נגע נפוץ במזרח - מאמר באסופת תיאוריה קווירית

 • Published on
  30-Oct-2015

 • View
  448

 • Download
  1

DESCRIPTION

Gay's among the 'mizrahim'

Transcript

 • תיאורים של משכב זכר בתקופת המנדט": נגע נפוץ במזרח" עפרי אילני ת על ידי בחינ, במאמר זה אנסה לשפוך אור על מקורותיהן של תפישות בנושא הומוסקסואליות בישראל על בסיס 1.תקופת המנדט הבריטישל העברית עיתונותהומוסקסואליות בלשכב זכר ולמ אופן ההתייחסות התיאור של: י להציג אספקט מרכזי בהתהוותו של השיח על ההומוסקסואליות בישראלברצונ, אלה מקורות והזיהוי בין הסטייה ההומוסקסואלית לבין סטייה מהפרויקט הציוני , משכב זכר כמידה רעה אוריינטלית .היהודי לאוםומה עיתון : זה מזהשני עיתונים בעלי אופי שונה ב מאמרים וכתבות שפורסמו, יעמדו ידיעותבמוקד המאמר עיתון "ו; בתקופה שיכול להיחשב לעיתון העברי הממסדי והמרכזי ביותר ,י"ביטאון ההסתדרות ומפא, דבר שיצא מדי שבוע בתל אביב , בעל נטייה רוויזיוניסטית") עיתון בולווארדים"או (מעין צהובון –" מיוחד כמו כן אתייחס 2.מתחום הפליליםוסיקר בנימה היסטרית אירועים סנסציוניים , 30-וה 30-בשנות ה . אנרים שונים ובמקורות נוספים'מזלתיאורים של הומוסקסואליות ושל משכב זכר בספרים בכמה מסוימת ביוגרפיות של הומואים ומקרים הנוגעים להומוסקסואליות בתקופת המנדט זכו להתייחסות בפלשתינה בתקופת המנדט נחקר ליותהיחס להומוסקסוא, עם זאת 3.מחקרים וחיבורים מהשנים האחרונות אנרים 'ופזורים בין מגוון רחב של ז, בעיקר כי המקורות הרלוונטיים לנושא אינם מרובים, במידה מועטה י היא ביסודה מסובכת יותר "א/בפלשתינה ההומוסקסואליותכתיבת ההיסטוריה של , ואכן. וסוגי מדיה : זאת משתי סיבות עיקריות. פלסטינים או נשים, גניםבור, מכתיבת ההיסטוריה של קבוצות כגון פועלים חלק ניכר מהנשים , היה קיים בספרות הרפואית והמשפטית" הומוסקסואל"אף על פי שהמושג , ראשית בין אם מכיוון שלא , והגברים שקיימו פרקטיקות הומוסקסואליות לא הגדירו עצמם כמשתייכים לקבוצה זו אחרים הגדירו עצמם מתוך הסתייגות ובושה ביחס . יהו עצמם עמוהכירו את המושג או מכיוון שלא ז צורות ההתארגנות והאינטראקציה ההומוסקסואליות היו מטבע הדברים חבויות , שנית. להשתייכות זו 1 .3030מאי , באוניברסיטת תל אביב" 30סקס אחר "מאמר מבוסס בעיקרו על הרצאה בכנס ה 2 משרד : ל אביבת(רבותי העיתונות , מרדכי נאור; 130-000, )1180( 0 קשר". העולם בצהוב: עתון מיוחד", גבריאל צפרוני: ראו" עיתון מיוחד"על .830-300' עמ, )0330, הביטחון 3 שהוצגה בכנס ,"3180ישראל לפני ,משטרי ידע של יחסי מין בין גברים :'מלים באו הרבה יותר מאוחר'"למשל הרצאתם של יובל יונאי ויובל הררי , מין", הילדסהיימר-עופר נור: על יסודות הומואירוטיים באידיאולוגיה של תנועת השומר הצעיר ראו .8330מאי , באוניברסיטת תל אביב" 8 סקס אחר" ירון : ית בעברית ראול היסטוריה של הכתיבה ההומואירוטע; 04-01' עמ, )0330( 11 זמנים". 1080-0080השומר הצעיר והפסיכואנליזה : ארוס ועבודה : ספרות העברית ראועל מיניות ומגדר ב; )0330, שופרא: תל אביב( 3310-3330, בספרות העברית החדשהסיפורת הומו אירוטית : דרך גבר, פלג קשריםבלדיון נרחב ).1330, הקיבוץ המאוחד: תל אביב( מגדר ומיניות בספרות העברית החדשה, לאומיות: הגוף הציוני ,מיכאל גלוזמן xeS-emaS :sdneirF yaG siH dna weJ eht okhsoM" ,heaN-neB noraY :ראו העותמאנית באימפריה יהודיות בקהילות הומוסקסואליים .801-97 .pp ,)5002( 9 yrotsiH nredoM ylraE fo lanruoJ ."yteicoS hsiweJ namottO ni snoitaleR lauxeS
 • מועדונים ואתרי מפגש של הומואים לא תועדו על , קבוצות. ולא הותירו אחריהן תיעוד של ממש, ורופפות כמעט כל התיאורים של , 30-של המאה ה 34-עד שנות ה 4.רון הציוניים והאחריםידי סוכני הידע והזיכ ברוב מוחלט של הטקסטים שיובאו 5.ומעוות הומוסקסואליות בעיתונות ובספרות העברית נשאו אופי שלילי האנשים שבהם עוסק התיאור מופיעים , ובמשכב זכר כתופעה" מעשה סדום"העוסקים באירועים של , להלן .כלל אינם מצוטטים ולפיכך, כפושעים או סוטים בטקסט מתוך ניסיון להבין כיצד נתפשו , צוג של יחסי מין בין גברים לפני הקמת המדינהבאופן הייכאן אתמקד יעסוק המאמר בהיסטוריה של , מבחינה זו. פרקטיקות הומוסקסואליות ואילו משמעויות יוחסו להן טקסטים אלה , אך על אף היותם מגמתיים ותועמלניים. הומואיםההומופוביה יותר מאשר בהיסטוריה של ה עולים מהם : ההוויה ההומוסקסואלית בתקופת המנדטהיבטים שונים של מספקים מידע לא מועט גם על וכן מתוארות , יחסים בין גברים מקבוצות שונות, מקומות מפגש של גברים שחיפשו קשר עם גברים אחרים כלפי אנשים בעלי מאורגנת החוק הבריטיות בנושא משכב זכר ומקרי ואלימות בהם פעולותיהן של רשויות . מיניות חריגה חייהם של . אנסה להחיות את חוויית החיים המושתקת והנשכחת של הומואים בתקופת המנדט, באופן זה יים נחשפים כתמונת תשליל של הטקסטים ההומופוביים והסטריאוטיפ –ערבים ובריטים , יהודים –אלה . שבהם הם מתוארים ההומוסקסואליות כשאלה חברתית וחוקית הופעתה שלאת מתארתב בישראל "הכתיבה על תולדות הלהט עליית המודעות לזכויות של , הביטויים של הליברליזציה שחלה בחברה הישראלית בתור אחדמזוהה ה במסגרת 6.ב ובאירופה"הלתפישות ולהשפעות תרבותיות שמקורן בארישראל היפתחותה של של הפרט ו -פרה"כמעין 3180-ב" העמותה לשמירת זכויות הפרט"מתוארת התקופה שקדמה לייסוד , נראטיב זה העומדת בסימן הכחשה והתעלמות מקיומם של לסביות והומואים ומשאלות הנוגעות לזהות " היסטוריה 7.מינית ל עיסוק לא מבוטל בהומוסקסואליות ומצביעה ע, התמונה המצטיירת מהמקורות שאביא להלן היא שונה יישוב קרב אוכלוסיית ההעובדה שב. לכל המאוחר, 30-פדגוגית ופלילית כבר בשנות ה, כשאלה חברתית אלא . היתה ידועה ונדונה בעשרות כתבות ופרסומיםן עם גברים היהודי ישנם גברים המקיימים יחסי מי 4 בין השאר מפגשי גברים בעלי אופי שצילם ,הוא הצלם התל אביבי החובב שמעון קורבמן הומוסקסואליתמהמתעדים החריגים של הוויה אחד יניקי אלא היה "קורבמן לא פעל בשירות הממסד המפא, מעניין לציין שבשונה מצלמים אחריםבהקשר זה . הומואירוטי בחוף הים בתל אביב ).0330, מוזיאון תל אביב: תל אביב( 8080-4080צלם תל אביבי אחר : קורבמן ,)אוצרת(בתיה כרמיאל : ראו. רוויזיוניסט בהשקפותיו 5 .שיוזכר בהמשך, מרדכי גאורגו לאנגריוצא דופן הוא המשורר 6 .088-088' עמ, )0330, אוניברסיטת חיפה: חיפה( שינוי ערכים באליטה הישראלית: פרידה משרוליק, עוז אלמוג: ראו למשל 7 הכתבה הראשונה על הקהילה " "העולם הזה"נדפסה בעיתון 0480-ב נכתב שב"י דרך שערכה לפני שנים אחדות אגודת הלהטכך למשל בלקט ציונ באחד החיבורים המחקריים הבולטים מהשנים האחרונות נטען שהמלה הומוסקסואל נשתגרה ו; li.gro.learsiyag.www: ראו". לסבית-ההומו .00' עמ, )0330, הקיבוץ המאוחר: תל אביב( העיתון והארון, עמית קמה: ראו. 30-בעברית רק אחרי אמצע המאה ה
 • היו שונים , פת המנדט עם פרקטיקות הומוסקסואליותוהתכנים והמשמעויות שזוהו בתקו, שמאפייני שיח זה החדשה אופיינה כאורח חיים שמקורו בהשפעה " גיית"בעוד הזהות ה. 31-וה 31-מאלה שהופיעו בשנות ה בעשורים הראשונים לציונות נתפש משכב זכר דווקא כצורה של נחשלות הקשורה לקיום בין , מערבית . ערבים במזרח בכך : המיני מילא פונקציה חשובה בשיח הלאומי האירופי )redistuO(החריג , מוסה' ורג'כפי שהראה ג תנועות , באופן כזה 8.הוא אישש בעצם קיומו את אמות המידה שלה, שתואר כמי שמאיים על החברה הלאומנות הגרמנית תיארה את : לאומיות שונות השתמשו במיניות החריגה כמסמן של הזר והאויב ואילו הציונות תיארה את משכב הזכר כהשפעה מזיקה של המזרח , נה יהודיתההומוסקסואליות כתכו . הערבי אותם דימויים נמחה זכרונם של, בשלושת העשורים האחרונים" הגאה"לסבית -עם כינונה של הזהות ההומו אלא שדימויים אלה המשיכו להדהד דרך ביטויים חברתיים ותרבותיים 9.מוקדמים של מבצעי משכב זכר ב "וחשיפתם עשויה לפיכך לשמש הסבר לקווים מסוימים בהתפתחותה של פוליטיקת הלהט, יםשונ . בישראל ייתכן שהסיבה לכך היא שהעילה .נעדרו מהמקורות שחקרתי כמעט לגמרי ללסביותת יויש לציין שהתייחסו , ורמטיוויתלהתעניינות בהומוסקסואליות בתקופה הנידונה היתה בעיקר זיהויה כאיום על הגבריות הנ יחסים מיניים ורומנטיים בין נשים אינם מהווים ערעור משמעותי כל כך . שנתפשה כאבן היסוד של החברה כתיבה זו צומחת ממסורת ספרותית ואינטלקטואלית של עיסוק , בנוסף. על נדבך זה של הסדר החברתי . של הגבר המזרחי" נשיות"בתכונותיו ה של הציונות כמהלך " האדם החדש"ות הציוני איפיינו את פרויקט מחקרים קודמים שעסקו בשיח המיני כך מתאר דניאל 01.ממצבו הנשי והפסיוויטרנספורמטיווי המבקש לגאול את גופו של היהודי הגלותי שמשעתק תפישות , את הזיהוי הציוני בין גלותיות להומוסקסואליות tcudnoC ciorehnUבויארין בספרו 8 440' עמ, 1330, ר"מרכז זלמן שז: ירושלים. לאומיות ומיניות באירופה המודרנית, מוסה' ל' ורג'ג 9 שפגש בגן העצמאות בתל אביב עם גברים 31-יוצא דופן יחיד הוא מאמרו המעניין של יהודה סופר המבוסס על ריאיונות שערך בתחילת שנות ה סופר מביא שם עדויות נדירות על הקשרים המיניים האינטנסיוויים בין יהודים ישראלים לבין פלסטינים מישראל ומהשטחים אחרי . ובגנים אחרים שמקיימים יחסי מין עם גברים ושרוב הישראלים , הוא אף טוען שהקטגוריות המיניות הרלוונטיות לרוב תושבי הארץ הן מזרחיות ולא מערביות. 1480 neM nainitselaP dna ilearsI :dnaL yloH eht morf seinomitseT“ ,refoS adeoheJ: ראו. אינם מחשיבים עצמם להומוסקסואלים ni selaM gnomA msitorE dna ytilauxeS ).sdE( .J ,refoS & .A ,ttimhcS :nI .”sretnuocnE lauxeS riehT tuoba klaT 021-501 .pp ,)2991 ,sserP kraP notgnirraH :notmahgniB( seiteicoS melsoM 01 :yelekreB( naM hsiweJ fo noitnevnI eht dna ytilauxesoreteH fo esiR ehT :tcudnoC ciorehnU ,nirayoB leinaD: ראו .672-372 ,)7991 ,sserP ainrofilaC fo ytisrevinU :noitaN eht gnitnorfnoC ,essoM egroeG ;)1991 ,egdeltuoR :nodnoL( ydoB s’weJ ehT ,namliG rednaS: וראו גם בעניין זה הגוף , גלוזמן; 00-00' עמ, דרך גבר, פלג; )3991 ,sserP ytisrevinU siednarB :dnalgnE weN( msilanoitaN nretseW dna hsiweJ .10-30 'עמ ,הציוני
