Παιδιατρική | Τόμος 68 • Τεύχος 1 • Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2005

  • Published on
    24-Mar-2016

  • View
    224

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Τριμηνιαία έκδοση της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας

Transcript

<ul><li><p>T 68 1 2005T 68 1 2005</p><p> T</p><p> 68 </p><p> 1 </p><p> 2005</p><p>www.paediatriki.edu.grwww.paediatriki.edu.gr</p><p>ISSN 0377-2551ISSN 0377-2551</p><p>Volume 68 Number 1 January 2005Volume 68 Number 1 January 2005</p><p>Exofyllo Paed 05 14-02-05 16:27 1</p></li><li><p> E E</p><p>. </p><p> E</p><p> . </p><p>.. .. . </p><p>MM. A. -. . -A. K. . . . -</p><p> E</p><p> I. K</p><p>EE . </p><p>E</p><p>K. </p><p>EITHMONIKE EKOEI E..E. 3 151 25 MTT..:: 210 87 78 810FFaaxx:: 210 87 78 822</p><p>I</p><p>E E</p><p>M 92A 115 28TT..:: 210 7771 140</p><p>210 7771 663FFaaxx:: 210 7758 354ee--mmaaiill:: hps@ath.forthnet.gr</p><p>E : 40 E, : 20 </p><p>O</p><p>1 . , . </p><p>8 IgA . </p><p>18 . , . </p><p>29 . </p><p>37 . , . , . , . </p><p>45 . , . , . </p><p>53 DiGeorge/--(velo-cardio-facial syndrome) . -, . , . , . -, . , . , . , . </p><p>O </p><p>62 . . , . , . , . , . , . , . , . -</p><p>69 1 6,5 . , . , . , . - </p><p>74 . , . , . , . , . , . </p><p>80 </p><p>81 </p><p>82 NEA </p><p> : 3889</p><p>ISSN 0377-2551</p><p> 68 1 2005 </p><p>Paediatriki Jan-Feb 05 teliko 10-02-05 13:36 1</p></li><li><p>Bimonthly Publication ofthe Greek Paediatric Society</p><p>PPrreessiiddeennttA. Constantopoulos</p><p>Editorial Board</p><p>EEddiittoorrS. Haidas</p><p>AAssssiissttaanntt EEddiittoorrC. Stefanidis</p><p>MMeemmbbeerrssH. AntonopoulouA. Vazeou-GerasimidiG. Varlamis. Katsarou-PectasidesA. KattamisCh. CostalosN. Papadopoulos. PapadopoulouM. Tsolia-Pasparaki</p><p>Manuscript Editing</p><p>GGrreeeekk EEddiittiinnggI. Karavranou</p><p>EEnngglliisshh EEddiittiinnggS. Nakou</p><p>Publisher</p><p>K. Griveas</p><p>Publishing Coordinator</p><p>SCIENTIFIC PUBLICATIONS Ltd3 Artemidos str. GR - 151 25, MaroussiTTeell..:: +30 210 87 78 810 FFaaxx:: +30 210 87 78 822</p><p>Owner</p><p>Greek Paediatric Society</p><p>92 Michalakopoulou str.GR - 115 28, AthensTTeell..:: +30 210 7771 140</p><p>+30 210 7771 663FFaaxx:: +30 210 7758 354ee--mmaaiill:: hps@ath.forthnet.gr</p><p>Annual SubscriptionAll foreign countries: US $ 50</p><p>Contents</p><p>REVIEW ARTICLES</p><p>7 Nutrition of the preterm and growthretarded baby on discharge from thehospital C. Costalos, A. Gounaris</p><p>17 IgA nephropathy in children A. Mitsioni </p><p>28 Diagnostic approach and treatment ofparapneumonic effusions in childrenD. Mermiri, K. Priftis</p><p>36 Pediatric telephone medicineP. Velentzas </p><p>ORIGINAL ARTICLES</p><p>44 Parental behavior and childhood injuryprevention D. Laggas, E. Petridou, N. Dessypris, T. Thomaidis</p><p>52 Childhood obesity and its relationshipwith parental attitudes and nutritionalhabits E. Kakouros, K. Maniadaki, E. Kapnisi</p><p>61 Genetic and clinical-laboratoryinvestigation of patients withDiGeorge/velo-cardio-facial syndromesS. Kitsiou-Tzeli, A. Kolialexi, H. Fryssira, A. Gala-Voumvouraki, C. Salavoura, . Kanariou, E. Kanavakis, A. Mavrou</p><p>CASE REPORTS </p><p>68 Deep vein thrombosis in multiple sitesin an adolescent. Case reportM. Vranou, G. Anastasiadis, G. Panagiotakopoulos, H. Pergantou, H. Platokouki, N. Besias, M. Vakaki, K. Prountzou-Kassiou</p><p>73 Isolation of adenovirus B1 in the CNS ina 6.5 year-old boy with acutedisseminated encephalomyelitis P. Poulopoulos, A. Messaritaki, K. Kotsonis, K. Prountzou-Kassiou </p><p>79 Aspergillosis of the central nervoussystem in three children with acutelymphoblastic leukemia F. Athanassiadou, A. Tragiannidis, T. Papageorgiou, M. Stamou, A. Drevelegas,A. Velegraki </p><p>80 CLINICAL QUIZ </p><p>81 BOOK REVIEW</p><p>82 NEWS FROM THE INTERNET</p><p>PaediatrikiVolume 68 Number 1 January 2005</p><p>Paediatriki Jan-Feb 05 teliko 10-02-05 13:36 3</p></li><li><p>vii </p><p> ,</p><p>o . </p><p> . , -. , - . Medline. , . - , - . </p><p>OO OO </p><p>Paediatriki Jan-Feb 05 teliko 10-02-05 13:36 7</p></li><li><p>xi </p><p>A. -</p><p> E E, . . - : </p><p>1. ( - E).