ოპერაციათა მენეჯმენტი (რეფერატი ეკონომიკაში)

  • Published on
    08-Feb-2016

  • View
    914

  • Download
    13

DESCRIPTION

, . " Athos origin". .

Transcript

TemaSi ganvixilavT reklamas, rogorc erT-erTi yvelaze efeqtur saSualebas stimulirebis kompleqsSi; aseve sareklamo bizness globaluri da lokaluri mocviT, romelic saerTaSoriso biznesis ganuyofeli nawili gaxdaAtos Origin . , , -------------------------------------------------------------- 4 --------------------------------------------------- 4 ------------------------------------------------------- 6 ----------------------------- 6 ------------------------------------ 8 ------------------------------------- 9 -------------------------------------- 11 - . , , . , . , . ATOS Origin- . ATOS ORIGIN , - . . , . , , , , , , , . - Atos Origin-, , . . , - . - . 50 000- 40 . 8 . , , , . , , , : LOreal , General Motors ,Martins . , - . - , , . "ATOS ORIGIN"- , . - . , . , , . . , , "ATOS ORIGIN" . 58%- , 15% , 50%- , . : , , . - . "Apriso"- . . , . - , , . , , ( ) . "ATOS ORIGIN" - - , . , . , . . , - , . , . , : , , , , . , . , "ATOS ORIGIN" , . , , : , . , , , . :http://atos.net/http://wikipedia .org/www.google.com

Recommended

View more >