ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΒΛΑΧΟΙ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΛΑΖΑΡΟΥ

 • Published on
  24-Nov-2015

 • View
  239

 • Download
  2

Transcript

 • A XIAA EA r . AAZA PO Y

  TI EINAI 01

  BAAXOl;

  AlII NA 2013

 • C AXIAAi2A 1'. AAZAPOY I'WI \ U V(O 111 1.l(AX(l ,,)).6yo 1!

  TI ElNAI 0 1 BAAXOI;

  xOI'uro!: EK,",-onl! :

  AElIiNA 2013

  nIJl(O!M1\ &\UIK!I .U!tl~1l0.'1I. tORlD \urn A.lIPIIIrnmf

 • nrOl\or OL;

  'II P{}I'IIUV10, u ".!lIIII(\1j)\' tnt TO D Otwn{l~ t~Wf'(!\WV t,:nolllllOW)\' nt;.

  n QUJtWn)Jo; \IVI~wwlittm h&IlUlX6 /) Ot'TJ:QOVQ~ Ila; KnOlli'II-t il; TOO r JUW:TlOOlllloll Ik}l\%o l:ceOt(O II xul lJ."o.;hum 1"(111(1" [(1;. 0 ll~ \,(1110. yev\Y.O; Y{.K.!lIIU:n{U; TOi) ' IVOHTOI!TQU l'Ol'!I(tVl,(((W ::nOl'

 • XWN, :T(lOlryfhm Y.(1l(1 o.im\'(; [y.d\'ou ITt(ln TOil 00 uvUjlno;, ri~ "'0.-)(((1;, Til; o;ro(u; n) (11111E('1 \'0 hIVWVl.'110 POl'IIU\'!'] &JI.hr;x u.,,0 TOV - D),I)\,(t "'O\'LltA ll,. l-'ITil'Il). TllY ITeGJTO iOTO{IL)(O Ti); POV!lC.!V(U;. )K UO'JYlITII; M1xU1i). r. TUllO-; K [)(I!nltWl? eWAO'flX;r.; :i;(oAfl;; Al I .e .

 • TI ElNAI O[ BAAXOl;

  Mt Ti!" Oll!((IOLa XU! Til" ErI!\IO/..Oyitt Tftt; /..tl;Hl'>; UAUXO; uozo),.it-Oflxav ]'f(II(]'fOjJ.m . .:!:lNilflo.>; 11V!lI' O~'1!\!()vrUl ],O'\)V TQt~: u) '0 1!)f.cTOo; Walther von Wartburg. TO" oilolo buxul.tw!. xU! 6 ' I w)"6~ Giuliano Uonfan tc'.j)lO (J"I'JJ611IwYx6; 'AvTWvUY; l\. KCl)(l-1I.o.,Ol'),J,.Oooi> Geogr.fi ca. tom. lJ, Rom, 1970. ~ I, 12. 116-7. b. Sr. Pnp.gwrg ... I. ... K""ltO'l-a""I',n. Alhtne .. 190'\. 9.

 • TilY :'O.L(lvOnIT(l TWv fUnK(;1V t:Hon~u:Jvu)\'. TWV QU.!II(!VlOTWV. (lVII-l'l OTOV I"fl:l!l(l\-6 Hl,"S l(w..:nkJall- I. Uundavius '. y\"tooril xUI om') tOY o{ryXQO,{j to" :D.llj)fvO IJo.II.KuvuMyo Jcrncj Kopi1ar'.\fi).0 to" -AOOIIUWWll KOllUi). KUHJ TO" K WVOTU"Ttvo M . KOt'jlU (1777-1836)_ (fiAo trio(]; TOi) KOl'Ui). jU'yH 61,./)(10)(1).0 TO j, rtvo I!~. TlQ6no NWfMnVu Lonl\..'Il'.6. OtMXTOQU wO IJ uWJllonl!lio!l 1.ILt w\I; Kut {lVTfTllOTO).OV I~).ot; T' ,>\' AXwi M. I). I'.~fll$$. Ammu''''" um ""I'll"' . OJlOT"id"",'" o,." ... j'~ 36. 1 'NoI. 43~-453.

  9. K. M. KQl,KI;. "/QT"I!im ni!\" ,hOt:.JtTi",,," ;f\Jd~t"!\", 12. Btlv\"~ 1~32 . 52Q-52 I. A;,;,,,,; (,u,;" h"'l~'f.l'" IOn KOI',,,, ' OJ,,I''

 • AXIA,\ EA r. AAZAI'OY

  OlOlY.IIU;o:i, :t!;(lt

 • Il(lIX(J X(1( W:TUcl/. OUtl {l:ntl KUt Olf oOel\nYluiV(1". Mntrt fLt(1ltf

  O~tt,u 61ij1OOl fl'1111TUlV eyxlllTcuv bWnII16VV. (lXU611ICULl(CUV )ml l'.(IOllYl!HUV :TUvr;TWTlIIC (,UV. 11.):, . I'hi lippidc". Skok" . Dcnsusianu".

