רפואה סינית א

  • Published on
    07-Jun-2015

  • View
    1.294

  • Download
    4

Embed Size (px)

Transcript

<p> - YIN YANG - -TAI QI .</p> <p>WU XING</p> <p> ( ) - = = </p> <p> , . = = . : , . . ' - . . -TAI QI .</p> <p> : 0004 . , ( ). 001 , ( ). ( YI ). ( )DI ( )TIAN , . , "" . 0005 - 0053 . , . - 51 02 . , / . 0012 -0061 BC 1600 - 1066 BC 1066 - 256 BC 770 - 476 BC 475 - 221 BC 255 - 206 BC 220 AD 206 BC XIA DYNESTY SHANG DYNESTY ZHOU DYNESTY Spring and Autumn Warring States QIN DYNESTY HAN DYNESTY</p> <p> - QIN QIN . , . . . 122 BC ( HUANG DI ) : - HUANG DI NEI CHING SUWEN : - .NEI CHING , , , . . . , . - . HUANG DI , , . FUXI- SHENONG .</p> <p> NEI CHING : LING SHU . SOWEN . NANG CHING I CHING , ,THE BOOK OF CHANGES . 46 . DAO DE CHING , LAO ZI " ". . LUN YU"" . (.)LI , : YI, -REN, -DE, .</p> <p>DAO</p> <p> . . - ,DAO . .-- YIN- YANG - .DAO</p> <p>DAO</p> <p> - YIN-YANG (), . - YIN-YANG - .DAO = . = . = , , .</p> <p>YIN / YANG</p> <p>- YIN- YANG . , . . 1.- . 2. . 3. - YANG YIN YIN .YANG 4. . - YIN - YANG - YANG- .YIN</p> <p>YIN</p> <p>- , - YIN .</p> <p>YANG</p> <p>- YANG ( ).YANG - , ()FIRE - , , , , , , YIN - ()WATER - , , , , </p> <p> , Qi HEAVEN</p> <p> , EARTH</p> <p>HEAVENEARTH</p> <p> YIN- YANG = YIN- .YANGYANG YIN</p> <p>HEAVENEARTH</p> <p>4 - : 1) - ,YANG .YANG YIN</p> <p>2) - ,YIN , .YANG YIN</p> <p>3) - ,YIN . , -EMPTY HEAT . , .YANG YIN</p> <p>4) - ,YANG . .YANG YIN</p> <p> - .YANG , , , ( ). = . - .YIN , , , , , , .</p> <p> YIN-YANG YIN Empty Heat . , . - YIN - .YANG . : .YANG YIN</p> <p> YANG - FULL HEAT . . . - YANG - .YANG . : - '' . - .YANG YIN</p> <p>EMPTY HEAT " (, ) , , </p> <p>FULL HEAT </p> <p> YIN-YANG YAGN EMPTY COLD . . . - YANG - .YIN . : .YANG YIN</p> <p> YIN FULL COLD . . . - YIN - .YIN YIN YIN YIN , : .YANG YIN</p> <p>EMPTY COLD ( ) , ( )</p> <p>FULL COLD , </p> <p>HEAVEN / MAN / EARTH1)DAO</p> <p>2)</p> <p>3) -Qi YIN- .YANG - Middle .Void - YIN - YANG . - YANG - YIN .-- YIN- YANG ( )Qi.</p> <p>YIN</p> <p>YANG</p> <p>)HEAVEN (TIAN</p> <p>"."The breath of Heaven, decending, becomes rain , . , , . , .</p> <p>)EARTH (DI</p> <p>"."The breath of Earth rising becomes clouds , , , (.)YIN - (.)YANG</p> <p>)MAN (REN</p> <p>Man is from the virtue of Heaven and Earth' by the meeting of Yin and Yang' by the" reunion of the lower spirits (Gui) and the upper spirits (Shen), by the most subtle ."breaths of the Five Elements ., Qi - , Qi.' (), , ) Earth( ) Heaven( .Qi - </p> <p>Qi - Qi produces the human body just as water becomes ice. As water freezes into ice, so" does Qi coagulate to form the human body. When ice melts it becomes water, when a ".person dies he becomes spirit</p> <p>Qi - Energy</p> <p>, . YANG - YIN Qi - . </p> <p>- , , , , , , ,YIN . - "" - ,YANG . , . , , , . Qi YIN- .YANG Qi ( ). Qi , . - Qi -2 :Qi Post Heaven Qi , , , , - .Jing . - ,Jing - .JingPre Heaven Qi , - ,Jing , , - .DNA . , . ( )Jing . , , . , . - Jing , . , , . - Jing .