</p><p>2. .3. .4. .5. 6. .7. .8. .9. .</p><p>10. .11. .12. .13. .14. </p><p>15. , </p><p>, .</p><p>H E - , -. , - -, - .</p><p> - . - -.</p><p> - -. , - . - - , E T. E, (DHEW Publication, NIH, 80-23). O - .</p><p>O - . H E - E, E E .</p><p> - - .</p><p>. -</p><p> (Uniform Requirements for ManuscriptsSubmitted to Biomedical Journals), - :http://www.icmje.org http://www.icmje.org/icmje.pdf</p><p>T ( ) - A4 (21x29,7 cm), - 2,5 cm . </p><p>T : - , , -, , , - - , , , , -. K . </p><p>H : 2000-3000 . -</p><p> 1500-2500 . 1000-1500 . 250-500 .</p><p> :</p><p> (</p></li><li><p>xii</p><p>KO : , -</p><p>, . H - . H , . , - . T -- - . H -- - , . </p><p>O - , -, . </p><p>T .</p><p> ( - ) - - . </p><p>T O -</p><p> M (SI Units) M (Conventional-) . -:http://www.icmje.org http://www.icmje.org/icmje.pdf </p><p>O , </p><p> . - , . O .</p><p>B </p><p> - . , - .O -:</p><p> 70 . 30 . 12 -</p><p>. 5 .</p><p>H International Committee of Medical Journal Editors/Uniform Requirements for Manuscripts Submitted toBiomedical Journals, (http://www.icmje.org http://www.icmje.org/icmje.pdf). O Cumulated Index Medicus[List of Journals Indexed in Index Medicus (http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html)].</p><p> I. O</p><p>A , , , et al .</p><p>T : , , . : </p><p> - . 1999;59:272-279.</p><p>Proesmans W. Bartter syndrome and its neonatal variant.Eur J Pediatr 1997;156:669-679.</p><p> :Flyvbjerg A. Role of growth hormone, insulin-like growth</p><p>factors (IGFs) and IGF-binding proteins in the renal compli-cations of diabetes. Kidney Int 1997;52 (60 Suppl):S12-S19.</p><p> :National Institutes of Health Consensus Development</p><p>Conference. Neurofibromatosis conference statement. ArchNeurol 1988;45:575-578.</p><p> :Schreiner GF, Lange L. Ethanol modulation of</p><p>macrophage influx in glomerulonephritis [Abstract]. J AmSoc Nephrol 1991;2:562.</p><p>Should antileukotriene therapies be used instead of in-haled corticosteroids in asthma? [Editorial]. Am J Respir CritCare Med 1998;158:1697-1701.</p><p>Laux-End R, Inaebnit D, Gerber HA, Bianchetti MG. Vas-culitis associated with levamisole and circulating autoantibod-ies [Letter]. Arch Dis Child 1996;75:355-356.</p><p>II. : </p><p>Clark AG, Barratt TM. Steroid-responsive nephrotic syn-drome. In: Barratt TM, Arner ED, Harmon WE, editors. Pedi-atric Nephrology. 4th ed. Baltimore: Lippincott WilliamWilkins; 1999. p. 742.</p><p> :Gorlin RJ, Cohen MM, Levin LS. Syndromes of the head</p><p>and neck. 3rd ed. New York: Oxford University Press; 1990.</p><p> :Bauer AW. The two definitions of bacterial resistance. In:</p><p>Smith AJ, Rogers CA, eds. Proceedings of the Third Interna-tional Congress of Chemotherapy; 1962 May 29-31; New York:International Society of Chemotherapy; 1963. p. 484-500.</p><p> : . [-</p><p> ]. : ; 1979. </p><p>Kaplan SJ. Post hospital home health care: the elderlys ac-cess and utilization [dissertation]. St. Louis (Mo): Washing-ton Univ.; 1995. </p><p>. CD-ROMAnderson SC, Poulsen KB. Andersons electronic atlas of</p><p>hematology [CD-ROM]. Philadelphia: Lippincott Williams &amp;Wilkins; 2002.</p><p>Paediatriki Jan-Feb 05 teliko 10-02-05 13:36 12</p></li><li><p>xiii</p><p>IV. O O : </p><p>Abood S. Quality improvement initiative in nursinghomes: the ANA acts in an advisory role. Am J Nurs[Internet]. 2002 Jun: Webpage:http://www.nursingworld.org/AJN/2002/june/Wawatch.htm</p><p>:Foley KM, Gelband H, editors. Improving palliative care</p><p>for cancer [Monograph, Internet]. Washington: NationalAcademy Press; 2001. Webpage: http://www.nap.edu/books/0309074029/html</p><p>:Cancer-Pain.org [Webpage, Internet]. New York:</p><p>Association of Cancer Online Resources, Inc.; 2002:http://www.cancer-pain.org/</p><p> EA ( </p><p>). (7,5 cm) (15,5 cm). T , , 22 cm.