All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
...

ขายตัวค่ะ มีรูป สาวมุสลิม ซอยนานา สุดยอดจริงๆ

by thaibuddhist

on

Report

Category:

Documents

Download: 0

Comment: 0

1,454,692

views

Comments

Description

Download ขายตัวค่ะ มีรูป สาวมุสลิม ซอยนานา สุดยอดจริงๆ

Transcript

คนหา - คําที่ตองการคนหา - คนหา ม ุ ล ิ ด อ ท ค อ ม : ขายตัวคะ มีรูป สาวมุสลิม ซอยนานา สุดยอดจริงๆ สํานักขาวมุสลิมไทย เปดโปง โสเภณีเด็กสาวมลายู แดนักรักโลกียอาหรับ ณ.ซ อ ย น า น า โ ส เ ภ ณ ี ล า ย ู ณ .ซ อ ย น า น า เรื่องจริงที่ถูกถายทอดผานสื่อนิตยสารมุสลิมนองใหมMt oday ภาพสะทอน ความเสื่อมทรามของสัมคม ที่แมวาหลักเกณฑทางศาสนาจะเขมงวดก็ไมอาจสกัดกั้นได เด็กสาวมุสลิม ไม วาจากปตตานี นราฯ หรือยะลา ตางติดหลมยากที่จะถอนตัวจากซอยนานา สิ่งเหลานี้ เมื่อพวกเธอกลับไป ย ั ภ ู ิ ํ เ น า อ ะ ไ ร จ ะ เ ก ิ ข ึ ! ! ! เรื่องยอ: (เ ร ี บ เ ร ี ง จ า ก น ิ ย ส า ร mt oday) บ ุ ง า ใ น ว ั 23ป เดินทางจากปตตานีมาเรียนในกรุงเทพฯ ในมหาวิทยาลัยแหงหนึ่ง ฐานะ ทางบานไมคอยดี จึงตองทํางานไปดวย ที่ซอยนานา เธอเปนพนักงานแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศที่ เคาทเตอรชอฟแหงหนึ่ง ทราบกันดีซอยนี้กลิ่นบารากูที่หอมอบบวล และกลิ่นคาวโลกีย ชาวอาหรับที่ เครงครัด เมื่อมาอยูซอยนานาตางก็ถอดผาโพกหัวใชชีวิตสุดหรู ดื่มด่ํา ทองโลกีย ซอยนานา มีหญิงสาวที่ ยืนรอชาวอาหรับแตละคืนนับรอยๆนาง ไมวาจากเหนือ อีสาน กลาง ใต หรือรัสเซีย และประเทศในยุโรป ดวยแสง สี และบันเทิงเริงรมณ “เพื่อนเขาทําอยู เขาก็ชวน ตอนแรกหนูก็ไมกลา เมื่อถูกคะยั้นคะยอ หนักเขา ประกอบกับจําเปนตองใชเงินก็เลยลองดู กลับมาถึงหองหนู รองไหเกือบทั้งคืน” ครั้งแรกไดคาตัว 3,000บาท เมื่อมีครั้งแรก ครั้งตอไป ก็งายขึ้น รอยบาปในใจคอยจางหายไป ผานมานับป คาตัวลดเหลือ 1,000- 2,000บาท แลวแตจะตกลงกับแขก แตแลวเรื่องราวของเธอเกิดแดงขึ้นมา เธอทน อับอายไมไหว ตองลาออกจากงานไปทํางานที่ใหม ซึ่งอยูไมไกลมากนัก บ ท ค ว า ม ด ี :- M Movement >> ช า ว ย ะ ล า เ ฮธ น า ค า ร อ ิ ล า ม อ น ุ ั ิ ิ เ ช ื ป ล ุ ช ีร พ .ส ิ ร ร สย ะ ล า 85ลาน >> ธนาคารอิสลาม หนุนฮีโร สานฝนปนรัก เพื่อนอง 5 จังหวัดชายแดนภาคใต # 9 >> มูลนิธิเพื่อศูนยกลางอิสลามนฯ เปดบาน ตอนรับ อดีตผูนําที่ยิ่งใหญจากซูดาน M European and America >> ผลสํารวจชาวยุโรปกวาครึ่งตอตานคลุม ฮ ิ า บ ใ น โ ร ง เ ร ี น >> ประเดนรอนๆในฝรั่งเศส มุสลิมหลายเมีย เครียด ผิดกฏหมาย มีกิ๊กเปนรอย ไมผิด >> สภาเบลเยี่ยมออกกฎหมายหามปด ใบหนา หญิงมุสลิม M Southern >> จ .ย ะ ล าค ั เ ล ื ก ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร อ ิ ล า ม ประจําจังหวัดในตําแหนงที่วาง >> พลังมวลชนนราธิวาสออกแถลงการณ ปองสถาบัน >> บึ้มรถฮัมวี่ทหารที่ยะลาไมมีผูบาดเจ็บ M Muslimah >> นักเพาะกายหญิงจอรแดนฝาฟนอุปสรรค สูระดับโลก >> การคลุมผาสําหรับสตรีมุสลิม แบบตางๆ ท ี ิ ม ก ั ท ั โ ล ก >> ทางเลือกใหมของสตรีมุสลิมเอเชีย น ิ ย ส า ร “อะกิลา” Dark Side >> บ ก .mtoday แจงมิไดนั่งเทียนเขียน โ ส เ ภ ณ ี ล า ย ู >> ขายตัวคะ มีรูป สาวมุสลิม ซอยนานา สุด ย อ ด จ ร ิ ๆ >> ซีเรีย จะสามารถบังคับใชกฎหมายหาม สูบไดหรือไม ? M Halal >> ฮาลาลเนื้อหอม เทสโก โลตัส ใ น อ ั ก ฤ ษ เปดแผนกใหมหวังครองใจมุสลิม >> คนหาสวนผสมฮาลาลหรือไมผาน iPhone >> สหรัฐยกเลิกอาหารฟาสตฟูด ในเขต ฐ า น ท ั อ ั ก า น ิ ถ า น M Biz ต ร ว จ ส อ บ เว ล า ล ะ ห ม า ด ท ด ส อ บ ค ว า ม เ ร ็ เ น ็ speed test แปนพิมพภาษาอาหรับ ภ า พ ส ว ย ๆ ข อ ง ม ุ ล ิ ไ ท ย โปรแกรมแปลงฮิจญเราะห ศ ั ร า ช -ค ร