ΕΠΑΛ ΦΥΣΙΚΗ λυσεις ασκησεων

 • Published on
  26-Oct-2015

 • View
  62

 • Download
  8

DESCRIPTION

Α λυκειου

Transcript

 • ***

 • ,

  .

  ^. , |i.j ' 4. , -

  . , , -

  . .

  . , , , 3

  . , , 2 . .

  (), -

  . , , . . , . , . . , 1 . , . , .

  , , .

  ' ' ..

  ATELIER: ART CHOICE / / : Atelier: : : : ' . :

  UAKTIKHN 1

  * iMasrtNitovATUim Ell

  ' .

 • . Msc , 5 . , . , . , , - . , , 1 . , , -. , , . . , , . , , I - . , . , .

  . , -

  .

  . .

  Y i i o m w . lUlAElAL ) FITCKEYMATQ*

  I1AJ \ U I ' l M l

  ^

  , , -.

  . ... . - .

 • '

  : , , , -, , , -) ' , 2010, : I. , I. , . , . , . - . .

  : , - ' , , 2010, : . , . , . , . , . , . , . , . . .

 • 1.1

  1. , :

  s - 1 2 0 / - ?n / = - = m / s v=30m/s . t 4

  :

  u(m/s)>.

  ..

  s(m)> >:;..

  2. t, :

  s + ^ . s + e . 1.980 + 20 . = t = t = s t = 200s t 10

  3. . : S=E j+E2 S = 1 0 1 0 m + 2 0 - 2 0 m S=500m.

  , - s , - 5 0 , -. = - = = 12,5m t 4

 • .

  4. . I 4 -

  2

  t=0

  - t

  t=0

  (): ( = = >| t ( 1 )

  (): 2 = s -

  s - = 2 (2)

  (1) (2) :

  X+Syl('=V lt + V2t s = ^ ^ 2 ) t t = 1.000 -s t =

  ] + 2 10 + 15 ] x :

  =! t x = 1 0 - 4 0 m x = 4 0 0 m . . :

  s(m).

  40s

  Min/s),

  -15

  10 20 30 40

 • 5. . t, : S., = t SM = t . : Sn - 8 = ( -) d = ( -)1

  d 500 t = = s t = 50s - 3 0 - 2 0

  . : S n =wnt = 30-50m 8 = 1.500m.

  6. x = 1 0 t = , - = 10m/s .

  :

  i'

 • s, :

  1 2 - at, 2

  s = s 2 s i = a t 2 at , 2 = 2 2 2 m - 2 l 2 m s = 3m. 2 2 2

  9. A. To -

  3 0 + 1 0 . : s = 20m s = 400m.

  , . - . - s 400 , . - 40 , . : = = - ^ - m / s = m / s .

  10. = 8+2 = 0 + , u0 = 8 m / s a = 2m/s 2 . :

  1 2 S = S4 - s2 = 0 4 + - a t 4 V 2 1 at,

  s = 0 ( 4 - t 2 ) + ^ - a ( t 4 2 - t 2 2 ) s = 8(4 - 2) + ^ 2(16 - 4) |m

  s = 28m

  11. ( in/s)Ai

  50 I

  30

  () /

  j i -/ ;

  '

 • () 10s - . : s 2 = 10-30m s 2 = 300m. () () t = 10s s = 300m - 2 5 0 m s = 50m.

  . t ' . , -

  : 50 = 30t 10t - 50 = 6t t = 12,5s.

  12. . :

  = + a t 30 = +10 ()

  1 9 1 = u A t + at 200 = 10 + 100 ()

  () () . () : = 3 0 - 1 0 () () :

  200 = (30 - 10) 10 + 50 = 2 m / s 2 . - () :

  = (30 - 10-2)m/s u A = 1 0 m / s .

  13. 0 ,7s 0 , s , =\)0t, = 20 .0 ,7m s , = 14m.

  s = ( 5 0 - 1 4 ) m s = 36m.

  :

  02 2 0 2 smax = = ^ 7 : m Smax = 20m. 2 2 - 10

  s m a x < s .

  14. {( + s)m. = 2 m / s 2 ,

  1 , 1 , u0 = 20m/s. : (, + s) = 0 t + t 70 + 55 = 20t + 2t .

 • t , = -25s t 2 = 5s .

  15. . -.

  : x! = x 2 1 0 t = 4 t 2 4t = 1 0 t =2,5s. .

  ^ / s , 0 = 0 a = 8m/s 2 . :

  ( ) >

  n(ni/s)A

  20

  10

  l>2=/ (t) x

  , r*

  /

  /

  l= '(f)

  2.=; -> L(S)

  "= ' ( 0

  t(s)

  16. . l i s

  3 3 . 9 + 5 9 + 2 2 3 m So) = 81m.

  :

  - S ; m / s = 7,36m / s. t 11

  . 3s

  9 - 0 , = At

  j , 2 m / s~ , = 3m / s , 3s -

  3 2 . , 2 2 - ^ m ' s 2 im / s .

  17. . :

  = 0 - a t -y- = 0 - a t 5 = 10 - 2t t = 2,5s

 • 1 2 s = v0 t - a t s =

  1 1 0 - 2 , 5 - - 2 - 2 , 5 -

  2 , m s = 18,75m.