 • הקטגוריה המרכזית אם נקבל את ההיפותזה על פיה 11.30-ותחילת המאה ה 80-אנטישמיות מסוף המאה ה יהודי חדש –) נשי(מגדרית בעשורים הראשונים לציונות היתה הדיכוטומיה יהודי ישן לעיסוק בבעייתיות צפויה התנהגות מינית הומוסקסואלית בקרב מתיישבים יהודים בארץ להתפרש כסימפטום , )גברי( . ושל כשלונות מקומיים בשיקומו של הגוף היהודי, ינים גלותייםלהתמדתם של תסמ יצירותיהם של וב, של הספרות העברית הקאנונית" קריאה קווירית"ייתכן שמבנה שיח זה אכן עולה מ הרבו לעסוק שכתבו בחלקם באירופה ו, טשרניחובסקי וביאליק, ברנר, בסקי'קלאסיקנים דוגמת ברדיצ אך כפי שמציין .אתגרי העולם המודרניופם של צעירים יהודים הניצבים בפני בטרנספורמציות בנפשם ובג רוב המחקרים הבוחנים את כינונה של הגבריות היהודית החדשה נוטים לדחוק לשוליים יסוד , רז יוסף תואר , כפי שאופיין על ידי אדוארד סעיד, בשיח הקולוניאלי 21.המרכיב הגזעי והאתני: מהותי בהבניה זו האוריינטלי באמצעות פרדיקטים ומטאפורות המכוננות שקילות בינו לבין אוכלוסיות שוליות בחברה האדם גם בטקסטים ציוניים נגזר דימויו של הגוף , באופן דומה 31.משוגעים ונשים, עבריינים: המערבית עצמה .יתסוטה ומעורער מבחינה מגדר, המזרחי מתפישות אוריינטליסטיות המציבות את המזרח כנחות בשיח בפועל כפי שהן מופיעות, הומוסקסואליותפרקטיקות ות להמפורש את ההתייחסויותאם נבחן , ואכן . שהשיח של שלילת הגלות ממלא בהן תפקיד משנינראה , פופולרי שהתעצב בפלשתינה עצמה-התקשורתי שמקורו כאיום: מופיעים לרוב בהקשר אחר "מעשה סדום"ו" משכב זכר"מושגים כמו , לעומת זאת אלה . כשגופו חשוף לפיתוייו המסוכנים של המרחב הזר, בנוכחותו של היהודי האירופי באוריינט הנחשל שוחט הצביעה זה מכבר על היות השיח הציוני בנוגע למזרחים שיח בעל קשרים ישירים עם הקולוניאליזם שהתהווה בתוך , ולוניאלייםכשיח בעל מאפיינים קהשיח הציוני על המיניות החריגה מצטייר 41.האירופי . והמאבק הלאומי נגד תושבי הארץ הערבים המפגש עם יהודים מזרחים, ההקשר של ההתיישבות במזרח מעשה סדום כמחלה אוריינטלית. 0 עוסקת בפרשת הוצאתו להורג של השוטר 1080באוגוסט 00-מ" עיתון מיוחד"הכותרת הראשית של כותרת המשנה ". ?מדוע המית שווארץ את מוסטפה: "צורת שאלההכותרת מנוסחת ב. מרדכי שווארץ 51".טוב לו המוות מלשאת את זכר החרפה על בשרו"מסבירה כי 11 .שם, בויארין 21 .00-10' עמ, )3030, הוצאת הקיבוץ המאוחד וסדרת מגדרים: תל אביב ושדרות( גבריות ואתניות בקולנוע הישראלי, מיניות:לדעת גבר, רז יוסף 31 .010-410' עמ, )3330, עם עובד: ביבתל א(עתליה זילבר : מאנגלית .אוריינטליזם, אדוארד סעיד 41 תל ( לקראת חשיבה רב תרבותית: זיכרונות אסורים: בתוך". ורבנותיה היהודיםמבטם של ק-הציונות מנקודת: מזרחים בישראל", אלה שוחט: ראו , תלאומיו: הערבים-היהודים, יהודה שנהב: ראו" המזרחים"אפיסטמולוגי בקטגוריה של -לדיון תיאורטי. 300-300). 0330בימת קדם לספרות : אביב .30-00, )0330, עם עובד: תל אביב( דת ואתניות 51 .1080.1.00, עיתון מיוחד
 • ל "שישה שבועות אחרי תלייתו של איש האצ, בשיא תקופת המרד הערבי הגדול הגיעה לשיאההפרשה שווארץ בכלא עכו על ידי כמה ימים לפני הפרסום הוצא להורג השוטר היהודי מרדכי. שלמה בן יוסף למוות כשנה ירה הורשע בכך ש, כוסלובקיה'צעיר חבר ההגנה שעלה מצ ,שווארץ .השלטונות הבריטיים שבו שמרו על מחנה הקיץ , מוסטפה חורי בזמן שזה ישן יחד איתו באוהלהערבי השוטר שותפובלפני כן . של הנציב העליון בעתלית ל כאחד "ושווארץ אף הוגדר על ידי האצ, ישוב והארגונים הציונייםגזר הדין גרר מחאות מצד ראשי הי אלא שהמקרה לא היה דומה לאירועים בני התקופה של עונשי מוות לאסירים ציונים חברי . מעולי הגרדום המניע שהביא את שווארץ לביצוע הרצח לא היה 61.מחתרות שביצעו פעולות נגד הבריטים או הערבים ובמקומות , ים טענו שהרצח בוצע לשם נקמה על רציחות של יהודים על ידי ערביםבמקומות מסוימ. ברור התמונה נעשתה מתעתעת עוד יותר בעקבות מכתב ". בלבול חושים"אחרים ששווארץ ביצע את הרצח מתוך מתנגד לטארור "ובו כתב כי הוא , מבית הסוהר בסמוך להוצאתו להורג" דבר"ששלח הנאשם למערכת שגיאה "וציין כי המקרה הוא , הוא הוסיף כי הוא מתנצל על שבגד בחינוך שלאורו גדל. "ולשפיכות דם 71".פרטית ברגע שטירוף הדעת תקף אותי על בסיס וידויו , זאת. להתעמק במניע לרצח לא חשש" עיתון מיוחד", הסתפק בפרסום המכתב" דבר"בעוד כתב 81.ורג בנוכחות רב וקצין משטרהשאותו מסר לטענת העיתון שעה לפני הוצאתו לה, של שווארץ בהתחשב בכך שהשוטר הצעיר –" להמאיס על שווארץ את חייו הצעירים"העיתון תוהה איזו סיבה יכלה למקרה אחר של הכותב נדרש , כדי להבהיר את העניין. ן עם ארוסתולהתחתו עמד לצאת בקרוב מהמשטרה אך נאמר , שמו של השוטר אינו מצוין בכתבה. ןהתאבדות שוטר יהודי צעיר שאירע שנים אחדות לפני כ לפיכך מסביר ". מעשה סדום"משום שהשוטר הערבי שהיה ממונה עליו אנס אותו ב"שהוא שם קץ לחייו :הכותב כפי הנראה לא יכול לשאת בנפשו את זכר החרפה והנבלה שנעשתה בו ואת אכזבתו המרה אחרי שמעשה " לכן בחר להטמין ... ת הארץ שנועדה להיות הבית הלאומי של עמוכזה יכול לקרות בו בעת ששירת במשטר ..."בעפר הקבר את בשרו שבתוקף התנאים השוררים כאן הופקר להתעללות טמאה 91 61 -חברו ההגנה היחיד שנתלה על ידי הבריטים –י התנערו מכל קשר עם שווארץ "אנשי מפא, עד לעלייתו לשלטון של בגין, כפי שמציין אודי לבל הזכרון י וגבולות"לח, ל"אצ: הדרך אל הפנתאון, אודי לבל. כנראה בשל הנסיבות הלא ברורות של מעשהו, ומנעו את הכנסתו לזיכרון הציבורי .810-010' עמ ,)1330, כרמל: ירושלים( הישראלי 71 ל טען שמטה ההגנה הכניס את הדברים לפיו של שווארץ בניגוד לרצונו כדי שהרצח יצטייר כפעולה טירוף של יחיד ולא "ארגון אצ. 1080.1.00, דבר רות : ראו. המעשה שהשוטר חורי התגרה בו ושיבח רצח יהודיםשווארץ טען אחרי , לפי עדויות של אסירים יהודים בכלא. יפר את מדיניות ההבלגה .810-010' עמ, )0180, משרד הביטחון: תל אביב( ארץ רבת שמש, שלמה שבא; 330' עמ, )1180, משרד הביטחון: תל אביב( להתחיל מבראשית, בקי 81 : לפי עדות זו שווארץ אמר רק. ונס או ניסיון אונס מצד חורייש לציין שבעדות שמסר הרב בדיעבד על שיחתו עם שווארץ לא מצוין שום אזכור של א .830' עמ, שם, בקי: ראו". חירף וגידף, קילל את היהודים, הוא הציק לי מאוד. הוא ערבי ואני יהודי. שנינו היינו באוהל אחד" 91 .שם, עיתון מיוחד
 • הוא מציין כי הסטטיסטיקה . ומרחיב בדבר תפוצתן של עבירות מעשה סדום בפלשתינהממשיך כתב העיתון העיתון מציין כי שווארץ חש ". ועב זה נפוצה בין הערביםהנטייה לפשע מת"של הפשעים בארץ מוכיחה כי ואף איים ", הוא התנגד בתוקף לאזכור מעשה סדום בנימוקי ההגנה. בושה עזה בשל הרקע למעשהו כתב העיתון מפנה אצבע מאשימה אל השלטונות ". בהתאבדות אם יוודע ברבים מה שקרה לו בתוך האוהל :יניות הנהוגות בקרב תושבי הארץודי התמים שווארץ לתועבות המשבאשמתם נחשף השוטר היה, הבריטים שבעקב השוויון שהוטל כאן על בני אירופה ובני המדבר נגזר עליו להיות לא רק עד , אבל משוטר יהודי" ואם אחרי התאבדות ההיא שכחו את . אי אפשר לדרוש את הקרבן הזה, אלא גם קרבן להתעללות כזו, ראיה שכפי , השוטר מרדכי שווארץ ללון בכל לילה באוהל אחד עם השוטר מוסטפה חורילקחה ושלחו את לא קשה לשער את התוצאות –במשך שנות שרותו " מעשה סדום"הנשמע כבר היו נגדו תלונות בעניין ". ההכרחיות הביאה את, נמנעו מהתעמקות במניעיה" דבר"שעיתונים ממסדיים כמו , פרשת הרצח המביכה והמסתורית . לניסוח בוטה של תפישת היסוד הציונית בדבר הזיקה בין מיניות לאתניות ולמאבק לאומי" עיתון מיוחד" הוא שהביא לפי , שנכפה על היהודים באשמת הבריטים, "בני המדבר"עם " בן אירופה"הקיום המעורב של .תיאור זה לתועבה ולהתעללות הטמאה בגופו הטהור של הצעיר היהודי לכל . כגון דיווחים שוטפים על מקרים של מעשה סדום, תבטאה גם במקרים ייחודיים פחותתפישה זו ה התפרסמו עשרות ידיעות על מקרים של , 30-אך בעיקר במחצית השנייה של שנות ה, אורך שנות המנדט מקרים אלה הובאו לרוב בידיעות פלילים ". דבר"ובעיקר ב, מעשה סדום בעיתונות העברית של התקופה .והתייחסו לתיקים שנידונו בבתי המשפט, "מעשה סדום"ות תחת הכותרת קצר בהסכמה או שלא , אסר על יחסי מין שלא כדרך הטבע" עבירות נגד המוסר"החוק הבריטי בדבר הידיעות שהתפרסמו בעיתונים נמנעו מלהתייחס לשאלה האם המקרים הנידונים , בהתאם לכך 02.בהסכמה הצעיר צבעוני "כי 1080פברואר 81-ב" דבר"כך אנו קוראים ב. מין בהסכמה או, הנם מעשה סדום בכפייה " משה מולכו התקיף שני נערים על שפת הים"באוקטובר כי 40-ב, "נאסר לשנה וחצי על מעשה סדום שלמה מולכו מתורכיה הובא לפני "כי 8080אוקטובר וב". חודשי עבודת פרך 4-השופט דן אותו ל"ו התנגדות לשוטרים בשעת חקירה , מעשי סדום בילדים: ייג על שלוש האשמות חמורותהשופט מר רוזנצוו ".וניסיון לאיבוד לדעת נער "למשל בידיעה המדווחת כי , מה שעשוי להצביע על גל מעצרים, לעתים מתוארים כמה מקרים במקובץ ' תועבה נאסר ביום א בעוון אותה –על מעשה סדום עם ילד , מלקות 00-נדון אתמול ל 30ערבי יפואי בן 02 .003-413' עמ, )ח"תשנ(ד משפט וממשל, "וריה לסוציולוגיהבין היסט –מינית -הדין בדבר נטייה חד", יובל יונאי: ראו בעניין זה
