Θέματα Φυσικής Γ.Π. Β΄Λυκείου

  • Published on
    11-Dec-2015

  • View
    54

  • Download
    3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Θέματα

Transcript

<ul><li><p> q1 = - 2 C q2 = + 3 C, x1 = - 3 m x2 = + 6 m xx, . </p><p>1) ( (,) 5 </p><p>2) ( (,)). </p><p> 6 3) 1 xx, </p><p>, 7 </p><p>4) xx, 1, ; </p><p> 7 </p><p>29</p><p>2N m9 10</p><p>C k = . </p><p>-3 </p><p>-2 </p><p>-1 </p><p>0 </p><p>1 </p><p>2 </p><p>3 </p><p>-4 -2 0 2 4 6 8 </p><p> m </p><p>-2 C +3 C x x </p></li><li><p> = 15 V, </p><p> R1 = 4 R2 = 2 . </p><p>1) I = 2 , . </p><p> 6 2) R1, R2 2 min </p><p> . </p><p> 6 R3 = 2 </p><p> R1, R2. </p><p>3) . </p><p> 6 4) R3. </p><p> 7 </p></li><li><p>1) </p><p> 6 2) , = 9 V , , </p><p> 9 3) , ,1 KWh </p><p> 10 </p><p> ) </p></li><li><p> , mA. 1) , </p><p> 5 </p><p>2) V ( ) </p><p> 8 3) </p><p> 6 4) 1 , </p><p> 6 </p></li><li><p>+ </p><p>+Q </p><p> Q, . r , </p><p> () r / 2 r / 3 . </p><p>1) ( ) V V Q. </p><p> 6 q . </p><p> Q = q. 2) ( ) V V Q q. </p><p> 6 q </p><p> q, Q. : </p><p>3) Q q, V. </p><p> 7 </p><p>4) Q q . </p><p> 6 </p><p> 2</p><p>92</p><p>N m9 10C</p><p> k = , Q = 2 C r = 30 cm. </p></li><li><p> R1 = 2 , R2 = 4 , </p><p> R3 = 3 . </p><p> = 30 V. </p><p>1) . </p><p> 8 2) 100 s. </p><p> 5 </p><p> R2 R4 = 2 </p><p> . </p><p>3) 100 s, ; . </p><p> 6 4) V I , . </p><p> 6 </p></li><li><p> ( ) 2 V. 1) R1, R2 R3 , </p><p> 5 2) VAB , </p><p> 6 3) R4 , </p><p> 7 4) t = 1 h. </p><p> 7 : R1 = 10 , R2 = R3 = 5 , = 40 V, r = 1. </p><p>V </p><p>R4 </p><p>E, r </p><p>R2 </p><p>A B </p><p>R3 </p><p>R1 </p></li><li><p> , , 1W/20V. 1) </p><p> 6 , r = 2 2) , </p><p> 6 3) t = 1 h. </p><p> 6 4) r, </p><p> 7 </p><p>R R </p><p>R </p><p>R </p><p>E, r </p></li><li><p> Q1 = 6 C, </p><p>1) ( ) , cm </p><p> 6 cm Q1, Q2 = - 5 C. , Q1 : 2) ( ), </p><p> 5 3) , </p><p>7 4) q = 1C </p><p> 7 k = 19 Nm2/C2 . </p><p>A </p><p>Q1 B </p></li><li><p> r , R1 , R2 R3 R1 , 1 = 2 , 1) , </p><p> 5 2) V, </p><p> 6 3) , ( t = 1 h) </p><p> 8 4) . </p><p> 6 </p><p>R 1 </p><p> , r </p><p>R 2 R 3 </p></li><li><p> QA = 16 q QB = q ( q ), d = 2 cm. 360 , : </p><p>1) , 5 </p><p>2) ( ), </p><p> 6 3) , , </p><p> 8 4) q1 = 1 C M. </p><p> 6 , </p><p>29</p><p>2N m9 10</p><p>C k = . </p><p>B, Q B A, Q</p><p> A </p></li><li><p> R1 = 3 , R2 =18 V (r = 0, ) 1) </p><p> , 5 </p><p>2) ABB</p><p>VV . </p><p> 6 R2, 12V/24W. 3) , </p><p> 7 4) . </p><p> 7 </p><p> A R1 </p><p> E,r B R2 </p></li><li><p> Q = + C, , , cm Q. 1) , Q, </p><p> 6 q = + 2 C. 2) q . </p><p> 6 3) q , , , 1,6 J, </p><p> 7 4) Q. </p><p> 6 </p><p>29</p><p>2N m9 10</p><p>Ck . </p><p>B A Q </p><p>3 cm () </p></li><li><p> , (1), (2), () L1 = L, L2 = 2L L3 = L (1) (2), () (1) (2) E = 18 V r = 1. (1) I1 = 2 , 1) (2) </p><p> 6 2) </p><p> 6 3) R1, R2 R3 </p><p> 7 3) R3. </p><p> 6 </p></li><li><p> . </p><p>1) </p><p> 6 2) . </p><p> 7 3) </p><p> 6 4) , </p><p> 6 </p><p>12 I (A) </p><p> V(V) 244 30 </p><p>I (A) </p><p>V(V) </p><p>10 I(A) </p><p>V(V) </p><p>30 </p><p>5 </p></li><li><p> Q , 2 N/C - 6 V. 1) Q </p><p> 5 2) rA Q Q. </p><p> 9 3) , m Q. </p><p> 5 q = -1 nC 4) . </p><p> 6 : </p><p>29</p><p>2N m9 10</p><p>C k = 1 nC = 10-9 C. </p></li><li><p> 20V-80W. = 40 V r = 1 1) </p><p> 5 2) R1, </p><p> 8 3) , R1 </p><p> , 6 </p><p>4) , </p><p> 6 </p></li><li><p> 21 R , 42 R R3. , V 8 / W16 . V 14E , , . . </p><p> 1) . </p><p> 6 2) . </p><p> 6 3) . </p><p> 6 4) ( ) . (, , ). </p><p> 7 </p><p>R3 R1 R2 </p></li><li><p> V 10 / W25 , 41 R , V 16E 1) </p><p> 6 2) </p><p> 6 3) , E </p><p> 6 4) , V 16E , 1R 2R 2R </p><p> 7 </p></li><li><p> , C 41 q C 12 q m 3r . 1) </p><p> 5 2) m q1. </p><p> 6 3) V- V , m q1 m q2. </p><p> 6 4) q q1 q2 q , ; ; </p><p> 8 2</p><p>29</p><p>CNm</p><p> 109 k </p></li><li><p> 1 1 Cq = , 2 4 Cq = , </p><p>3 mr = . 2</p><p>92</p><p>Nm9 10 C</p><p>k = . : </p><p>1) . 6 </p><p>2) 2q 1q . 6 </p><p>3) 1q , q2 . </p><p> 6 4) , . </p><p> 7 </p></li><li><p> 1 2 R = , </p><p> 10 V / 25 W . 1R , </p><p> 2 3 R = . </p><p> E 3 r = , </p><p> R2. . </p><p> : </p><p>1) . 6 </p><p>2) . 6 </p><p>3) , . </p><p> 6 4) , . </p><p> 7 </p></li><li><p> , </p><p> : 1 4 Cq = , 2 1 Cq = , 3 1 Cq = . : 2 m = , </p><p>1 m = , 2</p><p>92</p><p>m9 10 C</p><p>k = . : </p><p>1) q1 q3. 6 </p><p>2) 2q . 6 </p><p>3) q1 q3. 6 </p><p>4) q3, q3, q2, . q1 . </p><p> 7 </p></li><li><p> 10 V / 20 W </p><p> 1 =1 R , 2 =3 R , 3 =4 R . : </p><p> , , </p><p> . </p><p> : </p><p>1) R</p><p>. </p><p> 6 2) . </p><p> 6 3) 18 VE = . </p><p> 6 4) . </p><p> 7 </p><p>R2 </p><p>R3 </p><p>R1 R </p></li><li><p> 1 2 Cq = , 2 1 Cq = 3 mr = . </p><p> 2</p><p>92</p><p>m9 10 C</p><p>k = . </p><p>1) . 6 </p><p>2) . 6 </p><p>3) , . </p><p> 7 </p><p>4) . 6 </p></li><li><p> R , r V. V , : 1) . </p><p> 6 2) R </p><p> 6 3) </p><p> 6 O R1 = R. : 4) 100s. </p><p> 7 </p><p>E, r </p><p>V </p><p>. . </p><p>R </p></li><li><p> . R1 = 30 , R2 = 60 R3, V1,V2 V1 V. ,2 V2 1,6 V. 1) </p><p> 5 2) R3. </p><p> 5 3) </p><p> 8 4) O , , , W, 3 V, R3 . </p><p> 7 </p><p>R1 </p><p>R3 </p><p>E, r </p><p>V1 </p><p>V2 </p><p>R2 </p></li><li><p> , , , , () = () = cm () = 1,2 cm Q1 = +1 C Q2 = - 4 C Q1 Q2 </p><p> 2</p><p>92</p><p>N m9 10C</p><p>k . 