НИКОЛА ТЕСЛА У КРИЛУ ПРАВОСЛАВЉА

  • Published on
    16-Aug-2015

  • View
    227

  • Download
    8

Embed Size (px)

DESCRIPTION

НИКОЛА ТЕСЛА

Transcript

Nikola Tesla u krilu PravoslavljaPoznatog svetskog naunika Nikolu Teslu (1856-1943), nenadmanog !"#ina i istinskog $"avoslav%a, mnogi su "ani&e, a i u novi&e v"eme oznaavali $o ve"ois$ovesti kao $"otestanta, katolika, #udistu ili kao ateistu, a $o na%ionalnosti kao 'ust"i&an%a, ("vata, )a*a"a, +"ka, ,e-a, ili kao .("vata u u/em smislu, a )a*a"a u i"em01 2ok &e kao .veliki 3ugosloven0 #io omil&en komunistima na ovim $"osto"ima, dotle su ga sa d"uge st"ane okeana $onekad oznaavali i kao 'me"ikan%a s"$skog $o"ekla4To ne $"edstavl&a nikakvo iznena*en&e od st"ane #elosvetski- $u#li%ista, ali u*en&u nema k"a&a kada ga, na $"ime", "o*eni sest"i5 (sin n&egove sest"e )a"i%e), !ava 6osanovi5 (1894-1956), inae tako*e sin $"avoslavnog svetenika, $olitia" i di$lomata, naziva u $e"iodu izme*u dva svetska "ata .7ogoovekom0 (aso$is 8ol&a,1996), a od 19451 godine ga &e okitio e$itetom.o"u/ani "evolu%iona"0444 :g"omna &e koliina danan&eg neznan&a i ne$oznavan&a /ivota i dela Nikole Tesle, dok su sko"o svima $oznate #"o&ne .in&eni%e0, $oluistine, "azne misti;ika%i&e i $og"ene inte"$"eta%i&e, kako n&egovog /ivota, tako i og"omnog dela ko&e &e $oda"io oveanstvu1 2e%eni&ama sk"ivano ili $"e5utkivano sveteniko $o"eklo na&$oznati&eg likog !"#ina, o#ilato &e ko"istilo %"venim ideolozima ko&i su $o svaku %enu /eleli da od &avnosti sak"i&u da mu &e ota% )ilutin Tesla (1819-181 &ula 18561 godine u $a"o-i&sko& ku5i $"avoslavne %"kve !vetog Pet"a i Pavla u selu !mil&anu u Di%i, gde mu &e ota%, $"ota )ilutin, slu/#ovao ti- godina1 6"ten &e ve5 slede5i dan1 2etin&stvo &e $"oveo u %"kvi i $o"ti i esto &e $omagao o%u u v"en&u slu/#e1 !"$ske &unake na"odne $esme, ko&e &e sluao od gusla"a ko&i su sv"a5ali kod n&egovog o%a, zauvek su mu ostale na&d"a/e1 6ada &e )ilutin $"emeten sa slu/#om u +os$i5, Nikola &e tamo nastavio kolovan&e1 6asni&e se esto se5ao "azni- zgoda i nezgoda ko&e &e imao kao deak kada &e $ok"etao velika %"kvena zvona -"ama !vetog Eo"*a, u i&o& su #lizini i stanovali1 8eliku "ealku $o-a*ao &e od 181 do 181 godineA .3o 19161 "ekao &e Nikola Tesla e$isko$u d" Nikola&u 8elimi"ovi5u (tada a"-imand"itu) u N&u&o"kuA .3a 5u usko"o uti &eku od gusala iz mo&e Dike ovde u N&u&o"ku i to sede5i na divanu01 H$isko$ Nikola& &e te "ei do#"o za$amtio1 :ne su mu tada izgledale neve"ovatne, a danas ve5 i $o naim ku5ama $osto&e "adio a$a"ati01 2a" mentalne snage.2a" mentalne snage dolazi od 7oga, uzvienog #i5a, i ako kon%ent"iemo