  >

  . u = D 0 - a t = 0 -

  s t = 5s. n . .

  1 0 : 0 = 0 - a t t = = 2

  () :

  - V . 102 . smax 2 2 2 m S m a" ~ 25m.

  18. . ts, (t - 4)s . :

  1 ] 2 s = t = a 2 ( t - 4) .

  s a 8, :

  t2 = ~ 2 ( ~ l6t2 = 2,5^t2 + 16 - 8 t j -

  t = 20s

  4 * s 4s.

  1,8

  1 9 s = = s a = 1,6 20 m s = 320m.

  . " , m / s )

  - : ua = a , t = l , 6 -20m/s = 3 2 m / s = 2 (t - 4) = 2,5 (20 - 4 ) m / s = 4 0 m / s .

  -

  s : = -t

  320

  20 m / s = 16m / s.

  . = f ( t ) s = f( t ) :

 • 19. . : 0 < t < 5s 0 =10 /5 . : 5s < t < 15s = 2 0 m / s . : 15s < t < 2 0 s -

  2 . , = = 4m / s .

  - - 2 2 - - 4m / s .

  . 0 < t < 5s :

  , - 2 0 - 1 0 , 2 -, , 2 = = = m / s = 2m / s z . At tx t A 5 - 0

  . To - .

  10 + 20 5 + 10 20 + - 20 5 + - 5 20 |m = (75 + 200 + 50 + 50)m = 375m 1, 2 2 2

  : = (75 + 200 + 50 - 5 0 ) m = 25 . -.

  . . . , , - s 375 , -. : = = m / s = 15m / s.

 • 1.2.

  1. :

  F = F j + F 2 = (80 + 60) F = 1 4 0 N .

  : F = F 1 - F 2 = (80 - 60) F = 20.

  2. F :

  F = (20 + 10) -5 F = 25 F = 20 - (10+5) F = 5 F = (20+ 10+5) F = 35

  3. . 2 F = F[ + F2 . F = 4F 2 + F2 F 2 = 2 * F j = 4 F 2 F , = 8 N . - .

  . - - ^ F = F , - F 2 . f F = 3 F 2 - F 2 F2 = 5N F ! = 3F2 F, = 15N 6.

  4. . Hooke : F = KAx. = 20cm F = 80N :

  80 80 = -20cm = = 4 . 20 cm cm

 • , = - :

  (cm) 5 8 10 15 20

  () 20 32 40 60 80

  . :

  so

  10 15 20 Ax(cm)

  .

  20 : - 4 / cm,

  .

  5. , = 0, = , Z F = 0. F 3 - F 2 , :

  F , - F 2 - F 3 = 0 F 3 = F 1 - F 2 = ( 2 2 - 7 ) N F 3 = 1 5 N .

  6. , F, F . : F - B = 0 F = B F = 200 .

  7. S F ZF = 20 ' , - . , .

 • 8. - : At

  = m / s 2 = 2,5m / s 2 . 2

  : F = m a = 1 0 - 2 , 5 N F = 25N.

  9. = 4t = - -

  2 > ' ' = 4 m / s . : I F = m a = 1 .4 Z F = 4 .

  10. :

  1 4 - 1 0 , ? ^ . 2 = = m / s = 2m / s . At 2

  : F = m a = 10-2N F = 20N.

  11. . :

  | 4 2 2 , = - - m / s , = 4m / s m, 1

  F^ 15 2 2 2 = - m / s 2 = 5m / s . m2 3

  . 18m t S j S 2 : S 2 - S, = (18 -10 )m S 2 - S 1 = 8m. :

  2 t2 - a] t2 = 8 5 t2 - 4 t 2 = 8 2 2 1 2 2 2,5 t2 - 2 t2 = 8 t2 = 1 6 t = 4s.

  12 . .

  . 2 0 , 2 - , , 2 . . , = = m / s a , = l m / s t . , m 20

  0 S,. - :

  1 2 1 2 s i = 2 ^ s i = ( )

  0 = a , t , 0 = t, ()

 • 5 2 = = m / s 2 2 = 0,25m / s2

  m 20 -

  t, t 2 = = 1L () 2 2

  2 2 0 t. s2 = = () 22 22

  1 2 t 2 s, + s 2 = soX t j + - i - = soX 2 2 cx 2

  t j 2 + 2 t , 2 = 4 0 t, = 4s.

  F 2

  1 2 1 2 s, = t, = 4 s s, = 8m. 2 1 2 1

  . :

  t. ( 4 ^ = t[ + t2 = t, + = 4 + 77 Is = 2 5 2 V 0,25)

  13. . :

  1 2 2s 48 , 2 s = a t - = m / s a = 3 m / s . 2 t 16

  . I F = m ZF = F 1 + F 2 - F 3 : F , + F 2 - F 3 = m a 6 + 2 - F 3 = l - 3 F 3 = 5N.

  14. Z F = F j - F 2 = 4 0 - 2 0 = 20.

  = m m =

  :

  ; , . , ' 40 2 ' n / 2 = m = = - m / s = 0,6m / s . m 20 ' 3

  , , .