  Bralianuu. Lozovan ". M arrou" x.U .. ill>OTf[YQYTUl 61El'Qli'l 'OH~ r fF; MmVlxfI>; I;,ciJvr~ (kIQn6HQU 0' OA.o T611W.o; n); tUllVlltfl>; m?O{)-Yi)OCw. XWl.>i~ \'U t~U l{lt'lTUl xul il lll'l\'o)1('!wllo0;. OiTOU B-tfkHu il eiTf(ouxnl Y).,';)(Joo btv (tYTtxn ~. 'AXl"llr-ltOH!;!'J y\'HJ11 IlI/IXl,,\' OT i,, I][voo )(ui ori~ A.() U'Tt~ ~()rif~ TOU; Tn; x~(X)(wij(J{)U u..16 wi>; x(X\-VOIl; l~ Q''-'I'u)')( ii; )((lU)(n)Ot~. [lIaI.oo il nl\' hlOl1t6t1)T(J. M;r:OII-I'.(JV )((l.i oi i'll(l.Ot)IU'!Tf()()[ P01'ItUVOl ~:noniw}\'(; Xcnopol ". Parvanw, Vulpe". I'uscariu" . Procopo,ici'l. Maniu" .p(r).WT(J x(1i 6 OHl>(> IIHX6;

  I I. L u,r"""Jc, lnrl""n", du I.tin .ur k: gree . i;~ J. Psich.ri. F.,,~Ie< (I~ PhiIO/"Ii"~ .w..li"rtl'''' Paris 1m. 100,101.

  12. AI. Phihppide. Qr;~in'" l'Q"'fJnilor, I. I .. i 1925.7(>.72. 13. r. Sk" . lIy

 • AXIA,\ EA r. AAZAI'OY

  t~; OlfKl\ IXilOl.l~ tWV Il,o),.xrtviwv IJ),.(tZ'IlV (m6 ti,v PouWn((J X(J-O1l1 l1T iJl; TOI) I I \I\'l!:Tl(lnllllou I.lo 1"..:01\JO:'(ll{OII )(UlWlt HltO I'~)..o; 1i't;

  POl~I(jVIJ\i'I; 'AX(lOllltlU; Tn. Capidan OTO XUxvl'lO (W I'U toll, o,"ry-1QUI'IIU, Toil OJTOlou IIOVOV 0 tlt).o; OI)I,a;H Til" b 1 IltOO uiWvu i'n 1-onlltOvlxoquvn :Tgo:TrtyUYTlllx6JV

  ~yx)"iOlU.)\ ' Tfi~ a!!Z1t{u~ t ).I..1)wxf); y),.tOO()(t;. TlI 6:T0Iu. Y.UlU. Tll\" xu O'l)'llti) roO IluVlOlllOtlllllo U ~6'fla; xui U:'-.(!i"I'IIIU'(XO VI. Gcorgic.." at\' &t\'(~yT(lI . 6:rOT ~ 01 Zl'fton; i!:\vUI e)"). I(\'IY.f\; xuw)'Wyfl; .

  "os uiJ.ou TIl" Ul1loZ00viu t WY IlMzwv tf\; E),.AU

 • ,

  Hi'imca oml(X/aruilot""lW, 910. 197& JlJSj,

  on 6 Kr)((II 'I( tvo~ (I(jkwmn tll\' (llrrOxOO\'\(1 Ttl'" m.llXWV. to&; 6nO(01"; bw.xQ\w l ot UOTO(~. ,.(!u))(r ilf(Ov~. ;mlvOf1'6ou;.

