Χημεία - Α' Λυκείου

  • Published on
    29-Jul-2015

  • View
    1.094

  • Download
    3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

- ' 1, 2, 3, 4 6. .

Transcript

<p> 1</p> <p>ord pre s 106 103 10-1 10-2 10-3 10-6 10-9 10-12</p> <p>m t n I Iu</p> <p>.w 12</p> <p>us 20</p> <p> - </p> <p> (mega) (kilo) (deci) (centi) (milli) (micro) (nano) (pico)</p> <p> k c m n p d</p> <p>cle</p> <p>/nu</p> <p>htt</p> <p> .</p> <p> : 3</p> <p>p:/</p> <p>s.cm kg s mol A cd</p> <p> , ( ) . , .</p> <p> 1 Mm = 106m 1 km = 103m 1dm = 10-1m 1 cm= 10-2m 1 mm = 10-3 m 1 m = 10-6m 1 nm = 10-9 m 1 pm = 10-12 m</p> <p>om</p> <p> 1</p> <p> .</p> <p> , (), , ... ( ) .</p> <p>=m/V</p> <p> ( ) SI Kg /m3.</p> <p> . , , .. (He), , (O2), (2), , (O3). </p> <p>/nu</p> <p> . </p> <p>htt</p> <p>: : He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn, . , C, S P ( (S) 2 4 6 8). : 2, O2, 2, F2, Cl2, Br2, I2. : O3. : 4, As4, Sb4. . : 3</p> <p>p:/</p> <p>cle</p> <p>us 20</p> <p> , .</p> <p>12</p> <p> ( ) , . .</p> <p>.w</p> <p>ord pre s</p> <p> SI , (m), , (m3). , (dm3), (L), (cm3), (mL).</p> <p>s.c</p> <p>om</p> <p> . ' SI (Kg), (g) (mg).</p> <p> 2</p> <p> () . , . .</p> <p> , : </p> <p> :</p> <p> . , , : (s), (l) (g). (.. ) , , . , ' . , , . , . , .</p> <p>htt</p> <p>, , , . , . : 3 3</p> <p>p:/</p> <p>/nu</p> <p>cle</p> <p>us 20</p> <p>12= + </p> <p>.w</p> <p> () .</p> <p>ord pre s</p> <p> ' . (p), , (n). ' , (e), . , .</p> <p>s.c</p> <p> , .. Na+, ., .. Cl-. .</p> <p>om</p> <p> ( ), .. +,Ca2+, S2-, Cl- ( .. 4+, CO32-, 2O4- . ),</p> <p> , . </p> <p> ( ) . () . . . , (. , .. , ).</p> <p> .</p> <p>htt</p> <p> .</p> <p> : 3</p> <p>p:/</p> <p>/nu</p> <p>cle</p> <p>us 20</p> <p>12</p> <p> ( ) (.. , , ).</p> <p>.w</p> <p>ord pre s</p> <p> .</p> <p>s.c</p> <p> ' , .</p> <p>om</p> <p> .</p> <p> 4</p> <p> ( ). () , ' .</p> <p> , . , ' , . . . : 1. (% w/w) 2. ' (% w/v) 3. (% /) { , }. % / ( mL) 100 mL . 4. ppm 5. ppb , (.. ).</p> <p>htt</p> <p> : . . (.. ). . , . . , . ' , ( ), C2 . : 3</p> <p>p:/</p> <p>/nu</p> <p>cle</p> <p> . .</p> <p>us 20</p> <p>12</p> <p>.w</p> <p>ord pre s</p> <p> , ' .</p> <p>s.c</p> <p>om</p> <p> ( ).</p> <p> 5</p> <p> 2 ( ) : 1. 2n , n , . 2 , L 8 , 18 32 . 2. 8 . 2 . 3. 18, 8. 2. :2</p> <p> .