 • 15. :

  , 1 2 - 2 2h . [2h h = g t t = t : 2 8

  t = 2s.

  16. t, :

  2 , _ [2h h ^ 8^ 1 ~ J ~ t = 6s.

  t ' : t' = t - A t t ' = (6 - l ) s = 5s.

  h ' = - g t ' 2 = - 1 0 52 m h ' = 125m. 2 2

  Ah : Ah = h - h ' = (180 - 125)m Ah = 55m.

  17. . :

  F 2 4 , 2 2 F = m a = = m / s = 5m / s . m 4.000

  : 2

  S = - - 0 2 = 2 s 0 = ^ 2 a s

  0 = 2 0 m / s . . :

  0 20 , 0 = = s t0) = 4s. a 5

  . :

  *-

  KM

 • 18. . t.

  1 2 : h = g t t

  t = 3s. - , t ' = t - A t t ' = ( 3 - l ) s t ' = 2s. :

  , h - g '2 / 1 ,2 2 V + - g i 0 = -

  = 4 5 - 5 - 2 m / s 0 = 12,5m / s.

  . :

  30 -am.

  )( m/s)

  I : SAP

  S ) T

  . y ?

  < ' . - ; . ; .. - 5 5

  W Wrfr

  s(m/s)T

 • 1.3

  1. . ^ :

  F2 = F , 2 + F 2 2 = 2 F j 2 Fj =

  F, = F2 = /50 F, = F, = 5/2

  2. F F , :

  f = VF,2+F22

  F = /4 . - F3 F.

  F3 = F = ^4) .

  3. F F j , F2 :

  F = ^Fj2 -t- F,2

  F = . - :

  F 1 0 , 2 - , , 2 = = m / s = I Om / s m 1

  - F - F 2

  : p

  = 6 . 3 - 4

 • 4. . :

  2h g 2 = = t2

  I

  2 - 7 2 2 2 gx = m / s g x = 1,6m / s . 3

  . ) , 3s. 6) : = x = 1 2 - 3 m x = 3 6 m .

  5. . y :

  1 = t

  , =

  ()

  (6)

  . () : uy = g t

  1 2 2 8 '

  2y 2 500 g " g =

  g t ' ()

  ()

  m / s 2 g = 10m / s 2 .

  . (0) , . , , x = 0 1 = 1 5 0 1 0 m = 1 .500m.

  . = 2 = , . -

  : B j - = m , (1) T - B 2 = m 2 a (2). . (1) (2) : , - + - 2 = m[ + m 2 , - 2 = (m, +m 2 )

  30 - 10 m

  , " 1

  m,g a - I"2g a =

  m

  7' m, + m 2 4 s . , .. (1) : = B j - m , = (3-10 - 35) = 1 5 .

 • ..

  7. . . By, : EF = m = m (1).

  . (1) :

  m g = m = g =

  8. . mg . Mg, F .

  . - : F - Mg - mg = ( + m) F = [(1.920 + 80)-2+ 1.920 10 + 80 10] F = 24 .000.

  . : - mg = m a = m a + mg = (80-2 + 80- 10) = 960.

  9. .

  : s = a t 2 = a t. 2

  t :

  1 s = -2 2

  ->2

  s 2

  =

  = 10

  2 10 m / s = 5m / s .

  . : = m = 55 = 25. > : = F - = F - = (30 - 25) = 5.

  . :

  = = ^ = mg 5 10

  = 0,1.

 • 26

  10. . F , . - :

  2

  2s

  = 30-2 0,2

  m / s = 2.250m / s"

  : F = m = 60-2.25GN F = 135.000N.

  11 . = 0, XF = 0 F - T = 0 T = F = 1 2 0 .

  120 = -

  250 = 0 ,48.

  . ' = = 0 . 4 8 6 0 ' = 76 ,8. F' : F = ' F = 76 ,8N

  12. . - .

  . - : B t - ' =rn, (1) ' - = m 2 (2)

  . - (1) (2) ! - = ( m , + m 2 ) = ' = 2 : m , g - ^ = ( m , + m 2 )

  8 10 - 0,25 -12 10 = 12 + :

  m / s

  = 2 5 m / s .

  13. . .

  . : = = By = ^, ; = ^

  = 6

  10 2 ,5. 2

 • . :

  1 1 0 2,5 ZF = m a - = m ^ - = = m / s2

  a = 2 ,5m/s 2 . :

  1 2 1 s = a t = 2,5 m s = 1 ,25m. 2 2 '

  14. .

  2 = 35m/s . : = ,

  R

  , 0,8 R = = m R = 0 , 4m. 2 2

  352 = 7 T T m / s 2 = 3 . 0 6 2 , 5 m / s 2 . ,

  2 15. = R, =

  : = R = - 6.380 103m / s 24 3.600

  u = 4 6 3 m / s . : = 2 4632

  = 0 , 0 3 4 m / s 2 .

  16. :

  = ^ = 2 - 2 3,14 8,5 ^ m / s = 368-10 3 m/s . 2 2

  :

  2 .,2 (368 103)

  = = m / s 2 = 19,6 10 m / s . R 13,8 103

  R 6.380 10 3

  17. :

  780 f = Hz f = 13Hz.

