Θέματα Φυσικής Θετ. Σπουδών Β΄

  • Published on
    11-Dec-2015

  • View
    39

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

,,

Transcript

<ul><li><p> .1 , </p><p> A) 4 </p><p>) 8 </p><p>.2 L ( 1 atm C) , atm -23 C. A) </p><p>. ; . . </p><p> 4 ) </p><p> 9 , </p><p>0 </p><p>1 </p><p>2 </p><p>3 4 </p><p>5 </p><p>0 2 4 6 8 10 12 </p><p>V (m3) </p><p>p (kN/m2) A </p><p>B </p></li><li><p>P </p><p>V </p><p> .1 , . A) , , </p><p>. ________________ . ________________ . ________________ . ________________ . ________________ . ________________ </p><p> 6 ) . </p><p> 6 .2 , ( ). </p><p> A) p-V. 4 </p><p>) H ; </p><p> 9 </p></li><li><p> .1 64 kg 0,5 m/s kg 1 m/s , A) </p><p>) ; ) ; ) ; </p><p> 4 ) </p><p> 8 .2 . </p><p>A) , . </p><p> , . </p><p> 6 ) </p><p> 7 </p></li><li><p> .1 , h . () () </p><p>) . . . . . </p><p> 4 ) . </p><p> 8 .2 mol To 1</p><p>2</p><p>L 3L 2</p><p> . </p><p>) n1 mol </p><p>. n1 = 1 mol . n1 = 1,2mol . n1 = 1,5 mol 4 </p><p>) 9 </p><p>A B </p><p>L1 L2 </p></li><li><p>t (s) </p><p> (m/s) </p><p>0 </p><p>5 </p><p>150 </p><p> .1 . </p><p>) ( ), : </p><p> 4 ) </p><p> 8 .2 m = 100 g . 1 s , </p><p>) </p><p> .1 .5 .15 4 </p><p>) . 9 </p></li><li><p> .1 </p><p>) </p><p> 4 ) </p><p> 8 </p><p>.2 , kg m/s cm </p><p>) , : . t = 22 10 s . t = 32 10 s . t = 42 10 s </p><p> 4 ) . </p><p> 9 </p></li><li><p> .1 (basketball) , - . </p><p> 12 </p><p>.2 1 2 ( ), R1 R2 , </p><p> R1 = 2 R2 </p><p>1) . </p><p> 2 1 1 2 2, , : </p><p> 1 = 22 1 = 4 2 . 1 = 2 2) </p><p> 3 ) </p><p> 8 </p><p>R1 1 R2 2 </p></li><li><p> .1 1 2 ( ), R </p><p> 1 1 2 2, 1 = 2 2. </p><p>1) </p><p> 2 1 1 2 2, </p><p> 2 = 2 1 2 = 4 1 . 2 = 1 2) </p><p> 3 ) </p><p> 7 .2 m 1 2 t. </p><p>) : </p><p>. = . = . = 4 </p><p>) 9 </p><p>R 1 R 2 </p></li><li><p> .1 , p1. </p><p>) , p2 = p1/2 p2 = p1 p2 = 2 p1 </p><p> 4 ) . </p><p> 8 .2 1 2 h1 h2 h1 = 4 h2. </p><p>) 1 2 ( ), x1 x2 , </p><p>. x1 = 4 x2 . x1 = x2 . x1 = 2 x2 4 </p><p> ) 9 </p></li><li><p>.1 w , </p><p>) </p><p> 4 ) . </p><p> 8 .2 </p><p>) </p><p> (1) (2) (3) 4 </p><p>) 9 </p><p>(1) </p><p>(2) (3) </p></li><li><p>.1 w , . </p><p>) </p><p> 4 ) </p><p> 8 </p><p>.2 . m = 1, . </p><p>) p1 p2 : </p><p>) p1 = p2 ) p1 = p2 ) p1 = p2 4 </p><p>) 9 </p></li><li><p> .1 Newton , , </p><p> 12 .2 h 0 </p><p>) </p><p> s 1, : </p><p> 4 </p><p> ) 9 </p><p>1 </p><p>2 </p><p>3 </p><p>4 </p><p>0 </p><p> h </p></li><li><p> .1 h, 0. </p><p>) t1 t2 </p><p> t1 = t2 t1 &gt; t2 t1 &lt; t2 4 </p><p> ) 8 </p><p>.2 m h1 h2 t. </p><p>) F = m F = m F = m </p><p> 4 ) </p><p> 9 </p></li><li><p> .1 , 2 g/mol N2 28 g/mol (N2) (O2) </p><p> 87</p><p> . 