НИКОЛА ТЕСЛА У КРИЛУ ПРАВОСЛАВЉА

  • Published on
    16-Aug-2015

  • View
    227

  • Download
    8

DESCRIPTION

НИКОЛА ТЕСЛА

Transcript

<p>Nikola Tesla u krilu PravoslavljaPoznatog svetskog naunika Nikolu Teslu (1856-1943), nenadmanog !"#ina i istinskog $"avoslav%a, mnogi su "ani&amp;e, a i u novi&amp;e v"eme oznaavali $o ve"ois$ovesti kao $"otestanta, katolika, #udistu ili kao ateistu, a $o na%ionalnosti kao 'ust"i&amp;an%a, ("vata, )a*a"a, +"ka, ,e-a, ili kao .("vata u u/em smislu, a )a*a"a u i"em01 2ok &amp;e kao .veliki 3ugosloven0 #io omil&amp;en komunistima na ovim $"osto"ima, dotle su ga sa d"uge st"ane okeana $onekad oznaavali i kao 'me"ikan%a s"$skog $o"ekla4To ne $"edstavl&amp;a nikakvo iznena*en&amp;e od st"ane #elosvetski- $u#li%ista, ali u*en&amp;u nema k"a&amp;a kada ga, na $"ime", "o*eni sest"i5 (sin n&amp;egove sest"e )a"i%e), !ava 6osanovi5 (1894-1956), inae tako*e sin $"avoslavnog svetenika, $olitia" i di$lomata, naziva u $e"iodu izme*u dva svetska "ata .7ogoovekom0 (aso$is 8ol&amp;a,1996), a od 19451 godine ga &amp;e okitio e$itetom.o"u/ani "evolu%iona"0444 :g"omna &amp;e koliina danan&amp;eg neznan&amp;a i ne$oznavan&amp;a /ivota i dela Nikole Tesle, dok su sko"o svima $oznate #"o&amp;ne .in&amp;eni%e0, $oluistine, "azne misti;ika%i&amp;e i $og"ene inte"$"eta%i&amp;e, kako n&amp;egovog /ivota, tako i og"omnog dela ko&amp;e &amp;e $oda"io oveanstvu1 2e%eni&amp;ama sk"ivano ili $"e5utkivano sveteniko $o"eklo na&amp;$oznati&amp;eg likog !"#ina, o#ilato &amp;e ko"istilo %"venim ideolozima ko&amp;i su $o svaku %enu /eleli da od &amp;avnosti sak"i&amp;u da mu &amp;e ota% )ilutin Tesla (1819-181 &amp;ula 18561 godine u $a"o-i&amp;sko&amp; ku5i $"avoslavne %"kve !vetog Pet"a i Pavla u selu !mil&amp;anu u Di%i, gde mu &amp;e ota%, $"ota )ilutin, slu/#ovao ti- godina1 6"ten &amp;e ve5 slede5i dan1 2etin&amp;stvo &amp;e $"oveo u %"kvi i $o"ti i esto &amp;e $omagao o%u u v"en&amp;u slu/#e1 !"$ske &amp;unake na"odne $esme, ko&amp;e &amp;e sluao od gusla"a ko&amp;i su sv"a5ali kod n&amp;egovog o%a, zauvek su mu ostale na&amp;d"a/e1 6ada &amp;e )ilutin $"emeten sa slu/#om u +os$i5, Nikola &amp;e tamo nastavio kolovan&amp;e1 6asni&amp;e se esto se5ao "azni- zgoda i nezgoda ko&amp;e &amp;e imao kao deak kada &amp;e $ok"etao velika %"kvena zvona -"ama !vetog Eo"*a, u i&amp;o&amp; su #lizini i stanovali1 8eliku "ealku $o-a*ao &amp;e od 181 do 181 godineA .3o 19161 "ekao &amp;e Nikola Tesla e$isko$u d" Nikola&amp;u 8elimi"ovi5u (tada a"-imand"itu) u N&amp;u&amp;o"kuA .3a 5u usko"o uti &amp;eku od gusala iz mo&amp;e Dike ovde u N&amp;u&amp;o"ku i to sede5i na divanu01 H$isko$ Nikola&amp; &amp;e te "ei do#"o za$amtio1 :ne su mu tada izgledale neve"ovatne, a danas ve5 i $o naim ku5ama $osto&amp;e "adio a$a"ati01 2a" mentalne snage.2a" mentalne snage dolazi od 7oga, uzvienog #i5a, i ako kon%ent"iemo mozak na tu istinu, $oin&amp;emo da /ivimo u skladu sa ovom mo5nom silom1 )a&amp;ka me &amp;e uila da t"a/im svu istinu u 