НЕРАЗРУШАЮЩИЙ ЭКСПРЕСС КОНТРОЛЬ МЕХАНИЧЕСКИХ НАПРЯЖЕНИЙ

  • Published on
    29-Mar-2017

  • View
    220

  • Download
    4

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>8 ISSN 2074-272X. . 2013. 1 </p><p> ., ., . </p><p> 620.179.14 </p><p>. , . , . </p><p>. -, . -</p><p>-. </p><p> -</p><p>. . -</p><p>. </p><p> , , </p><p>., -, -</p><p> -</p><p> [1]. -</p><p>, , </p><p>, -, -</p><p>-. </p><p>- ( ) m -</p><p>, -. 1. </p><p> . 1 </p><p>, 1 m, ( ), </p><p>. ( ) </p><p> ( ) . , -</p><p> m -. </p><p> ( ), -</p><p>. </p><p>) . ( ) , , </p><p>. - ( ), </p><p>, , </p><p> ( ). -, </p><p>, </p><p>-. -</p><p>, , - ( ), -</p><p>. --</p><p>, --</p><p> [2-8]. , -</p><p>, -, </p><p>. -, , -</p><p> . -</p><p>--</p><p>, . </p><p>-. </p><p>, [6], -</p><p>-. -</p><p>-, </p><p> . </p><p>-, , </p><p> -</p></li><li><p>ISSN 2074-272X. . 2013. 1 9 </p><p>-. </p><p>-, </p><p> 90. 1 - 2, -</p><p>, 3 - - 4, -</p><p> [7]. - </p><p> 5 ( . 2). </p><p> . 2 </p><p>-- </p><p>) . , P, -</p><p>-, -</p><p>-. </p><p>. 3 -, </p><p>: Z1, Z2, Z3, Z4 --</p><p>; Z , Z --</p><p>; R , R </p><p>; R -; Z0 </p><p>-; F </p><p>; Z ; Z -</p><p>-. </p><p> - </p><p>ZZZZZ 4321 , (1) ( . 3), -</p><p>, - F </p><p>)2()2()2(</p><p>ZRRZRRZZRRF</p><p>, (2) </p><p> . 3 </p><p>, -</p><p>, F = Z , (2), </p><p>)2()2()2(</p><p>ZRRZRRZZRRFZ</p><p>F , (3) </p><p>- </p><p>442</p><p>131</p><p>ZZZ</p><p>FZZZ</p><p>FFu . (4) </p><p> (4) (3), </p><p>))((</p><p>)2()2()2(</p><p>4231</p><p>4321ZZZZ</p><p>ZZZZ</p><p>ZRRZRRZZRRZIw</p><p>F. (5) </p><p> I , w - </p><p>, - </p><p>uu</p><p>uu ZR</p><p>F2</p><p>. (6) </p><p>- (5), (6) , </p><p>, 04321 ZZZZ , (7) </p><p>, -, . </p><p> , </p><p>) </p><p>.,</p><p>43</p><p>21</p><p>p</p><p>cZZZZZZ</p><p> (8) </p><p> [9], --</p><p>))ln(2)2ln((ln4</p><p>dllddZ . (9) </p><p> d . </p></li><li><p>10 ISSN 2074-272X. . 2013. 1 </p><p>0</p><p>111ZZZ</p><p>, (10) </p><p>ZZZZZ</p><p>0</p><p>0 . (11) </p><p>, </p><p>bl</p><p>SlZ0 . (12) </p><p> l -, -</p><p>, b -, -</p><p> (9) (12), </p><p>]4))ln(2)2ln([(ln4</p><p>bdllddlZ . (13) </p><p>, -, </p><p>cZZZ 21 , (14) </p><p>pZZZ 43 , (15) </p><p> -, , </p><p>-. </p><p>-, -</p><p> [10, 11] </p><p>0 , (16) </p><p> 0 -. </p><p>pp</p><p>cc</p><p>0</p><p>0 , , (17) </p><p> ; , </p><p>. (17) (14) </p><p>(15) </p><p>cc ZZZZ</p><p>021 1</p><p>1 , (18) </p><p>pp ZZZZ</p><p>043 1</p><p>1 . (19) </p><p>, 45 </p><p>, -, </p><p>0</p><p>111ZZZZ pca</p><p>. (20) </p><p> , </p><p>bKZl</p><p>KZlZ</p><p>a</p><p>aa 222</p><p>, (21) </p><p>)1)(1()(2</p><p>00</p><p>0</p><p>p</p><p>cpK , (22) </p><p> , -. </p><p>, = = </p><p>))(1(2</p><p>20</p><p>K , (23) </p><p>, , -</p><p>.</p><p>))2()2(()(2</p><p>u</p><p>a</p><p>aa</p><p>aau</p><p>ZZZIw</p><p>ZRRZRRZZRR</p><p>(24) </p><p>- </p><p>aZu ZZ</p><p>ZIwa</p><p>. (25) </p><p> (2125), -, -</p><p>, , </p><p>232</p><p>1</p><p>KKK</p><p>u , (26) </p><p> aau lZIwK 21 4 , 22 222 alK , 22</p><p>3 2 aalK . , </p><p>, </p><p>232</p><p>144,4KK</p><p>KfwE . (27) </p><p>. 4 -, </p><p>, </p><p> ( ). -</p><p>, - </p><p>. </p><p> . 4 </p></li><li><p>ISSN 2074-272X. . 2013. 1 11 </p><p>--</p><p> ( ) -, , </p><p>, [12, 13]. </p><p>-- </p><p>, . </p><p> -</p><p>, ( . 5). </p><p> . 5 U . </p><p> U &gt;&gt; U . </p><p>- </p><p>- 04 107 2 -</p><p> -</p><p>. </p><p> 1. . </p><p>. : , 1981. 