78</p><p> 87</p><p>) 4 ) . </p><p> 8 .2 m m , 3 , To m </p><p> 8m/3 10m/3 -3m ) </p><p> 4 ) </p><p> 9 </p></li><li><p> .1 m , , : </p><p>. . 2 m . 2m ) </p><p> 4 ) </p><p> 9 B.2 , , , : </p><p>. ) </p><p> 4 ) </p><p> 8 </p></li><li><p> .1 25C. ) C, : </p><p> 4 </p><p>) 8 </p><p>B.2 , m1 m2 ( m1 m2), , . x1, x2 ) </p><p> 1 12 2</p><p>x m= </p><p>x m . 1 2</p><p>2 1</p><p>x m= </p><p>x m 1</p><p>2</p><p>1x = x</p><p> 4 ) </p><p> 9 </p></li><li><p> B.1 </p><p> : (1) , (2) . ) : </p><p>. Q1 &gt; Q2 Q1 &lt; Q2 Q1 = Q2 4 </p><p> ) 8 </p><p>.2 </p><p> L1 L2 , , </p><p> m2 = 4m1. ) A , : </p><p> 21 4LL 1 24L L 1 22L L . </p><p> 4 ) </p><p> 9 </p><p>V </p><p>p </p><p>(2) </p><p>(1) </p><p>L2 L1 </p><p>V2 V1 </p><p>1 2 </p></li><li><p> .1 . </p><p>) . 3 </p><p>) . V1 = V2 , </p><p>. n1 = n2 . n1 &gt; n2 . n1 &lt; n2. 3 </p><p>) 6 </p><p>.2 , , kg 60 kg 80 , L, . , ) L1 L2 , </p><p>. L1= L2 . 3L1= 4L2 . 4L1= 3L2 4 </p><p>) 9 </p><p>p </p><p>(1) </p><p>(2) </p></li><li><p> .1 , 1 , , . R1 R2 1 2R R . ) 1R 2R </p><p> 4 ) </p><p> 8 .2 </p><p> () () () </p><p>) , ; () () () </p><p> 4 ) </p><p> 9 </p><p>p</p><p>V</p><p>p</p><p>V</p><p>p</p><p>V</p></li><li><p> .1 ) . </p><p>. . </p><p> 4 ) </p><p> 8 .2 Carnot , 1%, ) , Carnot Carnot , Carnot , </p><p> 4 ) </p><p> 9 </p></li><li><p> .1 , Q . </p><p>) , </p><p> Q . 2Q</p><p>. 4Q</p><p>. </p><p> 4 ) </p><p> 8 .2 ) </p><p> . . 4 </p><p> ) 9 </p></li><li><p> .1 , Q . </p><p>) , , : </p><p>. 2Q . . 4Q . .8Q . 4 </p><p> ) 8 </p><p>.2 1 ) </p><p> . . . . . </p><p> 4 ) </p><p> 9 </p></li><li><p> .1 m1 m2 1 2m m , </p><p>) </p><p>. 1 2p p . 1 2p p . 1 2p p . 4 </p><p> ) 8 </p><p>.2 ) : </p><p>. . . 4 </p><p> ) 9 </p></li><li><p> .1 . </p><p>) . . . . . . </p><p> 4 ) </p><p> 8 .2 </p><p>1 2m m . ) </p><p> . 1 2p p , 1 2K K . . 1 2p p , 1 2K K . . 1 2p p , 1 2K K . </p><p> 4 ) </p><p> 9 </p></li><li><p> .1 ) : </p><p> 4 ) </p><p> 8 .2 ) UQ</p><p>: </p><p> , , </p><p> 4 ) </p><p> 9 </p></li><li><p> .1 1V 2V</p><p> ) </p><p> 4 ) </p><p> 8 .2 . </p><p>) . </p><p> 4 ) </p><p> 9 </p><p>p </p><p>t </p><p>F </p><p>t </p><p>F </p><p>t </p><p>F </p><p>t </p></li><li><p> B .1 , , , , 1 = 2. </p><p>) : </p><p>. . . </p><p> 4 ) </p><p> 8 .2 . M </p><p>) </p><p>. . . </p><p> 4 ) - </p><p> 9 </p></li><li><p> B .1 , . </p><p>) , , : </p><p>. . . 4 </p><p>) 8 </p><p>.2 </p><p> 1, , 1 . 1 , m1, m2. 