 • יש לציין שאכיפת החוק לא נעשתה רק נגד מי שתקף ילדים 12".צעיר מוכר עיתונים –א תימני ואתמול "בת – לפי התיאור . 0080כך למשל במקרה מאוגוסט ". הפקיר עצמו למעשי סדום"אלא גם נגד מי ש, ונערים מול בשעת בירור משפטי לפני שופט השלום נגלה את, מקרה מזעזע המוכיח עד היכן הגיע הנוער המוזנח" השופט פסק לכלאו בבית ספר . נאשם על שהפקיר עצמו למעשי סדום ודבק במחלה 00נער כבן . מר אזולאי ".ולהימצא תחת השגחת הרופא, לעבריינים צעירים למשך שנתיים שייך לקבוצת מבצע העבירה , בולט מאוד לעין שברוב מוחלט של המקרים המדווחים של מעשה סדום ובמקרים אחרים , ביותר ממחצית המקרים מדובר בערבים: י"מנקודת הראות של ביטאון מפא, שוליים לא מדווחים מעשי . ורוויזיוניסטים, נערים מוזנחים שאינם שייכים למסגרות מאורגנות, תימנים, תורכים הות עם תנועת העבודה ועם הקבוצות המזו –סדום בין חברי קיבוץ או חברי הסתדרות העובדים הכללית יתכן שאין זה מקרה שמקרי מעשה סדום שבהם היו מעורבים חברי , לעומת זאת. עיתון דבר עצמו חיים כהן מסניף הסתדרות "כך למשל מדווח על . התייחסותזוכים ל, הרוויזיוניסטית, ההסתדרות הלאומית 22.40 חודש על מעשה סדום בנער בן 40שנדון למאסר " העובדים הלאומית דיווח על , יניק"כהתנהגות הזרה במהותה לגופו ולנפשו של המפא" דבר"כיוון שמשכב זכר נתפש על ידי כזה הוא המקרה המובא בפירוט רב . הופעה של מעשה סדום בקרב חברי תנועת העבודה דרש הסבר מיוחד תה של המחלקה לטיפול העוסקת בנערי רחוב הנתונים לחסו" בין ילדים עזובים"בכתבה בשם , 4080ביולי בכתבה מתוארת בהרחבה התופעה של ילדים שאינם שייכים למסגרות 32.בילד של עיריית תל אביב .ומשחקים בקלפים ובקוביות" בבית הקפה הערבי"ולפי התיאור מבלים את ימיהם , המאורגנות של הישוב ות היישוב ראו בילדים אלה מוסד, מחקרה על ידי עזובים בתל אביב המנדטוריתתמי רזי ב הראתהכפי ש 42.איום על החוסן והיציבות של החברה העברית המתהווה מדובר בילדים שנולדו במסגרת נישואי תערובת בין ערבי ליהודייה , בחלק מהמקרים הנידונים בטקסט ומושפעים " סביבה ערבית מהגרועות ביותר"ב, "החיים תוך התנוונות גמורה"הם מתוארים כילדים . ולהיפך . המתוארות כחמורות במיוחד, במרכז הכתבה סוג בעיות שמופיעות בקרב הנוער המוזנח". ירוד, הווי זר"מ :הצגת המקרה נפתחת במלים אלה , יחסי מין מוקדמים: ולא נודע כיצד נפטר מצרה זו, ירושה טובה משכנינו –ויש עוד סוג אחר לגמרי " אך בצורתם החמורה נתגלו היטב ... קלות וחמורות –מעשי אונן ומעשי סדום בצורות שונות . מסולפים ".א"באחד ממשפטי הנערים שהיו לא מכבר בת 12 .0080.1.40, דבר 22 .1080.30.30, דבר 32 .4080.1.00, דבר 42 ).8330, עם עובד: תל אביב( ילדי ההפקר, תמי רזי
 • , הסוציאלימבחינת שיוכו . אב לבן ולבת, הטקסט מתאר את האירועים שקרו במשפחתו של חבר הסתדרות רי מצבו החומ, אופה, אשכנזי: "שדרה המרכזית של אוכלוסיית היישובמתואר אב המשפחה כאדם מן ה כתוצאה , כפי המשתמע –" על סף הבלתי נורמליות"מצוין שהוא , עם זאת". חבר ההסתדרות, טוב אידיוט "בנו האחד הוא : גם משפחתו של האב סובלת לפי התיאור מחוליים חברתיים. מתכונותיו המולדות ". חיה בין ערבים, זונה"כ מוצגת בנחרצותובתו " גמור עבד , למד, מוכשר, יפה, 00בן "הוא מתואר כ. מנישואיו השנייםאך הכתבה מתמקדת בבנו של האיש ". עמד להישלח למוסד חינוכי בעמק. במשרד היה זה כאשר בנו הצעיר של חבר ההסתדרות . התפנית אירעה שלוש שנים לפני המועד בו פורסמה הכתבה ממשיכה , מנקודה זו. "נפגש בבית המרחץ הציבורי עם בחור ספרדי שהעניק לו כסף ואלצהו למעשה סדום" -לפי התיאור . הכתבה לתאר את הידרדרותו של הצעיר האשכנזי הלה פתח לו קונטו . והיה משמש לו, בנו של בעל פרדס עשיר, בשנה האחרונה התקשר על ערבי צעיר" ". בבית קפה זה גם היו נועדים. בבית קפה ערבי בנוה שלום והנער חי ברווחה הצעירים הצטרף גם אחד משני ילדים תאומים של משפחה סלוניקאית שגרה של שני " מעשי התועבה"ל שנתפסו , הכותב ממשיך לתאר את מעלליהם של הילדים". זה' עסק'הוכנס לאט לאט ל"אשר , בסביבה , כמובן, כל המקרים המנויים בזה הם"הוא מסכם באמירה כי . כשעמדו לברוח לחיפה כדי לפתוח בית זונות ".גם אות חותך לאן נגיע אם לא נקדם את פני הרעה, אבל הם עובדה קיימת. 'מן הכלל יוצאים'בחשבון ה מובאת כסיפור טראגי ומרתיע על בן לחבר הסתדרות אשכנזי שסטה מדרך הישר זמן קצר , אם כן, הפרשה הכותב מבליט את העובדה שהנער שודל לראשונה למעשה . לפני שהיה אמור להישלח למוסד חינוכי בעמק שניהם בני –ואחר כך על ידי ערבי צעיר שבילה איתו בבתי הקפה של נוה שלום , דום על ידי בחור ספרדיס מעשי סדום בקרב קבוצות אלה אינם נתפשים חריגים . קבוצות שאינן שייכות לזרם המרכזי של היישוב ון להתריע הוא התופעה החברתית שמפניה מבקש העית; ואינם ראויים להתייחסות מיוחדת, בעיני הכותב .הטמעה של התנהגויות אלה בקרב יהודים אשכנזים התופעה של משכב זכר נתפשה בעיקרה כמידה רעה ". ירושה טובה משכננו"הוא , אם כן, משפט המפתח . שעשויה לדבוק גם באירופים שאינם נוקטים באמצעי זהירות, מעין בעיה אנדמית למזרח –אוריינטלית תיארה דפנה הירש את השיח ההיגייני הציוני כפרויקט של כינון זהות , ינה ביישובבמחקרה על חינוך להיגי
 • שימש המזרחי קוד לכל מה , במסגרת ניגוד זה 52.פרימיטיווי-תרבותי לבין מזרחי-סביב הניגוד בין מערבי ום ושל זיה מינית-היגייניתכמופע חמור במיוחד של נחשלות אופיין ,אם כן, משכב זכר .ישאינו היגיינ .אוריינטלי תפישה זו. שהתיאור של משכב זכר כתופעה האופיינית לאוריינט לא נולד במסגרת העיתונות העברית, מובן לכל המאוחר מאמצע , של משכב זכר כתופעה הקשורה למזרח מוכרת מהשיח האוריינטליסטי האירופי כפי 62.של האדם האוריינטלי מין בין גברים תואר כביטוי למיניות המופרזת ומשולחת הרסן. 10-המאה ה התפרצות של משכב , ytilauxesomoH dna msilainoloCבספרו )hcirdlA(' שמציין רוברט אלדריץ בעיקר אם הם מוקפים מדי באוכלוסיה , זכר נחשבה לסכנה האורבת לפתחם של אירופים בקולוניות 72.נפשית" דגנרציה"או סובלים מראש מ/חשופים לתנאים קשים ו, מקומית קרימינולוגיים ורפואיים , תפישות כאלה של מיניות אוריינטלית באו לידי ביטוי גם בטקסטים אתנוגרפיים העוסק במחלות מין " אויבי הנוער"כך למשל מתעכב הספר 82.33-וה 30-ה, 30-שפורסמו בעברית בשנות ה בארצות המזרח "ין כי ומצי, "היחסים המיניים בין גברים לבין עצמם"ועל " הזנות ההומוסקסואלית"על ובראשן בארץ בערים שמרניות " נטיות הומוסקסואליות"ושיץ דיווח על . המזרחן י 92".תופעה זו היא רגילה ההתעוררות המינית "כותב כי , מי שנחשב לחלוץ חוקרי הבדואים בארץ, ר טוביה אשכנזי"והד 03,שכם 13".ת מביאתם ליחסים שלא כדרך הטבעהתאווה המוקדמ. מתחילה אצל הבדווים בעודם בגיל צעיר ביותר איש , ביתר פירוט עוסק בנושא ההומוסקסואליות הפדגוג והקרימינולוג יליד גרמניה קרל פרנקנשטיין פרנקנשטיין דן גם ". לבעיית ההבדלים האתניים"האוניברסיטה העברית שהתפרסם בין השאר בזכות ספרו גם הוא מזהה נטייה למשכב זכר , ואחרים כמו ושיץ. 1080-מ" עזובת הנוער"הוא במיניות הערבית בספר 52 eht dna msilatnediccO tsinoiZ :'sevlesruO ot ylnO toN ,tseW eht gnirB ot ereH erA eW'" ,hcsriH anfaD: ראו 495-775 :)9002(14 seidutS tsaE elddiM fo lanruoJ lanoitanretnI ",enitselaP etadnaM ni eneigyH fo esruocsiD 62 כי בארצות החמות על סמך ניסוי שעשה בראש פרה שטען , המשפיעים על תפישה זו היה תיאורו של מונטסקייההמוקדמים אחד המקורות : ראו". קצוות העצבים מוגדלים וחשופים להשפעה הקלה ביותר מן החוץ, רקמת העור רפויה"כיוון שבאזורים אלה , ה יותרגבוה" הרגישות לתענוגות" ',יחסי המסחר וכו, הדת, האקלים, המידות, או על הזיקה שראוי כי תתקיים בין החוקים לבין המבנה הפנימי של כל משטר, על רוח החוקים, מונטסקייה .010' עמ ,)1880 ,מאגנס: ירושלים( עידו בסוק: תרגום 72 ,enooB .A hpesoJ: וראו גם; 36 .p ,3002 ,egdeltuoR :kroY weN .ytilauxesomoH dna msilainoloC ,hcirdlA treboR ,ihskaB ruaK rednimraP ;701-98 ,)5991( 011 ALMP ."msilatneirO fo scitoreomoH ehT ,ro ;sesiurC noitacaV" ;77-151 :)0991( 1 .on ,31 seidutS esorP ,"tsaE eht ot yenruoJ s'retnepraC drawdE :msilatneirO dna ytilauxesomoH" dna gnirotinoM" ,yssuolohK nanaH ;)7002 ,sserP ogacihC fo ytisrevinU :ogacihC( sbarA gniriseD ,dassaM.A hpesoJ imeS ni ytilauxeS elaM gnizilacideM-noloC :nI .tpygE lai ,).sde( ,raepS .M refinneJ & yhpruM .P niveK gnizicirotsiH ytilauxeS dna redneG 231 .pp ,)1102 ,llewkcalB :nediaM(-.051 82 על קאנונימנגנוני כינון וייצור הידע ה"", הפורום ללימודי חברה ותרבות: בכתיבה האנתרופולוגית הציונית ראו" בעיה"על הצבתם של המזרחים כ .110-330' עמ, )מכון ון ליר: ירושלים( מזרחים בישראל. )עורכים(ואחרים האלר -מוצפי פנינה: מתוך, "מזרחים בישראל 92 .100' עמ, )3380, ניומן. מ: תל אביב) אויבי הנוער, זידמן. מ 03 .800' עמ ,)1080, לכל/ספרית פועלים: מרחביה( הערבים בארץ ישראל, ושיץ. י 13 .01' עמ ,)1380, ראובן מס: ירושלים( חייהם ומנהגיהם, מוצאם –הבדווים , אשכנזי טוביה