mozak na tu istinu, $oin&emo da /ivimo u skladu sa ovom mo5nom silom1 )a&ka me &e uila da t"a/im svu istinu u 7i#li&i, stoga sam $osvetio nekoliko slede5i- mese%i $"ouavan&u ovog dela0, ka/e Tesla1 Nikada ni&e o#&asnio d"ugima ta &e za$"avo naao u kn&izi :tk"iven&a, ali od 18991 $a nadal&e $ostao &e ;as%ini"an silama $"i"ode to 5e ga dovesti do na&ve5i- otk"i5a4 Na&v"edni&om kn&igom u svo&o& n&u&o"ko& #i#liote%i smat"ao &e #ogoslu/#enu kn&igu !lu/#enik iz 15191 godine, tam$anu u 8ene%i&i, ko&u &e n&egov sest"i5 !ava 6osanovi5 $oklonio ame"ikom $"edsedniku T"umanu1 6um -"ama !vetog !ave!"$ska %"kvena o$tina u +e"i&u (,ikago), d"/ava ?linois, osnovana &e 19141 godine, a tokom na"edne dve, sag"a*ena &e man&a %"kva, ko&a ni&e mogla dugo v"emena da zadovol&ava na"asle $ot"e#e tamon&e s"$ske koloni&e, $a &e 91 &ula 1939) $"vi $ut $"edstavio svo&u "eligi&u Fa$adno& %iviliza%i&i1 No"malno da su se ova dva oveka s"ela, tako da &e 8ivekananda ostao za$an&en Teslinim $"onalas%ima, dok &e Tesla stekao $uno $otovan&e za ovu iston&aku "eligi&u1 Naol&e &e %iti"ati samog Teslu ko&i ka/eA .Ive"en sam da &e %eo kosmos o#&edin&en, kako u mate"i&alnom tako i u du-ovnom $ogledu1 Posto&i u vasioni neko &ezg"o otkuda mi do#i&amo svu snagu, sva nada-nu5a, ono nas veno $"ivlai, &a ose5am n&egovu mo5 i v"ednosti ko&e ono emitu&e %elo& vasioni i time &e od"/ava u skladu1 3a nisam $"od"o u ta&nu toga &ezg"a, ali znam da $osto&i i kada -o5u da mu $"idam kakav mate"i&alni at"i#ut, onda mislim da &e to svetlost, a kada $okuam da ga s-vatim du-ovno, onda su to le$ota i samilost1 :na& ko nosi u se#i tu ve"u ose5a se sna/an, "ad mu ini "adost, &e" se sam ose5a &ednim tonom u sveo$to& -a"moni&i01 ("ana, mi" i "ad Na v"-un%u naune i stva"alake ka"i&e"e, 19>> godine, Nikola Tesla u &unskom #"o&u uglednog aso$isa Centu"L, o#&avl&u&e o#iman lanak P"o#lem $ove5an&a l&udske ene"gi&e, ko&im &e ;as%ini"ao tadan&u svetsku &avnost i u kome &e sintetizovao dosadan&a saznan&a i naznaio #udu5e $"av%e svo&i- ist"a/ivan&a1 Bazmat"a&u5i glavne $"o#leme l&udskog "oda, Tesla $oin&e tako to ka/e da svi l&udi sveta ine &edno telo, &ednog $o&edin%a, i da su svi stanovni%i ove $lanete $ovezani ne"skidivim vezama ko&e se ne mogu videti, ali se mogu osetitiA .