1, , , 1, , x1 x2 , x1, x2. </p><p>) : </p><p> 2</p><p>2</p><p>1</p><p>1</p><p>x</p><p>m</p><p>x</p><p>m m1 x1= m2 x2 . m1 x12 = m2 x22 4 </p><p>) 9 </p><p>x2 x1 </p><p> 1 </p><p> 1 2 </p></li><li><p> B .1 </p><p> (2), ( ), </p><p> (1) () () ) </p><p> 4 ) </p><p> 8 .2 </p><p> o o , , , f1 ( 1) f2 ( ). , </p><p>) f1 f2 : </p><p>. f1 &gt; f2 . f1 &lt; f2 . f1 = f2 4 </p><p>) 9 </p><p>2 </p><p>2 </p><p>2 (1) (3) (2) </p><p>B </p><p>B </p><p> 1 </p></li><li><p> B .1 - </p><p>) : </p><p> 4 ) </p><p> 8 .2 </p><p> , f1 </p><p>) , , , f2 : f2 &gt; f1 f2 &lt; f1 f2 = f1 </p><p> 4 ) </p><p> 9 </p><p>B </p><p>p </p><p>U </p><p>A </p><p>B </p></li><li><p> B .1 </p><p>) / 1 2 1/2 </p><p> 4 ) </p><p> 8 .2 ( CV = 3R/2), , , o , , Q1 Q2. </p><p>) Q1 / Q2 : 1/2 2 13/11 </p><p> 4 ) </p><p> 9 </p></li><li> B .1 m, , t1 t2 (t1 </li><li><p> .1 , 1 p1. . </p><p>) . , p2, </p><p>. 12 3pp . 2 1p p . 2 13p p </p><p> 4 ) . </p><p> 8 .2 1 20</p><p>Mm = </p><p> -, V , </p><p>) . </p><p> 521M</p><p> 421M</p><p> 21M</p><p> 4 ) . </p><p> 9 </p></li><li><p> .1 (1) () , H1 = H 2 52</p><p>HH , . 0 0t = , t1 t2, t1 (1), t2 (). </p><p>) . , 2</p><p>1</p><p>t</p><p>t, : </p><p>. 21</p><p>25</p><p>t </p><p>t . 2</p><p>1</p><p>52</p><p>t </p><p>t . 2</p><p>1</p><p>52</p><p>t </p><p>t </p><p> 4 ) . </p><p> 8 .2 ( ), (1), 1, p1 ,1. () 2, ,. </p><p>) . </p><p> ,1,2</p><p> (1) (), </p><p> 2 12</p><p> 22</p><p> 4 ) . </p><p> 9 </p></li><li><p> .1 CD , </p><p>) </p><p> (1) (2) (3) (1) () () </p><p> 4 ) </p><p> 8 .2 , p - V. </p><p>) Q </p><p> , 1 12 pV 1 12pV . 1 12p V </p><p> 4 ) </p><p> 9 </p><p>r </p><p>r </p><p>r </p><p>p </p><p>V </p><p>p1 </p><p> 2p1 </p><p>0 V1 3V1 </p><p>A </p><p>B </p></li><li><p> .1 , V, , p. </p><p>) . </p><p>. 4 = . 8 = . 2 = 4 </p><p>) . 8 </p><p> .2 41M</p><p>m = </p><p> 21 = , </p><p>) . p , </p><p>. 2M .2</p><p> . </p><p> 4 ) . </p><p> 9 </p></li><li><p>.1 h 0 . t = 0 t = 4 s. </p><p> h, 2 0 t = 0 </p><p>) . : </p><p>. t1 = 2 s . t1 = 8 s . t1 = 4 s 4 </p><p>) . 8 </p><p> g. </p><p>.2 n1 n2 V1=V2=V. (1) () . </p><p>) . : </p><p>. n1 &gt; n2 . n1 &lt; n2 . n1 = n2 </p><p> 4 ) . </p><p> 9 </p><p>(2) n2 </p><p>(1) p n1 </p><p>T </p></li><li><p>.1 , F 0-2s F 2s -4s. </p><p>) F F : </p><p>. F &gt; F . F &lt; F . F = F 4 </p><p>) 8 </p><p>.2 V p1 1. ,1 . ,2 . </p><p>) </p><p> ,2,1</p><p> : </p><p>. . 2 . 1 4 </p><p>) 9 </p><p>p (kgms-1) </p><p>t (s) </p><p>100 </p><p>50 </p><p>0 2 4 </p></li><li><p> .1 </p><p> m1 m2 d . , m1 m2 t1 t2 </p><p>1</p><p>2</p><p>t=2</p><p>t. </p><p>) . : 1</p><p>2</p><p>12</p><p>m </p><p>m 1</p><p>2</p><p>1m m</p><p> 12</p><p>2m m</p><p> 4 </p><p>) 8 </p><p>.2 () () Q1 Q2 () () . </p><p>) . Q1 Q2 : Q1</p></li><li><p> B B.1 . ( ) R 1 2</p><p>R </p><p> 2. ) . </p><p> 12</p><p>2 12 22 12 12 4 </p><p>) 8 </p><p>.2 T1 p1. . . 