Παιδιατρική | Τόμος 64 • Τεύχος 1 • Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2001

  • Published on
    10-Mar-2016

  • View
    217

  • Download
    3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Τριμηνιαία έκδοση της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας

Transcript

<ul><li><p>ISSN 0377-2551</p><p> . </p><p>ANAKOH . , . -</p><p> . </p><p> . </p><p> . -</p><p> . </p><p> .. </p><p> () . </p><p> . , . , . , . , . </p><p>EDITORIALFactors affecting intrauterine lung growthT. Tsiligiannis</p><p>REVIEW ARTICLESAcute diarrheaC. Siafakas, J. Panayiotou-Angelakopoulou</p><p>Nocturnal enuresis in childrenA. Elias</p><p>CONTINUING MEDICAL EDUCATIONTHE BONE MARROW FAILURE SYNDROMESCongenital neutropenias. Karakoli</p><p>Thrombocytopenias resulting from deficientplatelet productionH. Platokouki-Komitopoulou</p><p>Pure red cell aplasia of childhoodV. Kitra</p><p>Immunosuppressive therapy in children withsevere aplastic anemiaJ.P. Panagiotou</p><p>Bone marrow transplantation in children withbone marrow failure syndromesD. Petropoulos</p><p>ORIGINAL PAPERSOral rehydration therapy for acute diarrhea and factors that inhibit its application E. Alexopoulos, N. Skenteris, N. Soukias,E. Kostadima, S. Haidas</p><p>1</p><p>4</p><p>14</p><p>2526</p><p>30</p><p>34</p><p>39</p><p>45</p><p>49</p><p>JJaannuuaarryy -- FFeebbrruuaarryy 22000011 VVoolluummee 6644 NNoo 11.. ..</p><p>A</p><p>IIA</p><p>TP</p><p>IKH</p><p>TO</p><p>MO</p><p>64</p><p>TE</p><p>YX</p><p>O</p><p> 1</p><p>ET</p><p>O</p><p> 2</p><p>00</p><p>1</p><p> -- 22000011 6644 11.. ..</p><p>Continuation of table of contents inside title page</p><p> E.AIIATP.TEL TEO 17-10-01 15:38 1</p></li><li><p> () 3298 , 6-14 . , .. , . </p><p> . , . , . , . , . , . </p><p> . -, . -, . , . , . </p><p> 7 . , . -, . , . , . </p><p> () . , . -, . , . , . , . </p><p> C6 . , . , . , . </p><p> - . , . </p><p>Serum Lipoprotein (a) concentration in 3298healthy school aged Greek childrenK.H. Schulpis, G.A. Karikas, S. Gavrili</p><p>Topical anti-inflammatory therapy in the management of acute laryngotracheitisP. Stamoulis, C. Chryssanthopoulos, M. Emporiadou, N. Tsepis, E. Georgiadou, N. Maglaveras</p><p>Serum vitamin A and E levels in cystic fibrosis patients supplemented with pancreatic enzymes and liposoluble vitaminsS. Nousia-Arvanitakis, A. Galli-Tsinopoulou, N. Rubies, K. Tentzidou, M. Xefteri</p><p>CASE REPORTSWandering spleen in a 7 year old girlK. Chaidopoulou, M. Stamou-Tsiaprazi, F. Athanasiadou, K. Kouskouras, A. Antoniadis</p><p>Hereditary giant platelet disorder presenting as "pseudothrombocytopenia" A report of two casesE. Hatzipantelis, M. Athanassiou-Metaxa, H. Tsantali, K. Avramidou, D. Zambuli, N. Gombakis</p><p>C6 complement deficiency andmeningococcal infectionsM. Theodoridou, M. Ioannou, G. Mostrou, A. Germenis</p><p>Streptococcus pneumoniae meningitis withinitial normal cerebrospinal fluid findings in a non-immunocompomised patientA. Hadjipanayis, M. Sidera</p><p>55</p><p>59</p><p>65</p><p>72</p><p>76</p><p>81</p><p>85</p><p> Continuation of table of contents</p><p> Continued</p><p> -- 22000011 6644 11.. ..</p><p>JJaannuuaarryy -- FFeebbrruuaarryy 22000011 VVoolluummee 6644 NNoo 11.. ..