ิ ต ศ ั ร า ช ดาวนโหลดกรุอาน MP3(ฟ ร ี ) ดาวนโหลดไฟล แ บ บ BitTorrent ดาวนโหลดปฏิทิน 100ป (ฟ ร ี ) เปดทุกวันไมมีวันหยุด โทรสาย ดวนตลอด 24 ช ั โ ม ง 08-9307-9889 ธุรกิจ สวนตัวตนทุนต่ํา เมื่อรูวางานที่ทํามันแย o(--> ค ิ ทําไมไมลองหาอะไรใหม ๆ ใหกับชึวิต source.money-2-work-at-home.net รายไดเสริม8000-30000บ ./ด ธุรกิจเสริมไมกระทบงานประจํา ทํางาน ที่บานผานnet ร ั 25ปขึ้นไป bui l di ngonl i neweal th.com 7/ 5/ 2553 ขายตัวคะ มีรูป สาวมุสลิม ซอยนานา สุดย… muslimt hai.com/ main/ 1428/ cont ent .p… 1/ 10 นูรวาตีก็เปนอีกคน อายุ29ป จากสตูล หญิงสาวหนาตาดีสวยคมขํา ผิวดําแดง สูง 155ซ .ม .รูปรางอวบอั๋น “เลิกกับแฟน ไมมีใคร ไมรูไปไหน ก็เลยมาขายตัว” “มีคนคอยจับแขกมาให แลวโทรศัพทมาหาหนู รายไดแบงกันคนละครึ่ง แขกจาย 3,000บาท หนูไดรับ 1,500บาท บางคืนโชคดีหนอย ก็ไดแขก 2ร า ย ” “ที่นีรายไดไมเลว สามารถทําราคาไดประตู (ค ร ั )ละตั้งแต1,000- 3,000บาท คืนหนึ่งได3- 4ประตู หนูก็กลับบานแลว บางคืนเจอแขกใจดี ทิปใหหนูเปนหมืนเลย บางคืนหนูก็นอนคางกับแขกดวย ถา ค น ไ ห น ถ ู ใ จ ” “ดีกวาใหแฟนเอาฟรีๆ แถมโดนซอมอีกตางหาก ก็หวังวาเก็บเงินไดสักกอนก็จะไปเลิกและไปเปด รานเสริมสวย อาชีพนี้มันทําไดไมนาน แกตัวไป มันก็เริ่มขายไมออก “ หนูวางอนาคตไวแบบนี้ ตามหลักการอิสลาม การมีเพศสัมพันธระหวางชายหญิงโดยไมผานการนิกะฮ ถือเปนบาป หนัก ตามกฎหมายอิสลาม คนทําผิดหากเปนโสด จะถูกโบย 100ที แตคนทําผิดหากมีครอบครัว แลว จะตองขวางหินจนตาย พวกเธอ กลัวหรือไม ……………………. และอีกหลายเรื่องราย มีใหอาน อานตอใน นิตยสาร mt oday ฉบับปฐมฤกษ นับเปนนองใหมลาสุด ของวงการสื่อมุสลิม นิตยสาร mt oday นับวากลามากๆ ณ.เศรษฐกิจปจจุบัน ท ี ส ื แ ด ง บ ุ ก ร ุ ตรวจสอบเบื้องตนมีเนื้อหาสาระที่นาสนใจมากมาย ชนิดที่กลาฟนธง อานแลวถึงพริกถึงขิงจริงๆ ดังเชน - การนองเลือดที่ไรทางออก - ร า ย ง า น พ ิ ศ ษ จ า ก จ ี ี 200– เรือเหาะ โดยปกรณ พ ึ เ น ต ร - สาวสวยมุสลิมะฮ หนามน ก็มีใหเห็นในทุกฉบับ เอาใจบรรดาสาวๆ ดวยชุดสวยๆ - มุสลิมถูกลัวหรือถูกเกลียด โดยวิทยา วิเศษรัตน - เรื่องเลาตะลึก ป.3 ถายคลิป ชวยตัวเอง - รานอาหาร ST STEAK - ขาวตางประเทศ - Benz E- 300ห ร ู แ ร ง เ ร ิ นับเปนนิตยสารที่มาแรงอีกฉบับ ที่ออกวางแผงเดือนละ 2ค ร ั เจาของ บริษัท เอ็ม ทูเดย มีเดีย จ ํ ก ั โ ท ร / แฟกซ0- 2188- 106 Relate Topics :- เสียงจากภาคใต ประธานอาศิส นอนมา 300+ คณะใหมหรือคณะเกา ไมไดสําคัญอะไร ทุกคนเขาใจและรับได แตที่นาเปนหวงคือ เรื่องการเมืองมากกวา ลูกชายกัดดาฟ หวัง ป ฏ ิ ู ก า ร ป ก ค ร อ ง ปญญาชนอียิปตคานแบน ว ร ร ณ ก ร ร ม “น ิ า ย หรือบินลาเด็นจะอยูใต จ ม ู ข อ ง อ เม ร ิ า ? M Biz >> มาสเตอรการดออกบัตรเครดิตปลอด ด อ ก เ บ ี >> ความจริงเกี่ยวกับฟาสฟูดส รูแลวกลัวกัน บางมั้ย ? >> กลุมสตรีมุสลิมมูฮาญีรีน ชุมพร กลวย เล็บมือนาง กลวยรสชาติดีของภาคใต Hot issue >> กระแสขาวมาแรง หามคนไปทําฮัจญ >> ปองกันหวัดใหญ 2009 เขาประกอบพิธี ฮัจญ มุสลิมตรังพรอม >> ประเทศมุสลิมเตือนประชาชนกลุมเสี่ยง เลี่ยงทําฮัจญ หวั่นติดเชื้อ 2009 Muslimthai Focus >> มะเร็งกําลังทําหนาที่ ชวยปราบปศาจ ท ั ษ ิ >> สหรัฐฯตั้งขอหา กอการราย บึมไทมสส แควร >> น ศ .ม .หาดใหญตะลึง มารค โทร.ก ล ั สารภาพ แมว ซื้อ ส.ส .