</p><p>O . . . </p><p> (, ,, ..) - . - , . - . O .</p><p>. </p><p> CCDD, -, -, - - . , - - .</p><p>E , - - E, CD - Word, - .</p><p>H - 30 .</p><p>T .</p><p>T , . M -, , .</p><p>O - - :</p><p> EE EM 92115 28 A</p><p> , :</p><p>1. 3 , .</p><p>2. CD (, , ).</p><p>3. .</p><p>4. ( ) : . . () . / / ., -</p><p>. 5. -, -</p><p>: , , -, ( - - ).</p><p>6. ( - - ).</p><p>7. ( - ).8. ( -</p><p>- ).9. ( - ).</p><p>10. ( ) .11. , </p><p> , , .12. ( - -</p><p> ) .</p><p>Paediatriki Jan-Feb 05 teliko 10-02-05 13:36 13</p></li><li><p>xiv ABBREVIATIONS</p><p>Ao</p><p>angstrom angstromcal caloriecm centimetercm2 square centimetercm3 cubic centimeteroC degree Celsiusg gramh hourIU international unitkg kilograml literm metermg milligrammin minutemm millimetermol molen numberNS not significantosm osmolep probabilitySD standard deviationSE standard errorsec secondU unit</p><p> Combining prefixes</p><p>tera- (1012) Tgiga- (109) Gmega- (106) Mkilo- (103) khector- (102) hdeca- (101) dadeci- (10-1) dcenti- (10-2) cmilli- (10-3) mmicro- (10-6) nano- (10-9) npico- (10-12) pfemto- (10-15) fatto- (10-18) a</p><p>Paediatriki Jan-Feb 05 teliko 10-02-05 13:36 14</p></li><li><p>xviiINSTRUCTIONS TO AUTHORS</p><p>A. General InformationThe Greek Paediatric Society is the owner of Paediatriki,</p><p>its official scientific journal, which is distributed to its mem-bers. Its objectives are the publication of paediatric scientificwork and the continuing education of paediatricians. For thispurpose, it publishes a variety of articles, and in particular: </p><p>1. Editorials (upon invitation by the Editorial Board).2. Review articles.3. Award-winning articles.4. Original articles.5. Clinical Quiz6. Round tables.7. Current issues.8. Issues of healthcare management and education.9. Case reports.</p><p>10. News.11. Brief reports.12. Letters to the editor.13. Abstracts.14. Future congresses and events.15. Book reviews. </p><p>The Editorial Board reserves the right to publish articles ofspecial scientific interest and articles on current issues withoutobserving submission order. In addition it publishes upon de-cision original papers presented at the Annual Paediatric Con-ference, presentations of special interest - in whole or in part,and letters - in whole or in part - referring to scientific articlespublished in the journal. </p><p>Regarding papers on current issues, the authors requestfor immediate publication should be quoted on the first page.The Editorial Board reserves the right to accept such papers forimmediate publication. </p><p>All manuscripts should not have been published previous-ly, in whole or in part, and not be under consideration by an-other publication. Manuscripts should acknowledge any fund-ing, sponsorship or other financial support. All clinical re-search should have been conducted following informed con-sent of participants or of their legal representatives accordingto the Declarations of Helsinki and Tokyo. In addition, the USNational Institute of Health guide for the care and use of labo-ratory animals (DHEW Publication, NIH, 80-23) should havebeen observed. Clinical trials should have been approved bythe Ethics Committee of the Hospital. </p><p>Authors opinions and conclusions expressed in the pub-lished papers do not necessarily reflect those of the journal.The Greek Paediatric Society, the Editorial Board and the Pub-lisher of the journal do not necessarily approve the content ofthe advertisements appearing in the journal.