</p> <p> () ().</p> <p> . . , . , . , . , L , . , . ( ) . , ( ) Q . .. ( ) () ( ), (). , . ' , , </p> <p>htt</p> <p> . , ' . : 3 6</p> <p>p:/</p> <p>/nu</p> <p>cle</p> <p>us 20</p> <p>12</p> <p>.w</p> <p>ord pre s</p> <p>s.c</p> <p>om</p> <p> .</p> <p> I VIII. .</p> <p> , .</p> <p> 1 18. , . . VIIA VIIIA . 1. . .</p> <p>3. . ( , .. ) .</p> <p> , (, ) , (.. ) (.. ). . , . , . . , , </p> <p>htt</p> <p> ( ), . . : 3 7</p> <p>p:/</p> <p>/nu</p> <p>1. 2. ( )</p> <p>cle</p> <p>us 20</p> <p>12</p> <p>.w</p> <p>2. ( ) </p> <p>ord pre s</p> <p>s.c</p> <p>om</p> <p> . .</p> <p> .</p> <p> , , , ( ). ( , ) ( ). .. . , Coulomb , . : 1. , ) ( ( </p> <p>htt</p> <p> : 3</p> <p>p:/</p> <p> .</p> <p>/nu</p> <p>cle</p> <p>us 20</p> <p>12</p> <p>.w</p> <p>ord pre s 8</p> <p>s.c</p> <p> , ( , ). , , ( ).</p> <p>om</p> <p> : ( ), .</p> <p>2. . ( ). 3. Coulomb, . .. ( ) 4. , . 5. ( ), . , ( ). 6. . 800 C.</p> <p> , . 1. , () (). , . ' , , . , , . 2. , .. , .</p> <p>p:/</p> <p>3. , (.. ) . </p> <p>htt</p> <p>Cl- Br- </p> <p>/nu</p> <p>cle</p> <p>us 20</p> <p>12</p> <p>M , , () ( ).</p> <p> : 3</p> <p>.w</p> <p> , .</p> <p>ord pre s</p> <p>O2- S2- 9</p> <p>s.c</p> <p>om</p> <p>NO3- CO32- SO42- 43- OH- 4+ </p> <p>CN- () ClO4- ClO3- ClO2- ClO- HSO4- </p> <p>HCO3- HPO42- </p> <p>.wF H CI, Br, I S , C, Si</p> <p> , . , .</p> <p>htt</p> <p> , Na, Ag +1 Ba, Ca, Mg, Zn +2 A1 +3 Cu, Hg + 1,+2 Fe, Ni +2, +3 Pb, Sn +2,+4 Mn +2, +4, +7 Cr +3, +6</p> <p>cle</p> <p> . . </p> <p>us 20</p> <p>12</p> <p> : 3</p> <p>p:/</p> <p>/nu</p> <p>ord pre sCrO42- </p> <p>2PO4- nO4- Cr2O72-</p> <p>-1 +1 (-1) -2(-1,+2) -1(+1, +3, +5, +7) -2 (+4, +6) -3 (+3, +5) -4,+4</p> <p>s.c</p> <p>om 10</p> <p>I- F- - </p> <p>3- P3- </p> <p> : . 1, . . :x , .</p> <p> . , , , .</p> <p> , , . . ). . ( ) (</p> <p>htt</p> <p> , . : 3 11</p> <p>p:/</p> <p>/nu</p> <p> ( ) </p> <p>cle</p> <p>us 20</p> <p> , (). </p> <p>12</p> <p> 3</p> <p>.w</p> <p>ord pre s</p> <p>: 1. . . 2. . +1, () -1. 3. To F . -1. 4. . -2, ( ---), -1, OF2 ( ), +2. 5. , .. Na, , .. +1, , .. Ba, Ca, .. +2 . 6. . . 7. . .</p> <p>s.c</p> <p>om</p> <p> : 1. () . 2. .</p> <p>3. . , .</p> <p>4. . .. , .</p> <p> . .</p> <p>1. 2. 