242 . 2. . </p><p>. : , 1964. 3. . -</p><p> // . 1969. 2. . 20-23. 4. . </p><p> / . , . , . </p><p> // " ". 2010. 48. . 56-59. 5. . </p><p> / . , . // -</p><p>. 2004. 1. .13-17. 6. . </p><p> / . , . // . . . 1977. 10. . 1159-1163. </p><p>7. . </p><p> / . , . // . 1976. 5. . 91-94. </p><p>8. . - </p><p> / . , . , . , . , . // -</p><p>. 2008. 6. . 23-26. 9. ., . </p><p>. .: , 1966. 161 . 10. . ( ) </p><p>. .: , 1967. 231 . 11. . </p><p>. .: , 1961. 156 . 12. ., B.C., . -</p><p> . .: , 1972. 173 . </p><p>13. . . / . . .: , 1965. 201 . </p><p> Bibliography (transliterated): 1. Serdakov A.S. Avtomaticheskij kontrol' i tehnicheskaya diagnostika. - K: Tehnika, 1981. - 242 s. 2. Mehoncev Yu.Ya. Izmerenie napryazhenij po magnitnoj anizotropii. - M: GOSINTI, 1964. 3. Naumov K.S. Raschet podkovoobraznogo datchika na ferromagnitnoj osnove // `Elektromehanika. - 1969. - 2. -S. 20-23. 4. Bezotosnyj V.F. K voprosu povysheniya tochnosti rascheta vyhodnyh harakteristik bazovogo mnogofunkcional'nogo magnitouprugogo datchika / V.F. Bezotosnyj, V.V. Kozlov, O.V. Nabokova // V snik NTU "HP ". - 2010. - 48. - S. 56-59. 5. Bezotosnyj V.F. Uchet `energeticheskih faktorov pri raschete namagnichennosti ferromagnitnyh materialov / V.F. Be-zotosnyj, `E.V. Vlasenko // `Elektrotehnika i `elektro`energetika. - 2004. - 1. - S.13-17. 6. Chaplygin V.I. `Elektromagnitnyj preobrazovatel' usilij / V.I. Chaplygin, V.F. Bezotosnyj // Izv. vuzov. `Elektromehanika. - 1977. - 10. - S. 1159-1163. 7. Chaplygin V.I. `Elektromagnitnyj preobrazovatel' s chastotnym vyhodom dlya kontrolya `elektromagnit-nyh svojstv ferromagnitnyh materialov / V.I. Chaplygin, V.F. Be-zotosnyj // Defektoskopiya. - 1976. - 5. - S. 91-94. 8. Bezotosnij V.F. Deyak aktual'n napryamki nerujnuyuchogo kontrolyu vlastivostej mater al v elektromagn tnimi metodami / V.F. Bezotosnij, E.V. Vlasenko, V.V. Kozlov, I.O. Afanas'eva, O.V. Nabokova // Elektrotehn ka ta elektromehan ka. - 2008. - 6. - S. 23-26. 9. Shu-milovskij N.N., Yarmol'chuk V.P. Metod vihrevyh tokov. - M.: `Ener-giya, 1966. - 161 s. 10. Dorofeev A.L. `Elektroinduktivnaya (indukcion-naya) defektoskopiya. - M.: Mashinostroenie, 1967. - 231 s. 11. Dorofeev A.L. Nerazrushayuschie ispytaniya metodom vihrevyh tokov. - M.: Oborongiz, 1961. - 156 s. 12. Ostapenko V.D., Gajdamakin B.C., Chihaev O.P. Issledovanie vozmozhnosti kontrolya kachestva shlifo-vaniya zakalennyh stalej tokovihrevym metodom. - M.: `Energiya, 1972. - 173 s. 13. Nerazrushayuschie ispytaniya. Spravochnik. / Pod red. Mak-Mastera. - M.: `Energiya, 1965. - 201 s. </p><p> 19.10.2012 </p><p>, ., ., , ., ., </p><p> " " 69063, . , . , 64 </p><p>. (061) 2281612 Bezotosniy V.F., Kozlov V.V., Nabokova O.V. Rapid nondestructive mechanical stress control. The paper considers problems of nondestructive mechanical stress control device design. An analytical expression for calculation of EMF induced in the measuring winding of a converter is obtained. The automatic control system developed linearizes the converter output voltage versus mechanical intensity. Key words automatic control system, EMF calculation, converter output voltage linearization, nondestructive mechanical stress control. </p></li></ul>