  60

 • : = R = 2 n f R

  = 2 = 2 3,14 13 9 ^ . m / s 2 2

  2 2 O = 2 6 , 9 m / s = = m / s2 = 2 . 1 9 3 m / s 2 .

  R 0,33

  18. , , 25% .

  : Fx ( m a x ) = 0 , 2 5 ( 3) = 0 ,25mg. 2 2

  Fx ( m a x ) = 0 ,25mg = ^ _

  1 = V0.25 gR 13 = 13m/s .

  19. : = 12h= 12-3.600s TQ = 43.200S = l h = 1-3.600 T A = 3 .600s.

  _ 2 t. = _ ^ 1 (1)

  1

  2 . ~ 1 ~ 1 (2). - =

  3 / \ /^\ ' 2 2 . ( I ) (2) 1 1 =

  /

  2t l

  V J

  3

  1 . ( 2t

  \

  3 1 3.600 43.200 / J_ t = 10 ,9min .

  3

  20. t

  d 2 , : t = = s t = 0,005s. - 400

  t . 4

  rad : = = = rad / s = 5 0 rad / s .

  * t 0,005s 0,02

 • 21. . : 7

  = a)(R + h) = (R + h)

  -2 3,14

  (6.400 3 + 6.400 1 0 3 ) m / s u = 5 . 5 8 1 m / s . 4 3.600

  . :

  2 2 3,14 = rad / s = 4,36-10" 4 rad/s . 4 3.600

  22 . . : Fx + Fy = B = m g - 60

  { \ = / 3 10 1 0 - 4 0

  2 = ( - 20/3) = 65,36.

  mi m

  mwm """ ~r ; w S W % S

  . 5s u = a t , .

  Fx = m a = Fx 60 4 0 -

  10 m / s2 a = 2 m / s 2 .

  m m u = a t = 2 -5m/s = 1 0 / 5 . .

  :

  c c c 1 , 2 1 . 2 -S = S5 - S4 = - a t 5 - a t 4

  s = ( 5 2 - U 2 ) = j 2 (52 - 42 jm S = 9m.

 • 23. . > F = F = F = = 0,2 1.000 F = 200.

  . :

  F ' - T ( F ' - T ) g ( 5 0 0 - 2 0 0 ) 1 0 , , = = m / s = 3m / s .

  m 1.000 .

  1 2 [ . : s = a t t = J

  2 t = 4s. :

  = = 34/8 = 1 2 / 5 .

  24. . y : / 3 - 30 = 0 Fx = m g 30 = 1 10 Fx = 5/3 .

  30

  . :

  30 = - m -Q a = g 3 0 = 5 m / s 2 . m

  . 0 = 0,

  1 2 . h 1 2 - 2h : S = at = at t = 2 30 2 \ 30

  t = 2s. = = 52/8 = 10m/s .

  .

  a ' = g 4 5 S ' = -. -45

  , 2h t = r V g 4 5

 • 2h = ^/2gh . - = ' t ' = g 45

  \ g 45

  h , - = 10m/s .

  25. . : F - T = m , a (1)

  T = m 2 a (2) (1) (2) :

  F = (m, + m 2 ) o = 5 l 5 L < 1 = l L 5 2 . |

  F = 20 + 500 ^ . F = g 7 _ 5 R

  . F (2) :

  -, g , = m2 = - = - - = 62 ,5.

  7 F | < ,

 • 2.1

  1. - :

  W = = 4 W = 4-30-50J W = 6000J

  2. . : U = m g h = 1010-20J U = 2.000J.

  . : U = m g x

  :

  I (J)

  20(1(1

  x(m)

  3. :

  2 - WT = 0 ~ = x

  1 2

  mu; 0 1000 152

  - = m = 15m 7500

  4. . :

  1 2 1 2 0 + WB = mu mgh = mu

  u = 20m/s

  h - .

 • 5. ,

  F = F = m g () :

  s h = - = ()

  P = F u () () :

  = mg = 2000 10 W = 10.000W t 120

  6. :

  0 + WB - WT = j ran2 mgh - () = - j 2

  ^()30 - () = 2

  2g(A)30 - 2g(A) = 2 : u = 6 m / s .

  7. . T = F : W T = W F = F x = 40-5J W T = 200J .

  . - :

  WT , t = : t

  WT W x 2 0 0 4 , , L = 1 = - J / s W T = 160J/s

  8. - Q :

  m g h ! + 0 = mgh 2 + 0 + Q Q = mg (h [ - h 2) = 2 10 (20 - 18)J Q = 40J

  :

  Q 40 100 = 100 = 10% nigh, 400

 • 9. F , . : F = = ^ = 0,5 100-

  F = 5 0 0 F.

  : = W F = F x = 5 0 0 10J = 5.000J.

  10. . . : W B = Bh = mgh = 80 10-300 0,2J W B = 48000J .

  . :

  W = 4 0 < * > , i s * . 8 0 J / s t 1 0 - 6 0 t

  11. . : W F = F-x = 4-10J W F = 40J .

  x ( m )

  . F-x.