3. </p> <p>cle</p> <p>K, Ba, Ca, Na, Mg, Al, Mn, Zn, Fe, Ni, Sn, Pb, H, Cu, Hg, Ag, Pt, Au</p> <p>/nu</p> <p>htt</p> <p>) + + ) + + 2</p> <p> : 3</p> <p>p:/</p> <p>us 20</p> <p> + + </p> <p> : F2, Cl2, Br2, O2, I2, S</p> <p>12 :</p> <p>.w</p> <p>. .</p> <p>ord pre s</p> <p>s.c</p> <p>. </p> <p>om</p> <p> 12</p> <p>) + + 2 K, Ba, Ca, Na ( ) 2.</p> <p> . . 1. </p> <p>+- + +- +- + +-</p> <p> : 1. (), 2. , 3. , . : HF, HCl, HBr, HI, H2S, HCN, SO2, CO2, NH3</p> <p>2. </p> <p>/nu</p> <p>p:/</p> <p>cle</p> <p>: (2CO3) (H2SO3) , (4) . ' : CO2+ H2O H2CO3 SO2+ H2O H2SO3 NH3+ H2O NH4OH</p> <p> (amu) 1/12 -12 (12C).</p> <p>htt</p> <p> (r) ()</p> <p> : 3</p> <p>us 20</p> <p>: AgCl, AgBr, AgI, BaSO4, CaSO4, PbSO4 K2CO3, Na2CO3, (NH4)2CO3. K2S, Na2S, (NH4)2S. KOH, NaOH, Ca(OH)2, Ba(OH)2</p> <p>+ + - 2 4</p> <p>12</p> <p>.w</p> <p>ord pre s</p> <p>s.c</p> <p>om</p> <p> 13</p> <p> 1/12 -12. (r) (MB)</p> <p> 12 g </p> <p>12</p> <p> 6,02 1023 ,</p> <p>NA=6,02 1023mol-1 :</p> <p> , , , , . , : </p> <p>1 mol NA . 1 mol NA . 1 mol NA .</p> <p> Avogadro . , 1 mol r g O Avogadro . , :</p> <p>htt</p> <p> (Vm) 1 mol , .</p> <p> : 3</p> <p>p:/</p> <p> . , .</p> <p>/nu</p> <p>cle</p> <p>1 mol r g</p> <p>us 20</p> <p>12</p> <p>.w</p> <p>1 mol NA .</p> <p>ord pre s</p> <p>To mol (S.I.) 12 g 12C. C Avogadro (NA) </p> <p>s.c</p> <p> (Mr) 1/12 -12.</p> <p>om</p> <p> 14</p> <p>NA </p> <p>1 mol * 1 mol STP Vm = 22,4 L = 22 400mL</p> <p>NA </p> <p> ' Molarity, mol 1 L . : ,</p> <p>c=n/V </p> <p>c1 V1 = c2 V2</p> <p> . </p> <p>. 0 . , V=V1+V2+V3+...</p> <p> . : m=m1+m2+m3+... n=n1+n2+n3+...</p> <p> :</p> <p>/nu</p> <p>htt</p> <p> mol . ' .</p> <p> : 3</p> <p>p:/</p> <p>cle</p> <p>. </p> <p>us 20</p> <p>. ,</p> <p>m=m1+m2+m3+...</p> <p>c1 V1 + c2 V2 =c V</p> <p>12</p> <p>.w 15</p> <p>ord pre s</p> <p>s.cMr g</p> <p>omAr g</p> <p> STP, , 0 C ( 273 ) , ( 1 atm (760mmHg), 22,4 L. , Vm = 22,4 L mol -1 STP </p> <p> 6 . . </p> <p> / OH CH=O</p> <p>COOH</p> <p>COC COOC CH</p> <p>.w</p> <p>12</p> <p>' 1 C: 2 C: -</p> <p>us 20</p> <p> C H </p> <p>' </p> <p> :- 1 ..:- 1 ..:- 2 ..:--</p> <p>cle</p> <p>3 C: 4 C: 5 C: -</p> <p>/nu</p> <p>htt</p> <p> ( ( ). , ( ), ( ).</p> <p> : 3</p> <p>p:/</p> <p>6 C: ...</p> <p>ord pre s ' : - : - : - : -</p> <p> A</p> <p> : - </p> <p>s.c</p> <p>om</p> <p> 16</p>