  MCl~:mW Ilpi,;unlVOI r.goVOyQU'fC1. ot -IUXl""!!; L1t""iIOn:; -rnugylO:; K r

 • AXIA,\ EA r. AAZAI'OY

  -m),11V(I;. oil; 'AXI),J..n'; ilye.o Mi'-{tlJ..ojlliIXLT{t; )((I)"i"" t7lflffQf-TO*". E1bIKll I) NIKflTu~ XWV!TU; OTll :rn~l ']OClClX[ml AmMlll lo10001'llfWl (I. 237) lllTOOl,'plViJ;.n TOV 6Qo [)),f'XOt IV; liUl..wTlxO Til; Y)..lO(IOlxft. 'II ("'& TGlV "",w'r!l III. 135 XU, II, 193_194, U). xul M. G)6ni, U: ~Om d

 • TQ~lrl oro lI (lv&rTl.OT1111l0 IOU Atvl V'()(()(IVT )w.i trw). i;)f ~Ot n h" t).).II-\ 'lxomm T~ ,ft:; yMiroorr" '('iQ i">w..r(lC./Hl!\o; 1',~",(t\"O" ;w(j'rt",,)h. 'E;"I;o,,. p~. t~ '1'. 'AO "".;,.. C. 157: ... d.lls r Epi.c Ics lopon)"rn". 1IOnl Ires .nd
 • AXIA,\ EA r. AAZAI'OY

  I.UtlV()(11 yN.(xJOU,ll(Xl;11 /)IJl,WU)(il n~ t:t ~lo).it; Tf\; (lIllI1Ubd); )(11-t)l'4,lXlu;, L\~l'Tft~ Ollll.miJ; iltuV (, imU\1XIJYO' .Tl>Ill'), 'Afltlw 21J.X), ~,,( N"'''~I'I e.:til(l""" luru(,X"'" '(l~ ItI!l(O"~(ln t "n\.

  1,(l1~ il t fl; M:"(~' O"'(I~ Xfi\

 • orloll II 'EU(iO(t :TQQ01'(Jl400Ir..o:1' (l,,'Q0eTOiltaOtll t iTl rOil otwno~ l'.ul UV\!:TO~'['UJTll. lI~v lOwe to O~11U XHi iTlJO iT(h'luJV (('-I'ltCIe ("tv,!-

  ~wiTollJ11l xu~ ti ... (10111)Otl] 'flI..O:TlltQtu toO :T/Jov ttmco:t()t,lu,m. T'~ ""'").);.w; fu< Ii'!'\"''''(o~ . fTVOOOiTU Ili x"i t il ~1);, ~T,) K OllT.Jql~ox')(/)\o ~irTl"U. 10'> 0 .... 110" tJr i r,MU oi(i)voo.1)QlO"'," .... olo',t Y"ilo' ; Ti'io; I>'I."'f"oJ,'''' E-.;.U..'1(liaC;,., O~fW

  n,~ , oX~; 10 a:.o l"r~l>OO l.!.mm, 45. 'A\"1. a. l:.',~.'wl0;r'l; ."lI

 • AXIA,\ EA r. AAZAI'OY

  TflTf(TO lOT(l(,lt 6 Ei'4YYl..o~ 'APiQW:u~ tiJXUQLOTGI OCQllowtO yll1 n'J\' (tlTOOlO/.. il TOil lkj1Awu 00; .,11 AQt.~w IJVIY.fl*, To 6t6jklOH 1' lTo},v hIiL(tI'(lOV (xl'QiW; TO lOT()Q IY.Ojltgo;) xoi vOl(10) on (j),m 11((;, 0001 uoXO).,o"~ l(tOH 1( Til" ~:Toxn )tnt ni Oe[Ull(t It ('I{I )t( ti lO((llu(lI1 lIt rou.; 11 ).,{9:01>; 11(t~. ;r,tt \.fJ Oli~ Clr,(lQ\OTIIOOl'llf iTO xo(l6w~

  VI'

 • "

  Yl/t rov IIOXOO 00;. ::'IOU 6lTwOOi~"foTf. ti;.'J' ll)oO ),(lIIlT(lU (t."IOTf),t-OIIUTU. M i' n)v U,1O hQouowolu) ft&1\' n'IV 'AQC"'IOI!\'lXl' l~ )ml ('M(a O\M.''if).'rOL ;roo toio; to ;r(lQO~'(Ii(lou. Mv l;JQW (tv o"ll'fUl-

  \'~iTf YIU II(U IIU(l(fQUOlr IOU (mu. U'(I'I.Lzu. u~ :lOU!lf). iToil OU Til" {j\,I'MlIlx...v f\":l ~:rl()TnIIOVI.Y.6 r1.(.1 T(lIBil ow; U ilTII (l)10Lo{)(,IlU iJ7! IIQ(olu on'1\' e."wn'll(rl )(![ oro Wvo;,. ...

  '0 XUOllY1ITTI; TOU 'AQlOlOH ),.fW u n uV

 • AXIA,\ EA r. AAZAI'OY

  WIV, nil\' BAuxwv E1.1CIII TOi! Of-!IUW:; kul orirv )(QlTlXil ~ftuOn )(60.' OXl"llxf\; :TAHlJOlfOQiu:; xui fQl'IIV1'i ... :; ;ro,'1 1\i\'llH. 'AxOII([ YIIl Tir.' y~

 • B

  vlxil )((tT(IYWY1Ill!Jv IlAUXWV ,Wil !f(J(\ 'OVWlltHOT\Y.U"P. 'Ow\' N: /il(tj)u(1t )'~ti lil\' ~)'.6o;' ,,/I. , 73-74.