7i#li&amp;i, stoga sam $osvetio nekoliko slede5i- mese%i $"ouavan&amp;u ovog dela0, ka/e Tesla1 Nikada ni&amp;e o#&amp;asnio d"ugima ta &amp;e za$"avo naao u kn&amp;izi :tk"iven&amp;a, ali od 18991 $a nadal&amp;e $ostao &amp;e ;as%ini"an silama $"i"ode to 5e ga dovesti do na&amp;ve5i- otk"i5a4 Na&amp;v"edni&amp;om kn&amp;igom u svo&amp;o&amp; n&amp;u&amp;o"ko&amp; #i#liote%i smat"ao &amp;e #ogoslu/#enu kn&amp;igu !lu/#enik iz 15191 godine, tam$anu u 8ene%i&amp;i, ko&amp;u &amp;e n&amp;egov sest"i5 !ava 6osanovi5 $oklonio ame"ikom $"edsedniku T"umanu1 6um -"ama !vetog !ave!"$ska %"kvena o$tina u +e"i&amp;u (,ikago), d"/ava ?linois, osnovana &amp;e 19141 godine, a tokom na"edne dve, sag"a*ena &amp;e man&amp;a %"kva, ko&amp;a ni&amp;e mogla dugo v"emena da zadovol&amp;ava na"asle $ot"e#e tamon&amp;e s"$ske koloni&amp;e, $a &amp;e 91 &amp;ula 1939) $"vi $ut $"edstavio svo&amp;u "eligi&amp;u Fa$adno&amp; %iviliza%i&amp;i1 No"malno da su se ova dva oveka s"ela, tako da &amp;e 8ivekananda ostao za$an&amp;en Teslinim $"onalas%ima, dok &amp;e Tesla stekao $uno $otovan&amp;e za ovu iston&amp;aku "eligi&amp;u1 Naol&amp;e &amp;e %iti"ati samog Teslu ko&amp;i ka/eA .Ive"en sam da &amp;e %eo kosmos o#&amp;edin&amp;en, kako u mate"i&amp;alnom tako i u du-ovnom $ogledu1 Posto&amp;i u vasioni neko &amp;ezg"o otkuda mi do#i&amp;amo svu snagu, sva nada-nu5a, ono nas veno $"ivlai, &amp;a ose5am n&amp;egovu mo5 i v"ednosti ko&amp;e ono emitu&amp;e %elo&amp; vasioni i time &amp;e od"/ava u skladu1 3a nisam $"od"o u ta&amp;nu toga &amp;ezg"a, ali znam da $osto&amp;i i kada -o5u da mu $"idam kakav mate"i&amp;alni at"i#ut, onda mislim da &amp;e to svetlost, a kada $okuam da ga s-vatim du-ovno, onda su to le$ota i samilost1 :na&amp; ko nosi u se#i tu ve"u ose5a se sna/an, "ad mu ini "adost, &amp;e" se sam ose5a &amp;ednim tonom u sveo$to&amp; -a"moni&amp;i01 ("ana, mi" i "ad Na v"-un%u naune i stva"alake ka"i&amp;e"e, 19&gt;&gt; godine, Nikola Tesla u &amp;unskom #"o&amp;u uglednog aso$isa Centu"L, o#&amp;avl&amp;u&amp;e o#iman lanak P"o#lem $ove5an&amp;a l&amp;udske ene"gi&amp;e, ko&amp;im &amp;e ;as%ini"ao tadan&amp;u svetsku &amp;avnost i u kome &amp;e sintetizovao dosadan&amp;a saznan&amp;a i naznaio #udu5e $"av%e svo&amp;i- ist"a/ivan&amp;a1 Bazmat"a&amp;u5i glavne $"o#leme l&amp;udskog "oda, Tesla $oin&amp;e tako to ka/e da svi l&amp;udi sveta ine &amp;edno telo, &amp;ednog $o&amp;edin%a, i da su svi stanovni%i ove $lanete $ovezani ne"skidivim vezama ko&amp;e se ne mogu videti, ali se mogu osetitiA .+odinama su ovu ide&amp;u $"oklamovala sav"eno mud"a uen&amp;a "eligi&amp;e, ve"ovatno ne samo kao s"edstvo ko&amp;im se o#ez#e*u&amp;e mi" i -a"moni&amp;a me*u l&amp;udima ve5 i kao &amp;edna &amp;ako o$"avdana istina1 7udisti &amp;e iz"a/ava&amp;u na &amp;edan, -"i5ani na d"ugi nain, ali i &amp;edni i d"ugi tv"de istoA )i smo svi &amp;edno01 .D&amp;udska ene"gi&amp;a 5e #iti $ove5ana $ose#nom #"igom o zd"avl&amp;u, zd"avom is-"anom, ume"eno5u, $"avilnim nainom /ivota, osnivan&amp;em #"aka, savesnom #"igom o de%i, uo$teno "eeno, $otovan&amp;em svi- mnogo#"o&amp;ni- $"avila i $"o$isa "eligi&amp;e i -igi&amp;ene1 ! d"uge st"ane, &amp;edva da &amp;e $ot"e#no "e5i da sve to &amp;e $"otiv "eligi&amp;skog uen&amp;a i -igi&amp;enski- $"avila, te/i da sman&amp;i kvalitet01 .!vaki ovek t"e#a da smat"a svo&amp;e telo $oklonom od ne$"o%en&amp;ive v"ednosti od:noga koga on voli iznad svega, velianstvenim umetnikim delom neo$isive le$ote i vetine van l&amp;udske mo5i s-avatan&amp;a, i tako delikatnim i ne/nim da ga &amp;edna "e, da-, $ogled ili misao samo mo/e $ov"editi01 .Neisto5a ko&amp;a "a*a #olest i sm"t &amp;e ne samo samounitava&amp;u5a, ve5 i k"a&amp;n&amp;e nemo"alna sklonost1 ,uvan&amp;em naeg tela od in;ek%i&amp;e, zd"avo i isto mi iz"a/avamo nae $otovan&amp;e visokom $"in%i$u ko&amp;em su ona $oda"ena1 :na&amp; ko $otu&amp;e $"o$ise -igi&amp;ene u ovom smislu, $okazu&amp;e se isk"eno $o#o/nim1 Da#avost mo"ala &amp;e st"ano zlo ko&amp;e t"u&amp;e i du- i telo, i odgovo"no &amp;e za veliko nazadovan&amp;e1 2"utveni /ivot, mode"no o#"azovan&amp;e i za$oslenost /ena ko&amp;i te/e da i- ot"gnu od ku5ni- $oslova i $"etvo"e u muka"%e, ma-nite $ot"e#e ko&amp;e uman&amp;u&amp;u uzvien ideal ko&amp;i one $"edstavl&amp;a&amp;u, sman&amp;u&amp;u umetniku stva"alaku mo5 i $"ouz"oku&amp;u ste"ilitet i o$te sman&amp;en&amp;e "ase01 Bazmat"a&amp;u5i dal&amp;e $"o#leme oveanstva, Tesla dolazi do slede5eg zakl&amp;ukaA .8idimo da &amp;e na t"i naina mogu5e "een&amp;e velikog $"o#lema $ove5an&amp;a l&amp;udske ene"gi&amp;e, odgovo" dat $omo5u t"i "eiA -"ana, mi" i "ad1 )nogo, mnogo godina sam mozgao i "azmil&amp;ao, gu#io se u naga*an&amp;ima i teo"i&amp;ama, dok nisam stigao do ovi- "een&amp;a, da #i- tada s-vatio, da su me o n&amp;ima uili u "anom detin&amp;stvu1 :ve t"i "ei $"edstavl&amp;a&amp;u osnovni ton -"i5anske "eligi&amp;e1 !ada mi &amp;e &amp;asno n&amp;i-ovo nauno znaen&amp;e i sv"-aA -"ana da se $ove5a masa, mi" da se sman&amp;i us$o"ava&amp;u5a sila i "ad da se $ove5a sila ko&amp;a u#"zava l&amp;udsko k"etan&amp;e1 :vo su &amp;edina t"i mogu5a "een&amp;a velikog $"o#lema, a svi oni ima&amp;u &amp;edan $"edmet, &amp;edan %il&amp; - da se $ove5a l&amp;udska ene"gi&amp;a1 6ada ovo uoimo, ne mo/emo a da se ne zadivimo koliko &amp;e mud"a i nauna i koliko &amp;e neizme"no $"aktina -"i5anska "eligi&amp;a, i u kakvom znaa&amp;nom kont"astu ona sto&amp;i sa d"ugim "eligi&amp;ama1 :igledno, ona &amp;e "ezultat $"aktinog eks$e"imenta i naunog $osmat"an&amp;a, ko&amp;i su se $"odu#l&amp;ivali vekovima, dok su se ostale "eligi&amp;e izgleda &amp;avile samo kao $osledi%a a$st"aktni- "azmat"an&amp;a1 Bad, neumo"an na$o", ko"istan i akumulativan, sa $e"iodima odmo"a "adi ve5e e;ikasnosti &amp;e N&amp;egova glavna i uvek $onovl&amp;ena za$ovest1 Tako smo mi, nada-nuti i ("i5anstvom i naukom, s$oso#ni da inimo na&amp;vie to se mo/e za do#"o#it l&amp;udskog "oda01 )ilovan )ati5 </p>

Recommended

View more >