 • אך בעוד 23".עבירות הומוסקסואליות שכיחות למדי"שם לטענתו , בעיקר אצל תושבי העיר שכם " עבירות מיניות", כמופע מוכר של המיניות האוריינטלית הומוסקסואליות של ערבים מוזכרת כלאחר יד : סביבתי וגנטי, תופעה זו לשני גורמים פרנקנשטיין קושר .בקרב צעירים יהודים מצריכות הסבר מיוחד נפוצים לטענתו יותר אצל צעירים , על כל פנים, שני הגורמים. מצד שני" יסוד נברוטי"ו, מצד אחד" עזובה" : ממוצא מזרחי של השפעת האקלים על הקונסטיטוציה , אשר טרם נחקרה כל צרכה, מבלי שנעמוד כאן על הבעיה" ובפרט אצל העזובים , ל לאמר בביטחון כי עבירות מיניות שכיחות יותר אצל צעירים מזרחייםנוכ, המינית אין ספק כי עלינו להתחשב בכל מקרה עם היצרוניות האינטנסיבית . מאשר אצל צעירי אירופה, שביניהם יותר של הצעירים המזרחיים אם ברצוננו לבדוק את משמעות המעשים ההטרוסקסואליים ".אליים המופיעים אצלםוההומוסקסו 33 .מזרחית-שמשכב זכר מזוהה על ידי מומחים מדיסציפלינות שונות כתופעה ערבית, אם כן, ניכר בבירור התיאור , כנראה בעיקר עם ילדים ונערים, בעוד השלטונות הבריטיים רדפו מבצעים של מעשי סדום התרועעות עם ערבים ובעד הפרדה העיתונאי משתמש באיום של סכנת משכב הזכר כאמצעי תעמולתי נגד . אתנית בין לבנטיניזציה לדגנרציה. 0 של , משכב זכר ממוצב כסימפטום לסכנה חברתית רחבה יותר, כאשר הוא מופיע באוכלוסייה היהודית מפני התאקלמות יתר ולבנטיניזציה של חששההנהגת היישוב . התמזגות במזרח או הפיכה לערבים ובפרט , הידבקותם של יהודים, שאופיינית להקשרים קולוניאליים, מסגרת תפישה זוב .האוכלוסייה היהודית " השפעה מזיקה"במעשי סדום תוארה כסימפטום חמור במיוחד לרפיון אידיאולוגי ול, של ציונים אירופים " לבנטיני"הקטגוריה , כפי שהראה אורי רוסט במחקרו על האוריינטליזם הבריטי. של הסביבה הערבית נוסעים . מוסלמים או שמוצאם מעורב-לא" אוריינטלים"חסה בשיח זה לאירופים שהתאקלמו במזרח ולהתיי ואילו תושבי , טהור ופראי, ופקידים בריטים האדירו לעתים את הערבים תושבי המדבר והכפרים כעם אציל 43.מוסריתתוארו כלבנטינים הנגועים בניוון ובשחיתות , שנחשבו לא טהורים מבחינה אתנית, הערים מחקרים מהשנים האחרונות חושפים את מרכזיותה של חרדת הלבנטיניזציה בשיח הציוני של תקופת כפי שהראה בועז לב טוב במחקרו על הרגלי הבילוי והתרבות הפופולרית בראשית תקופת . המנדט 23 .300' עמ, )1080, מוסד סאלד למען הילד והנוער: ירושלים( התהוותה וסימניה, מהותה: עזובת הנוער, קרל פרנקנשטיין 33 .340' עמ, שם 43 .00-10, )0030, רסלינג: תל אביב( ימוי הערבי ועיצוב פני המזרח התיכון המודרניד, האוריינטליסטים הבריטים: אוריינטליזם במבחן, אורי רוסט
 • ומיומיים התקיימו קשרים י בשלושת העשורים הראשונים של ההתיישבות הציונית 53,ההתיישבות הציונית דבורה ברנשטיין איפיינה . ובמושבות למשל בבתי קפה ונרגילה ביפו –הדוקים למדי בין יהודים לערבים ביניהם שכונת מאנשייה –את אזורי המעבר שהתקיימו בתקופת המנדט בין תל אביב היהודית ליפו הערבית ל ידי הרשויות והאמצעי שסומנו כמסוכנים ע, כאתרים של חציית גבול ושל ערבוב –ורצועת החוף ובתי קפה אחרים ברחוב " לורנץ", "בגדדי"ובפרט בבתי קפה כמו , במקומות אלה 63.התקשורת הממסדיים הנהגת . קרסה ההפרדה האתנית בין האוכלוסיות ונוכחותו של המזרח נחשבה מאיימת במיוחד, שבזי ולמנוע את הנורמליזציה ,גששנוצרו באזורי המפ קשריםההיישוב המאורגן פעלה בנחרצות לנתק את כתנועה לאומית אירופית שערערה על התפישה העצמית של הציונות , וההתמזגות בתרבות הערבית בתיאורו של אחימאיר באה לידי ביטוי גם תפישה נפוצה .במזרח הציוויליזציה המערביתכשלוחה של ו ולכן אינם , רבים מבחינה גזעיתעל פיה הערבים הפלסטינים הם לבנטינים מעו, בקולוניאליזם הבריטי 73".גברים אמיתיים" ונוכחותם , ההתייחסות לסכנת המפגש וההתמזגות בבתי הקפה נשאה אופי מגדרי, כפי שמציינת ברנשטיין התפרצויות של ניכר כי , באותו אופן 83.של נשים יהודות במקומות אלה נחשבה בלתי מכובדת ואף מופקרת חוף , במנשייה בתי קפה: של מפגש ומיזוג בין האוכלוסיות" לבנטיניים" אתריםמשכב זכר מתוארות באותם איפיון זה של נקודות .אבל לעולם לא במסגרות המאורגנות של הישוב ושל ההסתדרות – הים ובתי מרחץ כך למשל . פוליטית-המפגש בין החברה היהודית לסביבה הערבית מסמן את משכב הזכר כסכנה לאומית ואת הסכנה שהיא מציבה לתל אביב , א אחימאיר את שכונת מאנשייה ביפו"ויזיוניסטי אבתיאר המנהיג הרו :הסמוכה . ביום ובלילה, רחובותיה הסואנים, מאז ומתמיד היתה העיר העברית גם מקור משיכה בגלל אורותיה" של הפרטי והן לעולמו התחתון " עולם התחתון"מאנשייה היתה קן של מרצחים וסיפקה חומר רב הן ל המאנאשי ולקבוע גבול בין השוכב משכב זכר " שבאב"קשה היה לעשות הבחנות בטיבו של ה. המופתי . מעולם לא הצטיינה מאנשייה בכל רומנטיקה מזרחית שהיא, מכל מקום. לבין הפאטריוט הפאן ערבי של המושג אלא לבנטינים במובן הגרוע ביותר, לא היו מזרחיים מסורתיים, למרות שהיו תושביה מוסלמים " הזה 93 53 תל ( כמשקפי תמורות חברתיות, 0080-0110ישראל בשנים -דפוסי בלוי ותרבות פופולרית של יהודים בארץ -’ בלויים במחלקת’ , בעז לב טוב ).1330, אוניברסיטת תל אביב: אביב 63 leinaD :nI ."vivA leT dna affaJ 8491-erP nI lortnoC laicoS dna ytimixorP :tcatnoC detsetnoC" ,nietsnreB .S harobeD redneG ,scimanyD laitapS ,sevitarraN lacirotsiH :seitinummoC depparT ,snwot dexiM ,).sde( ztiwonibaR naD & ucseretnoM 242-512 ,)7002 ,etaghsA :tohsredlA( snwoT ilearsI-nainitselaP ni sretnuocnE larutluC dna snoitaleR 73 ' עמ, אוריינטליזם במבחן, מצוטט אצל רוסט. בפגישה עם הוועדה הפוליטית הציונית, ממנסחי הצהרת בלפור, גור-ויליאם אורמסביכך טען למשל .140-840 83 .132,.dibI ,nietsnreB 93 .100' עמ, )1480, הועד להוצאת כתבי אחימאיר: תל אביב( יםכתבים נבחר :מתוך, המשפט, א אחימאיר"אב
 • אחד התיאורים המפורטים ביותר של החיים ההומוסקסואליים בתל אביב המנדטורית מופיע בכתבה הכתבה מקבצת". בעולם התחתון בתל אביב"תחת הכותרת 0080שהתפרסמה בינואר " עיתון מיוחד"מ מדווחת גם ו, ה בתל אביביוצאי גרמניה בבתי הקפ" מורפיניסטים"ו" קוקאיניסטים" בדברסיסיים דיווחים ע תיאור הכותב האנונימי שילב ,בין תיאורים אלה. מאורות חשיש ביפועל בתי זונות בשדרות רוטשילד ו על ' נקבות'וגברים ' זכרים'נפגשים גברים "לדבריו בהם , שנוסדו בעיר" קלובים להומוסקסואליסטים"של מגרים את היצר אצל , תאוה-מלאי"נם כהגדרתו שה, הוא מספר על הריקודים במועדון". ועורכים אורגיות הוא מסביר את מקורותיה ותפוצתה של , בהמשך". הרוקדים ומעוררים גועל נפש אצל המסתכל מן הצד - תופעת ההומוסקסואליות מספיק לערוך טיול . וידוע לכל כי בארצנו אין לחפש אחריהם בנרות, במזרח טפוסים אלה הם שכיחים יותר כשהם מתעלסים " תכשיטים"ומי שעיניו פקוחות לרווחה יראה את ה. יפו ובבתי הקפה שם קצר בסמטאות רוצים הם לבלות בנעימים ולשם זה הם באים . הזוגות אינם מסתפקים ביפו. באהבים לעיני כל עובר ושב לנית נמצאים תושבים בעלי נטיה חו, בפרווריה, וכנראה שגם בתוך העיר העברית או ליתר דיוק, לתל אביב , שם. באחד מבתי הקפה הידועים, מועדון לפגישות ודווקא במרכז העיר[...] והנה נוסד כאן מאליו מין . זו ".מתאספים האנשים האלה ומבלים, השוררת במין חדר צדדי, בתוך עומקי האפלוליות 04 מקומיות והיו גדושים לעתים קרובות בשערוריות, לא נודעו באמינותם" עיתון מיוחד"הדיווחים ב דווח שם שהדיפלומט הגרמני פרנץ פון פאפן , בין השאר(למחצה ובמעשי פלאות דמיוניים -פורנוגרפיות סביר מאוד שלפחות בחלקו הגדול התיאור , לכן). שבתו של טרזן נתפסה בהרי יהודהאף ו, היה חסיד בעלז . שנבדתה ממוחו הקודח של המחבר הינו פנטזיה בשונה . מהתיאור כיצד הובנו מקורותיה וסיבותיה של ההומוסקסואליותניתן ללמוד , על כל פנים שאותם קושר , כמו צריכת קוקאין ומורפין, מהדיווחים בכתבה על סוגים אחרות של תופעות דקדנטיות ממקם התיאור את הטיפוסים ההומוסקסואלים , המחבר עם הגעתם של טיפוסים בוהמיינים גרמניים צומחת לפי התיאור בפריפריה " הנטייה החולנית. "רבית על תל אביב העבריתשל השפעת יפו הע יםכתוצר , "בסמטאות יפו: "שבה היא נסתרת ממבטו של המרכז וחשופה להשפעות זרות, של החברה העברית . של העיר העברית" בפרווריה", "בעומקי האפלולית" בגיליון אחר . ד בנושא ההומסקסואליעניין מיוח" עיתון מיוחד"גילה , במסגרת עיסוקו הנרחב בשערוריות " קן שחיתות"בעקבות גילוי , "הומוסקסואלים בתל אביב"מוקדשת כתבה שלמה ל, 3080של העיתון מיולי " ביאור מדעי"ומורכבת ברובה מ, הכתבה כמעט ואינה מדווחת על האירוע עצמו 14".על ידי המשטרה היה אחד הסקסולוגים , יליד אודסה, מטמון. ר אברהם מטמון"ד, בצורת ריאיון נרחב עם עם סקסולוג 04 .0080.0.00, עיתון מיוחד 14 .3080.1.3, עיתון מיוחד
 • הוא 24.והיה מזוהה עם הדיסציפלינה יותר מכל מומחה אחר ביישוב, הבודדים שהפעילו קליניקה בתל אביב ואף התלמד תקופה קצרה במכון למחקר המין של הסקסולוג מגנוס , רכש את השכלתו הרפואית בגרמניה יתכן 34.ויות הומוסקסואלים לפני מלחמת העולם השנייההדמות הבולטת ביותר במאבק לזכ –הירשפלד ובו העביר , "המכון להיגיינה ומדעי המין"שבהשראת הירשפלד כונה המכון שברחוב השחר בתל אביב ". ההיגיינה של חיי המין"מטמון הרצאות בלוויית פנס קסם על של ההומוסקסואליות ומלומדת ת מציג מטמון תיאוריה סקסולוגית מפורט, על אף היקפו הקצר של הריאיון שאותה , "הומוסקסואליות טהורה"הוא מבחין בין , בראש ובראשונה. הבנויה על מספר אבחנות, באוריינט בשכבות "שמופיעה " סטייה קונסטיטוציונית בדרך הטבעית של בלוטות המין"הוא מגדיר כ , נפוץ בעיקר בשכבות הנמוכותש" משכב זכר"לבין , "דגנרציה רוחנית"כתוצר של " האינטלקטואליות :ובפרט במזרח , מקרי הומוסקסואליות טהורים הם נדירים מאוד. אבל בעיקר המשכב זכר, במזרח נפוץ מאוד נגע זה" בערי המזרח הרחוק . בייחוד בנערים, רוב המקרים הם מקרי שחיתות וזימה של משכב זכר. במזרח, לדעתי שלהם כשם " נערים"ר לראות גברים היושבים במקום פומבי עם הוגם במצרים אפש, )הודו, סין, סין-הודו( .שבארצות המערב יושבים הגברים עם נערותיהם 44 גם אם לא לגמרי , ניכר שניסיונו של מטמון והידע שצבר בהשתלמותו בגרמניה גיבשו אצלו תפישה מורכבת בין הוא היחיד המזהה , כהמבין הכותבים השונים שהוזכרו עד . של הטיפוס ההומוסקסואלי, קוהרנטית סביר שתיאור זה נובע מהתוודעותו לחוגו של מגנוס . שכבות האינטלקטואליות באירופהלהומוסקסואליות המכון "והסובלנית של הפרוגרסיוויתמטמון אינו מפיץ את האידיאולוגיה , עם זאת 54.