พรรครวมหัวละ 100 ลาน I´m thinking >> มาแลว รอมฏอน ซึ่งเดือนรอมฏอน เรามี ป ฏ ิ ิ เ ด ื น ร อ ม ฏ อ น 2552 ใหโหลด >> รางของผูเสียชีวิตจํานวนมากนอนเกลื่อน ถ น น ห ล ั เ ก ิ เ ห ต ุ ล า จ ล ใ น ไ น จ ี ร ี >> ชัยชนะกาวแรกของตาลีบัน การยึดเครื่อง ม ื ท า ง ท ห า ร ข อ ง ก อ ง ก ํ ล ั ส ห ร ั มุมผูสนใจอิสลาม หนังสือนาอาน >> ปฏิบัติการมารครองโลก อานเลมนี้ คุณ จะรูจักโลกนี้มากขึ้น >> ปาตานี ประวัติศาสตรและการเมืองใน โ ล ก ม ล า ย ู >> ม ุ ล ิ ก ็ ี ั ใ จ . สําหรับผูที่ตองการมีรายได พ ิศ ษ แนะนําสินคาและบริการที่ นาสนใจ พ จ น า น ุ ร ม ภ า พ 3 ภ า ษ า "น้ํามันมะพราวเพื่อสุขภาพ" 7/ 5/ 2553 ขายตัวคะ มีรูป สาวมุสลิม ซอยนานา สุดย… muslimt hai.com/ main/ 1428/ cont ent .p… 2/ 10 ป ฏ ิ ู ก า ร ป ก ค ร อ ง ประเทศดวยกฎหมาย ร ั ธ ร ร ม น ู ว ร ร ณ ก ร ร ม “น ิ า ย อ า ห ร ั ร า ต ร ี” จ ม ู ข อ ง อ เม ร ิ า ? เห ย ื ก ฏ ห ม า ย ร า ย แ ร ก ปรับ หญิงมุสลิม แตงบุ รกา ฮือฮากฏหมายบาหเรน ทนแรงฉุดไซตอนไมไหว อนุญาตขายเหลา ฝนตกหนัก น้ําทวมทําให การจราจรเปนอัมพาตใน เม ื ง ร ิ า ด ----Baragus Conner ---- โ ค ร ง ก า ร บ า ร า ก ั โอกาสทางธุรกิจ ที่มุสลิมไมควรพลาด คิดกอน ทํากอน ไดรับ "บ า ร า ก ั "กอน อิงฉาอัล เลาะห Comming Soon สําหรับมุสลิมเทานั้น By ท ี ง า น Muslimthai.. แ ส ด ง ค ว า ม ค ิ เห ็ [# D61450] ค ว า ม ค ิ เ ห ็ ท ี1 [แจงลบกระทู ] Guest ว ั ท ี: May 3, 2010 11:45 IPAddress : 118.173.136.65 กูแทบจะเปนบา ฉิบหายแลว มีอยางนี้ดวยหมดแลวมุสลิมสาวๆ อาหรับบางคนมาเมือง ไ ท ย ม า เ ก ี ว ก ั เ ร ื ง น ี ด ย เ ฉ พ า ะเ ม า โ ว ย ว า ย ขึ้นเครื่องบินไมทัน สมัยผมทํางานอยที่ ด อ น เ ม ื ง ผมนี้อายคนที่เขานับศาสนาอื่น เขาถามผมวาอิสลามหามกินเหลาไมใชเหรอ ข ึ บ น [# D61452] ค ว า ม ค ิ เ ห ็ ท ี2 [แจงลบกระทู ] Guest ว ั ท ี: May 3, 2010 12:00 IPAddress : 202.44.8.100 ไมใช แคหนา รามหรอก พวกมหาลัยปด เชน มหิดล จุฬา พระจอมเกลาม .อ .ห า ด ใ ห ญห ร ื ตานี ก็เพียบ ภายนอก วอเราะ คลุมผม เรียบรอยแบบคุณหนู แตไดเสียกับผูชายมาเปนปๆๆ บางคูพอแม ก็รู ยิ่งคนที่ทํางานแลวในแถว 3 จังหวัด ยิ่งหนัก วกาหลายเทานัก ข ึ บ น [# D61402] ค ว า ม ค ิ เ ห ็ ท ี3 [แจงลบกระทู ] hiper8234@windowslive.com ว ั ท ี: May 2, 2010 17:07 IPAddress : 124.121.234.136 m ห ม า ย ถ ึ muslim หรือปาวครับ เจาของเปนครัย อยากรูนัก Mที่มาจากคําวา Mtoday ข ึ บ น [# D61404] ค ว า ม ค ิ เ ห ็ ท ี4 [แจงลบกระทู ] Guest ว ั ท ี: May 2, 2010 17:29 IPAddress : 124.120.124.36 คิดยังไงเอาขาวนี้มาลง อยากรูจังครับ ข ึ บ น [# D61405] ค ว า ม ค ิ เ ห ็ ท ี5 [แจงลบกระทู ] Guest ว ั ท ี: May 2, 2010 17:30 IPAddress : 192.168.2.27 น ี ห ล ะ ค ื ค ว า ม จ ร ิ ข อ ง ส ั ค ม อ า ห ร ั ช า ย ม า ซ ื ห ญ ิ ไ ท ย ตอมาเมื่อมันดังเขาอาหรับหญิงก็มาขายตัวดวย สําราญกันบนดินแดนแหงเสรีภาพที่เรียกวาประเทศไทย ข ึ บ น [# D61409] ค ว า ม ค ิ เ ห ็ ท ี6 [แจงลบกระทู ] Guest ว ั ท ี: May 2, 2010 18:27 IPAddress : 125.27.91.133 สาวที่แถว ๆ บาน เคนไปทํางาน ตะวัน ออกกลาง มี Connection ข ณ ะ น ี เปดราน ขาย เครื่องหอม แถว นานา สบาย ๆๆ กับสามีคนไทย ข ึ บ น รานนิศาร ปตตานี ผาคลุมเข็ม กลัดทั้งปลีกและสง ฮิญาบปดหนา(น ิ อ บ )300 บ . ชุดวายน้ํามุสลิม 990 บ .ตอ ช ุ มาแลวดวนของมีจํานวน จ ํ ก ั มุสลิมอินเวนชั่นส เลมหนึ่ง ลดอวน ลับเฉพาะ ผูหญิง ลดทั้ง หนาทอง ตนแขน ตนขา สะโพก รับ ช ุ ท ด ล อ ง ซ ิ ะร ั ร อ ง ! ไมผิดหวัง www.heal th2shape.com/sampl e ส ร ณ ะ ด อ ท ค อ ม สังคมพระเครื่อง เพื่อคนรักพระ ซื้องาย ขายคลอง เชื่อถือได www.zaranar.com 7/ 5/ 2553 ขายตัวคะ มีรูป สาวมุสลิม ซอยนานา สุดย… muslimt hai.com/ main/ 1428/ cont ent .p… 3/ 10 [# D61411] ค ว า ม ค ิ เ ห ็ ท ี7 [แจงลบกระทู ] Guest ว ั ท ี: May 2, 2010 19:49 IPAddress : 83.81.202.105 ประวัติของโสเภณี มีมานานนับพันๆ ป แลวครับ ทางแกไมมี มีแตจะทําใหเหลือนอยไดเทาไรเอง เทานั้นครับ ข ึ บ น [# D61451] ค ว า ม ค ิ เ ห ็ ท ี8 [แจงลบกระทู ] Guest ว ั ท ี: May 3, 2010 11:45 IPAddress : 10.211.1.170 ดูการสัมภาษณแลว...