</p> <p> - Qi Spleen Qi Qi rises Kidneys, Large &amp; Small Int, Blooder, Stomach, Lung, Heart } Qi Qi decends Liver Qi - Qi ascends and extends</p> <p> - Qi1)- , . 2) - . 3) - Qi . 4) .</p> <p> - Qi , , ' ( ): HEAVEN MAN EARTH SHEN QI JING </p> <p> ()Ming Men , !</p> <p> - Qi ()Post Heaven Qi</p> <p> -YUAN QI- The Original Qi - Yang - .Jing , - .Jing -YUAN, , . Yuan .</p> <p>- Jing - ,Essence ." - Jing - ,DNA- Yuan Qi - RNA."- Yuan Qi , - .Jing "", - Ming Men 2 L- 3.L</p> <p> GU QI , , - .Qi - Qi. , . ( -Gu Qi ).</p> <p> KONG QI . - Qi. -Kong. Kong Qi Qi. - Qi . GU QI + KONG QI = ZONG QI - Jing - ,Yuan Qi - .Zong Qi ZONG QI- Qi, - Qi , - Qi . -Zong .- Zong Qi .- Zong Qi - Qi . - Qi . .ZONG QI + YUAN QI = ZHEN QI ZHEN QI True Qi- Qi, - Qi . "". Qi , , . - Zehn Qi - .Post Heaven Qi - .Jing- Zehn Qi :</p> <p> -WEI QI , Yang . , ( ). -YING QI , YIN - Wei Qi - .YIN . .</p> <p>JING</p> <p> -JING , , , . , - .Essence , . . . . .Jing- .</p> <p> - Jing . , . , , , . . ( Marrow)- . - Jing : 7 , 8 .- - Jing .</p> <p>SHEN</p> <p>" -SHEN " , . - ,Shen - Jing , - ( Heaven ). . - Shen , ( ). , . , . . .-- Shen - Qi.</p> <p> - Shen:HUN</p> <p> -HUN . , , - Shen , . , , , , . . . YI</p> <p> -YI , ,, ( . . PO</p> <p> -PO , , , , , , - PO . . ZHI</p> <p> -ZHI , - ,Jing , . . - Shen , - Spirit , . , , . - Shen ( ). .- Shen " " (4 + 5 = .)Shen - .Mind- -Shen Ming .</p> <p>)BLOOD (XUE</p> <p> . , , Qi - Qi , , . - Qi, , , . Qi , . - Gu Qi . 1) (.)Gu Qi 2)- Gu Qi . 3) - ,Yuan Qi . 4)- Jing - Jing . - Jing , , Jing .</p> <p> 1)- , . , - .Ying Qi 2)- , . . , - ,Qi . 3) - .Shen , . 4) " " - .Shen</p> <p> )JIN (Fluids</p> <p> . . .)YE (Liquids</p> <p> . .- .</p> <p> . : - , . , , , . : Jin- .Ye</p> <p>YE</p> <p> "" . . JIN- Qi. Yuan Qi ( Yuan Qi .)Jing ( )Mist .1) - .Spleen - Spleen ( )Jin - Lungs ( )Ye - .Small Intestine 2) - .Small Intestine - Small Intestine ( )Jin (.)Ye ( )Ye - Large Intestine , , . - Kidney Yang - .Large Intestine</p> <p> ( )Jin - Bladder Yuan Qi. 3) - .Bladder ( )Ye . ( )Jin , . Kidney Yang - .Bladder ( ) - Jin - Small Intestine / Kidney Yang .Yuan Qi - Kidney Yang - Large Intestine- ,Bladder - Yang : - Yang - Jin. - Yang ( ). - Yang . - Yang . ( )Ye ()Jin Jin - Lung , , . Wei Qi , , , "" Ye - Kidneys- Spleen , Ying Qi , , , , , , 1). 2). 3).</p> <p>4 , - Yin- Yang - .Qi</p> <p> - . , , / - Yin- Yang - .Qi , , , , Yin- Yang/ - Qi . - Yang - .Yin</p> <p> CHUN</p> <p> , , . , , , , , .