1) Q1 Q2 </p><p> 6 2) </p><p> 6 3) </p><p> 7 4) V= V - V. </p><p> 6 </p><p> . </p><p> . </p><p>x x . . </p><p> Q1 Q2 </p></li><li><p> R1 = 10 R2 = 40 </p><p> R3 = 10 . </p><p> r = 2 . R3 0,5 . 1) . </p><p> 5 2) R3. </p><p> 5 3) . </p><p> 7 </p><p>4) ( ) R1. </p><p> 8 </p></li><li><p> , Q = +1 C Q = 4 C . 6 cm, . </p><p>k = 9109 Nm2/C2. 1) , . . </p><p> 6 2) Q Q. </p><p> 6 3) QA QB . </p><p> 7 </p><p>4) , Q</p><p>= - 2 C, </p><p> . </p><p> 6 </p></li><li><p> : R1 = 10 , 2 8 R = , 3 6 R = , 4 3 R = </p><p> = 12 </p><p>V. . </p><p> : </p><p>1) . 6 </p><p>2) , . </p><p> 9 3) , . </p><p> 5 </p><p>4) 3R . </p><p> 5 </p><p> R1 R3 R2 </p><p> R4 </p><p>E </p></li><li><p>1, 2 1 = 2 = 12 W, V1 = 12 V V2 = 6 V. ( ) r. </p><p> ( ) . </p><p> . </p><p>1) 1, , 2. </p><p> 6 2) r . </p><p> 8 3) () , 1 </p><p> 2. </p><p> 6 4) , </p><p> . . </p><p> 5 </p></li><li><p> R1 = , R2 = 4 , , R3 = 3 R1, R2 = 18 V r = 1 1) </p><p> 4 2) </p><p> 6 3) </p><p> 7 4) R1 t = 2 min. </p><p> 8 </p></li><li><p> Q1 = C Q2 = C </p><p> = r = 0,6 m. 2</p><p>92</p><p>N m9 10C</p><p>k 1) , Q1 Q2. </p><p> 3 2) Q1 Q2. </p><p> 7 3) </p><p> 8 4) , q = 110-12 C. q, Q1 Q2. </p><p> 7 </p></li><li><p> R1 = 4 , R2 = 4 , , R3 = R1, R2. = 24 V r = 1 1) </p><p> 4 2) </p><p> 6 3) </p><p> 7 4) R1. </p><p> 8 </p></li><li><p> (1) () R1 = 10 , R2 1 (1) (), (), R3 = 20 - r = 2 . 1) </p><p> 4 2) </p><p> 6 , 3) </p><p> 9 4) () </p><p> 6 </p></li><li><p> Q1 1 C Q2 = - C () r = 3cm </p><p>29</p><p>2N m9 10</p><p>Ck . </p><p>1) Q1 Q2. </p><p> 6 2) Q1 Q2 </p><p> 6 , q = - C. 3) q Q1 Q2 </p><p> 6 4) () , , Q1 Q2. </p><p> 7 </p></li><li><p> (1), (2) R1 = R2 = 8 , () R3 = (1) (). -, = 24 V r. 1) </p><p> 4 , 1 2) r </p><p> 2+5 , 3) </p><p> 7 4) () 5 min. </p><p> 7 </p></li><li><p> q1 = 93 10 C q2 = 927 10 C , q1 q2 2 cm. Coulomb </p><p>9 N m9 10C</p><p>2</p><p>2k = . </p><p>1) q1 q2 </p><p> 8 2) , q1 q2 </p><p> 7 q = 122 10 C. 3) q q1 q2 </p><p> 5 q1 q2 V = 21,6 kV. q q1 q2 V = 25,6 kV. 4) q q1 q2 </p><p> 5 </p><p> q1 q2 </p></li><li><p> R1 = 2 , R2 = , R3 = , R4 = r = 1 ( ) 1 1 = 1 1) </p><p> 5 2) 2 R3. </p><p> 7 3) </p><p>. </p><p> 8 4) ( )</p><p> 5 </p><p>E, r </p><p>+ - </p><p>R1 </p><p>R3 </p><p>R4 A1 </p><p>R2 </p><p>I1 I2 </p></li><li><p> 1 R1 = 20 R2 = 5 PK = 27 W VK = 9 V 1) </p><p> 6 2) 1. </p><p> 6 3) </p><p> 7 R3, 2 W.</p><p>4) 2.</p><p> 6 </p><p> + - </p><p>R1 </p><p>R2 </p><p> 1 </p><p>R1 </p><p> 2 </p><p>R3 </p><p> + - </p><p>R2 </p></li><li><p> , </p><p> . </p><p>1) </p><p>r . </p><p> 5 </p><p> R1 = 36 R2 = 12 , , </p><p> . </p><p>2) </p><p> R2. </p><p> 6 </p><p>3) ..</p><p>PP</p><p> P. </p><p> R1, R2 P. . </p><p> 6 </p><p>PK = 1,5 W VK = 3V. R2. </p><p>4) . 