Основы теории ТКМ (часть 7)

  • Published on
    30-Nov-2014

  • View
    432

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Transcript

  • 1. TIAN JIN UNIVERCITY OF TRADITIONALTIAN JIN UNIVERCITY OF TRADITIONAL CHINESE MEDICINECHINESE MEDICINE ., .,

2. ( )( ) .... 3. ()() 4. , , , , - - , , , , , ,, , 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. () () (-) (-) (-) (-) 18. - - WU SHUWU SHU XUEXUE - - YUAN XUEYUAN XUE - - LUO XUELUO XUE -- BEI SHU XUEBEI SHU XUE -- MU XUEMU XUE -- SHI LIU XI XUESHI LIU XI XUE - - XIA HE XUEXIA HE XUE - - BA HUI XUEBA HUI XUE - - BA MAI JIAO HUI XUEBA MAI JIAO HUI XUE - - JIAO HUI XUEJIAO HUI XUE - - 19. WU SHU XUEWU SHU XUE ( ( )) - -- JING (JING ( )) - - - -- YING (YING ( )) -- , , - -- SHU (SHU ( )) -- - -- JING (JING ( )) -- , , , , , , - -- HE (HE ( )) -- 20. YANG JINGYANG JING JINJIN JINJIN YINGYING SHUISHUI SHUSHU .. MUMU JINGJING HUOHUO HEHE TUTU DA CHANGDA CHANG .. (LI) (GI)(LI) (GI) SHANG YANGSHANG YANG LI 1 GI 1LI 1 GI 1 ER JIANER JIAN LI 2 GI 2LI 2 GI 2 SAN JIANSAN JIAN LI 3 GILI 3 GI 33 YANG XIYANG XI LI 5 GILI 5 GI 55 QU CHIQU CHI LI 11 GILI 11 GI 1111 WEIWEI (ST) (E)(ST) (E) LI DUILI DUI STST 45 E45 E 4545 NEI TINGNEI TING ST 44 EST 44 E 4444 XIAN GUXIAN GU ST 43 E- 43ST 43 E- 43 JIE XIJIE XI ST 41 EST 41 E 4141 ZU SAN LIZU SAN LI ST 36 EST 36 E 3636 XIAO CHANGXIAO CHANG .. .. ((SI) (IG)SI) (IG) SHAO ZESHAO ZE SI 1 IGSI 1 IG 11 QIAN GUQIAN GU SI 2 IGSI 2 IG 22 HOU XIHOU XI SI 3 IGSI 3 IG 33 YANG GUYANG GU SI 5 IGSI 5 IG 55 XIAO HAIXIAO HAI SI 8 IGSI 8 IG 88 PANG GUANGPANG GUANG .. -- ((BL) VBL) V ZHI YINZHI YIN BL 67 VBL 67 V 6767 ZU TONG GUZU TONG GU BL 66 VBL 66 V 6666 SHU GUSHU GU BL 65 VBL 65 V 6565 KUN LUNKUN LUN BL 60 VBL 60 V 6060 WEI ZHONGWEI ZHONG BL 40 VBL 40 V 4040 SAN JIAOSAN JIAO ((SJ) (TR)SJ) (TR) GUAN CHONGGUAN CHONG SJ 1 TRSJ 1 TR 11 YE MENYE MEN SJ 2 TRSJ 2 TR 22 ZHONG ZHUZHONG ZHU SJ 3 TRSJ 3 TR 33 ZHI GOUZHI GOU SJ 6 TRSJ 6 TR 66 TIAN JINTIAN JIN SJ 10 TRSJ 10 TR 1010 DANDAN ZU QIAO YINZU QIAO YIN XIA XIXIA XI ZU LIN QIZU LIN QI YANG FUYANG FU YANG LIN QUANYANG LIN QUAN 21. YIN JINGYIN JING JINGJING MUMU YINGYING