הירשפלד בברלין הוא טוען שהתופעה המתרחבת של , בנוסף .מהומוסקסואליםאלא מביע סלידה והסתייגות , "הסקסולוגי אלא מדובר במעשי , האירופית" הומוסקסואליות הטהורה"משכב זכר בפלשתינה אינה קשורה בעיקרה ל :שחיתות המתרחשים פה ושם בקרב תושבי המזרח בל א, אצל האשכנזים ראיתי מקרים נדירים .לגמרי עד לפני שנים מעטות לא היה נגע זה נפוץ אצל היהודים" והיו בעיקר מקרים של ) משפחות של פסיכופטים( הם היו בני משפחות דגנרטיביות בהחלט משפחות נגועות , בני שיכורים, שכל-רוב המקרים היו אצל אנשים ונערים פחותי. הומוסקסואליזם טהור בשנים האחרונות נתרבה מספר ההומוסקסואלים בארץ ורוב האנשים הנגועים בזה הם . עגבת וכדומה lauxeS fo enilceD dna esiR ehT :vuhsiY eht ni ygoloxeS" ,amzoK taiL :על מטמון ועל הסקסולוגיה בתקופת היישוב ראו 24 . 942–132 ,)0102( 24 .dutS tsaE elddiM .J .tnI ."93-0391 ,vivA leT ni noiatlusnoC 34 .100-100, 000' עמ, שם 44 .שם, עיתון מיוחד 54 אורחות "בגרמניה מנסה להשרישיש לציין שהתעמולה הנאצית תקפה את מגנוס הירשפלד עוד לפני עלייתה של המפלגה לשלטון בהאשמה שהוא ,starcomeD laicoS ,stsinummoC“ ,rezreH derfnaM: ראו למשל. ודי של הירשפלדזאת כמובן על בסיס מוצאו היה". חיים אוריינטליים yrotsiH lauxeS eht dna neM yaG .).sdE( la te ,amkceH :nI ”.cilbupeR ramieW eht ni tnemevoM lauxesomoH eht dna .302-202 .pp ,)5991 ,sserP htrowaH ,kroY weN( tfeL lacitiloP eht fo
 • שבין המקרים , סבורני. אבל דגנרטים רוחניים ונפשיים כמעט במלוא מובן המלה, אמנם, נשים משכיליםא ."רובם הם בעלי שחיתות מובהקים, בארץ רק חלק קטן הם הומוסקסואלים טהורים 64 המקור האחד . האטיולוגיה של מטמון מבדילה למעשה בין שני מקורות שונים של הנגע ההומוסקסואלי נראה שאיפיון זה מושפע מתיאוריית . רטיוויות תורשתית המופיעה במשפחות מסוימות של יהודיםהוא דגנ 74.בשיח הציוני שהופנם של היהודים כבעלי תכונות נשיות אותו איפיון אנטישמי –" הדגנרציה הגלותית" –שהעריצו מפעלם של הציונים היה במידה רבה הפיכת היהודי לטיפוס הגברי"דניאל בויארין מציין כי נורמטיווית נעשה בו זמנית בשני -כינונה של הגבריות הציונית ההטרו, מבחינה זו 84".האידיאלי' ארי'הגבר ה .ומאבק במיניות האוריינטלית, הדברת הנשיות הגלותית: כיוונים ות מהדמוי –היה מקס מרקוזה "הנשיות היהודית"נציגה הבולט של תיאוריית , ים הציוניםבחוגי הסקסולוג 94.שהיגר לפלשתינה לאחר עליית הנאצים, הבולטות בתנועת הרפורמה המינית של מגנוס הירשפלד בברלין הוא מדגיש , על בעיות מיניות של ילדים בשנת הלימודים הראשונה 1080בינואר " דבר"במאמר שפירסם ב חלק גדול של "י ומציין כ, "פיזיולוגי-הביולוגי והביו, הבדל המין הממשי"את חשיבות השמירה על סכסואליים של הגדולים מקורו בהיעדר ובהתנכרות לאופי -הנוירוזות הסכסואליות והפחתים הפסיכו -עניין זה משמעותי במיוחד לטענתו כשמדובר ביהודים 05".הגברי או הנקבי, הסכסואלי המיוחד כי דומה עלי , ישראל-סבורני שנקודת הראייה הזו ראויה לתשומת לב והערכה מיוחדת אצלנו בארץ 15שאנו היהודים יש בנו נטייה מסוימת לאפלנציה, שגילויים לא מעטים ולא בלתי חשובים מרמזים על כך אין אנו יודעים עדיין עד כמה הנטייה הזאת להשוואה גופנית ובייחוד . העלולה להתפשט, סכסואלית שאינה אלא תופעה פתולוגית פסיכית של האופי הסכסואלי הגברי והנקבי יש בה מן החזיון הגזעי או .ובנערות כנערות, מן המוכרח שננהוג בנערים כנערים... מכל מקום. סוציאלית שבתפישות אלה בדבר מיניותם האנדרוגנית של היהודים החזיקו בעיקר סקסולוגים , ניתן להתרשם ות שרווחו בעולם גיות גזעניווהושפעו מתיאוריות סקסול, 30-ופסיכולוגים גרמנים שבאו לארץ בשנות ה מרקוזה לא למד מעולם (קטואלי מצומצם זה לנראה שהן נותרו בתחומיו של מעגל אינטאך . המדעי הגרמני .שם, ון מיוחדעית 64 74 weN( noitarenegeR fo scitiloP eht dna ydoB hsiweJ ehT :msiaduJ ralucsuM .renserP leumaS ddoT :ראו בעניין זה ,).de( ztrawhcS -grebliE drawoH ni "noituloveR citorE na sa msinoiZ" ,elaiB divaD ;)7002 ,sserP egdeltuoR :kroY ,sserP kroY weN fo ytisrevinU etatS :ynablA .evitcepsreP deidobmE na morf msiaduJ dna sweJ :ydoB eht fo elpoeP 703-382 .pp ,2991 84 300' עמ, )1880( 00תיאוריה וביקורת ". חיקוי, מגדר, ציונות: נשף המסיכות הקולוניאלי", דניאל בויארין 94 . 732-532 .pp ,”vuhsiY eht ni ygoloxeS" ,amzoKראו של מרקוזהיוצאת הדופן ל הביוגרפיה ע 05 .1080.0.00, דבר, "בעיות סכסואליות בשנת הלימודים הראשונה", מקס מרקוזה 15 טשטוש הבדלים, השטחה
 • אין הוכחות ברורות לכך שהן השתרשו 25).ולמעשה לא הצליח להתקבל במעגלי הרפואה בארץ, עברית . פה על השיח הציוניאם כי יתכן שהיתה להן השפעה עקי, בדעת הקהל המקצועית והכללית בארץ היתה נפוצה בין לאאלא מדגיש דווקא שההומוסקסואליות , מאמץ במלואה גישה זונראה שגם מטמון אינו תרבות מקרי ההומוסקסואליות לבין ה לארץהוא קושר במובלע בין הגעתם של יהודים : יותר מכך. היהודים שמשחית לשיטתו את הנפש והגוף קרי הגורם העיהוא , ולא הגולה, המגע עם המזרח. בקרב יהודים .היהודיים באופן מסורתי על פיה, 31-אפילו עד שנות התמיכה למרכזיותה של תפישה זו ניתן לראות בדיעה שרווחה י אליעזר ליבנה במאמר "כך כותב למשל איש מפא. לא התקיימה הומוסקסואליות בקהילות יהודיות ניתן לומר שאצל כותבים 35".זכר בין היהודים דורות רביםלא נודע כמעט משכב "כי , 0180-מ" הארץ"ב . השפעת המזרח היא ההסבר והתירוץ כמעט היחיד להופעה של משכב זכר אצל יהודים ,ציונים משכב זכר כבגידה": הנקבה שלהם". 0 מסגרות ממוסדות של השלטון של משכב זכר בלטו " התפרצויות"בין האתרים שנחשבו מועדים במיוחד ל על חיילים וקצינים בריטים זוהו לא פעם . ובריטים ערבים, יהודיםבמחיצה אחת דטורי שבהן הועסקו המנ גם כשעסקו , עם זאת. מאפיין שזוהה כנראה עם ניוון אירופי ועודף עידון – כחובבי משכב זכרידי יהודים הבריטים תוארו כמי : יוחס תפקיד להשפעה הערבית, כותבים ציוניים בתופעת משכב הזכר בקרב הבריטים , לדימויים של נציגי השלטון הבריטיייתכן שדמותו של לורנס איש ערב תרמה . ששוכבים בעיקר עם ערבים הושמעו למשל בנוגע מסוג זהטענות 45.כמי שמתפתים ונדבקים בקלות בפתולוגיות המיניות של המזרח , מודיעיני מרכזי של הסוכנות היהודיתשהיה מקור , פטריק דומוויל, נס של חיל האוויר'למפקד האינטליג . נוספיםוכן לגבי קצינים 55,"שוכב על ערבים"עליו טענו שהיה תיאורים של פרקטיקות הומוסקסואליות בקרב ערבים ובריטים מופיעים גם בזכרונותיהם של פעילי מחתרות שישב בכלא עכו , מלאיש ההגנה משה כר. ופעילים פוליטיים יהודים שריצו תקופות מאסר בכלא הבריטי " הומוסכסואליסט"את פרשת היחסים בין קצין " מבין החומות"מתאר בהרחבה בספרו , 8080-0080בשנים " מרבית האסירים הנוכרים"הוא אף טוען ש. שהסתיימו ברציחתו של הקצין על ידי האסיר, לבין אסיר מתאר ) ערבים הוזכרה קודם שהתעניינותו בנושא משכב הזכר בקרב(א אחימאיר "גם אב 65.נוהגים כך , "שבאב יפואי", לאסיר אחר, "הומוסכסואליסטן מובהק"בעסיסיות את קנאותו של אסיר יהודי בכלא שהנו 25 732 .p ,.dibI ,amzoK .0180.1.1, הארץ". ענין חמור –התרה פומבית של פרברסיות מיניות ? ישראל או סדום", אליעזר ליבנה 35 45 .97-17 .pp ,ytilauxesomoH dna msilainoloC ,hcirdlAשל לורנס ראו מיניותושאלת על 55 .33' עמ, )1180, עידנים: תל אביב( אבי המודיעין הישראלי: ראובן שילוח, מוסד של איש אחד, חגי אשד: ראו 65 .830' עמ, )ב"תש, הקיבוץ המאוחד: ל אביבת(ג מכתבים מאת אסיר עברי "מ: חומותמבין ה, משה כרמל
 • , של אישים שהפכו בחלקם לבכירים במחתרות, יש להניח שהתרשמויות אלה 75".אשתו"שאחימאיר מכנה .שים שנחשבו הומוסקסואליםאנתרמו בשנים הבאות לקרימיניליזציה של , ביישוב ובמדינה , ככלל 85.הלשנה ובגידה, יש להדגיש את הזיהוי המובהק שהתקיים בין מין עם גברים לבין ריגול, בנקודה זו פורסמו " עיתון מיוחד"ב". ומושחתים" דגנרטים"מלשינים ובוגדים תוארו ביישוב לעתים קרובות כ מתואר צעיר ,באופן זה. עתם והשחרת אופייםבקביעות תמונות של יהודים שנחשבו מלשינים לצורך הוק המושג דגנרט , כפי שראינו קודם 95".בדברו פיו עקום ובכלל פניו פני דגנרט"כמי ש ,בשם יוסף שלום מזרחי שנגד קשרים רומנטיים בין נשים , יש לציין. להומוסקסואליות ובפרט, קשור באופן הדוק לחולניות מינית אך 06.באמצעות הוקעה והשפלה פומבית, נוהל מאבק נרחב הרבה יותר יהודיות לגברים ערבים ובריטים הסכנה הפוליטית , נוטרים ובוודאי חברי מחתרות, ובעיקר כאלה ששירתו כשוטרים, כשמדובר בגברים .נתפשה כמיידית יותר ושל המחתרות האחרות היו רשימות של אנשים ביישוב שזוהו ) י"ש(בידי שירות הידיעות של ההגנה בטענה שהם , י דוד שלתיאל הורה לעקוב אחריהם"מפקד הש 16.ונחשבו לאיום ביטחוני, מוסקסואליםכהו אנשים , נראה שבכמה מקרים. כמו גם אחרי נשים שקיימו קשרים עם ערבים ובריטים, חשופים לסחטנות . שילמו בחייהם על הכניסה לרשימות אלה עיתונאי , היה ישראל יעקב דה האן, 0080ביוני 30-ב, קורבנו של הרצח הפוליטי הראשון ביישוב, כידוע הוא נרצח . והיה ממתנגדיה החריפים של הציונות מזכיר המדיני של העדה החרדיתומשורר הולנדי שהפך ל דה בתקופה בה חי בהולנד ולאחר הגעתו לארץ כתב 26.