</p><p>2001 paid(teliko) 17-10-01 15:45 5</p></li><li><p>K 16 . , . </p><p> . -</p><p> H. Bisgaard, K. Nielsen : . </p><p> 18 C. Bosken, WC. Hunt, WE. Lambert, JM. Samet : . </p><p> Crohn - Hyams JS, Markowitz J, Wyllie R : .. </p><p> : Malaty HM, Logan ND, Graham DY, Ramchatesingh JE, Reddy SG : .. </p><p>Benign transient hyperphosphatasaemia in a 16-month old boyN. Gamilis, G. Tsolas</p><p>PAEDIATRIC NEWS. Papadopoulou-Couloumbis</p><p>Communication</p><p>LITERATURE ABSTRACTSBronchoprotection with a leukotriene receptor antagonist in asthmatic preschool childrenH. Bisgaard, K. NielsenGreek translation: Th. Tsiligiannis</p><p>A parental history of asthma is a risk factor for wheezing and nonwheezing respiratory illnesses in infants younger than 18 months of ageC. Bosken, WC. Hunt, WE. Lambert, JM. SametGreek translation: Th. Tsiligiannis</p><p>Use of infliximab in the treatment of Crohns disease in children and adolescentsHyams JS, Markowitz J, Wyllie RGreek translation: G.I. Kafritsa </p><p>Helicobacter pylori infection in asymptomatic children: comparison of diagnostic testsMalaty HM, Logan ND, Graham DY, Ramchatesingh JE, Reddy SGGreek translation: G.I. Kafritsa </p><p>Scheduled Medical Meetings</p><p>Abbreviations</p><p>87</p><p>92</p><p>92</p><p>24</p><p>71</p><p>91</p><p>91</p><p>xi</p><p>xv</p><p> Continuation of table of contents</p><p> -- 22000011 6644 11.. ..</p><p>JJaannuuaarryy -- FFeebbrruuaarryy 22000011 VVoolluummee 6644 NNoo 11.. ..</p><p>2001 paid(teliko) 17-10-01 15:45 6</p></li><li><p> E E E</p><p>EK. </p><p>IE EM 92A 115 28T:. (01) 7771 140 / 7771 663, Fax: 7758 354</p><p>E E : . : . -M : . -</p><p>: . A-: . : . : . : . : . : . : . : A. </p><p> E . </p><p> . -</p><p> 92 115 28: (01) 7771 140, Fax: 7758 354</p><p>Bimonthly PublicationThe Official Journal of the Hellenic Paediatric Society</p><p>PublisherK. Griveas</p><p>OwnerHellenic Paediatric SocietyMichalakopoulou 92Athens 115 28Tel. (01) 7771 140 / 7771 663, Fax: 7758 354</p><p>Scientific Editorial BoardPresident : K. MalakaEditor : Z. Papadopoulou-CouloumbisMembers : E. Agelaki-Georgaki</p><p>: F. Athanassiadou-Piperopoulou: M. Anthrakopoulos: G. Varlamis: P. Kafritsa: A. Konstadopoulos: Th. Tsiligiannis: K. Tsoumakas: S. Fotopoulos: . Hatzis</p><p>Manuscript Editing</p><p>Greek EditingF. Mavroidi</p><p>English EditingZ. Papadopoulou-Couloumbis</p><p>Correspondence Hellenic Paediatric Society Michalakopoulou 92Athens 115 28Tel: (01) 7771 140, Fax: 7758 354</p><p> EITHMONIKE EKOEI E..E. 14, 151 25 MT.: 68 89 180 Fax: 68 89 290</p><p>E 10000 .E, : 5000 .</p><p>Publishing CoordinatorSCIENTIFIC PUBLICATIONS LtdParadisou 14, Marousi 151 25Tel.: 68 89 180 Fax: 68 89 290</p><p>Annual SubscriptionAll foreign countries: US $ 30</p><p> -- 22000011 6644 11.. ..</p><p>JJaannuuaarryy -- FFeebbrruuaarryy 22000011 VVoolluummee 6644 NNoo 11.. ..</p><p>SSN 0377-2551</p><p>2001 paid(teliko) 17-10-01 15:45 7</p></li><li><p>A. "" -</p><p> E - E. - - E. : ( E E), , , , - , - , - , - , - , , , , , - - , , .</p><p>H E E - - , - , - .</p><p>. O -</p><p> "" :</p><p>E EE EM 92115 28 A</p><p> -, - - "". , - . - - E T.</p><p> - "" -</p><p> .</p><p> - (UniformRequirements for Manuscripts Submitted to BiomedicalJournals) JAMA 1997;277:927-934, http://jama.ama-assn.org/info/auinst_req.html. </p><p>O - -. H E E, E- E E .</p><p>E , - E E - Word .doc MacWrite , -, Exel - . H 4 .</p><p> - (7) .</p><p>T -.</p><p>T - . M , , - .</p><p>. T (</p><p> ) - A4 (22x28 cm) (2,5 cm) . </p><p>T : , , , , - - -, , , , -, . K - . </p><p>O </p><p>2001 paid(teliko) 17-10-01 15:45 9</p></li><li><p>H 15-25, 12-15 , 3-5 , 1000 250-300 .</p><p> :- (</p></li><li><p> 1996;59:272-279.</p><p>Proesmans W. Bartter syndrome and its neonatalvariant. Eur J Pediatr 1997;156:669-679. :</p><p>Flyvbjerg A. Role of growth hormone, insulin-likegrowth factors (IGFs) and IGF-binding proteins in therenal complications of diabetes. Kidney Int 1997;52 (60Suppl):S12-S19.</p><p> :National Institutes of Health Consensus</p><p>Development Conference. Neurofibromatosisconference statement. Arch Neurol 1988;45:575-578.</p><p> : , . -</p><p> [-]. 