</p> <p> XIA</p> <p> . , , , , , , ,Shen , - .Yang</p> <p> QIU</p> <p> , , , , , , , . , , .</p> <p> DONG</p> <p> , , , , , . , ; Yin- .Yang</p> <p> . , , . 81 81 , . , . , . . , . , Yin- ,Yang , , . , , " ". () - 0001 :</p> <p> ( ) , . - DU . :</p> <p>FIRE</p> <p>WOOD</p> <p>EARTH</p> <p>WATER</p> <p>METAL</p> <p> WU XING</p> <p> , , , () , . , , . .</p> <p> . , , , () . , . : - WOOD - FIRE - ,WATER'.</p> <p> . , .</p> <p> ( ) (). : : 1) - "" . 2) - "" . " ": "" "". "": "" "" "". "" () "".</p> <p> - </p> <p> : - LUNG, - ( KIDNEY ).- LIVER, - ( HEART ). : - SPLEEN , - LIVER ( ). - LUNG , - HEART ( ). : : - LUNG - LUNG - .KIDNEY - HEART - HEART - .SPLEEN : - SPLEEN "" - HEART - HEART. - LIVER "" - KIDNEY - KIDNEY. :</p> <p> - LUNG , - LIVER. - KIDNEY - HEART. : - LUNG , - HEART. - HEART - KIDNEY. . .</p> <p> - WOOD</p> <p> . , . Yin .Yang . . ( - ). , Yang .Yin / </p> <p> , , , . . , , , , . , , .</p> <p> : , , , , , , , , . : , , , , , , . , , , . . "". . , , , . , , , . ( ) , . . , , , , , , , .</p> <p> - Liver/ Gall Bladder* . ( )Liver , . ( )Gall Bladder , .</p> <p> - Yang. ( ). Yang ( Yin). ()Gall Bladder . - , . , - Common Sense . . . - Liver Qi . , . - Gall Bladder GB QI DEF , , , , , , . ( GB QI DEF - ,HT QI DEF , - HEART ). : . : . GB DAMP HEAT - ,GB , , ( ). ( , ), . : . : , .</p> <p> ()Liver - . , . </p> <p> . . Qi- Qi ( Qi ). - , . - ( - ). - , , , , . , . - Liver LIV BLD DEF ( ), , , , , , ( ). : . : , . LIV BLD STS = . , , . : . : , , . LIV QI STG , , . , , , , . : , . : . LIV YANG RISING Yang , , , , , . ( " .)LIV QI STG : . : , . LIV WIND . - Wind - Qi - .STG ().</p> <p> FIRE</p> <p> , Yang, . , . , , , , . , , , ( ). , . , - ,Shen , , . , , , .</p> <p> : , , , , . : , , , ( ), , , , , , , , , . , , , , , . , , , , , ().</p> <p> - Heart/ Small Intestine* . ( )Heart , . ( )Small Intestine , .</p> <p> ()Small Intestine , . . - Small Intestine - SMALL INT FULL HEAT , , , , , , , . : , , . : , . SMALL INT DEF &amp; COLD , . : , . : . , , , , , . ()Heart - . , . . - -Shen- Shen . - . - Heart HT QI DEF ( ), , ( , ), , , . : : , .</p> <p> HT BLD DEF, , , , , , . : . : , . HT YIN DEF , , , , , , . : . : , , . HT YANG DEF, ( , ), , . : . : , . HT FIRE , , , . : . : .</p> <p> EARTH</p> <p> , , . , , , . , , , .</p> <p> : , , , , , . : , , , , , . , , , ( ).</p> <p> - Spleen/ Stomach* . ( )Spleen , - .Qi ( )Stomach .</p> <p> , - .Qi - Post Heaven Qi - Qi. , . , , . - Gu Qi .</p> <p> ()Stomach - , . Qi - Stomach ST QI DEF , (), , , (), . : . : . ST YIN DEF, , , , , , , , , , . : . : " ". ST FIRE , , , , , , , , . : , . : , , . ST FOOD RETENTION , , , , , , () Qi, - Qi .Heat : .</p> <p>: ( ).