+odinama su ovu ide&u $"oklamovala sav"eno mud"a uen&a "eligi&e, ve"ovatno ne samo kao s"edstvo ko&im se o#ez#e*u&e mi" i -a"moni&a me*u l&udima ve5 i kao &edna &ako o$"avdana istina1 7udisti &e iz"a/ava&u na &edan, -"i5ani na d"ugi nain, ali i &edni i d"ugi tv"de istoA )i smo svi &edno01 .D&udska ene"gi&a 5e #iti $ove5ana $ose#nom #"igom o zd"avl&u, zd"avom is-"anom, ume"eno5u, $"avilnim nainom /ivota, osnivan&em #"aka, savesnom #"igom o de%i, uo$teno "eeno, $otovan&em svi- mnogo#"o&ni- $"avila i $"o$isa "eligi&e i -igi&ene1 ! d"uge st"ane, &edva da &e $ot"e#no "e5i da sve to &e $"otiv "eligi&skog uen&a i -igi&enski- $"avila, te/i da sman&i kvalitet01 .!vaki ovek t"e#a da smat"a svo&e telo $oklonom od ne$"o%en&ive v"ednosti od:noga koga on voli iznad svega, velianstvenim umetnikim delom neo$isive le$ote i vetine van l&udske mo5i s-avatan&a, i tako delikatnim i ne/nim da ga &edna "e, da-, $ogled ili misao samo mo/e $ov"editi01 .Neisto5a ko&a "a*a #olest i sm"t &e ne samo samounitava&u5a, ve5 i k"a&n&e nemo"alna sklonost1 ,uvan&em naeg tela od in;ek%i&e, zd"avo i isto mi iz"a/avamo nae $otovan&e visokom $"in%i$u ko&em su ona $oda"ena1 :na& ko $otu&e $"o$ise -igi&ene u ovom smislu, $okazu&e se isk"eno $o#o/nim1 Da#avost mo"ala &e st"ano zlo ko&e t"u&e i du- i telo, i odgovo"no &e za veliko nazadovan&e1 2"utveni /ivot, mode"no o#"azovan&e i za$oslenost /ena ko&i te/e da i- ot"gnu od ku5ni- $oslova i $"etvo"e u muka"%e, ma-nite $ot"e#e ko&e uman&u&u uzvien ideal ko&i one $"edstavl&a&u, sman&u&u umetniku stva"alaku mo5 i $"ouz"oku&u ste"ilitet i o$te sman&en&e "ase01 Bazmat"a&u5i dal&e $"o#leme oveanstva, Tesla dolazi do slede5eg zakl&ukaA .8idimo da &e na t"i naina mogu5e "een&e velikog $"o#lema $ove5an&a l&udske ene"gi&e, odgovo" dat $omo5u t"i "eiA -"ana, mi" i "ad1 )nogo, mnogo godina sam mozgao i "azmil&ao, gu#io se u naga*an&ima i teo"i&ama, dok nisam stigao do ovi- "een&a, da #i- tada s-vatio, da su me o n&ima uili u "anom detin&stvu1 :ve t"i "ei $"edstavl&a&u osnovni ton -"i5anske "eligi&e1 !ada mi &e &asno n&i-ovo nauno znaen&e i sv"-aA -"ana da se $ove5a masa, mi" da se sman&i us$o"ava&u5a sila i "ad da se $ove5a sila ko&a u#"zava l&udsko k"etan&e1 :vo su &edina t"i mogu5a "een&a velikog $"o#lema, a svi oni ima&u &edan $"edmet, &edan %il& - da se $ove5a l&udska ene"gi&a1 6ada ovo uoimo, ne mo/emo a da se ne zadivimo koliko &e mud"a i nauna i koliko &e neizme"no $"aktina -"i5anska "eligi&a, i u kakvom znaa&nom kont"astu ona sto&i sa d"ugim "eligi&ama1 :igledno, ona &e "ezultat $"aktinog eks$e"imenta i naunog $osmat"an&a, ko&i su se $"odu#l&ivali vekovima, dok su se ostale "eligi&e izgleda &avile samo kao $osledi%a a$st"aktni- "azmat"an&a1 Bad, neumo"an na$o", ko"istan i akumulativan, sa $e"iodima odmo"a "adi ve5e e;ikasnosti &e N&egova glavna i uvek $onovl&ena za$ovest1 Tako smo mi, nada-nuti i ("i5anstvom i naukom, s$oso#ni da inimo na&vie to se mo/e za do#"o#it l&udskog "oda01 )ilovan )ati5