HUOHUO SHUSHU .. TUTU JINGJING JINJIN HEHE SHUISHUI FEIFEI ((LU) (P)LU) (P) SHAO SHANGSHAO SHANG LU 11 P 11LU 11 P 11 YU JIYU JI LU 10 PLU 10 P 1010 TAI YUANTAI YUAN LU 9 PLU 9 P 99 JING QUJING QU LU 8 PLU 8 P 88 CHI ZECHI ZE LU 5 PLU 5 P 55 PIPI (SP) (RP)(SP) (RP) YIN BAIYIN BAI SP 1 RPSP 1 RP 11 DA DUDA DU SP 2 RPSP 2 RP 22 TAI BAITAI BAI SP 3 RPSP 3 RP 33 SHANG QIUSHANG QIU SP 5 RPSP 5 RP 55 YIN LINYIN LIN QUANQUAN SP 9 RPSP 9 RP 99 XINXIN (HT) (C)(HT) (C) SHAO CHONGSHAO CHONG HT 9 CHT 9 C 99 SHAO FUSHAO FU HT 8 CHT 8 C 88 SHEN MENSHEN MEN HT 7 CHT 7 C 77 LING DAOLING DAO HT 4 CHT 4 C 44 SHAO HAISHAO HAI HT 3 CHT 3 C 33 SHENSHEN (KI) (R)(KI) (R) YONG QUANYONG QUAN KI 1 RKI 1 R 11 RAN GURAN GU KI 2 RKI 2 R 22 TAI XITAI XI KI 3 RKI 3 R 33 FU LIUFU LIU KI 7 RKI 7 R 77 YIN GUYIN GU KI 10 RKI 10 R 1010 XIN BAOXIN BAO (PC) (MC)(PC) (MC) ZHONGCHONGZHONGCHONG PC 9 MCPC 9 MC 99 LAO GONGLAO GONG PC 8 MCPC 8 MC 88 DA LINGDA LING PC 7 MCPC 7 MC 77 JIAN SHIJIAN SHI PC 5 MCPC 5 MC 55 QU ZEQU ZE PC 3 MCPC 3 MC 33 GANGAN DA DUNDA DUN LR 1 FLR 1 F 11 XIN JIANXIN JIAN LR 2 FLR 2 F 22 TAI CHONGTAI CHONG LR 3 FLR 3 F 33 ZHONG FENGZHONG FENG LR 4 FLR 4 F 44 QU QUANQU QUAN LR 8 FLR 8 F 88 22. SHI ZHENGSHI ZHENG XU ZHENGXU ZHENG FEIFEI (LU)(LU) (P)(P) SHAO FU HT8 C8SHAO FU HT8 C8 YU JI LU10 P10YU JI LU10 P10 YIN GU KI10 R10YIN GU KI10 R10 CHI ZE LU5 P5CHI ZE LU5 P5 TAI YUAN LU9 P9TAI YUAN LU9 P9 TAI BAI SP3 RP3TAI BAI SP3 RP3 SHAO FU HT8 C8SHAO FU HT8 C8 YU JI LU10 P10YU JI LU10 P10 SHENSHEN (KI)(KI) (R)(R) TAI BAI SP3 RP3TAI BAI SP3 RP3 TAI XI KI3 R3TAI XI KI3 R3 DA DUN LR1 F1DA DUN LR1 F1 YONGQUAN KI1 R1YONGQUAN KI1 R1 FU LIU KI7 R7FU LIU KI7 R7 JING QU LU8 P8JING QU LU8 P8 TAI BAI SP3 RP3TAI BAI SP3 RP3 TAI XI KI3 R3TAI XI KI3 R3 GANGAN (LR)(LR) (F)(F) JING QU LU8 P8JING QU LU8 P8 ZHONGFENG LR4F4ZHONGFENG LR4F4 SHAO FU HT8 C8SHAO FU HT8 C8 XIN JIAN LR2 F2XIN JIAN LR2 F2 YIN GU KI10 R10YIN GU KI10 R10 QU QUAN LR8 F8QU QUAN LR8 F8 JING QU LU8 P8JING QU LU8 P8 ZHONGFENG LR4F4ZHONGFENG LR4F4 XINXIN (HT)(HT) (C)(C) YIN GU KI10 R10YIN GU KI10 R10 SHAO HAI HT3 C3SHAO HAI HT3 C3 TAI BAI SP3 RP3TAI BAI SP3 RP3 SHENMEN HT7 C7SHENMEN