</p> <p> ()Spleen -T&amp;T - ,Qi . - Qi - Qi , - Flesh - Spleen SP QI DEF, , , , , , , , . SP QI DEF , ( ,)Damp , , , . : . : . SP YANG DEF, , , , , , , , , ( ), , , . : , . : , . SP DAMP HEAT ". , , , , , , , (). : , .</p> <p>: , . SP DAMP COLD ,Damp Heat - Qi - .Yang , , , , , , . : . : . SP QI SINKING, , , , , , , . : . : . SP NOT CONTROLING BLOOD - ,SP Qi Def . , , , " . : . : .</p> <p> METAL</p> <p> , , . , ,Yin Within Yang , , , , , , , , (), , , , , . , .</p> <p> : , , , , , . : , , , , , , , , , , , .</p> <p> , , , , , .</p> <p> - Lung/ Large Intestine* . ( )Lungs , . ( )Large Intestine .</p> <p> ()Large Intestine , - Large Intestine LI DAMP HEAT , ( , ), , , , , , , . : . : . LI HEAT, , , , . : . : , . LI DRY, , , , .</p> <p>: . : . COLLAPSE OF LI - Qi - LI, SP- ,ST .SP QI SINKING ( ,)diarrhoea, , , . : . : . LI COLD .SP YANG DEF : . : .</p> <p> ()Lungs Qi - , )Lung Qi (Kong Qi - Qi - Qi. - Qi . - - Qi - Qi , , , . Qi - - Qi ( )Mist ( Qi ) ( ). , , - Qi .</p> <p> - , - Mist . - Qi , . - Lungs LU QI DEF , , , , , , , , . : . : . LU YIN DEF ( ), (" "), , , , , . : , . : . LU DRYNESS , , , , . : . :. . LU WIND COLD, , , , , , , . : . : . LU WIND HEAT, , , , , , , , , . : , . : , /. LU WIND WATER , , , , , . : . : . LU DAMP PHLEGM , , , , , . : . : . LU PHLEGM HEAT , , , . , . : , . : . LU PHLEGM FLUIDS, , , . : : , .</p> <p>WATER </p> <p> , . ( - Jing - Yin- .)Yang , - .Yin , .</p> <p> : , , , . : , , , , .</p> <p> - Kidneys/ Bladder ( )Kidneys , - .Jing - Yin- Yang . - Yin- Yang . ( )Bladder . ()Bladder -Qi , . - Qi- Heat . . - Qi . . - Bladder BL DAMP HEAT , , , , , , , . : , . : . BL DAMP COLD , , , . : . : . BL QI DEF &amp; COLD , , , . : . : .</p> <p> ()Kidneys - Essence , , - - ( Jing- )Post Heaven Essence - ,Pre Heaven Essence . - Essence () . ,Marrow - - Essence - Essence .Marrow- Marrow , . . - , ( T&amp;T ) , - Kidney Yin- Kidney Yang - ,Small Int, Large Int Spleen- .Bladder , . -Qi , Qi . - , . Kidney Qi . - -Ming Men , ( ) - ( Ming Men , ). - Ming Men . - Ming Men: - Qi. . . - Spleen- Stomach . - .Jing .Qi (.)Shen - Kidneys KID YIN DEF, , , , , , , , , , , , . : , . : , . KID YANG DEF , , , ( ), , , , </p> <p>, , , , , , / , - , . : . : , . KID QI NOT FIRM , , , , , , / , , , , , , - . : . : . KID FAILING TO RECEIVE QI , , , , , , , , , , , / . : . : . KID ESSENCE DEF- , , . - , , , , , / , . : . : . KID YANG DEF WATER OVERFLOWING , , , , / . : , . : , . KID YIN DEF EMPTY FIRE BLAZING , , , , , ", ", , , , - " , , , , . : , . : .</p> <p> WATER Kidneys Bladder , ZHI METAL Lung Large Int , , , PO , , EARTH FIRE Heart Small Int , , , SHEN / , , Shen WOOD Liver GB , , HUN , " Yin Yang - - </p> <p>Spleen Stomach...</p>