36 ; 1998 5-7; , ;1998. . 172.</p><p>Schreiner GF, Lange L. Ethanol modulation ofmacrophage influx in glomerulonephritis [abstract]. J Am Soc Nephrol 1991;2:562.</p><p>Should antileukotriene therapies be used insteadof inhaled corticosteroids in asthma? [Editorial]. Am JRespir Crit Care Med 1998;158:1697-1701.</p><p>Laux-End R, Inaebnit D, Gerber HA, Bianchetti MG.Vasculitis associated with levamisole and circulatingautoantibodies [letter]. Arch Dis Child 1996;75:355-356.</p><p>II. </p><p> : Clark AG, Barratt TM. Steroid-responsive nephrotic</p><p>syndrome. In: Barratt TM, Arner ED, Harmon WE,editors. Pediatric Nephrology. 4th ed. Baltimore:Lippincott William Wilkins; 1999. p. 742.</p><p> :Gorlin RJ, Cohen MM, Levin LS. Syndromes of the</p><p>head and neck. 3rd ed. New York: Oxford UniversityPress; 1990.</p><p> :Bauer AW. The two definitions of bacterial</p><p>resistance. In: Smith AJ, Rogers CA, eds. Proceedingsof the Third International Congress of Chemotherapy;1962 May 29-31; New York: International Society ofChemotherapy; 1963. p. 484-500.</p><p> : . </p><p> [ ]. : - ; 1979.</p><p>Kaplan SJ. Post hospital home health care: theelderlys access and utilization [dissertation]. St. Louis(Mo): Washington Univ.; 1995.</p><p> A ( +</p><p>). - (8 cm) - (16,8 cm). T , , 22 cm.</p><p>O . . - .</p><p> (, -, , .) . - . , . - . O - .</p><p> :- - - 3 - ( ): </p><p>- - (), </p><p>/ / - , </p><p>- -, ( </p><p> - )- ( - </p><p>)- ( - )- ( -</p><p>- )- ( - )- ( ) - , </p><p>, , - ( - </p><p>) .</p><p>2001 paid(teliko) 17-10-01 15:45 11</p></li><li><p>1Abstract: The mature lung is a complex organ,comprised of more than 60 different cell types, of atotal expansion area of 80 m2 and thickness of 0.2m. The development and growth of the lung is aremarkable blend of genetic, biochemical, hormonaland physical factors, many of which are still underinvestigation. Aberrations in development in the</p><p>various stages of this process lead to congenitalmalformations. A better knowledge of lung growthregulation has already led to new treatments,especially to reverse lung hypoplasia.</p><p>Key words: lung development, growth factors.</p><p> 24 -, . - 60 - - , - 80 m2 0,2 m (1). </p><p> - . -, . , -, . -, . -, - (2). </p><p> - -, </p><p> - (3). </p><p>1. (Pseudogladularphase)</p><p> 5 17 , - - , .</p><p>2. (Canalicular phase) 16</p><p> 26 , - -. - , - .</p><p>3. (Terminal sacor Saccular phase)</p><p> 24 36 - , </p><p> . </p><p>Factors affecting intrauterine lung growthT. Tsiligiannis</p><p>A EDITORIAL</p><p> 2001;64:1-3 Paediatriki 2001;64:1-3</p><p> - Division of Paediatrics - Naval Hospital of Athens</p><p>2001 paid(teliko) 17-10-01 15:45 1</p></li><li><p>2 , - , - (acini).</p><p>4. (Alveolar phase) 36</p><p> - 3 -, - -. 85% , - - (4).</p><p> , -, .</p><p> - , - " " . (1).</p><p> (regulatory factors) - , TTF-1 (thyroid transcriptionfactor-1), lrd (left-right dyenin), TGF- (transforming growth factor), , FGF (fibroblast growth factorpathway), - (5). </p><p> , , . , , -, , - (6). </p><p> - . - - (7), , - - -, (8,9). , -, , - .</p><p> - , o (10).</p><p> , , - . - - (lamellar bodies) - (surfactant) (11).</p><p> - . , , . - . , - . - , - - - (12). - ,</p><p> 2001;64:1-3 Paediatriki 2001;64:1-3</p><p>2001 paid(teliko) 17-10-01 15:45 2</p></li><li><p>3 2001;64:1-3 Paediatriki 2001;64:1-3</p><p> (13). </p><p> - -, , - - (14,15).</p><p>1. Jeffery P. The development of the large and small airways.</p><p>Am J Respir Crit Care Med 1998;157:174-180.2. Thurlbeck WM. Pre- and postnatal organ development. In:</p><p>Chernick V, Mellins RB, eds. asic Mechanisms ofPediatric Respiratory Disease: Cellular and Integrative. 