ม ั ภ ู ิ จ ใ น ก า ร ท ํ ช ั จ ร ิ ๆ ๆ ๆ ต อ บ ั เ ส ี เ ถ อ ะ ........ ม ิ ะ น ั ค ว า ม ห า ย น ะ จ ะ ม า เ ย ื น ค ุ แ ล ะ ค น อ ื ๆ ๆ ข ึ บ น [# D61433] ค ว า ม ค ิ เ ห ็ ท ี9 [แจงลบกระทู ] Guest ว ั ท ี: May 3, 2010 7:26 IPAddress : 118.173.204.172 ไมขายตัวก็มี แตอยูดวยกัน เปนแฟนกัน ซินากัน เยอะแยะหนาราม... ใครมีลูกสาวอยาไดตายใจ ตอหนาอาจเรียบรอย แตลับหลังใครจะไปรูนอกจากอัลลอฮ พอแมโทรหากันบอยๆ เช็คพฤติกรรมลูกสาวของทานใหดี อยางใกลชิด ข ึ บ น [# D61436] ค ว า ม ค ิ เ ห ็ ท ี10 [แจงลบกระทู ] Guest ว ั ท ี: May 3, 2010 8:32 IPAddress : 125.27.89.5 จ ร ร ย า บ ร ร ณ ข อ ง ส ื ม ว ล ช น ๑ . ควรเสนอความจริง แกสังคม ๒ . ควรเสนอ สิ่ง ที่เปนผลดี สราง เสริมศีลธรรม ๓ . ไมควรเสนอ ใหเกิดความขัดแยง ฯ ล ฯ แตสื่อมุสลิม ควรระวัง ขอ ๑ เพราะ บางเรื่อง หาม เชน เมื่อวาน ดู รายการตามหาบินลาเด็น เขาสัมภาษณ นักศึกษา ในซาอุเรื่องความเห็น ตออเมริกา สุดทาย ทางมหาวิทยาลัย สั่งหาม ถาย ตอ ฯลฯ ข ึ บ น [# D61456] ค ว า ม ค ิ เ ห ็ ท ี11 [แจงลบกระทู ] Guest ว ั ท ี: May 3, 2010 12:45 IPAddress : 220.101.106.67 If we are still Muslim, how can we be the same whenour sisters were treated like this; ? How can we reading this article with out reaction. This is exactly the same jahiliy society as happed in Mecca before. Therefor........? ข ึ บ น [# D61463] ค ว า ม ค ิ เ ห ็ ท ี12 [แจงลบกระทู ] Guest ว ั ท ี: May 3, 2010 13:40 IPAddress : 124.120.221.210 เปนเพราะการเรียนศาสนาไมถึงหรือเปลาทําใหยึดติดกับดุลยาทําบาปจนการเปนเรื่อง เคยชินโดยไมสนใจคําสอนของอัลเลาะห และชีวิตหลังความตายและโลกหนา ข ึ บ น [# D61465] ค ว า ม ค ิ เ ห ็ ท ี13 [แจงลบกระทู ] Guest ว ั ท ี: May 3, 2010 13:47 IPAddress : 118.174.117.235 ก ็ บ บ น ี ะ เราลงมาเปนทหารที่นราธิวาส นะ เราเปนทหารหญิงมันยังนึกวาเราเปนทอม จ ะ ม า ป ล ้ เ ร า เ ล ย เ ร า เ ล ย ส อ น ห ล ั ศ า ส น า ไ ป เ ย อ ะ เ ล ย ใชเปนอยางที่บอกละ ศาสนาเคาไมถึงจริงๆๆๆๆ 7/ 5/ 2553 ขายตัวคะ มีรูป สาวมุสลิม ซอยนานา สุดย… muslimt hai.com/ main/ 1428/ cont ent .p… 4/ 10 ข ึ บ น [# D61474] ค ว า ม ค ิ เ ห ็ ท ี14 [แจงลบกระทู ] Guest182 ว ั ท ี: May 3, 2010 14:50 IPAddress : 58.11.88.73 ม ุ ล ิ ไ ท ย แ ล ะ Mtodayในฐานสื่อมุสลิมตองการนําเสนออะไรคะ ควรนึกถึงจรรยาบรรณสื่อ และความเปนอิสลามดวยนะคะ ข ึ บ น [# D61477] ค ว า ม ค ิ เ ห ็ ท ี15 [แจงลบกระทู ] Guest nana ว ั ท ี: May 3, 2010 15:30 IPAddress : 119.42.68.166 เรื่องแบบนี้ไมรูนะส ั ค ม -ศ า ส น า -พ ฤ ต ิ ร ร ม ...แตที่แนๆๆทําตัวเองใหดีที่สุด และปฏิบัติตามหลักศาสนาอยางแครงครัด ข ึ บ น [# D61479] ค ว า ม ค ิ เ ห ็ ท ี16 [แจงลบกระทู ] Guest ว ั ท ี: May 3, 2010 15:35 IPAddress : 114.128.18.127 มันเปนการโปรโมททางสื่อตีพิมพที่ดูสดุดตาตอผูพบเห็น จริงอยูอาจมีการขายตัวจริงๆ แตดู จากการเขียนเนื้อหา มันเหมือนคลายกับเนื้อหาที่เคยอานในหนังสือพิมพที่ตีพิมพผูหญิง (พ ุ ธ )ขายบริการทางเพศตามที่ตางๆในกรุงเทพฯ แนนอนผูใดทําสิ่งใดไวผลกรรมก็จะไดสิ่ง นั้น แลวจะมานึกเสียใจภายหลัง ข ึ บ น [# D61488] ค ว า ม ค ิ เ ห ็ ท ี17 [แจงลบกระทู ] Guest ว ั ท ี: May 3, 2010 17:24 IPAddress : 118.173.193.249 จ า ก ค ว า ม เ ห ็ ท ี 9 จิงอยุวามี ขอยืนยันแตหากเหมารวมอยางงี้ ไหนหละมุสลืมที่ดี ไมมีเลยซินะ สงสารคนอื่นๆ ที่ไมรูไมชี้แตจูๆ โดนเหมารวม เรื่องแบบนี้มีหลายแงมุม ลอง ศึกษาดู แบบจิงจังซิ แลวจะรุถึงความเปนจิง ที่ลูก ทําตัวแบบนั้น กอเริ่มมาจากสังคมครอบครัวกอนหละ สอนยังไง ดูแลยัง แลวเราจะทําไงดี เพื่อใหสิ่งเหลานี้จากไปจากสังคมเรา คิดแบบนี้จะดีกวา วากันไปเถียงกันมา สุดทายมันกอโดนเขาตัวเองทั้งนั้น อาจจะเปนลูกของเรา หลานของเรา ญาติของเรา สุดทายมุสลิมเพื่อนพองพี่นองของพวกเราทําไงดีใหสิ่งเหลานี้ จ า ก ส ั ค ม เ ร า ไ ป .......... ข ึ บ น [# D61503] ค ว า ม ค ิ เ ห ็ ท ี18 [แจงลบกระทู ] Guest ว ั ท ี: May 3, 2010 19:50 IPAddress : 125.27.81.172 จากที่ผาน เดือนรอมดอนมา ๔ ๐ กวาป พบสาวมุสลิม ทํางานอยางวา ๒ ค น คนแรก เพือที่ มเกษตร พาซอนมอเตอร ไซด ฉลองงานไปรับ ปริญญา ที่หนา มหาวิทยาลัย เกษตร เปนนักรอง รองเพลง ซีจันตุง ฮาตี ค น ท ี๒ . บาน อยูขาง สุเหรา บางบัวทอง เพื่อนเลาวา เปนสาวเเดนซ แถว ๆ เหมงจาย และ ไดเปนภรรยา มีบุตร ๑ คน เพื่อนคนนี้ เรียนอยู ม.ศรีปทุม เปน คนหนองคาย และเขาก็ไมรับ อิสลามดวย เลาใหฟงเพราะเปน ความจริงของสังคมมุสลิมที่ตองชวยกันแก ค น ท ี๓ พ ึ น ึ อ อ ก สาวขางบาน ไปเรยน ตัดเสื้อผา ที่ กรุงเทพ ฯ ทางราน แกลง สง เขาประกวด นางนพมาศ เธอเกง มาก ประกวด จนไดตําแหนง แต ก็ ไหว พระไมไดเพราะ เปนมุสลิม ตองใหรองทํา แทน จนนางงามรอง ดา วา แ ข กห อ ะ ไ รม า ป ร ะ ก ว ดน า ง น พ ม า ศ ข ึ บ น [# D61506] ค ว า ม ค ิ เ ห ็ ท ี19 [แจงลบกระทู ] Guest ว ั ท ี: May 3, 2010 20:28 IPAddress : 58.11.72.183 ดิฉันก็ทํางานที่ซอย นานา เปนพนักงานแลกเปลี่ยนเงินตรามาหลายป ตามรายละเอียดของ ขาวที่คุณเสนอไปนั้น ดิฉันแทบช็อก อยากใหคูณตรวจสอบขอมูลใหดีไมใชแตงเรื่องเสียๆ เ พ ื ธ ุ ก ิ ท า ง ส ื ข อ ง ค ุ 7/ 5/ 2553 ขายตัวคะ มีรูป สาวมุสลิม ซอยนานา สุดย… muslimt hai.com/ main/ 1428/ cont ent .p… 5/ 10 ข ึ บ น [# D61513] ค ว า ม ค ิ เ ห ็ ท ี20 [แจงลบกระทู ] stone ว ั ท ี: May 3, 2010 21:46 IPAddress : 58.11.85.144 อานแลวไมปกใจเชื่อตามที่เจาของเว็ปนี้อางวา mtoday ไดตีแผความตําทรามของมุสลีมะฮ บ า ง ค น ท ี ํ ง า น แ ถ วน า น า "ดีกวาใหแฟนเอาฟรี ๆ "ประโยคนี้กูไมเชื่อเลยวาเปนคํา สัมภาษณจากปากหญิงสาวตอหนา mtoday ถึงแมวาเขาจะทําเยื่องนั้นแตเขาก็ตองมีความ ละอายและปกปดเปนความลับให ถึงที่สุด ไมใชไปใหสัมภาษณืกับสื่อบาๆ บอๆ ของคุณที่ ไมมีความปกปองสังคมมุสลิมแมแตเรื่องเท็จอยางนี้ ตองมีจิตสํานึกบางอยางหวังแต ประโยชนเขาตัว ถึงแมวามีความตางในลัทธิแตอยาทําลายใหเกิดความเสื่อมเสียในสังคมตอ กัน กูรูวาเบื้องหลังแตละสื่อตีแผออกไปเพื่ออะไร ศรัตรูของอิสลามมีเยอะแลวพวกคุณอยา เพิ่มเขามาอีก หรือวาเปนศรัตรูกันมานานแลว... ข ึ บ น [# D61514] ค ว า ม ค ิ เ ห ็ ท ี21 [แจงลบกระทู ] ถ ุ ว ั ท ี: May 3, 2010 22:00 IPAddress : 58.11.85.144 ชักสงสัยแลว muslimthai.com เอาคอลัมนนี้มาลงไดอยางไร หรืวาเปาหมายเดียวกันกับ mtoday เพื่อทําลายพี่นองมุสลิมดวยกัน ตางศาสนิกเขาหัวเราะเยาะเยย ก็เพราะการไมพินิจ พิเคราะหของสื่ออยางพวกคุณนี้แหละ อยาทําอะไรใหมันสะใจแตสังคมตัวเอง นึกถึงสังคมอื่น เขาบาง..ถ ุ ข ึ บ น [# D61516] ค ว า ม ค ิ เ ห ็ ท ี22 [แจงลบกระทู ] ข า กถ ุ ว ั ท ี: May 3, 2010 22:17 IPAddress : 58.11.85.144 พูดไดอยางไรวาสาวๆ ที่ทํางานแถว ซ. นานา ถอนตัวไมขึ้น ดูถูก กันนี่หวา ที่ทํางานแลว ออกไปทํางานที่อื่นก็มีเยอะแยะบางคนก็มาทํางานหาเงินดวยความจําเปนไมใชมาก เดือน ล ะ 6000-7000 บาท อยากุเรื่องเสียๆ หายๆ มาตึแผใหเสียกําลังใจในการทํางานของพวก เราอีก พวกคุณก็อยู ในสังคมของพวกคุณไปอยาริดรอนสิทธิของพวกเรอีกเลย มันเสีย ห า ย ..