כלי נשק לא קטלניים - ברוך ווינס

  • Published on
    29-Jul-2015

  • View
    166

  • Download
    3

Embed Size (px)

Transcript

<p> "</p> <p>" </p> <p> - </p> <p> 2002</p> <p>2</p> <p> ............................................................................................ 3 ............................................................. 4 ............ 4</p> <p>-1 - 2 '' 04 - 66 ' .......................................... 4 - 3 18 - 021 ......................... 5 - 4 ......................................................................................... 5 ............................................................ 7 ............................... 7 ....... 7 ................ 8 " " ................................................................................... 9 " " .............................................................. 9 '' / / ......................... 01 " " ......................................................................... 01 ................................................................................... 21 )15 ................................................................... (Vortex - ....... 61 .......................... 81 )20 ........................................... (8-13 Hz</p> <p>-1 -2 -3 -4 -5</p> <p>-1 -2 -3</p> <p>- 1 - 2</p> <p> ........................................................................................... 22</p> <p>3</p> <p> - 0002, -. , , , ), '' - -, (. , , / , / /. / , , . , , , SBIR , . , , ) ( '' 0002 , . , " " . , , , . . "-. " ' .</p> <p>4</p> <p> - , , . .</p> <p>- 1 : ]2,1[. -, - '' , , / . , '' . ]1[. . )( ) ( . 5.1 . , Oak Ridge'', , , . , . ]2[. . . '', ) ( . , , . , - ,Oak Ridge .</p> <p>- 2 : '' 04 - 66 " 04 '' ) :[3] (40mm NL Crowd Dispersal Cartridge - 03-51 . 9991 ]3[ 04 - 02 - 2-1 ) (. %09 - 4 5 03 . .</p> <p>5</p> <p> - 9991 0002 Deftech</p> <p> / 66 ]3[: '' 05 - 001 . - 054 . / . , 01 , . , , , . /. - 9991 - .PM Smoke -Aberdeen Proving Grounds - 3002 .</p> <p>- 3 : 18 - 021 '' ]3[ ) TIP - Technology .(Investment Program 5.1 ) 18 (. 18 ) ( . 021 . , , / . / .</p> <p>- 4 : [33] UTD Incorporated . , - , bean bag. . / ) aspect (ratio, - 051 . , ) /, 1:001(, 3 1 gr/cm . . , , . ) - (bean bag </p> <p>6</p> <p> . . 01 bean bag . , . , . , / , . ''. . - 02 . . ) ( .</p> <p>7</p> <p> - . - [4] Taser , , ) (. , . . ]-5 9[ . , "" , .</p> <p>- 1 :</p> <p> ]5[, 9891, , . . , . ) (, . , , - . Taser , , , . Taser</p> <p>- 2 : ]6[, 0991 , , , ]5[. , ) - (. , ) (wetting ability . , , . . , ) - 1 ( , , . , , . . ) - - ( . . , . . , ,</p> <p>8</p> <p> , ) ( . , , ) '' , "" (.</p> <p>:</p> <p>- 3</p> <p> [7,8] Jaycor . , - 01 . , - 03 . ) ( nozzle , , . [7] Jaycor ]8[, 7991 , , . . :[8] Jaycor</p> <p>9</p> <p>" "</p> <p>:</p> <p>- 4</p> <p> ]9[ 6991 , , , . , "" ) ,spray ( . , , , . , , ) , (, "" . . ), , (. , , , , .</p> <p>- 5 : " " ]21-01[ "" . , , ]11-01[. ) - 21-01 ( . "" , ]11[, - 002 . "" , , ]01[. "" , . '' " " 7991 ]21[. , . , . , . , , , . , "" , . . , , , "" , . , "" , , ) '(. "" . - 05 ]31[. , </p> <p>01</p> <p>]41-31[ . "" .</p> <p>- '' / / '' , , , " " ) (acoustic bullet/, ) .(high amplitude acoustic pressure waves , , . . . , , , '' , [16a] SARA . , . ) - 3 ( , ) (Vortex, . .</p> <p>- 1 : " " ] ,(Acoustic Cannon) [15a , . " " ) (Mach disk . . . , , '' SARA SBIR ] .[16b '' 2 )(Phase II SBIR , . , , ,Acoustic Cannon , . ] . Acoustic Cannon [15a , Primex , - 8991 ].