8 </p><p>,r </p><p>R1 R2 </p><p>,r </p><p>R1 R2 </p></li><li><p> q1 = 20C q2 = -80 C . r. </p><p> , -24 J. </p><p>1) r. 5 </p><p>2) , . </p><p> 6 3) q1 q2, , , </p><p> . </p><p> 7 </p><p> ( ) q1, q. </p><p>4) q . </p><p> 7 </p></li><li><p> V = 220 V 2 110 W, 1100 W, </p><p> 20 R = 22 . </p><p>1) </p><p> . </p><p> . : </p><p> 6 2) . </p><p> 6 3) . </p><p> 6 4) 0,2 . </p><p> 7 </p><p> . </p><p>V </p></li><li><p> 1 R1 = R2=10 R. , , VAB 8 V = 2 1) </p><p> 5 2) R. </p><p> 7 3) () </p><p> 5 4) , </p><p> 8 </p><p>R 10 10 </p><p> 1. </p></li><li><p> q1 = +C q2 = + 1C = 16 cm. ( k =9109 N.m2/C2) 1) 4cm </p><p> 6 2) . </p><p> 6 3) r A. () q</p><p>= </p><p>+1C </p><p> 6 4) q q 1 </p><p> 7 </p></li><li><p> E = 60 V, 1 V / 24 W. ( ), , , , </p><p>1) </p><p> 5 2) </p><p> 7 3) 4 kWh ( ). ,1 / kWh. </p><p> 6 4) R1 . </p><p> 7 </p></li><li><p>T . </p><p> , : </p><p>1) 6 4. </p><p>2) 2. 5 </p><p>3) 1 1. </p><p> 8 4) 1 h. </p><p> 8 </p></li><li><p> 25 W. </p><p>1) R1 </p><p> , </p><p> 25W . </p><p> 8 2) , R1 . </p><p> 7 </p><p>3) , 8 h. kWh 0,8 . </p><p> 5 </p><p>4) E = 76 V , ,, 2. </p><p> . </p><p> 5 </p></li><li><p> 14 V R1 = 5 , R2 = 3 R3 = 6 </p><p>1) 5 </p><p>2) R1. 5 </p><p>3) 7 </p><p>4) R2, 1 min. </p><p> 8 </p></li><li><p> E = 30 V r = 1 , R1 = 3 , R2 = 6 R3 . R1 1 = 2 . 1) . </p><p> 5 2) R2 R3. </p><p> 8 3) R3. </p><p> 4 4) </p><p> (2) . ; ( ). </p><p> 8 </p></li><li><p> , r Q, Q EA = 36 105 C 1) Q q = 10-6 C, </p><p> 6 2) Q , V= 36.104 V . </p><p> 6 3) q , r = 2 r Q. q . </p><p> 6 4) q </p><p> 7 k = 9 109 Nm2/C2. </p></li><li><p> V = 24 V R1 = , R2 = 24 R3 = 6 . </p><p>1) 5 </p><p>2) R3. 5 </p><p>3) R2. 7 </p><p>4) R1, 20 min. </p><p> 8 </p></li><li><p> (1), (2) </p><p>(1) (2) </p><p>1) 6 </p><p>2) , (3), , Y , (1) 1 </p><p> (3) </p><p> 5 3) R3 () , 1 </p><p> 8 4) 1 </p><p> 6 </p><p> R2 = 3 </p><p>A B R1 = 6 R3 </p><p> R2 R3 </p></li><li><p> R1 = , , I1 = 1,2 R2 = , , I2 = 0,6 r. </p><p>1) . </p><p> 4 2) </p><p>. 8 </p><p>3) , R3 = 1, </p><p> 6 4) ( S.I) V I </p><p> 7 </p></li><li><p> , q = - 10-6 C, , q, A VA = 100 V VB. q WAB = 7 10-4 J = 104 N/C. </p><p>1) . 8 </p><p>2) q q </p><p> 9 3) , q , () WAB. </p><p> 8 </p></li><li><p> R1 = 2 , R2 = , R3 = 1 = 12 V r 1, , : 1) . </p><p> 5 2) . </p><p> 7 3) . </p><p> 7 4) . </p><p> 6 </p></li><li><p> 61 12 10 CQ 6</p><p>2 4 10 CQ AB = 4 m. 1) 1Q 2Q . 6 2) () = 3(). 6 3) </p><p> 7 4) q = 2 C 6 </p><p>29</p><p>2N m9 10</p><p>Ck = </p><p>Q2 Q1 </p></li><li><p> R1 = 10 , R2 = 20 , </p><p>30 WP , K 30 VV . , r = 3 1)...</p></li></ul>

Recommended

View more >