ทําใหพวกเราไมมีคาในสายตาของพวกที่บริโภคขอมูลจากพวกคุณฝายเดียว...พอแคนี้ กอนแลวจะไดเจอกันอีก ข ึ บ น [# D61519] ค ว า ม ค ิ เ ห ็ ท ี23 [แจงลบกระทู ] Guest ว ั ท ี: May 3, 2010 23:03 IPAddress : 83.81.202.105 ขาวครับขาว ใจกวางๆ กันเถอะครับ เปดใจ เปดตากันเถอะครับ ในโลกนี้ ยังมีเรื่องตางๆ อ ี ม า ก ม า ย ค ร ั อานขาว ใหเปนขาว อยาอานขาว ใหเปนเรื่องกันเลยครับ ข ึ บ น [# D61520] ค ว า ม ค ิ เ ห ็ ท ี24 [แจงลบกระทู ] คนทําทัวร ว ั ท ี: May 4, 2010 2:35 IPAddress : 58.11.85.144 ผมเปนนักธุรกิจมุสลิม เปดบริษัททัวรในซอยนานามา 13 ป แลว ไมเชื่อขาวที่เอามาลง นา จะตรวจสอบใหดีกอน ข ึ บ น [# D61522] ค ว า ม ค ิ เ ห ็ ท ี25 [แจงลบกระทู ] Guest ว ั ท ี: May 4, 2010 4:48 IPAddress : 69.163.144.97 เอาเขาไปลงไดยังไง สาวมุสลิม เหม็นขี้เตาจะตายหา ข ึ บ น [# D61525] ค ว า ม ค ิ เ ห ็ ท ี26 [แจงลบกระทู ] Guest ว ั ท ี: May 4, 2010 7:00 IPAddress : 119.31.121.84 ดิฉันเปนคนนึงที่ทํางานอยูที่ซ.นานา รายไดปานกลางพออยูพอกินไมเห็นจะลําบาก ขนาดตองไปขายตัวเลย เรื่องที่เลามาไมนาจะเปนเรื่องจริง เพราะที่อานดูคํา สัมภาษณแปลกๆ มันดูเกินไปหนอยไหม อยากบอกใหรูวาตั้งแตทํางานแลกตังค มายังไมเคยมีประวัติเลยวาทํางานแลกตังคแลวตองมาขายตัว พวกคุณไปสัมภาษณ ใครมา เลวสิ้นดีเลย ไปเอาคําพูดใครมาลงหรือเปลา ขอใหทุกคนใชวิจารณญาณใน การอานดวยนะคะ อัลลอฮ.ก า ร ี 7/ 5/ 2553 ขายตัวคะ มีรูป สาวมุสลิม ซอยนานา สุดย… muslimt hai.com/ main/ 1428/ cont ent .p… 6/ 10 ข ึ บ น [# D61526] ค ว า ม ค ิ เ ห ็ ท ี27 [แจงลบกระทู ] Guest ว ั ท ี: May 4, 2010 7:13 IPAddress : 119.31.121.84 จะบาหรือเปลาทํางานแลวยังตองขายตัวอีกหรอมั่วปาวเนี่ยแนจริงก็เอาเสียงสัมภาษณมา เปดฟงเลยสิไมตองเสียเวลามาลงหนังสือแบบนี้ทําแบบนี้มันเสียหายถึงคนอื่นๆอีกหลาย ชีวิตที่ยังทํางานอยูที่นานาอยางตั้งใจจริง ข ึ บ น [# D61528] ค ว า ม ค ิ เ ห ็ ท ี28 [แจงลบกระทู ] Guest ว ั ท ี: May 4, 2010 8:00 IPAddress : 69.163.144.97 เอาเขาไปลงไดยังไง ลูกกลิ้งไมเคยใช เหม็นขี้เตา แถมเหม็นหีเหม็นเหมือนเครื่องเทศแขก อีกตางหาก ข ึ บ น [# D61536] ค ว า ม ค ิ เ ห ็ ท ี29 [แจงลบกระทู ] Guest ว ั ท ี: May 4, 2010 9:15 IPAddress : 125.27.82.208 ถาจะใหดี ลองไปขุดคุย แถว ๆ พัทยาใต ก็นา จะ ดี เพราะ เห็นราน บารากู เปดมากมาย อาหรับ แก หนุม เด็ก นั้ง กันนาสลอน เปนแหลง ฝกปรือ วิทยายุทธ ของ หนุม ๆ ชาว ตะวันออกกลาง อีกแหลง ที่นาสนใจศึกษา แตไมเชื่อวา จะมีสาวมุสลิม แตถา สาวลาว อีสานนะ มี แนนอน ที่พัทยา นะมุสลิม เครงครัด ชัดเจน จะเห็นวาทุกโรงเรียน จะมี เด็กสาวมุสลิ ม คลุมฮิยาบ แ ส ด ง ค ว า ม ช ั เ จ น ท า ง ศ า ส น า ข อ ง เ ธ อ ๆ ๆ ข ึ บ น [# D61557] ค ว า ม ค ิ เ ห ็ ท ี30 [แจงลบกระทู ] Guest ว ั ท ี: May 4, 2010 15:55 IPAddress : 58.137.40.242 แบบนี้เอาพฤติกรรมของ กาฟรมาใช เพราะกาฟรบานเราถนัดมากเรื่องแบบนี้ ข ึ บ น [# D61560] ค ว า ม ค ิ เ ห ็ ท ี31 [แจงลบกระทู ] Guest ว ั ท ี: May 4, 2010 16:34 IPAddress : 124.120.118.13 ทั้งหัวขอขาว และเนื้อขาว ทุเรศสิ้นดี ข ึ บ น [# D61565] ค ว า ม ค ิ เ ห ็ ท ี32 [แจงลบกระทู ] Guest ว ั ท ี: May 4, 2010 17:20 IPAddress : 41.191.18.134 มีอยางนี้ดวยหรอ ถาเปนแบบนี้จิงแลว อะไรจะเกิดขึ้นอีกวันขางหนา วันกียามัต ใกลมาถึงแลวพี่นอง ข ึ บ น [# D61568] ค ว า ม ค ิ เ ห ็ ท ี33 [แจงลบกระทู ] Guest ว ั ท ี: May 4, 2010 18:08 IPAddress : 58.8.210.161 อยากเห็นตัวเปนๆ ของคนถูกสัมภาษณ ถ า ม จ ร ิ ?...ม ี ั ต น จ ร ิ ม ั ?