تقرير فريق خبراء الأمم المتحدة بشأن ليبيا

 • Published on
  08-Apr-2016

 • View
  230

 • Download
  5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

23 2015 .

Transcript

 • 821/5102/S

  5102 yraurbeF 32 lareneG :.rtsiD cibarA hsilgnE :lanigirO

  )A( 22800-51 512062 512062 *2280051*

  / ( )

  ( )

  . ( ) )(

  / /. ( )

  .

  ( ) ()

  ( )

  ( )

  ( )

  ( )

  ( )

 • 821/5102/S

  22800-51 191/2

  ()

  ( ) ( )

  ( )

  () () () () ( ) () () ()

  . /

  ( ) .

  .

  .

  . .

  / /

  .

  .

  / /

 • 821/5102/S

  191/3 22800-51

  . .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  . / / /

  .

  . .

  /

  .

  . .

 • 821/5102/S

  22800-51 191/4

  .

  . .

  .

  . .

  .

  . .

  .

  .

  .

  . ( )

  .

 • 821/5102/S

  191/5 22800-51

  .

  .

  / .

  .

  / .

  .

  . .

  . /

  .

  .

  . .

 • 821/5102/S

  22800-51 191/6

  . .

  .

  .

  .

  .

  / yrolG gninroM ( )

  .

  . .

  .

 • 821/5102/S

  191/7 22800-51

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - ) -

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (/ -

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . / . . . . . . . . . . . ( ) / / - ) / -

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( / . . . . ( / / ) -

  . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . -

 • 821/5102/S

  22800-51 191/8

  )/ / - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . yrolG gninroM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - *

  . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -

  * .

  .

 • 821/5102/S

  191/9 22800-51

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . -

  (/ - )/ - . . . . . . . . . . . . . . - . . . / - )/ - . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . ( ( ) - . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-iM -

 • 821/5102/S

  22800-51 191/01

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -

 • 821/5102/S

  191/11 22800-51

  -

  - ) ( )

  (. 601/4102/S 99/3102/S .

  -

  ( ) - : )( ( )

  ( )()

  () ( ) () ( ) () ()

  )( )(

  ./

  -

  ( ) ()

  ( ) () ()

  .

 • 821/5102/S

  22800-51 191/21

  ( ) - .

  . ( ) -

  .( ) () -

  . /

  -

  - .

  -

  )( .

  -

  ( 601/4102/S ) -

  . .

  . / -

  / .

  .

 • 821/5102/S

  191/31 22800-51

  /

  .

  /

  . -

  . / .

  (. ) (. ) -

  .

  .

  -

  -

  -

  / . ()

  : _________________

  ,4102 tsuguA 82 ,elleW ehcstueD ,aybiL ni noitnevretni yratilim naitpygE seined issiS-lE ()

  .25747871-a/aybil-ni-noitnevretni-yratilim-naitpyge-seined-issis-le/ed.wd.www//:ptth

 • 821/5102/S

  22800-51 191/41

  ( ) ) ( .

  ()

  . () -

  .

  . ()

  . .

  . () -

  . /

  . () /

  _________________

  aybiL no uqinummoC tnioJ () .mth.589132/90/4102/sp/srp/ap/r/vog.etats.www//:ptth /

  ,4102 tsuguA 72 ,yciloP ngieroF ,?srekorB rewoP weN saybiL ,dlaregztiF yraM ()

  .srekorb-rewop-wen-saybil/72/80/4102/moc.ycilopngierof//:ptth

  gro.tnuocydobaybil () .gro.tnuocydobaybil.www//:ptth :

  ,taswalA qrahslA ,metsys seidisbus no seegufer naybiL fo tcapmi sraef aisinuT ,inadiaS ijnoM () .91053355elcitra/80/4102/ten.taswaa.www//:ptth

  sserP LIMSNU ,aveneG ni dnuoR tsriF sedulcnoC eugolaiD lacitiloP naybiL eugolaiD detatilicaf-NU ()

  ?xpsa.tluafeD/gro.snoissimnu.limsnu//:ptth. 5102 yraunaJ 51 ,esaeleR

  .SU-ne=egaugnal&1192991=DImetI&7816=dim&sliateD=ltc&3453=dibat

 • 821/5102/S

  191/51 22800-51

  /

  .

  -

  . -

  -

  - (.)

  - /

  .( ) -

  . ( ) -

  . -

  .

  -

  . ( ) -

  . -

  .

 • 821/5102/S

  22800-51 191/61

  .

  aybil/ten.pamxenna.www (. ) 4102LEoP

  -

  - .

  .

  / /

  . /

  - / /

  . ) (

  .

  .

  . .

  . -

  . .

 • 821/5102/S

  191/71 22800-51

  .

  -

  . .

  - - airahC lA rasnA ( .41.641.A.EQ( )izahgneB airahC lA rasnA)

  (. .41.541.A.EQ) anreD . ()

  - .

  .

  - .

  .

  . /

  / .

  .

  _________________

  ( ) () () .

  .lmths.E41641EQSN/7621/seettimmoc/cs/gro.nu.www//:ptth

 • 821/5102/S

  22800-51 191/81

  - ) (

  - .

  - / /

  / -

  .

  . () .

  .

  - ) (.

  (. )

  /

  .

  _________________

  : 4102 yraurbeF 51 ,krowteN eriatloV ,aybiL ni tatd puoc detpmettA () tvog smialc ratfaH afilahK lareneG rojaM aybiL lmth.291281elcitra/gro.teneriatlov.www//:ptth

  4102 yraurbeF 41 ,sweN SBC ,lortnoc rednu ilopirT stsisni MP dib puoc tnerappa ni dednepsus-seralced-ratfah-afilahk-lareneg-rojam-aybil/swen/moc.swensbc.www//:ptth :

  ./dib-puoc-tnerappa-ni-dednepsus-tvog

 • 821/5102/S

  191/91 22800-51

  / - .

  .

  / /.

  . () -

  /

  . ()

  .

  ) / - ( /

  - .

  .

  .

  _________________

  . () / ()

  .

 • 821/5102/S

  22800-51 191/02

  - .

  . ()

  . . -

  .

  ) (

  (. ) -

  .

  . -

  .

  / - / - / /

  ) (. /

  _________________

  ytiruceS saybiL ni stseretnI gnitcilfnoC ,snaeM rehtO yb scitiloP ,eloC reteP dna rehcaL marfloW ()

  etutitsnI etaudarG ,yevruS smrA llamS ,aveneG( 02 repaP gnikroW ,yevruS smrA llamS ,rotceS : 4102 rebotcO ,seidutS tnempoleveD dna lanoitanretnI fo

  -ytiruceS-aybiL-02PW-ANAS-SAS/ANAS-R/scod/nimdaelif/gro.yevrussmrallams.www//:ptth

  .fdp.rotceS

 • 821/5102/S

  191/12 22800-51

  . /

  .

  - .

  . /

  .

  - .

  . )

  (.

  ) ( -

  ) - ( ( ) ( )

  . .

  .

 • 821/5102/S

  22800-51 191/22

  . ()

  -...