1sted. Philadelphia: Decker; 1991. p. 23-36. </p><p>3. Merkus PJ, ten Have-Opbroek AA, Quanjer PH. HumanLung Growth: A Review. Pediatr Pulmonol 1996;21:383-397.</p><p>4. Thurlbeck WM. Quantitative anatomy of the lung. In:Thurlbeck WM, ed. Pathology of the lung. Stuttgart:Thieme; 1988. p. 51-55.</p><p>5. Warburton D, Lee MK. Current concepts on lungdevelopment. Curr Opin Pediatr 1999;11:188-192.</p><p>6. Reid LM. Lung growth in health and disease. Br J DisChest 1984;78:113-114.</p><p>7. Perlman M, Williams J, Hirsch M. Neonatal pulmonaryhypoplasia after prolonged leakage of amniotic fluid. ArchDis Child 1976;51:349-353.</p><p>8. Alcorn D, Adamson TM, Lambert TF. Morphologic effectsof tracheal ligation and drainage in the fetal lamb lung. JAnat 1977;123:649-660.</p><p>9. Wigglesworth JS, Hislop A, Desai R. Fetal lung growth inlaryngeal atresia. Pediatr Pathol 1987;7:515-525.</p><p>10. Wigglesworth JS, Desai R. Is fetal respiratory function amajor determinant of perinatal survival? Lancet1982;1:264-267.</p><p>11. Difiore JW, Wilson JM. Lung Development. Semin PediatrSurg 1994;3:221-232.</p><p>12. Kravitz RM. Congenital malformations of the lung. PediatrClin N Am 1994;41:453-473.</p><p>13. Haworth SG, McKenzie SA, Fitzpatrick ML. Alveolardevelopment after ligation of left pulmonary artery innewborn pig: Clinical relevance to unilateral pulmonaryartery. Thorax 1981;36:938-943.</p><p>14. Adzick NS, Harrison MR, Crombleholme TM, Flake AW,Howell LJ. Fetal lung lesions: management and outcome.Am J Obstet Gynecol 1998;179:884-889.</p><p>15. Hubbarb AM, Crombleholme TM. Anomalies andmalformations affecting the fetal/neonatal chest. SeminRoentenol 1998;33:117-125.</p><p>H : 29-11-2000H : 18-12-2000</p><p> : . , 70 - 115 21</p><p>2001 paid(teliko) 17-10-01 15:45 3</p></li><li><p>4: . - - . ( ). . -, - - -. - - , . - . , -, , . </p><p> : , , -.</p><p>Abstract: Acute diarrhea is a commonproblem in children. Understanding the differentpathophysiologic processes implicated in diar-rhea can help the physician to predict theetiology of diarrhea in an individual patient. Themost common etiologic agents in acute diarrheaare infectious (viruses or bacteria). The clinicalevaluation of the degree of dehydration is ofprimary importance in the estimation of theamount of fluids needed to be administered. Thetreatment of acute diarrhea should be directedtowards the correction of dehydration, principallywith the use of oral rehydration solutions whichcontain appropriate concentrations of carbo-hydrates and electrolytes. Early refeeding iscurrently recommended without the need ofdiscontinuing oral feeding in the initial stages,formula dilution or elimination of lactose from thediet. Most diarrheal episodes are self-limited anddo not require antimicrobial therapy. The mostimportant step in controlling diarrhea is preven-tion which can be accomplished by the main-tenance of good personal hygiene, improved sa-nitation, adequate cooking and refrigeration offood.</p><p>Key words: acute diarrhea, dehydration,rehydration. </p><p> . 1, . -2</p><p>Acute diarrheaC. Siafakas1, J. Panayiotou-Angelakopoulou2</p><p>AH REVIEW ARTICLE</p><p> 2001;64:4-13 Paediatriki 2001;64:4-13</p><p>1 2 ,</p><p>1 Charokopio University 2 Pediatric Clinic of University of Athens,</p><p>Division of Pediatric Gastroenterology and Nutrition</p><p>2001 paid(teliko) 17-10-01 15:45 4</p></li><li><p>5 . </p><p> - -. - , - , - - , - - - . , 10 g/kg/24 h 200 g/24 h - (1). , 2 , . - - . 4 - , 5 , (2). -, 10% 5 (3).</p><p> -</p><p> . - , , - - . - - 19,6% (4) 26,6% (5). 400 (3). - 1 </p><p> . , . , , . , - - ( ).</p><p> - (6,7). - , -, , -...</p></li></ul>

Recommended

View more >