HT7 C7 SHAOCHONG HT9C9SHAOCHONG HT9C9 DA DUN LR1 F1DA DUN LR1 F1 YIN GU KI10 R10YIN GU KI10 R10 SHAO HAI HT3 C3SHAO HAI HT3 C3 PIPI (SP)(SP) (RP)(RP) DA DUN LR1 F1DA DUN LR1 F1 YIN BAI SP1 RP1YIN BAI SP1 RP1 JING QU LU8 P8JING QU LU8 P8 SHANGQIU SP5 RP5SHANGQIU SP5 RP5 SHAO FU HT8 C8SHAO FU HT8 C8 DA DU SP2 RP2DA DU SP2 RP2 DA DUN LR1 F1DA DUN LR1 F1 YIN BAI SP1 RP1YIN BAI SP1 RP1 XINBAXINBAOO YIN GU KI10 R10YIN GU KI10 R10 QU ZE PC3 MC3QU ZE PC3 MC3 TAI BAI SP3 RP3TAI BAI SP3 RP3 DALING PC7 MC7DALING PC7 MC7 ZHONGCHONGZHONGCHONGPC9CPC9C 99 DA DUN LR1 F1DA DUN LR1 F1 YIN GU KI10 R10YIN GU KI10 R10 QU ZE PC3 MC3QU ZE PC3 MC3 23. SHI ZHENGSHI ZHENG XU ZHENGXU ZHENG .. .. DA CHANG (LI)DA CHANG (LI) (GI)(GI) YANGGU SI5IG5YANGGU SI5IG5 YANG XI LI5GI5YANG XI LI5GI5 ZUTONGGUZUTONGGU BI66V66BI66V66 ER JIAN LI2 GI2ER JIAN LI2 GI2 QU CHI LI11QU CHI LI11 GI11GI11 ZUSANLIZUSANLI ST36E36ST36E36 YANG GU SI5IG5YANG GU SI5IG5 YANG XI LI5 GI5YANG XI LI5 GI5 .. PANG GUANGPANG GUANG (BL)(BL) (V)(V) ZUSANLI ST36E36ZUSANLI ST36E36 WEIZHONGWEIZHONGBL40V40BL40V40 ZULINQI GB41 VB41ZULINQI GB41 VB41 SHU GUSHU GU BL65 V65BL65 V65 SHANGYANGSHANGYANG LI1GI1LI1GI1 ZHI YINZHI YIN BL67 V67BL67 V67 ZUSANLI ST36 E36ZUSANLI ST36 E36 WEIZHONGWEIZHONG BL40V40BL40V40 .. DANDAN (GB)(GB) (VB)(VB) SHANGYANGSHANGYANG LI1GI1LI1GI1 ZUQIAOYINZUQIAOYIN GB44VB4GB44VB4 YANG GUYANG GU SI5 IG5SI5 IG5 YANGFUGB38VB38YANGFUGB38VB38 XIA XIXIA XI GB43 VB43GB43 VB43 ZUTONGGUZUTONGGUBL66V66BL66V66 SHANGYANG LI1GI1SHANGYANG LI1GI1 ZUQIAOYINZUQIAOYINGB44VB44GB44VB44 .. .. XIAO CHANGXIAO CHANG (SI)(SI) (IG)(IG) ZUTONGGUZUTONGGUBL66V66BL66V66 QIAN GUQIAN GU SI2 IG2SI2 IG2 ZUSANLI ST36 E36ZUSANLI ST36 E36 XIAO HAIXIAO HAI SI8 IG8SI8 IG8 HOU XI SI3 IG3HOU XI SI3 IG3 ZULINQI GB41VB41ZULINQI GB41VB41 ZUTONGGUZUTONGGU BL66V66BL66V66 QIAN GU SI2 IG2QIAN GU SI2 IG2 WEIWEI ZULINQI GB41VB41ZULINQI GB41VB41 XIAN GUXIAN GU ST43 E43ST43 E43 SHANGYANGSHANGYANG LI1GI1LI1GI1 LI DUILI DUI ST45 E45ST45 E45 JIE XI ST41 E41JIE XI ST41 E41 YANG GU SI5IG5YANG GU SI5IG5 ZULINQI GB41VB41ZULINQI GB41VB41 XIAN GUXIAN GU ST43 E43ST43 E43 24. - - WU SHUWU SHU XUEXUE - - YUAN XUEYUAN