[15b</p> <p>11</p> <p>21</p> <p> - 002 :</p> <p>- 2 : , ,[16a] SARA . , : 1. / 2. ) (carrier . . , - ) - 02 (. .</p> <p>31</p> <p> ]71[ Adroit . Systems ) 1- .(V ) .Pulsed Combustion Acoustic Wave Generator (PCAWG , , " " ]51[, . , , PCAWG .</p> <p>41</p> <p> .[16d] SARA - 05 . Adroit , ) - ( .1-17 Hz . Infrasonic Acoustic pulser SARA ] [16d '- 3 , . . , '' ]91[ Sequential Arc Discharge Acoustic Generator ) . (SADAG , , . /. ,SADAG ,SARA ) (Vortex, , . ) (carrier , - ,10 Hz. ) (beats 01 .Hz SARA ] [16c ) (carrier 4 Khz .5-10 Hz Synetics ] ,[16e . , ) Ultrasound (, , . , Ultrasound . , ] [16e ,SBIR (Small Business Innovation Research - ) SBIR (II , . , '' -, . , , , ,10 Hz . , 0002 )] (Subliminal acoustic manipulation of nervous systems [18a . 2.5 Hz '' ) , ( . , -. , , ] .[18b / .</p> <p>51</p> <p> - 3 : )(Vortex '- 2 , . , , . . "" . -"" , , -. -"" ) "", ( . ) (SARA :</p> <p> '' Vortex . '' - 6991 ] .[20a / . , ]91[, ) SADAG '- 2 ( - 05 . -"" . - Vortex ''. '' Vortex .[20] SARA , 5.0 - 8.0 . , SARA - 4 SADAG . , , . SARA Los Angeles</p> <p>61</p> <p> .National Law Enforcement Corrections Technology Center , / , , . 001 ) , (, . , , . , , - 001 . 061 . " ", )001 ( .</p> <p> - </p> <p>-</p> <p> '' ]12[. - . / . , , . , ) , ( . , / - . - ''. ( extremely low frequency) ELF /, -. 50 Hz "" , , , . , , , , , . . , , "" . / . . , </p> <p>71</p> <p>/ , , . , , / , , . , , / / , , ) - - (TMS . , - , ]22[, . , , . , - . , , , . , . , - ) -( , , , . , , ) , 0.( 5000 K , - 51 , Sonoluminescence . , , . '' ) (, , '' / /. '' / . , . , ]22[ ''. ''. , , '' , '' ]43[.</p> <p>81</p> <p>- 1 :</p> <p> , , . ) , ( . , , . . - , , , . , - ,[23] Electrophonic Effect . "" . , , - 0001 ,Hz . , - , . , , . , - ) , (. - , (TMS) Transcranial Magnetic Stimulation . - ) -( ) , (TMS ''. , , '' , ,, ) ( , , /. '' . ]42[ ) (modulation ) ,1310 Mhz 9.22 " ( 6 -. 442 ) 5100.0 = .( duty cycle, - - 5100.0 ) (.</p> <p>91</p> <p> )( 2 0.4 mw/cm ), ( , 2.267 mw/cm / . . ) ( - 1500 Mhz 2 0.4 mw/cm- 2 , 7 mw/cm - 062 2 mw/cm . , , ) ( . , ]52[ . Elastic wave theory , , , . , - ) (Photoacoustic Spectroscopy . . , , . - Chopper - . 100 Hz, , - . 100 Hz . . ,[24] Frey , ]62[. , , Brunkan ) (1-10 Khz , . , , 2 . 3.3 mW/cm , American Standards . Institute 9891 . .</p> <p>02</p> <p> )(8-13 Hz</p> <p>- 2 :</p> <p> . , ) ( , / . , , . / ]22[ , '', . , , - ,0.5 Hz "" . - 2 .10 mw/cm "".</p> <p>12</p> <p> , ]72[, '' ) (carrier / , ELF ) , (extremely low frequency . , '' , . , /, . '', , . , , -. - ) ]82[ (Transcranial Magnetic Stimulation-TMS . TMS , .1 T ]92[, 10-20 Hz - .[30] 1 Hz . , , . TMS, Rauscher and Van , [31] Bise 6.7 - 76 Hz ) .(10-4 Tesla . , . , .7.15-7.78 Hz : 1. , - ) ( ) (. ]23[, , , )( , ,6-20 Hz 16 Hz 2 . 0.75 mw/cm 6-20 Hz . 16 Hz , 1.0 - 2 . 1 mw/cm . . 6-20 Hz .</p> <p>22</p> <p>2. , '', . . , TMS ]13[ , , . / - , . , , , . 3. , , . '' . 4. , / , '' - , , , ) '- 1 (. , ) (, , , .</p> <p> : , '' . '' )01 0002 (, '' - 051 . -. '' / , - 05 . '' : 1. '' - 051 , ) - (, . /, , , . , . , - 2 - - 3 , . . "" , , - 01-5 , ) " ", - 2(. " " ) - 1( '' "". 002-001 .</p> <p>32</p> <p> '' "" , ) / (, . - ) '( ) ( ) / (. , -, , , , . . , ', '' - . '', , . 