 2) . 3) . , , , " ". . . 23 33. . ()Bernice Eisenstein1) : , ( 9002) . 011 . " ", , , "111 ". , , "" " ", "". , 211.2) , . , . . , , , . " 011(, 9002, ' 03). 111(, ' 43). 211(, ' 63). 33 34. " . , "" 311 . "411 " . , " " " ". " " . 511 , . . . 1) 611 .: " , , , 711 : ' ". 311(, ' 23 - 33). 411 (, ' 32). 511 (, ' 72). 611(, 9991, ' 01). 711(, ' 9).43 35. " " , . " ". " " , . . " ". 811, , . 2) : , , . . , . 811 (, ' 01).53 36. 4. . :1) 01 () , 9 () , .2) 7 () 01 () . 3) 4 () , , , .4) 3 () , , .5) 2 () . 6) " . . , , . , " " . , . , , , " ". , , .. / , . . , , . . , . 63 37. . , , . . . , : , , , . , , , , .. .. , . , . , . , "" "" , , .. , , , , , . , . 73 38. 5. . , , . , . , , . . , , . , , . , , , . , . . . : 1) , . , .2) , , .83 39. , ' ( 9002). (: ' ). : ., ' ( 4002). . . -3 , 0102, : 25=.http://www.triest-sarig.co.il/ArticleOpen.asp?Sec , . ( 6002). ( Reaching out) . "" ", 0102, :3 , -02. http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:woUjTr8_voIJ:www.m -15olsa.gov.il/NR/rdonlyres/3D1E1418-973D-4D4E-BD75BD0A5E2B2AD/2000/%D7%99%D7%9020%D7%99%D7%99%D7%A9%D %95%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%A6%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A99%7A%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9C.doc+%22%D7%90%D 7%D7%AA%D7%9F+%D7%90%D7%A8%D7%9D%22+%D7%99%D7%99%D .%A9%D7%95%D7%92&cd=2&hl=iw&ct=clnk&gl=il6002). : , ' ( . , ' 27, ' 93 85. " , . 3 , 0102, :/27/http://www.btl.gov.il/SiteCollectionDocuments/btl/Publications/SocialSecurity.Ben%20Arie.pdf , ' (9991). (: ' ). : .93 40. , ' '. , : . -3 , 0102, : 2_./http://www.shai-or.co.il/article , ' (0991). . : . 0102, :3 ,. - 0102). ( 11 29%7.http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%99%D7%A9%D7%95%D , ' (8 , 0102). . - , ' 22- 42. , ' ( 02 3991). : . 39.21.02. . , ' ( 51 , 7002). . ". . - 3 , 0102, : http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3388026,00.html 3 , ' ( 90.6.71). . , 0102, : 63=.http://www.dreamtheory.org/roninavefr/?p , ' ( 7991). : . : . , ' (5891). . : .04 41. / , ' , ' ( 7991). '02, . , " , :103. - 3 , 0102, .http://www.grouptraining.org.il/article.php?id=2 Berger, A.L. (1997). Children of Job. Albany: State University of New York Press. Hoffman, E. (2004). After such knowledge. London: Vintage. Semel, N. Intersoul flanking Writing about the Holocaust. In Berger, A. L. and Berger, N. (2001). Second generation voices. Syracuse, New York: Syracuse University Press.41

Recommended

View more >