  W F = j 10 10J W F = 50J

  12. . F Fx .

  : WF = WFx = F 60 x = 50 10J W F = 250J

  . :

  1 0 + Wp = = F 2 = 5 m / s .

  2 - 2 W f . . - - - ' : m

 • 2 13. . hm a x =

  2g 0 : 0 = V2ghmax V0V800m / S :

  1 2 ^ 1 2 ' ^ 2 - m 0 + 0 = - - 0 + mgx - 0 = mgx 2 2 2 4

  - 8 0 0 x = m = 20m

  1 10 . ' ,

  = i 0 = ^ Vs00m / s.

  :

  1 2 1 2 0 + 0 = + mgx'

  , 2 - 2 8 0 0 - 2 0 0 , , = = m = 30m 29 20

  14. . -:

  1 2 p 1 2 - mn - F = 2 0 2

  = mug - 2F ,

  v=8m/s . m

  . :

  . muo 4 2 1 2 0 F = 0 x = = m x=20m 2 0 F 10

  15. :

  1 ? 0 + WF = mv ()

 • F :

  F(N)A 8

  x

 • , : = gt. :

  AU 2 , AU = mg gt = mg t = lOOt At At

  1 .2

  ( a )

  = gt

  : t = t = 2 s.

  ( ) :

  w

  200

  18. :

  0 + WF = 2 () 2

  F . :

  WF = 10J WF = 30J.

  () :

  = J 2 * = V30m / s m

  19. . :

  1 2 1 2 - WT = 0 ^ = 0

  = ] 2 ^ = y[60m / s .

 • . . - W T . : W a j n m = U A + W T .

  1 2 , 1 , U A = - m u r WT = . 2 2

  : W = 2 - i m = 2 - 2 60J 2 2

  W "rt 120J

  20. . :

  ^32 3 2 1 7 1 7 = = 65 7 2 : 3600

  J

  = 2,57 10 l o J . ' 50% , :

  = 2 2 1 0 3 = 22-745 ,7-10 3 W = 16405 103W. - . :

  = t = 2,57 10

  16405 10 s

  t = 1,57-10 s t = 2 6 m i n

  21. . F , FK = 0. : = (10 + 5 ) 0 , 8 = 2 0 , x = 3m.

  . - 3m :

  0 + WFo>M) - w T = J m " 2 ()

  : = = ( ^ - ) = 0 , 2 5 [ 2 0 - (10 + 5 ) 0 , 8 ] = 3 -

 • Fouv0 = (lO + 5x)O,6 FODV0 = 6 + 3X. Fouv0.

  ()

  WT= f3-3= 4,5J

  Fni)vO(N) 18 IS

  W F < n ,ve= J i Y A 3 = 31,5J

  x(m) *(m)

  () :

  2Wf - 2WT . r~ t2 1 2 5 - = 3v3m / s m

  22. A. To :

  F(NU

  20 30 *(m)

  1 WF = - 30 30J WF = 450J

  B. To , : I F = 0 mg = 30 - x x = 20m. - :

  1 2 0 + WF - mgx =

  3 0 + 1 0 20 - 10 20 = - 12 = 20m / s 2 2

 • . . 0 + W F - mgx ( i = 0

  w - 3 0 - 3 0 W F . 2 mg 1 1 0

  m x = 45m

  . To . :

  0 + mgx(1 = ^ '2 ' = ^2gx f l

  ' = 30m / s .

 • 2*2

  1. Q = AU + W : AU = Q - W = (80 - 30)J AU = 50J.

  2. Q = + W : Q = (30 + 50)J Q = 80J.

  3. Q = + W = 0. : Q = 0 + W Q = 50J.

  4. Q = + W :

  W = Q - AU = (400 - 250)J W = 1 5 0 J .

  W 150 W = F = = m = 0,1 m. F 1.500

  5. , , .

  : = mgh = 0,8 10-3J = 24J.

  6. 350kcal . , .

  . 3 5 0 gr. 2kg, 2.000gr

  -7,-)

  2.000 , . 2.000 -9,5 = 54,28 . 350 350 9,5

  7. .

  108 103 , , . = m / s = 30m / s, : 3.600 * ^

  = m 2 = 1.000 302 J K = 4,5-105J. 2 2

 • . , , F . = W F = F x = 450 1.000J E = 4 , 5 1 0 S J .

  . 3-107J 30%, 0 ,910 7 J . F, .

  - TJ C ' ' ' ^> 10 , 4 = F = = m =2-10 4m. c 450

 • 3.1

  1. q = C V => q = 48(HiC

  q = e => = - => = 3 15 e

  I = -3- => I = 24mA . At

  2. I = i = > I = - = > I = e- v = I = 9,28 1(4. t

  3. ud ' ' ( ).

  s At - s h = ud , V = s h = s ud .

  : n = - => x = n V => = s u. At V

  : I = -3 => I = => I = At At

  I

  n s ud At e

  At mm => u d = 1.25 10" => u d = 12,5

  n s e s s

  4. R, = I

  R,= v 2L

  R, ( ( = 2 R, = 2 - R 2 = > q = 2 -Rn s, s,

  s- = 2 s, => St = 0,4 mm".