בשליחות ההגנה, על ידי איש ההגנה אברהם זילברג על "עורך השבועון . ביישוב כמי ששוכב עם ערבים מוכרהיה ו, ית בהולנדיתשירים ופרוזה הומואירוטהאן את הכותרת תפירסם פחות משנה לאחר הרצח חוברת הנושא, אהרן זאב בן ישי, באותה תקופה" המשמר שלא היו ידועים לציבור sejtnjilepjiPובה חשף קטעים מספרו הארוטי , "הקדוש די האן"הסרקסטית תואר -הביא נער ערבי יפה"על פיה הוא , ישי אף הביא עדות של אחת משכנותיו של דה האןבן . הרחב בארץ והיה , ובכל יום אחרי הצהרים היה נסגר בחדר עם הנער הזה לשעות רצופות, שישרת אותו ויסדר את חדרו 75 .030, 00-00' עמ, )4080, חזון: ל אביבת(יומן בית הסוהר : של בחור ישיבה ה'רפורטז, א אחימאיר"אב 85 –) 3180" (מחבואים"אך היא עמדה במרכז סרטו של דן וולמן , רדיפה של הומואים יהודים על ידי המחתרות לא זכתה עד כה להתייחסות מחקרית צעיר יוצא קיבוץ שמגיע לירושלים ומנהל רומאן עם , במרכז העלילה עומד דוד בלבן. אורך מלא שעוסק בהומוסקסואליותהסרט הישראלי הראשון ב ,fesoY zaR: ראוט ועל נושאים קשורים על הסר. שפורצים לביתו של בלבן ומכים את השניים באלות, "הגנה"הרומאן נחשף על ידי אנשי . צעיר ערבי yaG dna naibseL fo lanruoJ A :QLG .”ameniC ilearsI ni tcilfnoC nainitselaP-ilearsI eht dna xeS laicarretnI :dnalomoH“ .08—355 .pp ,)2002( 8 seidutS 95 .0080.00.1 ,עיתון מיוחד 06 .380-480' עמ, )8880, כתר: רושליםי(ימי הכלניות , תום שגב: בעניין זהאו ר 16 הביטחון וציד שירות, דניאל. ג; 310' עמ, )0880, משרד הביטחון: תל אביב( 1080-1080המודיעין ביישוב : שורשי החבצלת, יואב גלבר: ראו .01' עמ, )1480, יפעת: תל אביב( המרגלים בישראל 26 : תל אביב( אלהרצח הפוליטי הראשון בארץ ישר: דה האן, שלמה נקדימון ושאול מייזליש: על רצח דה האן וההתייחסות לנטיותיו המיניות ראו .010-010' עמ, ימי הכלניות, שגב; 830-000' עמ, )3180, מודן
 • . יםהוא אף טען שיש לחפש את רוצחו של דה האן בין חבריו הערב 36...".אומר שהוא לומד אצלו ערבית בהשפעת ... שיכול לעשות בו כרצונו", בהגנה טענו שדה האן הפך כלי משחק בידי הוועד הפועל הערבי 46".'הנערים היפים' הרקע "ציונית לבין -ניכר זיהוי מובהק בין פעילותו האנטי, בהתייחסויות בנות התקופה לדמותו של דה האן אדם היה האן-שדי בדבר ספק אין"ש 0080-ב כך למשל כתב ביאליק. שלו והתנהגותו המינית" הפתולוגי בארץ תאוותנית מלחמה בצורת שהתבטאה מרה רשעות למין בקרבו נהפך זה וגרוי, המיני במובן גרוי אחד לערבי נתוודעתי"י עגנון כתב לאשתו אסתרליין כשנה וחצי לאחר הרצח כי "ש 56."החדשה ישראל ניכר 66."שטן פוי, אשתו היינו, שמו ימח האן די של ועהיד חברו היה זה(...) צחה אשכנזית מדבר והוא אדם דה האן מתואר כ: באופן המובהק ביותר החרדות מפני סכנת משכב הזכרהסופרים העברים מבטאים ש . מפוקפק מבחינה מינית שמתרועע עם ערבים ובעקבות כך נלחם בתאווה נגד היישוב בשנות . במשכב זכר ונרצח על ידי המחתרות הציוניותדה האן לא היה היהודי היחיד שנחשד , על כל פנים י ביהודים שנחשדו בשיתוף "ל והלח"האצ, בוצעו כמה עשרות התנקשויות מטעם ההגנה, 30-וה 30-ה , בכמה מקרים. וכן באנשי שירותי המודיעין של הארגונים היריבים, פעולה עם הבריטים ועם הערבים ולכן נחשדו שהחלו לשתף פעולה עם , ו בידי הבריטים ושוחררוהמוצאים להורג היו פעילי מחתרת שהוחזק " בתי דין"פסקי הדין התקבלו ב –הקורבנות לא הובהרו עד היום רבים מהחשדות המדויקים נגד . שוביהם הנרצח או המועמד להתנקשות נחשב , מתועדיםאלא שלפחות בשלושה מקרים 76.סודיים של הארגונים .להומוסקסואל הוא נורה שלוש פעמים בגבו ליד עץ השקמה הגדול . בתל אביב 80בגיל , 0080.3.40-מיכאל וקסמן נרצח ב שירות הידיעות של –י "וקסמן היה איש מש .לעיני עוברים ושבים, ובצלאל' ורג'בפינת הרחובות המלך ג י וקומוניסטים "י לחידיעות על חבר והעביר י"אנשי מש ,30-לאורך תקופה קצרה בתחילת שנות ה .ל"האצ ל שהעילה "אצ ולאחר רציחתו טענו אנשי, וקסמן השתתף בפעילות מודיעינית זו .לבולשת הבריטית ל ולמעשה עבר לשתף פעולה עם "החל לעקוב אחרי חבריו לאצ, להתנקשות היתה שווקסמן יצא משליטה 36 .33' עמ, )3080, על המשמר: תל אביב(חייו ומותו: האן-הקדוש די, אהרון זאב בן ישי 46 .000' עמ, שם, נקדימון 56 , תרבות וספרות, הארץ". מקורביו הקדשות בראי ליקביא: נרצח הולנדי משורר ועד ובלש סוד מחוקר", מצוטט אצל שמואל אבנרי. 0080.1.0, הארץ .0330.00.00 66 .000' עמ, )0180, שוקן: תל אביב( אסתרליין יקירתי, י עגנון"ש 76 rof eciveD lacirotehR a :sweJ yb snoitanissassaA lacitiloP ,aduheY-neB namhcaN :פירוט של התנקשויות אלה ראול : ל אביבת( 30-ל בשנות ה"האצ: לידתה של מחתרת ,יהודה לפידות; )3991 ,sserP kroY weN fo ytisrevinU etatS :kroY weN( .ecitsuJ .000' עמ, )0330, ל"ברית חיילי האצ
 • הדגיש פרטים הוא , 0080-0080ל בשנים "מפקד אצ, אלא שבעדות שמסר בדיעבד יעקב מרידור 86.הבולשת :נוספים בדבר יחסיו עם הבריטים ל "הוא התחבר עם קצין המשטרה וילקינס ועקב בהתמדה אחרי חברי אצ. וקסמן היה הומוסקסואל" הוא היה בחור מושחת מאוד . היות והוא היה חבר גדודי הנוער שלנו, וקסמן הכיר את רובנו... והמפקדה " שהוידוע היה לכל חבריו מה הוא עו 96 ניתן להסיק מהעדות שזיהויו של וקסמן כהומוסקסואל המתרועע עם בריטים מילא תפקיד משמעותי שהגיע לידיו של , י בירושלים"בפנקס המודיעין של הלח. אך הוא אינו היחיד. בהחלטה להוציא אותו להורג י גם ביצע את המספר "לח. היו רשומים שמות רבים של אנשים הנתונים למעקב, העיתונאי דב גניחובסקי :'באחת הרשומות מתואר אדם המכונה ו 07.בסך הכול 00 – הרב ביותר של הוצאות להורג . ה בתשרי בקפה אירופה עם כמה אנשי בולשת בריטים"ישב בליל כ. הומוסקסואליסט, הוא מלצר בקפה' ו שוחחים בידידות על בחשוון בחברת איש בולשת כשהם מ' הוא נראה אף בד. אחר כך יצאו לטייל בצוותא ".כוס בירה וקפה 17 נאמר כי "הגרמני"אדם המכונה בנוגע ל, למשלכך .לעתים הסימון ההומוסקסואלי הוא אמביוולנטי יותר תיאור זה יכול ". ראוהו בשעה שקרץ לשלושה בלשים בריטים, אינפורמר מסוכן, חייט לפי מקצועו"הוא הספיקהאך יותר מכל הוא מדגים שאפילו קריצה ; פי מינילהתפרש בו זמנית כבגידה או מחווה בעלת או והאם הם נמנים , לא ידוע מה עלה בגורלם של שני האנשים. י"להכניס אדם לרשימת החיסול של הלחכדי .י"על רשימת קרבנות ההתנקשויות של הלח שירות הידיעות של כינויו של אדם שנחשד על ידי, ."ק. י"או "יעקב"ידוע מה עלה בגורלו של , לעומת זאת הפלוגה המיוחדת של (ם "הוא נחטף על ידי שני חברי פו 3080באוגוסט 27.במסירת מידע לבריטים "ההגנה" נטען שהוא סיפק מידע לקצין הבולשת מורטון . והוחזק באחת המערות ליד רמת יוחנן) שירות הידיעות 37.והביא לחשיפת סליק , דבר השבוע". ?מדוע נרצח מיכאל וקסמן", הודה קורןי; 00' עמ, )3480, מוסד קלוזנר: תל אביב( מערכות הארגון הצבאי לאומי ,דוד ניב 86 .30-00' עמ, 4180.3.30 96 .שנהג בגנדרנות" בחור צעיר ויפה"תיאר את וקסמן כ, יצחק ששון, י"ראש המודיעין של הלח; שם, קורן 07 .שם ,לידתה של מחתרת, פידותל 17 .8, 1, 3' מע, 3880.0.40 ,הארץ". ולמלשינים לא תהיה תקווה", יהודה קורן 27 ונרצח 3080.1.30-שנמצא מת ב, 00בן , אך ככל הנראה מדובר במשה יעקב מרכוס, שטשיםשל החקירה והחיסול שפורסמו הם מטוהתיאורים צדוק ; 310-410' עמ, )3480, מערכות: תל אביב( י"עלילות ש, אפרים דקל: הפרשה מתוארת בשני ספרי זכרונות של אנשי הגנה. כחמישה ימים לפני כן הושמט איפיונו של המוצא בספר החדש יותר , שלא במפתיע. 310' עמ, )1880, ה בחיפהחברי ההגנארגון : חיפה( בחיפה" הגנה"מערכות ה, אשל .להורג כהומוסקסואל חולני 37 .161 .p ,.dibI ,aduheY-neB
 • לדבריו. שנמשכה כמה ימים, יפר בדיעבד על חקירתו של האישס, כץ) ליובה(אריה , פעולת החטיפהמפקד - גם היה הומוסקסואל וניצל זאת כדי , נוסף לזה שהיה מלשין ונוכל וכל מה שהיה יכול להיות רע באדם" בתור הנקבה שלהם הצליח לסחוט מהם דברים בשביל . לבוא במגע עם אישים חשובים ביותר בתוך היישוב ".מסר לנו את שמותיהם הוא. טובת ההנאה שלו 47 אשר לקה , הומוסקסואליסט שטוף זימה"י בתור "אפרים דקל מתאר את אותו יעקב בספרו על תולדות הש כעבור שלושה ימים הגיע ", לפי זכרונותיו ."במחלת מין ממאירה ואף על פי כן הוסיף לשוטט ביישובים בולטת תחושת הגועל והטומאה שמעורר גופו , בתיאור של ביצוע גזר הדין 57".לחסל: פסק הדין מתל אביב :אחרי מותו גם, של יעקב הוא ', וכו' לאחר שאמרתי לו שהוא חלאת אדם וכו. הוא אפילו לא התרגש. קראתי באוזניו את גזר הדין" מדים צריכים להיות , לפי המושגים שלנו. מה שהרגיז אותנו זה שהוא לבש מדי צבא. הודה שזה מגיע לו הלכתי וקניתי סידור . הפשטנו אותם ממנו והלבשנו לו שק. צינו לגעל את המדים בדמולא ר. טהורים ".והצמדתי אותו אליו" ולמלשינים לא תהיה תקווה"הוצאתי משם את הפסוק , תפילה 67 רוכב אופניים . ם העבירו את הגופה בתא מטען של מונית פלימוט שנהגה עבד בשירות ההגנה"חברי הפו .ה דיווח למשטרת קרית חיים על גופת אדם שמצא מוטלת בשולי הדרךשהיה בדרכו לעבוד או " יעקב"שכונה גם הוא 30יהודי בן , אדם נוסף שהוצא להורג בנסיבות עלומות הוא אוסקר אופקר , 3080-גם הוא חוסל על ידי מחלקת המודיעין של ההגנה באזור הצפון ב 77.על פי אחת העדויות" אק'ז" שחלק והפרטים החופפים מעוררים חשד . גם הוא סיפק ידיעות לקצין מורטון, האחר" יעקב"וכמו ראוי לציון בעניין זה הוא שאופלר מוצג ברשומות ההגנה פרט. מקריםה שני מהמקורות מערבבים בין על אף ההערצה שלה זכה ". פלוגות האש"כמשרתו האישי של אורד וינגייט בתקופה שבה עמד בראש התקפות הזעם שלו ומינהגו לקבל , וינגייט עורר חשדות בשל אופיו הקפריזי, ישובבקרב רבים מראשי הי 87.בעיניי משקיפים שונים חריגיםיחסיו של וינגייט עם משרתיו היהודים נחשבו , בפרט. אורחים בעירום 47 .שם, קורן 57 .310-410' עמ, שם ,דקל 67 .שם, קורן 951 .p ,.dibI ,aduheY-neB; 77 אופקר היה דודו . 4040' עמ, 0180, הספריה הציונית, רושליםי. ספר תולדות ההגנה, ציון דינור ויהודה סלוצקיבן . והוא נעצר, חשפו הבריטים את הסליק במשמר השלושה שעליו היה לייטנר אחראי 3080בינואר . מפקד תחנת נוטרים ופעיל הגנה, של חיים לייטנר . אזור תל אביבכנראה ב ,יסלה אותוולבסוף מצאה את אופקר וח, בעקבות כך החלה ההגנה לחפש מלשין 87 הכחשות בנוגע לנטיותיו ההומוסקסואליות של אדם מהוות לעתים ביטוי משמעותי לא פחות , זה יש לציין שבטקסטים בני התקופההקשר ב חת בא אך, מיניותו של אורד וינגייט נחשבה חשודה, כך למשל. לקטגוריות המיניות הקיימות בשיח מאשר תיאורים המציגים אותו כהומוסקסואל neve ton si …etagniW .ytilauxesomoh tseggus ot ton si sihT“ :הביוגרפיות המוקדמות שלו שלו מצוין בפירוש בנוגע להתנהגויותיו ,)9591 ,snilloC : nodnoL( yhpargoiB a :etagniW edrO ,sekyS rehpotsirhC .”retcarahc lauxesomoh yna dah ot degella