  ~5. "4

 • AXIA,\EA r. AAZAI'OY

  ~, l.12. Blh'V111832. 00. S2()-S2 1. ir.roonlQ\l;1 OOtv-

  fI.lA~."'" 000 xo, m;1\' " hfu"'lua1I'f'~'" .do Ion 'A(>'(L\lQ.lwT(l(W, 11); K0\..lt"o(';, T1); Moozm6hwi:~'~ KO' '''''' Y\.xqqu'rr,,,, (m',, ,",(>IQ"~IJ.I)L~uo"\,"{'IQ(jv 1'(" 1"" ,,"f'IjJlJ t:;", x'" ""'l'" ",-,' Umi l, KU' U'f IIOU\, IU" WIL~QiJ ""I."'''''''''" ""'6t:Iu;. IlOVIw""y,i

 • '0 :tQWlO~ yw. nl" 'AQWjIOI)\'I}(lllOil Mlllf(lOU 1'):0 Y(l('tlj'l'l: "No, IIll;,w ;HU~ ~iv66; ... Til'l' LL'O~'" bv,{(tl-\'((11100 lti>\' htol1lloV fU.ll" LXUrv ;,[ArOIJOllii)\' f il'l' 1'>l(ITUnU)(l~ n(ltv Uno ISO ;.:Q6Vl11 )(t6).u~ 6 :r(JIiHo; NOO..),.II\tI~ lOlO(Jl}(o);. 6 Kw\'-OW\'tivo; Ko Ijlt(t~ (17n- 1836) ItE :To).. ., b_'T.l.oi~ Y.n\ ;mOHKOl ~ r ArhtJnj~. Origin~ d~,
 • AXIA,\ EA r. AAZAI'OY

  l'.(!L 0\ :fuQ(tnlQilOn; W1) :f(Xl00V ful(l(Xln'1Q1IH; K(l( UVi"qltT(u., Ml)Tt;~". 'q tOOl! :ffLonl'lt Ow.Jllollil(h[l(f n l1)J.l[\lxOl1llU IW\, lJ)..,i XU:)\" &oou),,!u; MuxfOOvltl; ' ll ;rflQou ),~lL h )"WOl; 'fO~Y':'OlltVO~! Mnu IlU"lIOZl)()V11 "at t"rlOTaf1h11 01l)").oYI,, il tg1J\"a ;wi IU')"ITII rou fflLY(XHj"W'.oil 11).Il'.o[l St:O()(l)"i(t;. UIolQ ~)lOTfl!l nil\' llfQIO"l.WV rh'(>-(1U411u; "ui Uezulw\' (j>f(KUV (BI"/.t"OT h~)u). 6 "uOll'(lllil; TO\) 200 J la \"\;:rWIIIIIWU i\1!til\' Uruno l'Iclly fzn TDtjUI\JIn;..;i) )Jui roO ' ''Qt:60. M. Hatmp:>ul"" Ph",i,'" colonie rom.i"" en Thesp'()lie ct Ie. de't i n~,," de I. I.lin;!o

 • XO
 • AXIA,\EA r. AAZAI'OY

  IlOOlfun () ;T(l6f~ Ti); 'EM1"'lXil~ 'Av0QIJJ-1:01..0YLxi\; -Enll(*ln,; XOtl'.UOll)"ltl); TOO 11 (l\'~l'fl(ln1ll (on 'AOIlV'U" 9I:6&,~){)~ K. !H 1(1l0~:

  ~' rIf't; 6Tf-'OOI"""'" 31~/20C1!l w i ;U""1;i(lt"-I"VO 1514('!on

  65. B~. MeHlll'; -II. Md .. "';101.'~ m Z,)ft~'" ron IJ

 • ]L"lQO; Mn(l},.lOI\llH!; trrUYIO]Hf ;~~ 2001. 280 0", . 2 ~ 9, B~. ~ui > U.".Qf(lOmT(a. 1.4. 1994. 56. ""; OI>l()\'Oj"~O;; 1:,,,1
 • AXIA,\EA r. AAZAI'OY

  'Ev lo.(( Ol'VIOWC,lf OlOV; UV(ly\'ti)(llf~ XOL 'Yw. wll; o'u'l() (Kahl-M;r"At o((iml) vU lOU; (tV