  5. .

  6. R = -

  m = d V = > m = d - s - = > s =

  (1). (2) => R = g d e d-e

  R = 52,5 .

  (1)

  (2)

 • 7. , :

  = => s-e = s'-e' => s' =

  :

  R = e

  R'=Q -s'

  R; = ' s

  R s' (

  (1)

  = f ) => ' = c A [ ^ - => c = 4m . R W / V R

  8 = Q0(l + ) => 2 Q0 = Qn(l + ) => 2 = 1 + => = 1

  => = - = = 256,4C.

  , . , .

  9. , = V

  Ri

  = R,

  I, _ R 2 _ I , _R(1 + 2) I,

  2 R, 2 R u ( l + a 0 1 ) I,

  1 + , => = grad 1 + , 2480

  10. R . = R. + R, => R , = 20 1 2

  I = => I = 5 ,,

  V, = I R, => V, = 25V V, = I R, => V = 75V.

  11. 1 + J _ = , R ( A = R l R 2 => R, = 20

  R.A R| R:

  I = => I = 6A R,v.

  R-l + R-2

 • I, = => . = 4 R,

  I, = => h = 2A. R,

  12. ) R p = R ' R 2 => R P = 2 R, + R,

  = ^12 + ^3 ^ R . =

  I, = ^ => I, = A

  I = => I = 10A

  VBr = I R3 => VBr = 40V => v3 = 40V VAB = I R p => VAB = 20V => V, = V, = 20V ( V a b = 60 - VBr => VAB = 20V)

  V, R, ' 3

  I , = ^ = > I, = I A R, " 3

  I, = I = 10A.

  ) R23 = R, + R, => R23 = 90

  R, R^ R(, = => R = 9 R, + R23

  I = => I = 10A r , a

  I, = => I, = 9A R .

  I2 = I3 = => I2 = I, = 1A R23

  V, = => v , = 90V VAr = I2 R , => = 40V => V, = 40V VrB = I3 R 3 => VrB = 50V => V3 = 50V.

  13. R p = R, R , / R , + R , = 2 R,,, = Rp + R, = 10 12.> 12 j R4, = R4 + R, = 10

  R.17^ ' R45 K , = = 5 R | 2 ! + R l 5

 • I = = 12

  3 = R ,

  = 6

  V r B = I 3 - R 3 => V r B = 48V = = !3 ' 12 =* = 1 2

  3 = 48V > , = = 12V

  I. = R ,

  =>, = 4

  , = = -V a R-

  > 4 = 5 = 6

  4 = I. R . => 4 = 42V => V = 42V 4 4 4 v a b = I4 R 5 => = 8 5 = 18 V.

  14. 1 , - i V =

  h

  4 4V 4

  =

  1| = I, + 3 => Ij = 2 V, = 2 R j => V, = 4V = + V 123 1 23 V = 45 123

  V.23 = 8V

  = 45 1 45 " Rt5

  1 = I. + 45

  => V45 = 8V

  45 = 0,5 => = 0,5

  => I = 2,5

  V . = V - I R => IR = V - V , => Rs = 123 123 ^ V - V K

  I R = 0,8. '

  15. = 10cm RgP = R* => R B r = 50 R B A r = R* ( + ) => R B r = 70

  V R r f

  J r i = 0,28A

  1 RAT RR

  - = 0,2A.

  16. a ) R p = R t + R., => R p = 3, R,4 = R3 + R4 => R34 = 15

  V R|i

  1,2 = I = 10A

 • V R

  => I u = 2

  = 12 ' R , = > V r A = 2 0 V = > - V A = 2 0 V

  - 34 R 3 = > = 10V => - (2)-(

  10V - = 1 0 - 2 0 = VAB = -10V.

  (1) (2)

  ) R- . R4 R s : R4< = -R, + R,

  R 3 4 5 = R 3 + R 4 5

  V I'l2 = I 12 = 10A

  (3)

  (4)

  V 30 30 1 345 RU5 ^ 1 345 R, + R45 ^ 1 345 5 + R45

  V r A = l ' i 2 - R i

  V = I R IB 345 3

  V r A = 20V => v r - v 4 = 20V

  V r 5 =* V r - VB = 5 + R1S 1 B 5 + R ,

  (6), (5) => V A - V F _ 150 5 + R4,

  - 2 0 0 150

  - 2 0 5 4- R45

  150 5 + R45

  : 20 50 = 20 R, R4 , = 2,5

  10 (3) : R5 = .

  17. ) :

  (5)

  (6)

  .

  1 1 - 1 + 1 + 1 , + + R,A R R R

  - => R, = R => R,v = 10 . Rv. R 3

 • ) :

  ^ R R _ R R + R 2

  RAB = RAR 4- R = R + R = ^ 2 2

  R , v . = R a r R

  3 R R 3R

  = = 3R = 18Q . Rab + R j^ R + r 5R

  18. BZ V,

  : I R, + R,

  1 =

  : V z = 0 - = => = => = " = 2 => - = => = - .

  - = I R, => -(10) = 1 10 => + 10 = 10 => = - = I R2 => -10 - = 1 10 => = -10 - 10 => ,- = -20V.