เรากทํางานรับแลกเงิน ต ร า ต ป ท .ที่นานาอยูเหมือนกัน รูจักทุกคน อยางสรางใหกระแสหนังสือของตัวเอง แลวใหคน อื่นเดือดรอน ถาไมมีหลักฐานเราก็ไมเชื่อหรอก ข ึ บ น [# D61571] ค ว า ม ค ิ เ ห ็ ท ี34 [แจงลบกระทู ] Guest ว ั ท ี: May 4, 2010 19:18 IPAddress : 110.49.30.115 เปนสาวชีแอบหรือเปลา แตงงานชั่วคราวไดลัทธินี้นะนั้น ข ึ บ น [# D61572] ค ว า ม ค ิ เ ห ็ ท ี35 [แจงลบกระทู ] Guest ว ั ท ี: May 4, 2010 19:31 IPAddress : 110.49.30.115 ในฐานะที่เปนนิตยสารใหม ถาเริ่มตนอาชีพดวยการลงขาวนําความเสียหายแกมุสลิมเพื่อ 7/ 5/ 2553 ขายตัวคะ มีรูป สาวมุสลิม ซอยนานา สุดย… muslimt hai.com/ main/ 1428/ cont ent .p… 7/ 10 IPAddress : 110.49.30.115 ในฐานะที่เปนนิตยสารใหม ถาเริ่มตนอาชีพดวยการลงขาวนําความเสียหายแกมุสลิมเพื่อ เรียกเรทติ้งแลว ก็ขอตออัลเลาะหใหเจงตั้งแตวันแรกที่ออกตลาดเลย มุสลิมตองบอยคอตสื่อ ประเภทนี้ รวมทั้งเว็บมุสลิมไทยดวยที่รวมดวยชวยกันเผยแพรสิ่งเลวทราม และชอบนําเสนอ อะไรหลายอยางที่สอไปในทางทําลายวัฒนธรรมอิสลาม ขออัลเลาะหตอบรับดุอาอดวยเถิด อ า ม ี ข ึ บ น [# D61580] ค ว า ม ค ิ เ ห ็ ท ี36 [แจงลบกระทู ] storm ว ั ท ี: May 4, 2010 20:54 IPAddress : 58.8.4.120 เราคืออะฮลุลซุนนะฮ วันยามาอะฮ ไมตองการใหลัทธินอกลูมาทําลายในรูปแบบอยางนี้ พวก คุณตองใหเนียบเนียนกวานี้หลักฐานไมแนนอยาเอามาลงใหเกิดความเสื่อมเสีย ฉนั้นเราขอ ป ร ะ น า ม พ ว ก ค ุ ใ น ค ร ั น ี...อัลลอฮการีม ข ึ บ น [# D61588] ค ว า ม ค ิ เ ห ็ ท ี37 [แจงลบกระทู ] ใตตานี ว ั ท ี: May 4, 2010 22:43 IPAddress : 124.122.165.138 สิ่งที่ทําลงไปแสดงถึงอีหมานในหัวใจวามีสักแคไหน รูทั้งรูมันบาป แตก็ยังทําลงไปได ค น เราจะทําอะไรสักอยางตองใช ...........ค ิ แตบาปที่หนักสุดคือฟตนะฮ.ตอพี่นองมุสลิม ข ึ บ น [# D61591] ค ว า ม ค ิ เ ห ็ ท ี38 [แจงลบกระทู ] Guest ว ั ท ี: May 4, 2010 23:47 IPAddress : 91.200.35.28 เอาไมลงหรอก สาวแขก หีเหม็น ขี้เตาเหม็น สกปรกดวย ข ึ บ น [# D61593] ค ว า ม ค ิ เ ห ็ ท ี39 [แจงลบกระทู ] Guest ว ั ท ี: May 4, 2010 23:52 IPAddress : 58.8.212.89 ฉันก็เปนมุสลิมคนหนึ่งที่ทํางานอยูซอยนานาเหมือนกันแลวฉันก็มาจากสตูลและฉันก็ทํางาน อยูซอยนี้มาประมาณ15ปแลวยังไมเคยไดยินขาววามีผูหญิงคนไหนที่มาจากสตูลมาทํางาน อยางที่คุณวาอยากรูวาผูหญิงมุสลิมที่อยูสตูลคนนั้นอยูสวนไหนของซอยนานาและฉันก็คิดวา เรื่องผูหญิงที่มาจากสตูลเปนเรื่องที่แตงขึ้นและถามีจริงก็อยากใหแสดงตัวตนขึ้นมา เขียน ขาวแบบนี้คุณไมคิดหรือวาคนอื่นที่ทํางานอยูที่นี้เดือดรอนไปดวย แลวรานแลกเงินที่ซอยนี้ก็ มีไมกี่รานและทุกรานฉันก็รูจักหมดไมเห็นมีใครที่จะทําแบบที่เปนขาว รูวาเปนหนังสือใหม อยากใหขายดีหรือวาอยากใหเจงเร็วๆ ถางั้นก็อินชาอัลลอฮไมนานคุณจะไดสมหวัง ข ึ บ น [# D61598] ค ว า ม ค ิ เ ห ็ ท ี40 [แจงลบกระทู ] Guest ว ั ท ี: May 5, 2010 0:48 IPAddress : 58.8.2.8 ทุกสิ่งทุกอยางขึ้นอยูกับอัลลอฮฺ ใครทําอะไรไวคงรูอยูแกใจดี ข ึ บ น [# D61602] ค ว า ม ค ิ เ ห ็ ท ี41 [แจงลบกระทู ] Guest ว ั ท ี: May 5, 2010 7:01 IPAddress : 125.27.72.136 ความคิดผิด พลาด เพียงนิด อาจเปนการทําลาย คน ๆ หนึ่งไดทีเดียว ข ึ บ น [# D61610] ค ว า ม ค ิ เ ห ็ ท ี42 [แจงลบกระทู ] Guest ว ั ท ี: May 5, 2010 10:50 IPAddress : 119.42.85.188 ลาอีลาฮาอิลลัลเลาะห ข ึ บ น [# D61617] ค ว า ม ค ิ เ ห ็ ท ี43 [แจงลบกระทู ] Guest ว ั ท ี: May 5, 2010 11:49 IPAddress : 58.8.211.222 คูณแนใจในสิงที่เขียนแลวหรือตองการที่จะขายหนังสือ ถาเปนอยางนั้นคูณก็ไมตางจากที่ เ ข ี น ใ น ห น ั ส ื (จ ิ ใ จ )แคปลาตัวเดียวกลับเหมารวมหมด