2. - 05 , '' . '' . ) - 03 ( ) - 3(. ) ... ( . , , . , . "" ) ( , , . '', . , , , , . . , </p> <p> , ) - 4 ( , - 02. , , - 03-02 , , , ) ( . , / )- 2 , - 3(. - 05 . , , . ) (. ) (. , . , . , '' , )(Vortex '' , . </p> <p>42</p> <p> . . Vortex . , , , . , , - ,Vortex , '' , . '' :</p> <p> / ", ", , , , , ", , ", , ", </p> <p> / - 3002 '' '' - </p> <p>/ </p> <p> / </p> <p> / ( 04 " ( 66 " )'- 2( )'- 3( </p> <p>( - 03 ( - 001 / - 5.1 " - 02 / - 03 ) , ( // - 002 / - 002-001 / - 05 / - 05 / </p> <p> / / / , / / / </p> <p> )'- 4(</p> <p> )'- 3(</p> <p> '' - - " </p> <p>" " )'- 5( " " )'- 1( )'- 2( )'- 3(</p> <p>25</p> <p>: 1) P. Proctor (Editor), Industry Outlook, Aviation Week &amp; Space Technology, p. 13 Aug. 2, 1999 2) WIPO Patent: WO9828587A1: Nonlethal Weapons, MUSKAT, Erich, Issued July 2, 1998 3) Joint Non-Lethal Weapons Program (JNLWP), US Department of Defence, Annual Report , 1999 4) http://www.pseag.org/CWG_Products/Non-Lethal%20Weapons_1.html Physical Security Equipment Action Group - PSEAG . '' 5) US4852454 Patent: Method and apparatus for delivering electric currents to remote targets. Batchelder; J. Samuel. Issued Aug. 1, 1989 6) US4930392 Patent: Ballistic stream electrical stunning systems. Wilson; John R. Issued June 5, 1990 7) http://www.jaycor.com/eme/watcan.htm 8) US5625525 Patent: Portable electromagnetic stun device and method. Coackley; Peter G., Wild, Jr.; Norbert C. (Applicant: Jaycor, San Diego, CA) Issued April 29, 1997 9) CN1127881A Patent (China) : Distant Riot Electric Shock Device. Xie Weibo. Issued July 31, 1996 10) D. Drollette, Photonics Spectra, pp. 100-103, November 1999 11) B. La Fontaine et al., "Filamentation of ultrashort laser beams resulting from their propagation over long distances in air", Physics of Plasmas, 6, pp.1615-1621 (1999) 12) US5675103 Patent: Non-lethal tetanizing weapon. Herr; Jan Eric. Issued Oct 7, 1997 13) D. Mulholand, DEFENCE NEWS, June 14, 1999 14) 30.6.2000 , ," " , </p> <p>15) a. US5973999 Patent: Acoustic cannon. Naff; John T. and Shea; James H.</p> <p>26</p> <p>Issued Oct. 26, 1999 b. An Acoustic Blaster Demonstration Program Primex Physics International Company, H. Sze (510)-577-7239 Cited in: Non-Lethal Defence III, Johns Hopkins Applied Physics Laboratory, 25-26 Feb. 1998 (http://www.dtic.mil/ndia/ndl3.html) 16) a. SARA Incorporated, 1562 Pipeline Lane, Huntington Beach, CA 92649-1136 http:\\www.sara.com b. SBIR topic #: A93-176 "Non-Lethal Weapons for Helicopter Use" Contract #: DAAJ02-95-0011 (Period: 3.14.95 - 7.14.97) Project Manager: John Dering, Tel; (714)-373-5509 http://www.armysbir.com/sbirsearch/armysearchdata/113010500004.htm c. Less-Than-Lethal Acoustic Devices for Law Enforcement and Corrections http://nldt.arl.psu.edu/nij/acoustic.pdf d. Ibid, Appendix A, 1.2, High Power Acoustic Beam (Fig. 4) e. Synetics Corporation, 16539 Commerce Drive, Suite 10, King George, VA 22485 SBIR, Topic#: A97-003 " Difference Acoustic Wave Generation System" Contract#: DAA30-99-C-1003 (Period: 11.18.98 - 11.18.00) Project Manager: Robert D. Moran, 540-663-2137 17) US5864517 Patent: Hinkey; John B, Williams; Joseph T and Bussing; Thomas R.A., Issued Jan. 26, 1999. 18) a. US6017302 Patent: Loos; Hendricus G., Issued Jan. 25, 2000 b. http://www.acoustics.org/137th/altmann.html 19) H.E. Boesch et al., Army Research Laboratory, 2800 Powder Mill Road, Adelphi, MD 20783 http://www.dtic.mil/ndia/NDL3/boe.pdf 20) "High Energy Toroidal Vortex" (HETV), SARA Incorporated,</p> <p>2...</p>

Recommended

View more >