2 =1,51. ) , , . F = 0,5p1A . F = p1A . F = 1,5p1A </p><p> 4 ) </p><p> 9 </p><p>R </p></li><li><p> B .1 . R1 f1 F1. R2 f2 F2. ) . : </p><p>21 1 1</p><p>22 2 2</p><p>F f RF f R</p><p> 21 1 222 2 1F f RF f R 1 1 12 2 2F f RF f R </p><p> 4 ) </p><p> 8 </p><p>.2 m. v , </p><p>. </p><p> ) . t : </p><p> t . </p><p>2v</p><p>tg</p><p> . </p><p>4v</p><p>tg</p><p> 4 </p><p>) 8 </p><p> g. </p><p>R </p></li><li><p> B B.1 </p><p> ) , . 1 . . </p><p> 4 ) </p><p> 8 </p><p>B.2 ( ) ( ) . = 31, = 21, = 1. , , , , VK = VA = V = V1 V = V = V = 2V1. </p><p> ) . Q1 Q2 . Q1 &lt; Q2 . Q1 = Q2 . Q1 &gt; Q2 </p><p> 4 ) </p><p> 9 </p><p>T </p><p>. </p><p>B </p><p>T </p><p>A </p><p>. </p><p>T </p><p>. </p></li><li><p> B .1 , , , . t . ) . &lt; . = . &gt; </p><p> 4 </p><p> ) 8 </p><p>B.2 1 2 1 &gt; 2 t = 0 t1 . , t2 . ) t1 t2 . t1 = 4t2 . t1 = 2t2 . t1 = t2 </p><p> 4 ) </p><p> 9 </p></li><li><p> B B.1 H , 0. d . </p><p>) d , </p><p> . . . </p><p> 4 ) </p><p> 8 B.2 m , , , , . . ) 1 2 , . 1 &gt; 2 . 1 = 2 . 1 &lt; 2 </p><p> 4 ) </p><p> 9 </p><p>d </p><p>y </p><p>x </p><p>K0 </p><p>K </p><p>d </p><p>K0 </p><p>K </p><p>d </p><p>K0 </p><p>K </p><p>d </p></li><li><p>x </p><p>y </p><p>O </p><p>0 </p><p> .1 t , 0 , , (x, y), (x, y) (x, y), y, ) </p><p> t (s) </p><p>x (m) y (m) </p><p> 0 </p><p> 2 </p><p> 8 </p><p> 6 ) </p><p> 4 ) t (sec) </p><p>x m/s2 </p><p>y m/s2 </p><p>7 </p><p> 2 g = 10 m/s2. .2 , m. , </p><p>) , s , s </p><p> t (s) </p><p>x m/s </p><p>y m/s </p><p> 2 </p><p> 6 </p></li><li><p> 2 ) . 1 m/s . m/s . </p><p> 2 ) </p><p> 9 </p></li><li><p> .1 0 . m. 2m10 sg . </p><p>) . 0</p><p>= 60 m/s </p><p>. 0 </p><p>= 100 m/s </p><p>. 0 </p><p>= 600 m/s </p><p> 4 ) </p><p> 8 .2 , 10 m/s, </p><p>) </p><p> 30/4 m/s . 40/3 m/s . 10 m/s 4 </p><p>) 9 </p></li><li><p> .1 , , , 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg m/s. m/s. 1m/s. 1 m/s. </p><p>) , </p><p> 2 </p><p> 2 </p><p> 2 </p><p> 2 ) </p><p> 1 ) (). </p><p> 3 .2 , ) ) B . ) Q = Q Q &gt; Q Q &lt; Q </p><p> 4 ) </p><p> 9 </p></li><li><p> .1 </p><p> . . . ) </p><p> 4 ) . </p><p> 8 .2 , , 1 1 s 2 = 24 s. </p><p>. 33,6 s . 168 s . 38 s ) </p><p> 4 ) </p><p> 9 </p><p>(+) </p></li><li><p> .1 , 2m/s m/s. ) , </p><p>1 2 3 </p><p> 4 ) </p><p> 8 .2 1 = 10 m , 2 , . 1 2 , </p><p>) , </p><p> = 22 = 2 = 2 4 </p><p>) 9 </p><p>: 2 1...</p></li></ul>

Recommended

View more >