Γεώργιος Κεδρηνός: Σύνοψις Ιστοριών

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Ο όγδοος τόμος της σειράς, με τίτλο 'Corpus Byzantinae Historiae', περιλαμβάνει το έργο του του Γεώργιου Κεδρηνού 'Σύνοψη Ιστοριών' στο οποίο ο συγγραφέας για τα γεγονότα μεταξύ των ετών 811-1057 μ.Χ. αντιγράφει πιστά τον Ιωάννη Σκυλίτζη. Στο πρώτο φύλλο 'Georgii Gedreni Compendium Historiarum, Tomus II', ενώ στην πρώτη σελίδα (η σελιδαρίθμηση συνεχίζει αυτή του πρώτου τόμου και ξεκινάει από την σελίδα 363) 'Historiarum Compendii Pars II'.