  19. , R, , .

  : I = => 1 = 1. R ,

  , R , R3 - R,. :

  R, R, R23 = R, + R,

  = 10

 • R a = R j + R2 , = 20

  I = = 0,5A r a

  Vj = I RJ = 5V V2 = V, = I R23 = 5V

  V, 12 = = 0,25 A R 2

  13 = = 0,25A . R3

  20. ) R .

  -,. _ R 3R : % = 4 4

  v ab . 60 240 , = -> = => , =

  RAB R R 4

  = => => \ 240 Rai B j R 3 R

  4

  : RAr = 2

  : V A r = I2 R A r => V A r = | => V A r - 40V.

  ) = 0

  Rvr = 4

  : R . r =

  ">40 R V . r = I? RA r => V A r = - => VA r = 20V => 1 2 ^

  => - = 20V => 0 - = 20V => = -20V.

  21. R j R4 , R | 4 = 10, R , R , , R2 , = 10 R | 4 R1? , R ) ? = 5. : V, = I, R 3 => V_, = 2 6 => V, = 12V V2 = I, R2 => v 2 = 2 4 => V, = 8V : V . = V, + V, => V . = 20V

  ^ 2 3 /.

  Yv : 1 = => I = 2. 4 R

 • 22. ' . V

  R, + R, = =

  : q = C V => q = 4000.

  : I = => I = 2

  : V = VA r = V,tI. = I R = 2 10 = 20V c lii 3

  23. : I = (1)

  (i) V 5V V AB-=- I 5 R =* V A B = 5 R => V A R = (2)

  ci, = c i vAB ^ qt = c, ~ (3)

  (1) V W I ' 3R => V f A = ? R 3R =* V r A = (4)

  q 2 = C 2 - V r A ^ 1 2 = C 2 C, = c 2 y => - -

  24. R . : R, = R + R => R, = 2R

  R R R R, = => R: = R + R 2

  : , = => , = R, 2R

  n V : 2V : , => I' -~ R2 ~ R

  : >

  25. ) : f = I2 R, , = I2 R2

  R, > R , > ,.

  ) : , = R,

  R, > R , < ,.

 • 26. R P = = 5 R, + R :

  Rm = R12 + R3 = 10 RPI ' RJ RP.,4 = 4 = 9

  R,23 + R4

  R x = R .234 + R 5 = 2 0

  I = v . = 9 A

  V. = I R, = 99V V , 2 3 4 = 1 * R . 2 3 4 = * 1 V

  I4 = = 0,9 A RJ

  I, = = 8 , 1 A R . 2 3

  V3 = 13 R3 = 40,5V 1

  V,

  V12 = I, R12 = 40,5V

  I, = - = 4.05A R,

  I2 = = 4,05 A R,

  Q i = I" R j t = 9.841,5J

  0 2 = I2 R2 t = 9.841,5J

  Q3 = I3 R 3 t = 19.683J

  Q4 - I4 ' R 4" t = 4.374J

  Q = I, R t = 53.46J.

  -77 80 V2 , AQ 27. t = m c => 100 R

  . YL t = d V c => 100 R

  221 t = 1 1 5 _ 20 10"3 1 80 => t = 1727,27s => t = 0.48h 100 10 10-" 10~3

  PHA = => PHa = 4,84KW

 • w = t => W = 2 32KWh 1 ^ ,^-

  , = 2,33KWh 25 = 58,1. KWh

  28. : , = V, I, => Ij = 6,81 : P., = V2 I, => 2 = 9,09 : 3 = V3 I, => 3 = 4,54

  : 4 = V4 4 => 4 = 2,21

  = . + 2 + 3 + 4 = * U = 2 2 > 7 1 A

  , 25. : = + P., + 4 => = 5KW. WHA = , ' 1 => WH A = 50KWh. = 50KWh 25./\ = 1.250.

  29. ) R , = R, + R2 = R o , = 60

  I = => = 2 R *

  : = I2 R, => = 160W

  R R ) R. , = - = 20 R \ = R. , + R-, => R - = 40 V) .3 R ] + R } - 13 2

  V I = => 1 = 3 R

  V13 = I ' R 1 3 => V13 = 60V

  V13 I, = => I, = 1,5 R ,

  ' = \] R, => ' = 90W A l l ' - 9 0 - 1 6 0

  (%) = 100% => (%) = 6 0 - % => (%) - -43,75%.

  30. R j R , , R12 = R j + R2 = 6. R r R, R.2 R 3

  R,2 + Ri RoX = R123 + R4 = 11.

  , R p 3 = 3. R123 R4

  v 3 V3 : P3 = -J- => V3 = 12V, I, = - 1 = 2A R3 R3

 • V P = 12V, 12 = = 12= 2 R, :

  : 4 = I p + I, => 4 = 4

  : = R, => = 128W. 4 4 4 4

  31. :

  D ^ D 10 in-8 100 3 O = => R = 1,8 10 => R = 180 s 10 10

  1 0 , => I2 R = , => 100 100

  10 100

  2 . 180 = 720 - 3 => I = 20

  , = V, I => V, = => V, = 36.000V I

  , , = , => Vo = => V2 = 32.400V . I

  32. = 2000W VK = 200V.