 • הפונקציה של פעולות אלה היתה לסמן , כפי שמציין נחמן בן יהודה במחקרו על ההתנקשויות הפוליטיות יש להניח שגברים יהודים שקיימו 97.ולהבטיח לכידות והומוגניות של המחנה, את גבולות הקולקטיב ניתן לראות , מבחינה זו. קשרים מיניים ורומנטיים עם בריטים וערבים ידעו שהם מצויים בסכנה . בהתנקשויות גם אמצעי אלים ואכזרי לכפיית מיניות נורמטיווית קטיקה חתרניתמיניות אוריינטלית כפר. 0 שהם כמופת בכל , כי מספר גדול להחריד של אנשים, מניסיונותי המזעזעים ביותר בארץ ישראל הוא" כתב הסקסולוג מקס מרקוזה במאמר , "לוקים בנוירוזות סכסואליות ,התנהגותם הפנימית ובריאותם הגופנית צב המדאיג הוא מייחס את המ 08.שנים אחדות אחרי הגעתו לפלשתינה, 8080שפירסם בדבר בינואר דאגו גם מומחים ונושאי תפקידים , כמו מרקוזה". אידיאולוגיה וסביבה, התפתחות היצר: "לשלושה גורמים המקורות שהובאו עד . אחרים ביישוב מפני הפתולוגיות המיניות שמפתחת האוכלוסייה היהודית בפלשתינה קוח והמשטור המיניים שהופעלו על היהודים של מנגנוני הפי, גם אם חלקית, כה מציגים תמונה רבגונית . ותחמו את גבולותיה של המיניות הציונית, בפלשתינה בתקופת המנדט השקיעו מוסדות היישוב מאמץ בהסדרת היחסים החברתיים , את החברה היישובית לארגןבמאמציהם . מפריה הבריטית בארץובעיצוב גוף האומה העברית כישות מובחנת ונבדלת משאר נתיני האי, והבינאישיים ברמת . הבנייתה של המיניות התקינה נעשתה באמצעות מגוון מנגנונים ומומחים מדיסציפלינות שונות שפעלו באופן אוטונומי , נפתחו בתל אביב ובירושלים מרכזי ייעוץ והדרכה סקסולוגיים, הפרט הבודד הוקמו בכמה ערים , בנוסף 18.בוהעניקו יעוץ אישי והרצאות לקהל הרח, ממערכת הרפואה המנדטורית שבהן השיבו פסיכולוגים על שאלות רחבות יותר הנוגעות , "לשכות להתייעצות ולהדרכה בחיים" או " היגיינה מינית"היה הפרויקט של , לפחות בחלקו 28".החברה והחינוך, המין, הפרעות בחיי הנשואין"ל .יקט הלאומי וההתיישבותישלוב מבחינה מוסדית ואידיאולוגית בפרו ”היגיינת הרבייה" טופלו חריגים מיניים על ידי , בעוד הייעוץ המיני והפסיכולוגי נועד למנוע הופעה של פתולוגיות מיניות מערכת הענישה של השלטונות הבריטיים ועל ידי מוסדות רפואיים ופדגוגיים כמו מרכזים עירוניים לנוער התגייסו למפעל הבקרה " יונליות ואובייקטיוויותרצ"תפישות מדעיות שפעלו בשם סקסולוגים . מוזנח & .W .W ,notroN :kroY weN( .eciohC ym fo efiL ehT ,regisehT derfliW: האקסצנטריות של וינגייט ראו למשל על התנהגויות. 04 .p 733 ,333-233 .pp ,)8891 ,ynapmoC .981 .p ,.dibI ,aduheY-neB 97 08 .8080.0.30, דבר, "שאלת הפוברטט", מקס מרקוזה 18 ,amzoK taiL", בהרחבהעל הייעוץ המיני ביישוב ראו . לו על ידי קופת חולים של ההסתדרותקליניקות אלה היו בחלקן פרטיות ובחלקן הופע vuhsiY eht ni ygoloxeS" 6491.4.9. ,דבר 28
 • השיח בן התקופה אינו מבחין בין , במידה רבה. והטיפוח של האומה שכם אל שכם עם מנהיגים פוליטיים 38.ובין היגיינה אישית למסירות אידיאולוגית, פתולוגיה רפואית לפתולוגיה פוליטית ועוד , שנכתבו למטרה זו אלא בספרי הדרכה, יניקותאלא שעיקר ההדרכה וההכוונה המינית לא נעשתה בקל מאמרים בנושאי , על אף ההגבלות על פרסומי תועבה שהטילו השלטונות הבריטיים. בעיתונות יותר מכך ניכר שהעיתונים גילו עניין לא מועט בידע סקסולוגי . מיניות בריאה וחולנית פורסמו לא פעם בעיתונות המכונן את הסובייקט המיני , הם נרתמו למאמץ השידול אלי שיח, ו של פוקובמושגי. ובדיון במיניות תקינה בכינונן של האבחנות בין הנורמלי 48.ובד בבד מעודד אותו להשיח את מיניותו בפני הגורמים הממונים ויצר , בכך שהגדיר באופן דרמטי את גבולות הקהילה, מילא איום משכב הזכר תפקיד משמעותי, והפתולוגי . ן נאמנות פוליטית לבין בריאות נפשית וגופניתזיקה בי בהדברתה של המיניות , אם כן, הקרימינולוגיה והחוק השתתפו, הפסיכולוגיה, מומחים מתחום הרפואה מנגנוני פיקוח אלה אופייניים גם . ובשמירה על גופו ונפשו של היהודי מפני השפעות הסביבה, החריגה ן הבולט של שיח המיניות בעיתונות העברית הוא התפקיד המרכזי אך המאפיי, לחברות מודרניות אחרות , כמעט כל הופעה של התנהגות מינית חריגה בפלשתינה. אוריינטליזם: שמילאה בו דיסציפלינה נוספת .הצריכה הסבר המבוסס על ידע קולוניאלי בדבר הנוף המיני של המזרח, ובפרט משכב זכר אך כיצד . את השיח ההגמוני בנוגע למשכב זכר והומוסקסואליות הטקסטים שהובאו עד כה משקפים כאמור כיצד תפסו עצמם אותם גברים שתרו אחר קשר עם ? התייחסו לנושא זה אותם אנשים שבהם דנים הטקסטים המקורות בני התקופה העוסקים , כפי שצוין קודם? גברים אחרים בחוף הים או בחדרים חבויים בתל אביב . כב זכר נכתבו כמעט באופן בלעדי מנקודת מבט חיצונית ואף עוינתבהומוסקסואליות ובמש מוסטפה , מרדכי שווארץ, חיים כהן, משה מולכו, הצעיר צבעוניכגון –שהוזכרו עד כה כמעט כל האנשים סיימו את חייהם במוות אלים או –וכן ישראל יעקב דה האן , "יעקב"האדם המכונה , מיכאל וקסמן, חורי לא , אשר חיו בפלשתינה בשנות המנדט, אנשים אלה .לעתים בתוספת עבודת פרך, פות ארוכותנכלאו לתקו קשה מאוד , לכן. ורב הנסתר על הגלוי בנוגע לסיפור חייהם, הותירו אלא חותם דל במקורות הכתובים , לשחזר על סמך מקורות כתובים כיצד חוו האנשים הנדונים עצמם את התנסויותיהם ואת נסיון חייהם .ובאילו מושגים תיארו אותם 38 נערכו בתל אביב אסיפות הסברה שבהן הוצגו נתונים על בתי זונות ומועדונים ריקודים שמשמשים מקומות פגישה 0080בספטמבר , כך למשל שדיווח על , ר חיים ברלין"דיבר גם הסכסולוג ד, "הוועד להגנת בנות ישראל"שאורגנה על ידי , בפגישה. בין נערות יהודיות לחיילים זרים למתווכים .2491.9.41, דבר. בעיר" שנקראה לרגל ריבוי מחלות המין, פגישת רופאי עור ומחלות המין" 48 .30-10' עמ )4880, הקיבוץ המאוחד: יבתל אב( הרצון לדעת: Iתולדות המיניות ,מישל פוקו
 • על פיה מין בין גברים , ישנם סימנים אחדים לכך שהתפישה האוריינטליסטית בדבר משכב הזכר, עם זאת . אומצה גם על ידי חלק מאותם גברים יהודים שחיפשו אחר קשרים עם גברים אחרים, הוא תופעה מזרחית דה האן לא , אמנם. כתביו של ישראל דה האן הביטוי הבולט לתפישה הומואירוטית אוריינטליסטית הם וגם ברשימותיו העיתונאיות הוא אינו , מנסח תיאוריה או משנה סדורה בנוגע לתשוקתו כלפי צעירים ערבים המוטיב , עם זאת 68.בכמה משיריו אף גם מביע רגשי אשמה ביחס לאורח חייו 58.מרבה לתאר את רגשותיו " מרובעים"ה. ירוטיתהערצת המזרח והערבים לבין תשוקה הומואהקבוע ברבים משיריו הוא מיזוג בין , עומר כיאם 00-שצורתם שואבת השראה מספרו הידוע של המשורר המוסלמי בן המאה ה, הקצרים משלבים לעתים בין תיאורים ארוטיים של נערים וילדים ערבים לבין ביטויים פוליטיים של אהדה והערצה האן בכתביו -מתמזגים בתפישה אידיאולוגית מגובשת שאותה ביטא דהביטויים פואטיים אלה . לערבים שהתקיים בארץ לפני " היישוב הישן"הדוגלת בקיום משותף של יהודים וערבים על פי מודל , ובפעילותו 78.העליות הציוניות ולד מאת ארנ" דה פריאנט שב הביתה"האידיאל של דו קיום הומואירוטי מנוסח באופן מפורש יותר ברומאן הרומאן מבוסס כמעט במדויק על חייו 88.0080-שהתפרסם סמוך להגירתו של צווייג לפלשתינה ב, צווייג , בן דמותו של דה האן, נטאדה פרי. ומתאר את דמותו של הגיבור באופן אוהד למדי, של דה האן ורציחתו קיום בין -תוכנית לדושמנהל רומאן עם נער ערבי ובד בבד מגבש , מתואר שם כיהודי חרדי הומוסקסואל דה האן מתוארת לפיכך כתגובה ציונית אלימה /נטארציחתו של דה פרי. יהודים לערבים בפלשתינה צוויג , )ppalP( כפי שמציינת לורל פלאפ. הממזגת בין מזרח למערב, לאופציה הטרנסגרסיווית שמגלם האיש וכל זאת במסגרת , להומוסקסואליותבין הערצת האוריינט לבין יחס חיובי המשלבתמנסח בספרו תפישה ניתן לומר שהיחסים עם צעירים ערבים , מבחינה זו 98.ביקורת על הציונות ועל הלאומיות המודרנית בכלל באימוצה של , ושנית; בעצם המגע עם ערבים, ראשית: מגלמת את ההתמזגות במזרח באופן כפול בו זמנית .על ידי היהודי האירופי עצמו) ופרים ונוסעים אירופיםכפי שזו נתפשה על ידי ס(המיניות האוריינטלית 58 1330.00.30תרבות וספרות , הארץ". סעיד אפנדי, חברי"ראו את דברי ההסבר של אביעד שטיר לרשימתו של דה האן 68 ".?בקשניוי או יען חסן ילטפני שם /הלמען ישפוך לבי יסוריו לפני אלוהים/ ?הערבה אל הכותל הקדוש/ מדוע זה אלכה בשעת ערב: "למשל השיר .000' עמ, )3480, ידידים: תל אביב( תעודות ותמונות, דמויות, זכרונות) 3480-0080: (בשירות המולדת, דוד תדהר: התרגום מופיע אצל ן רונ: מהולנדית". עשרה מרובעים על אהבת ציון ועל אהבת נערים"מבחר מתוך שיריו ההומואירוטיים של דה האן תורגמו לעברית תחת הכותרת gnitcejeR" )5002( .M ,ztiwokreB ::ואעל שיריו וכתביו של דה האן והתפישות המתבטאות בהן ר). 4330 ספטמבר( 0 !הו. סוניס ואירית באומן ).sde( ,.D ,ralsneP dna .D.I ,ramlaK :nI ."naaH eD learsI bocaJ fo htaed dna efil eht :tneirO eht gnicarbme ,noiZ .421-901 .pp ,)5002 ,mahtlaW ,sserP ytisrevinU siednarB :mahtlaW( sweJ eht dna msilatneirO 78 , )1180, תפוצה: ני ברקב( 30-חילונים בירושלים של שנות ה-םיחסי דתיי: דה האן' על פרשת רצח פרופ: רצח בירושלים, דוד הלוי: ראו בהרחבה .והלאה 00' עמ 88 ). 0880, דביר: תל אביב(צבי ארגון : מגרמנית ,שב הביתהדה וריאנט , ארנולד צווייג: בעברית 98 -reksaL eslE dna giewZ dlonrA :etitsevsnarT eht fo erullA eht dna ,ytilauxesomoH ,tneirO ehT“ ,ppalP leruaL ::ורא ,)8002 ,egdeltuoR :kroY weN( erutaretiL hsiweJ-naeporuE ni noituloveR dna msinoiZ :nI .”msinoiZ etirweR reluhcS .201-44 .pp
