פרויקט גמר מיכל סלע

 • Published on
  07-Jan-2017

 • View
  31

 • Download
  1

Embed Size (px)

Transcript

 • "

  " :

  , "

  , "" :

  , - " 2008

 • 2

  The holistic education of the head, the heart and the hands with

  the socialist understanding that knowledge is best imbibed

  through action for social change. Knowledge of the social reality

  is not seen as received passively in the classrooms, but through

  community participation.

  Mahatma Gandhi

  "

  .

  , "

  -"

  .

 • 3

  4 ...........................................................................................................................

  5 .........................................................................................................................

  8 ............................................ ':

  14 .................................. ':

  18 ...................................................................................... :

  CBR) Community Based Research:................................. 18) -

  19 ................................................................................

  20 ............................................................................................................ :

  21 ................................................................................................. -

  22 ......................................................................................................

  Access, Equity, Diversity ...................................... 24: ':

  32 ............. ( : (GOOD PRACTICE)

  33 ........... ,

  34 .........................

  Service Learning .............................. 37 - ':

  :( (Good Practices

  43 ................................................. : .

  Ahfad University for Women, Sudan ................................................................... 44.

  45 .............................................................................................

  47 .....................

  51 ...............................................................................................................':

  53 .................................................................................................................

  The Talloires Declaration ...................................................................... 57 1990 ':

  The Talloires Decleration 2005 ....................................................................... 59 ':

  61 ........................................................... -'

 • 4

  , .

  , - .

  .

  , .

  .

  . .

  , 8

  : , 8, - ,

  , , , .

  , :

  . .

 • 5

  , 2001-2006

  , .

  . -

  ,"

  ,

  .

  - "" ?

  , ?

  .?

  ,

  ?, 21-

  .

  , 20 -

  . , " "

  , , ,

  , ( Sustainable Development) .

  .

  ,

  (. Ecosystems )

  - , --

  . .

  , .

 • 6

  Yeats .

  . ""Education is not the filling of a pail, but the lighting of a fire:

  , ,

  ,

  .

  ,

  . ,

  , ?

  " , .

  .

  ,

  , .

  , ,

  - , .

  , ( 2005)

  -

  ".

  ,

  .

  ,

  .

  .

  . "" , ""

  -

  , .

  , "-. "

  . ,

  ,

  .

 • 7

  " .

  " . "

  ,

  ,

  .1" ,

  .

  ,

  ?.

  ,

  . ' 8

  . ,

  .

  ' " "

  ".

  .

  '

  .

  1 , ,

  http://socres.haifa.ac.il/index.php?option=com_content&task=view&id=20

 • 8

  : '

  , , 21 -

  - 20 - .

  Massification .Altbach (2007 )

  .

  .

  ,

  . :

  , . ,

  .

  .

  "

  . "

  ( 2005 ) .

  , ,

  .

  ,

  . , ,

  , ""

  , .

  .

  , . ,

  (.Guri-Rosenblit, 2005 )

  , ?

  .?

  .

 • 9

  Altbach (2008 (

  , .

  , . ,

  .

  . ,

  , ,

  21 - .

  . ,

  .

  Bawden (2008 (

  , . ,

  , , , .

  " "

  . , ,

  ( "" , Bawden2 (2008 ".

  " ".

  "

  " .

  - ,

  . "" ,

  "" , .

  ,

  ,,

  , .

  "",

  .

  2 Richard Bawden, Full time distinguished professor at Michigan State University, visiting professor

  at the universities of Minnesota, Cornell, Kwazulu-Natal (SA) and The Open University at the UK. Prior to that, Dean of Agriculture and Rural Development and Professor of Systemic Development at the Hawkesbury Agriculture College (incorporated at 1989 into the University of West Sydney.

 • 01

  3Jansen (2008 )

  . ,

  , Lifelong Learning : ,

  ,

  .

  :

  . .

  .

  ,

  .

  .

  .

  . .

  et al Colby (2000 )

  , , ,.

  . :

  . , ,

  , ,,

  .

  ( Arthur (2005

  .

  .

  (Heyneman et al (2007.

  . ,

  .

  , " "

  3 Leo Jansen, Professor Emeritus, Technological University of Delft

 • 00

  (. social cohesion )

  . ,

  . , ,

  ,

  .

  , ,

  . .

  214,000 - "

  42,000 - "

  8 55% -. 4

  37% ,

  %44" . %7 -

  5 8

  , ( Trow (2000,

  .