  V2 V2 : = - => R = - => R = 20 R '

  = VK => = PK/VK => = 10

  160V, :

  ^ , 1602

  R 20 V ^ = 160 R 20

  = => = => = 1280W

  , = V ^ i = 1 6 0 ^ I = 8 A .

  33. = 1000W VK = 100V.

  : = VK IR => = ^ => = 10

  : VK + IR = 220 => 100 + VR = 220 => VR = 120V

  : IR = 10A

  : IR = => R = => R = 12 . R IK

 • 34. : .. = 100W V,,,H. = 200V MB) .() 2

  : () = ('" = 0 , 5 R , = = 4 0 0 ^() RR(0)

  : () = 24V VK(A) = 12V

  : ( = ^() = 2 RA = ^() = 6 *() ^()

  : = R N + R. => R . = 4 0 6

  / .

  _ V 1 - - - => I = 0 . 4 9

  () > I, .

  35. ) :

  = ' => = ^ => = ! ' 5 V

  V2 V2 ,. = => R , = - => R = 4 0

  R j R, RT 4 0 40 R = => R , Y = - => R , _ = 2 0

  2 2 + 2 4 0 + 40 2

  R 2 = R I + 2 => 12 4 0 + 20 => R J 2 2 = 6 0

  I = => I = = I = 2 R122: 6 0

  2 = I R 2 i => 2 = 2 2 0 => 2 = 4 0

  4 0 = - => = => = . 1 40 1

  V2T < VK ( < ), .

  ) , V22 = 60V = 1,5. V 2 50 : I = - => I = - => I = 1,5. R 2 4 0 2

  : I , = 2 + => 3 = 3 .

  : V = V2Z + V3 => 120 = 60 + V, => V3 = 60V.

  V3 V, : I, = - => R 3 = => R 3 = 2 0 .

  R 3 I3

 • 36. I, - => % = I, (R. + r) (1) 1 R, + r V 1 W

  I, = D =* = I , ( R , + r) (2) R, + r -

  (1) (2) : % = 10V r = 1.

  % 37. V , = I, R, => V, = R ' R ! ( 1 )

  V , = 2 R , => V , = * - ( 2 ) -

  (1) (2) : % = 30V r = 2.

  % % 38. 1 = => 1 , => I = 2.

  R, R, + R, + r

  : V = V, = I R = 2 3 = 6V. C 2 2

  : q = C Vc => q = 4 6V => q = 24(1

  % % 39. ) I = => I - => I = 2A. ; R,v R, + R : + r

  ) v n = % - 1 r = V n = 10V.

  ) = % I => = 24W.

  ) = I2 r => Pr = 4W.

  ) = V I => p t = 20W. 7

  ) , = I2 R, => , = 8W.

  , = I2 R, => 2 = 12W.

  40. : % = 24V.

  : V n = % - I r => 20 = 24 - 2 r => r = 2.

  % % 41. I = - => I = => I = 2A.

  R0). R, + R2 + r

  : V r = 0

 • V A - V r = I - R , => V A - 0 = 2 - 1 7 => V a = 34V

  - = I R2 => - = 2 8 => VB = -16V.

  42. R, = => R, = 4 1 4 1

  R, = 3 R => R, = 12 4 RL R ; 4 1 2 R n = =$ R ] 9 = => R1? = 3

  12 R, + R, 12 4 + 1 2 12

  R . = R , + r => R = 4 1 2

  % I = => I = 1A

  r* V = % - => V = 3V

  I, = => I. = 0,75A R| 1

  h = ^ => l2 = 0'25

  43. ) , - . , :

  % % 1 = => I = => r = 2. R* r + R + r'

  ) = I~(R + + ') => = 24W.

  ) , : = * * \ => = 4 8 W

  : = () + => 48 = 24 + => = 24W.

  ) : = - - =>

  r R

  ! = ^ I-, - I , - I2 R 2 2 2 = 32W , :

  2 4 ( % ) = % => (%) = 100% => (%) = 75%.

  3 2

 • 44. ) , - . , : Vj = % - \ r => Ij = 4

  % I, = r => ' = 2. 1 +

  ) = 2 2 ( + ' ) = > = 1 2 W .

  ) , : V, = % - 1 2 r => I, = 2

  = ^ 2 = > = 2 4 W

  : = + => 24 = 12 + => = 12W.

  ) :

  (%) = 1 0 0 % => (%) = f - 1 0 0 % => (%) = 50%. ^4

  45. I , I, I, , . Kirchhoff : , + 2 = 3 (!)

  - Ii , - 1 , R, - 1 3 R 3 = 0 (2) VA | = I jR, + I, R, =>

  V = 4 5V A r t,-> .

  46. I,, , I, . Kirchhoff :

  I, , 2 = , 3 = 2 VAB = 12V.

  47. .

 • , - . , - . - 7 1129 15/21 1946 ( 1946, 108, ).

  , (copyright), , .

  2011 - : 128.000 . 68 13-7-11

  : : . & E E

Recommended

View more >