Ιωδιωμένα Μέσα Σκιαγραφικής Αντίθεσης

  • View
    1.557

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

, , , , , . ,, ,

Transcript

  • 1. . .

2. ; (53) . - , d ANX 3. ;(1) , d ANX 4. ; (2) - d ANX 5. d ANX 6. 1928 , Uroselectan (Iopax) 1960 - . (Urographin) d ANX 7. (COO-) (+ Na+ Megl+ /-), : ( )Conray 300 mg I/ml: 1530 mOsm/kg H20, , ~ 290 mOsm/kg H20.d ANX 8. 1968Almen, ( ) - : -, Amipaque 390 mg I/mL: 577 mOsm/kg H2O.d ANX 9. (Omnipaque 300 mg I/ml: 667 8 mOsm/kg H2O) - . d ANX 10. d ANX 11. ; ( ) - d ANX 12. ( ) , : d ANX 13. ( ) Kg ( ) .d ANX 14. ; , . d ANX 15. : , .d ANX 16. ; d ANX 17. (mOsm/kg water)XenetixOmnipaque IomeronIopamiro Imagopaque UltravistOptiray Visipaque Morcos SK, Thomsen HS. Eur Radiology 2001d ANX 18. Xenetix OmnipaqueIomeron IopamiroImagopaque UltravistOptirayOxilanVisipaque d ANX 19. ( ) ( mill Pascal x sec) : , , , . d ANX 20. : . d ANX 21. d ANX 22. (mill Pascal x sec ) XenetixOmnipaqueIomeronIopamiro ImagopaqueUltravistOptiray Visipaque Morcos SK, Thomsen HS. Eur Radiology 2001 d ANX 23. ( ) - , / (- ) . d ANX 24. (water/octanol P.C.)Xenetix 467 Omnipaque708Iomeron 621 Iopamiro 380 Imagopaque 269Ultravist 224Optiray 3715d ANX 25. ( ) - / mL . d ANX 26. ( ) - d ANX 27. (LD50) , 4.6 . d ANX 28. ; 5-10 Katayama H et al. Radiology 1991d ANX 29. d ANX 30. ; European Society of Urogenital Radiology. Contrast Media Guidelines V 7.0, 2009Morcos SK, Thomsen HS. Eur Radiology 2006 d ANX 31. ; > 25% > 0,5 mg/dl 3 European Society of Urogenital Radiology. Contrast Media Guidelines V 7.0, 2009 d ANX 32. ; eGFR < 60ml/min/1.7m3 , > 70 (.. ).European Society of Urogenital Radiology. Contrast Media Guidelines V 7.0, 2009 d ANX 33. ;1. ( ) !2. 48 3. , 24 4. 6 .Morcos ESUR Guidelines on Contrast Media 2007. Version 6.0 d ANX 34. ; 1 1 2 American College of Radiology. Manual on Contrast Media Guidelines Version 7, 2010 d ANX 35. ; , , , , , , , , , , , , , , , , .American College of Radiology. Manual on Contrast Media Guidelines Version 7, 2010 d ANX 36. ; 1.3% 0.04% 0.004% 0.01 0.00066% . 2007, . 16Hunt CH et al. AJR 2009 d ANX 37. ; American College of Radiology. Manual on Contrast Media Guidelines Version 7, 2010 d ANX 38. ; ( 96%) IgE : o o o ( )Johansson SGO et al. J Allergy Clin Immunol 2003Greenberger PA et al. J Allergy Clin Immunol 1987 d ANX 39. ; ( 96%) IgE : ( ) 20- 30 / ( . .).Johansson SGO et al. J Allergy Clin Immunol 2003Greenberger PA et al. J Allergy Clin Immunol 1987d ANX 40. ; ( 96%) IgE IgE- 4%Johansson SGO et al. J Allergy Clin Immunol 2003Greenberger PA et al. J Allergy Clin Immunol 1987d ANX 41. ; ( 96%) IgE IgE- 4% : :o , , :o - .Becker C. Radiologie 2007 d ANX 42. ; 1 1 2 1 7 , , , , : , 2American College of Radiology. Manual on Contrast Media Guidelines Version 7, 2010 d ANX 43. ; 1 ; 2 test, , !Trcka J et al. AJR 2008Yamaguchi K et al. Radiology 1991American College of Radiology. Manual on Contrast Media Guidelines Version 7, 2010 d ANX 44. ; 1 1 2 1 7 3 7 .American College of Radiology. Manual on Contrast Media Guidelines Version 7, 2010 d ANX 45. ; 1. 3 8 , 2. ( ) 2 Beaty AD et al. Am J Med 2008 3. ( ) 5 4. / / /.Royal College of Radiology. Standards for IV Contrast Agent Administration. 2nd Ed. 2010d ANX 46. ; , , Royal College of Radiology. Standards for IV Contrast Agent Administration. 2nd Ed. 2010 d ANX 47. : 32 mg Methylprednisolone (Medrol) PO 12 & 2 50 mg Diphenhydramine 1 Royal College of Radiology. Standards for IV Contrast Agent Administration. 2nd Ed. 2010 d ANX 48. ; ( ) : : ( 1 )European Society of Urogenital Radiology. Contrast Media Guidelines V 7.0, 2009 d ANX 49. d ANX 50. : ( ) .Namasivayam S et al. Cur Probl in Diagn Radiol 2006d ANX 51. 1. 2. 1:1.0003. 1 4. 5. 2 6. I.V. , Ringer7. 8. 9. ( ) .European Society of Urogenital Radiology. Contrast Media Guidelines V 7.0, 2009 d ANX 52. ; d ANX