และที่สําคัญภาพที่ลงหนาไป เหมือนเด็กที่ทํางานนานาพวก บัง บังที่ในซอยบอกใหฟองเลย แคคนคนเดียวทําใหวุนวาย ไ ป ห ม ดค น เ ข ี น ข า ย ศ า ส น า ม า ห า ก ิ 7/ 5/ 2553 ขายตัวคะ มีรูป สาวมุสลิม ซอยนานา สุดย… muslimt hai.com/ main/ 1428/ cont ent .p… 8/ 10 ข ึ บ น [# D61633] ค ว า ม ค ิ เ ห ็ ท ี44 [แจงลบกระทู ] Guest ว ั ท ี: May 5, 2010 16:49 IPAddress : 124.122.206.32 อยากใหมุสลิม อยาดูคนที่คลุม แลวจะเครงอยากใหเปดกวาง เด็กรุนใหมจะไดเรียนรูมากกวา น ี ข ึ บ น [# D61650] ค ว า ม ค ิ เ ห ็ ท ี45 [แจงลบกระทู ] Guest ว ั ท ี: May 5, 2010 20:52 IPAddress : 58.8.11.98 ก็คิดวาหนาจะมีจริงเเตขอยําวาบางคนไมไชทุกคนในซอยนานา เเละดิฉันคิดวาคําสัมภาษณ ทีไดอานมาขางตนไมไดเปนคําพูดของผูหญิงมุสลิมเเนนอน ข ึ บ น [# D61684] ค ว า ม ค ิ เ ห ็ ท ี46 [แจงลบกระทู ] Guest ว ั ท ี: May 6, 2010 10:27 IPAddress : 180.180.95.215 มุสลิมไทย มีหลาย ลาน คน คนที่ทํา อาจเปน ๑ ใน ลาน PPMแตขาวชอบ ไม เอา ๙ ๙ ม า เสนอเปนขาว เพราะไมนาสนใจ ข ึ บ น [# D61708] ค ว า ม ค ิ เ ห ็ ท ี47 [แจงลบกระทู ] Guest ว ั ท ี: May 6, 2010 13:55 IPAddress : 58.8.13.187 ไมทราบวา บก.เปนซีอะหหรือเปลา เพราะสวนมากซีอะหจะครองสือ??? ที่เอามานําเสนอขาว(เ จ า ะ จ ง เ ร ื ง โ ส เ ภ ณ ี ล า ย ู) นั้นเพื่อทําลายคนมลายูที่เครงศาสนาเปน สวนมาก ข ึ บ น [# D61718] ค ว า ม ค ิ เ ห ็ ท ี48 [แจงลบกระทู ] Guest ว ั ท ี: May 6, 2010 15:48 IPAddress : 58.9.14.238 ผมชาวพุทธ หลงเขามาอาน... เห็นมีคนเปน มุสลิม แลวทานเหลา เพื่อนตางศาสนา ทัก ก็อาย... ไมตองอายครับ ศาสนาพุทธ ก็หาม แตก็ทานกันหนาตาเฉย.. -------- ก ั พ ฤ ต ิ ร ร ม ... ตอหนา เครงครัด ลับหลัง เหลวไหล... เพราะ จิตใจไมแข็มแข็งพอ.. ทําความเลวทํางาย ทําความดีทํายากส เราสอนกันดวยการออกกฏเกณ ขอบังคับ ขอหาม รวมทั้งมาตราการณลงโทษ ตาง ๆๆ ม า ก ม า ย ... เปนทางแกที่ถูกหรือไม ปญหาเกิดจากจิตใจ แกที่จิตใจ... อยางอื่น ๆๆ ก็ไมตอง... พูดงาย ทํายากส ครับ... โตมาขนาดนี้ ก็ทราบดีวา อะไรถูก อะไรไมถูก ------------------ เ ร ื ง ส ืก ็ ํ ใ จ น ะ ค ร ั ... ในศาสนาพุทธ เอง ก็โดน โดนมากดวย ซึ่ง ก็ตองทําใจนะครับ ถามันจริงก็ตองปลอยวาง... --------------- ผมไมเคยมีเพื่อน ศาสนาอื่นนะครับ... ก า ร น ั ถ ื ศ า ส น า อ ะ ไ รส ํ ห ร ั ผ ม ส บ า ยๆ ๆน ะ ค ร ั ...เพราะทุกศาสนา ก็สอนใหคนเปนคนดี .. อยูแตวา จะทํากัน ฤ เปลา ถาคนเคาถนัด ศาสนาใด ก็นับถือศาสนา นั้น ไปเลย... ม ั ด ี ํ ห ร ั ท ุ ค นท ี ี ล ั ใ น ใ จ ... บางศาสนา เคามีขอบังคับ ใหเผยแพร ก็นารําคราญ อยูบาง แตก็เขาใจ... สังคม ก็อยูกันได ครับ... ข ึ บ น ขอความที่ทานไดอานนั้น เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และมีการสงแบบอัตโนมัติเจาของระบบไมรับผิดชอบตอขอความใดๆ ทั้งสิ้นเพราะไมสามารถระบุไดวาเปนความจริงหรือไม อีกทั้งไมสามารถพิสูจนตัวผูโพสวาเปนตัวจริงหรือไม ย้ําวาผูอานควรใช วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถาทานพบเห็นขอความใดที่ขัดตอกฎหมายและศีลธรรมอันดี กรุณาแจงที่ webmaster@muslimthai.com เพื่อใหผูควบคุมระบบทราบและทําการลบขอความนั้น ออกจากระบบตอไป หากคุณมีขาวสาร ที่นาสนใจที่มีประโยชน โดยสวนรวมและตองการนําเสนอ กรุณาสง E-mail ม า ท ีnews@muslimthai.com ทีมขาวของเราจะ พิจารณาเพื่อนําไปเผยแพรตอไป 7/ 5/ 2553 ขายตัวคะ มีรูป สาวมุสลิม ซอยนานา สุดย… muslimt hai.com/ main/ 1428/ cont ent .p… 9/ 10 แ ส ด ง ค ว า ม ค ิ เห ็ ค ว า ม ค ิ เห ็ โ ด ย * Guest ย ื ย ั ร ห ั ค ว า ม ป ล อ ด ภ ั * อานไมออกใชไหม? เ ป ล ี น ต ั อ ั ษ ร
Fly UP