  , ;

  , ,

  . , ,

  ,

  . ,

  , ""

  .

  ,

  .

  .

  4

  4

  , , , 18.10.07", " ".

  5 8: ) 8.40, 58, ' 2007

  ( , .

 • 02

  ,

  ( 6" 57% )

  .

  .

  2005 Talloires ,

  .

  1990

  ) '(

  :'() 2005

  .

  . , ,

  : .

  , , .

  .

  .

  .

  .

  .

  . 50 -

  ?.

  " " 6-

  (. Heyneman et al, 2007 )

  ) (, )

  6 .100' 3.1, 2008(, 2005/2006, " )33 '

 • 03

  : , 3- ( (, )

  . ,

  12

  :

  . .1

  . .2

  . .3

  . .4

  . .5

  . .6

  . .7

  . .8

  . .9

  . .10

  . .11

  . .12

  , .

  , ,

  .

 • 04

  ':

  , .

  , -

  .

  .

  ,

  .

  .

  .

  .

  , 8

  : , 8

  , - ,

  , ,

  , .

  : ,

  .

  .

 • 05

  " "

  -

  :

  - "".

  .

  - .

  , , , , . ", 3-4

  . .

  ,

 • 06

  . .

  - 4 ,

  : , , . -

  , , , ,

  .

  - ,

  ,. , .

  , .

  - .

  . ,

  (. 2005 ) , ,

  .

  , - , " ".

  -- . .

  - . (1994),

  . , . ,

  . , ,

  ((Taylor, 2008 . .

  ,

  .

  . - ,

  ,

  .

 • 07

  . ' ,

  .

  - ,

  .

  .

  , -

  .

  ,

  , . , ,

  , , .

  ,

  .

  , " "

  - ) " " , ,

  , . (

  . ,

  "" "" .

  . ,

 • 08

  :

  :

  . .1

  .- .2

  . .3

  . .4

  . .5

  :

  ) ' ( .1

  ) '( .2

  ) '( .3

  : CBR) Community Based Research) -

  " -" .

  , ,

  "".

  .

  (Strand et al, 2003 .) - :CBR

  , ,

  . ,

  ,Strand et at )

  2003.)

  , ,

  , " , .

  , , , : ,

  .

  .

  ,

  .

 • 09

  . ,

  .

  ,

  .

  . .

  , , ; .

  . 7

  .

  .

  , . ,

  .

  "Science Shops"

  .

  Living" ""Communities Building Knowledge : "

  Knowledge".

  ( 2007 ) :

  , ), (

  , . " "

  ,

  , .

  , , , :

  .

  :

  , ,

  .

  , ,

  , .

  ,

  . , ,

  .

  ' .

  7 http://www.scienceshops.org/new%20web-content/framesets/fs-about.html

 • 21

  ,( 2007 )

  . ,

  , -

  , , .

  , , .

  (. , Diversity )

  , , ,

  ( Cross, 2004, ), ,

  .

  , ,

  , . ,

  " " "" .

  .

  (Goduka. 1996a in Cross, 2004.)

  Brayboy (2003 , (

  .

  , ,

  .

  , :

  .( Biesta, 2007 , "" )

  Gibbons (1999) , , 1 : ,

  , 2,, .

  (Delanty (2001.

  . ,

  .

  " .

  , , "

  , .

  ,

  .

 • 20

  " " ,

  , Guri-Rosenblit ) ,

  (. "" " 2005

  , . ".

  (" "" ) "

  .

  Massachusetts Institute of Technology

  Open Course Ware"" 1800 -

  , .

  (.Olsen, 2002 )

  . :-

  ,

  , , - ,

  . ,

  , . , --

  .

  , ,

  ( : McArthur & Sachs (2008.

  . : ,

  , , , .

  ",

  , , .

  , " " ,

  . , ,

  . ,

  ( .Lifelong Learning )

  "" .

  ,

  .

  " " ,

  " ". ,

 • 22

  ,

  .

  , ) (

  . ,

  ,

  , , .

  .

  . - "" ,

  .

  , :

  . -

  , ,

  ,

  , (. Wittrock, 1993 )

  ( 2005 )(. 2005, -)" " " "

  ,

  60 - ,

  , ,, .

  , . ,

  (. Toren, 1992 )

  , ( 1994 )

  . -

  , , ,

  , "-. ,

  .

  " " . ,

  Taylor (2008 )Arnold et al (1995 : 3(

  ,

  , .