</p><p>The copyright of all published papers is held by Paediatri-ki and their reproduction in whole or in part is authorized on-ly following written consent of the journal. </p><p>B. Manuscript PreparationPaediatriki suggests compliance with the Uniform Re-</p><p>quirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Jour-nals, recently modified and published on the websites: http://www.icmje.org and http://www.icmje.org/icmje.pdf </p><p>The entire paper (including figure legends and tables)should be typed on one side of blank paper format A4(21x29.7 cm), double line spacing and minimum indent 2.5cm on both sides. </p><p>The paper should have the following structure: title page,short title, abstract in Greek and English, list of abbreviations,text, acknowledgements and quoting of grants, sponsorships orother financial support sources, references, tables, figures, fig-ure legends. Each of these sections should be started on a newpage. Pages should be numbered consecutively, beginning withthe title page. Text length shall be: </p><p> review articles 2000-3000 words; original articles and case reports 1500-2500 words; brief reports1000-1500 words; letters 250-500 words.</p><p>The title page should include: the title (</p></li><li><p>xviii</p><p>AbbreviationsAll issues of the journal contain internationally estab-</p><p>lished abbreviations. Complex or long terms often repeated inthe text may be replaced by abbreviations explained by the au-thors in a list submitted with the paper. Abbreviations are re-ported in parentheses only in abstracts. </p><p>ReferencesThe reference section contains all references numbered in</p><p>the order in which they appear in the text. In the text, refer-ences are to be indicated by Arabic numerals in parentheses.References should be no more than: </p><p> 70 in review articles; 30 in original articles; 12 in current issues and case reports; 5 in brief reports and letters. </p><p>In listing references follow the recently modified standardsof the International Committee of Medical JournalEditors/Uniform Requirements for Manuscripts Submitted toBiomedical Journals, (http://www.icmje.org and http://www.icmje.org/icmje.pdf). Abbreviated names of journalsshould conform to the Cumulated Index Medicus [List of Jour-nals Indexed in Index Medicus (http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html)].</p><p>Examples of reference style</p><p>I. JOURNALSAll authors are cited if they are six or less; if they are 7 or</p><p>more, the first six are cited, followed by et al. </p><p>Regular edition:Proesmans W. Bartter syndrome and its neonatal variant.</p><p>Eur J Pediatr 1997;156:669-679. </p><p>Supplement issue:Flyvbjerg A. Role of growth hormone, insulin-like growth</p><p>factors (IGFs) and IGF-binding proteins in the renal compli-cations of diabetes. Kidney Int 1997;52 (60 Suppl):S12-S19.</p><p>No author:National Institutes of Health Consensus Development</p><p>Conference. Neurofibromatosis conference statement. ArchNeurol 1988;45:575-578.</p><p>Article type specification:Schreiner GF, Lange L. Ethanol modulation of</p><p>macrophage influx in glomerulonephritis [Abstract]. J AmSoc Nephrol 1991;2:562.</p><p>Should antileukotriene therapies be used instead of in-haled corticosteroids in asthma? [Editorial]. Am J Respir CritCare Med 1998;158:1697-1701.</p><p>Laux-End R, Inaebnit D, Gerber HA, Bianchetti MG. Vas-culitis associated with levamisole and circulating autoantibod-ies [Letter]. Arch Dis Child 1996;75:355-356.</p><p>II. BOOKSChapter in book: </p><p>Clark AG, Barratt TM. Steroid-responsive nephrotic syn-drome. In: Barratt TM, Arner ED, Harmon WE, editors. Pedi-atric Nephrology. 4th ed. Baltimore: Lippincott WilliamWilkins; 1999. p. 742.</p><p>Book or monograph:Gorlin RJ, Cohen MM, Levin LS. Syndromes of the head</p><p>and neck. 3rd ed. New York: Oxford University Press; 1990.</p><p>Publication in a volume of proceedings:Bauer AW. The two definitions of bacterial resistance. In:</p><p>Smith AJ, Rogers CA, eds. Proceedings of the Third Interna-tional Congress of Chemotherapy; 1962 May 29-3...</p></li></ul>

Recommended

View more >