 • מחבר נוסף שעסק בנושאים הומואירוטיים תוך אידיאליזציה של המזרח הוא המשורר מרדכי גיאורגו נמלטו, ר מבעלז בהונגריה"הצטרף בצעירותו לחצר חסידי האדמו, 0810-שנולד בפראג ב, לאנגר. לאנגר שכמה , הוא חיבר שירים בסגנון שירת ספרד. ים לפני מותו בתל אביבשנתי, 0080-ב מהנאצים לפלשתינה 09.מהם עוסקים בשעות האושר שלו במחיצת אהוב allabaK red kitorE eiDבספרו אירוטית של לאנגר מופיע -הניסוח המקיף ביותר של משנתו היהודית " מסורת אהבת הגברים"ת את מנסה לאנגר להחיו, בספר זה .0080-שיצא בפראג ב, )הארוטיקה של הקבלה( אחד המקומות שבהם , לתפישתו 19.עד שנוצחה לטענתו על ידי אהבת הנשים, שהתקיימה ביהדות העתיקה אי רוגע של האוריינט "כהוא מתאר ןאות, גברי הוא חצרות החסידים-נותר על כנו היסוד הארוטי הבין ". יתאירופ-בטהרתו השורד בלב האוקיינוס של הציוויליזציה המזרח אוריינטלית מתאר לאנגר כפשוטים ובריאים יותר מאלה המאפיינים את -את אורח החיים והמיניות היהודית :כך למשל הוא כותב על הרחצה במקווה. הציוויליזציה האירופית נאספים כל הגברים של העיירה , לפני כניסת השבת, ביום שישי אחר הצהריים, לפחות פעם אחת בשבוע" . שם הילדים רואים את כל הגברים והנערים כשהם עירומים לגמרי, ת לרחצה משותפתהמזרח אירופי כמו גם , כל רגשי הבושה הרעים נעלמים, לפיכך. 'ברית אברהם אבינו'במקומות אלה נאסר על הסתרת ...".הסקרנות המציצנית הידועה לשמצה של הילד האירופי 29 -מנסח כאן וריאציה יהודית, מאמרים בנושאשהתמצא היטב בפסיכואנליזה ואף פירסם , לאנגר . אוריינטליסטית על התיאוריה הפרוידיאנית בדבר דיכוי הדחפים המיניים במסגרת החיים בציוויליזציה .אחוות הגברים במקווה מתוארת כאלטרנטיבה בריאה לחינוך המיני הלקוי של הילד האירופי אותו הוא מכנה , שאיפתו לעורר שוב בזמן המודרנימצהיר לאנגר על , בתל אביב במכתב שכתב סמוך למותו , כמו אצל דה האן. שרווח לשיטתו בעבר בקרב העברים, "אהבת הֵרע"את רגש , "דורנו הזה שכולו שנאה" . אירוטי כחתירה נגד המודרניות ונגד הציוויליזציה האירופית-גם כאן מוצב האידיאל ההומו הלכי רוח של פסימיזם תרבותי –באופן מפורש יותר או פחות –צווייג ולאנגר מבטאים שלושתם , דה האן שרווחו במעגלים אינטלקטואליים במפנה המאה ועוד יותר , ושל ביקורת על רעיונות הנאורות והקידמה פראג וברלין , רעיונות אלה הביאו כמה אינטלקטואלים יהודים מווינה. לאחר מלחמת העולם הראשונה אירוטית של לאנגר -על תפישתו הקבלית ההומו; )0080, דבר: ל אביבת( שירים: מעט צרי, מרדכי גאורגו לאנגר 09 19 ,regnaL .M groeG; 1330.0.30, תרבות וספרות ,הארץ". הנני בא לעורר שוב את הרגש הזה של אהבת רע בימינו הנאורים", עפרי אילני: ראו )3291 ,hcselF .J : garP( alabbaK red kitorE eiD 29 211 .p ,alabbaK red kitorE eiDי
 • בין אם היא מתגלמת בערבים או ביהודים מזרח –של האוריינט " ותהאותנטי"לפתח הערצה כלפי 39.אירופיים אותה –" המיניות האוריינטלית"משתלבת הערצת האוריינט באידיאליזציה של , במקרים שהובאו כאן , שלושת הכותבים היו סופרים ואינטלקטואלים. אמיניות שזוכה לגינוי מצד רוב בני התקופה העוסקים בנוש זה בלתי זהיר להקיש מכתביהם בנוגע לעמדותיהם של יהודים משכילים פחות שקיימו מגעים מיניים ויהיה ניתן לראות בכך דוגמא לאופן שבו השיח הממשטר מכונן את הקטגוריות , עם זאת .ורומנטיים עם גברים האופן שבו מצביעות דוגמאות אלה על , בנוסף. שבהן תופשים הסובייקטים את מיניותם, המיניות עצמן .יכול השיח הדומיננטי לשמש בו זמנית לשליטה ולהתנגדות הלבנתה של הזהות ההומואית: אפילוג. 3 : ר סטייה מינית בעלמאיחסים מיניים בין גברים נתפשו כיותר מאש, של תקופת המנדט ח הציוני השליטבשי המאבק . תחת שלטון המנדטכסכנה פוליטית וכהתגלמות של כל הרע שבחיים נטולי הריבונות הם הוצבו בסדומנות היה חלק מהמאמץ האינטנסיווי של הנהגת היישוב ליצירת הפרדה בין יהודים לערבים מקרים של מעשה . ולהתגברות על צורות שונות של אינטראקציה ועירוב שהתקיימו בשולי המחנה הציוני ומבצעי , הערבים ועם הבריטיםסדום הובאו כאזהרה להשפעות החמורות שעלולות להיות להתערבבות עם .משכב זכר זוהו כמקרי קיצון של יציאה מן הכלל ומן המחנה . המשיכה משטרת ישראל לעצור אזרחים על ביצוע משכב זכר, בשנים הראשונות שלאחר הקמת המדינה דיווח 8080בספטמבר 3-ב. שדווחו בעיתונים, בוצע מספר גדול במיוחד של מעצרים כאלה 8080בשנת אותו לילה פרצו ב השוטרים. במקומות שונים בתל אביב" נחשול של מעשים מגונים"על " דיעות אחרונותי" בתל אביב מבצע מעשה ' ורג'מרחוב המלך ג 00אדם בן "ומצאו שם , לשירותים ציבוריים ברחוב גרוזברג שלא יכלו "ב המשטרה עצרה ארבעה צעירים בגנים ציבוריים בתל אבי, באותו זמן". 40סדום בנער בן על כמה שבועות אחר כך דווח 49".את סיבת המצאותם בגן בשעות המאוחרות בלילה... להוכיח למשטרה צעירים פרצו לדירה ברחוב ה. על ידי קבוצת צעירים בתל אביב" סיכול של ניסיון לביצוע מעשה סדום" צעירים וניסה לעשות בהם שלטענתם הזמין לדירתו גברים , התפרעו ומסרו למשטרה את בעל הדירה, מאפו 59.מעשה סדום 39 :tiorteD( ytinredoM fo ecneirepxE eht dna slautcelletnI hsiweJ :snoissaP dediviD ,rholF-sedneM luaP :או בנושא זהר 331-77 ,)1991 ,sserP ytisrevinU etatS enyaW 49 .8080.8.3, עות אחרונותידי 59 .8080.8.40, ידיעות אחרונות
 • עם כניסתו של חיים . פחתו משמעותית המעצרים בחשד למעשה סדום והדיווחים על הנושא, בשנים הבאות הוא הנחה את המשטרה והפרקליטות שאין להעמיד אדם לדין בשל , כהן לתפקיד היועץ המשפטי לממשלה נראה שגם האקלים התקשורתי 69.בגופו של קטיןאלא אם כן עשה מעשהו במקום פומבי או , עבירה זו 79.בעיקר מתוך רצון להציג תמונה אידיאלית של החברה הצעירה –ונעשה פוריטני יותר , השתנה וגם מאיימת פחות ', 10אינטראקציה עם ערבים במרכזים עירוניים נעשתה כנראה זמינה פחות אחרי , בנוסף ת חיזיון האימים בדבר קיום מעורב של יהודים וערבים שדחקה סופית א, לאחר הקמת המדינה היהודית במידה רבה גם השל הומוסקסואליות כסכנה לאומית שרד התפישה, עם זאת. תחת מסגרת פוליטית אחת .למשל בטענה הנפוצה בדבר הסכנה הביטחונית שנשקפת מהומוסקסואלים ,הבאיםבעשורים בבריטניה . ומוסקסואליות בציבוריות הישראליתהשתנה ההקשר שבו נידונה שאלת הה, בעשורים הבאים , 38-ו 31-ה, 31-בשנות ה. שהדיה הגיעו גם לארץ, ובמדינות אחרות החלה ליברליזציה ביחס להומואים , וכך. אשר תוארה במושגים של השתלבות ישראל במערב, החלה לגיטימציה ההדרגתית להומוסקסואליות גם –לסגנון חיים המזוהה עם השפעת המערב הליברלי יינטליאור נגעך ייצוגה של ההומוסקסואליות מהפ ההומוסקסואליות הולבנה ועברה . ב עצמה וגם על ידי מתנגדיהם"על ידי דוברים של קהילת הלהט אלא עם , מי שנפגש עם ערבים בבתי קפה אפופי עשן נרגילות אינה מקושרת עם" גיי" המלה . אמריקניזציה . מבין באופנה ובעיצובגבר מעודכן וקוסמופוליטי ש שבמסגרתו , מלא תפקיד במערך השיח הנוכחי בישראל החילוניתהחל בהדרגה להייצוג החדש של הגיי הלגיטימציה להומוסקסואליות נישאת על נס כהוכחה מרכזית להיותה של ישראל מוצב קדמי מערבי במזרח אנחנו לא "בעבר להוכיח ש באותה מידה שהדברתו של משכב הזכר נועדה. התיכון הנחשל והחשוך אנו שייכים למערב –" אנחנו לא איראן"הסובלנות כלפי הומואים משמשת כיום הוכחה ש, "לבנטינים ואווירת הגיי , כך קורה שרדיפתם של מבצעי משכב הזכר בתקופת המנדט. ונושאים את דגל הקידמה יקט של התבדלות והפרדה מן משרתים למעשה אותו פרו, פרינדלי של המעגלים הליברליים בתקופתנו . בהצדקת משטר ההפרדה האתנית ההולך ומעמיקמסייעים ו, המזרח בעוד : ובארצות הבריתבאירופה שהשתנה הוא רק היחס להומוסקסואליותבמשוואה המרכיב, למעשה אבל 89."אורח החיים המערבי"כעת היא שולבה בתוך , ")אוריינטלית"כ(שנה שללו ואסרו אותה 34שלפני 69 , דביר: ור יהודהא(אוטוביוגרפיה : מבוא אישי, חיים כהן: וראו גם בזכרונותיו של כהן". מינית-הדין בדבר נטייה חד", יובל יונאי :ו בעניין זהרא .300' עמ, )3330 79 אוניברסיטת : תל אביב( 3080-3180צנזורה וצנזורה עצמית בספרות העברית : דיכוי הארוטיקה ,ארי-ניצה בן: על הפוריטניות בישראל הצעירה ראו 04-01' עמ, )4330, תל אביב 89 fo noitazilanoitanretnI ehT – ?ytiunitnoC ro erutpuR“ ,namtlA sinneD :ו למשלשאלת הגלובליזציה של הזהות הגיית ראעל fo ytisrevinU etatS :ynablA( yelwaH .C nhoJ de ,snoitcesretnI laciteroehT – reeuQ ,lainoloC-tsoP ni ,”seititnedI yaG
 • התנאי ההכרחי ללגיטימציה של הומוסקסואליות היה ניקויה של תוית זו מזיקתה , בקונטקסט הישראלי : לא פלא שקשרים רומנטיים ומיניים עם ערבים אינם זוכים לאהדה בשני משטרי השיח. הקודמת לערביות . והחדש הליברלי, הישן העוין חשדנות –הטרנסגרסיווי של הקיום ההומואי נראה שהחברה הישראלית עדיין חשדנית כלפי הפוטנציאל הומואים "ההומואים נדרשים להוכיח שוב ושוב שהם . המופנמת גם על ידי רבים מההומואים עצמם ". הומואים חדשים"או , "אחרים neeuq ni sthgiR namuH gnihctaW“ ,ssorG layeA ;191-061 .pp ,sbarA gniriseD ,dassaM ;91 )1002 ,sserP kroY weN )repap gnimochtrof( ”slairT taoB