  , -,

  . ,

 • 23

  , , ,

  , .

  .

  " "

  .

  .

  .

  .

  :

  ) ' ( .1

  ) '( .2

  ) '( .3

 • 24

  Access, Equity, Diversity : ':

  ( 2005. )

  . 1.6% "

  . 43.6% "

  . 62 "

  ( ( .

  " 18 '

  "

  ....

  , ,

  .8 "

  ,

  , , , :

  . ) ( ,

  ( , 2005 )

  , , ,

  , ,

  .

  .

  :

  .

  , .

  . .

  ,

  .(2006),

  8

  , ' 18, 2007" , 30.

 • 25

  ,1999 ,

  .

  ,

  .

  .

  .

  , , (.- ), , "( - )

  ( 632 )

  (. , 546( )615 )

  (562) ( 570 )

  ( 524 )

  .(501 )

  , ,

  (. 2006), ""

  , , .

  (Ayalon& Yogev, 2005) ,

  .

  , .

  ,

  (. 2007, )

  ?.

  . 8

  , -

  1-2 ,

  . , 9-10

  .-

 • 26

  , 8 : 1

  (.58 ' 8.48 . )

  ,- ,

  ,- ,(52.3% ),

  - ,(. 63.4%)

  "

  " "

  44.7 11.1 7.7 10.4 6.4 19.7 55.3 100 "

  49.8 15.0 2.6 10.5 5.9 16.1 50.2 100

  39.9 7.5 12.4 10.4 6.9 23.0 60.1 100

  39.3 8.6 8.6 12.9 8.2 22.3 60.7 100

  47.7 11.6 6.7 10.9 6.3 16.8 52.3 100 -

  36.6 13.8 6.1 11.6 7.3 24.7 63.4 100 -

  -

  1-2 100 39.6 8.2 1.6 2.1 17.0 8.0 63.1

  3-4 100 48.0 15.4 4.1 6.1 9.5 12.9 52.0

  5-6 100 57.0 19.3 6.6 11.7 5.0 14.4 43.0

  7-8 100 64.9 25.4 10.0 14.8 5.2 9.5 35.1

  9-18 100 72.9 35.7 8.8 20.3 3.5 4.6 27.1

 • 27

  , . -

  .- ,

  ,

  .

  10.1% " 1 .

  ,. 9% -", 11.0% -

  .20% -

  : : 1

  ".- , "

  , , , 31/32": ' - " : " .8.65 - 8.53, 58, ' 2007. ": 2006

  " . - " ".

  :

  . ,

  0%

  5%

  10%

  15%

  20%

  25%

  30%

  35%

  "

  /" 7%3.50%15.60%

  " 10.10%9%6%20.9%

  " 10.70%9.80%5.00%27.70%

  " 11.40%10.10%5.60%30.40%

  " 11.00%10.60%5.60%28.40%

 • 28

  " .

  , , 2006, ) (

  . (519) ( 483) " ,(589)

  , 40-50 ,

  .9(449 )

  .

  , , -, 30 :, ,

  (.2005),

  ,

  , " ,

  , , , .

  ,

  .

  2005 ,

  1-2 8.6% ,

  35%. , 9-10 70.6% ,

  , ,

  10 48%

  :

  : ,

  , , ,

  .

  , , ,

  .

  ( 2004 . )

  , )(, :

  " " ,

  . "" , ,

  9

  : , , http://clickit.ort.org.il/files/upl/268115013/425411766.pdf: . 1, '2006

  10 8.24, .58, ' 2007

  http://clickit.ort.org.il/files/upl/268115013/425411766.pdf

 • 29

  , ,

  . "" ,

  .

  .

  ) ,

  ) (. , (

  ,

  (. " 2006),

  , .

  . ,

  ( 2006 )

  .

  ( 2004 )

  : -

  .

  (.Diversity)

  .

  .

  .

  . (Equity)

  . .

  , . , .

  , ,

  (. 2005 ) ,

  , ,

  .

 • 31

  ":

  60- - .1

  , ,

  . , ,

  , ,

  , (. 2005),

  48, 2004 . ,""

  (. 2004 ), 14,000 -

  , , - - :

  , . , ,

  , ,

  :

  )

  , . (

  " (. 2005),

  . 11 4.4% 515

  .

  , 34.8 ""

  .12

  " "" - .2

  , 1999-2000

  , . ,

  , , " ,