XUE - - LUO XUELUO XUE -- BEI SHU XUEBEI SHU XUE -- MU XUEMU XUE -- SHI LIU XI XUESHI LIU XI XUE - - XIA HE XUEXIA HE XUE - - BA HUI XUEBA HUI XUE - - BA MAI JIAO HUI XUEBA MAI JIAO HUI XUE - - JIAO HUI XUEJIAO HUI XUE - - 25. SHI ZHENGSHI ZHENG XU ZHENGXU ZHENG .. .. DA CHANG (LI)DA CHANG (LI) (GI)(GI) YANGGU SI5IG5YANGGU SI5IG5 YANG XI LI5GI5YANG XI LI5GI5 ZUTONGGUZUTONGGU BI66V66BI66V66 ER JIAN LI2 GI2ER JIAN LI2 GI2 QU CHI LI11QU CHI LI11 GI11GI11 ZUSANLIZUSANLI ST36E36ST36E36 YANG GU SI5IG5YANG GU SI5IG5 YANG XI LI5 GI5YANG XI LI5 GI5 .. PANG GUANGPANG GUANG (BL)(BL) (V)(V) ZUSANLI ST36E36ZUSANLI ST36E36 WEIZHONGWEIZHONGBL40V40BL40V40 ZULINQI GB41 VB41ZULINQI GB41 VB41 SHU GUSHU GU BL65 V65BL65 V65 SHANGYANGSHANGYANG LI1GI1LI1GI1 ZHI YINZHI YIN BL67 V67BL67 V67 ZUSANLI ST36 E36ZUSANLI ST36 E36 WEIZHONGWEIZHONG BL40V40BL40V40 .. DANDAN (GB)(GB) (VB)(VB) SHANGYANGSHANGYANG LI1GI1LI1GI1 ZUQIAOYINZUQIAOYIN GB44VB4GB44VB4 YANG GUYANG GU SI5 IG5SI5 IG5 YANGFUGB38VB38YANGFUGB38VB38 XIA XIXIA XI GB43 VB43GB43 VB43 ZUTONGGUZUTONGGUBL66V66BL66V66 SHANGYANG LI1GI1SHANGYANG LI1GI1 ZUQIAOYINZUQIAOYINGB44VB44GB44VB44 .. .. XIAO CHANGXIAO CHANG (SI)(SI) (IG)(IG) ZUTONGGUZUTONGGUBL66V66BL66V66 QIAN GUQIAN GU SI2 IG2SI2 IG2 ZUSANLI ST36 E36ZUSANLI ST36 E36 XIAO HAIXIAO HAI SI8 IG8SI8 IG8 HOU XI SI3 IG3HOU XI SI3 IG3 ZULINQI GB41VB41ZULINQI GB41VB41 ZUTONGGUZUTONGGU BL66V66BL66V66 QIAN GU SI2 IG2QIAN GU SI2 IG2 WEIWEI ZULINQI GB41VB41ZULINQI GB41VB41 XIAN GUXIAN GU ST43 E43ST43 E43 SHANGYANGSHANGYANG LI1GI1LI1GI1 LI DUILI DUI ST45 E45ST45 E45 JIE XI ST41 E41JIE XI ST41 E41 YANG GU SI5IG5YANG GU SI5IG5 ZULINQI GB41VB41ZULINQI GB41VB41 XIAN GUXIAN GU ST43 E43ST43 E43 26. YUANYUAN LUOLUO XIXI MUMU SHUSHU FEIFEI (LU) (P)(LU) (P) TAI YUANTAI YUAN LU-9 P-9LU-9 P-9 LIE QUELIE QUE LU-7 P-7LU-7 P-7 KONG ZUIKONG ZUI LU-6 P-6LU-6 P-6 ZHONG FUZHONG FU LU-1 P-1LU-1 P-1 FEI SHUFEI SHU BL-13 V-13BL-13 V-13 .. DA CHANGDA CHANG (LI)(LI) (GI)(GI) HE GUHE GU LI-4 GI-4LI-4 GI-4 PIAN LIPIAN LI LI-6 GI-6LI-6 GI-6 WEN LIUWEN LIU LI-7 GI-7LI-7 GI-7 TIAN SHUTIAN SHU ST-25 E-25ST-25 E-25 DACHANGSHUDACHANGSHU BL-25 V-25BL-25 V-25 XINXIN (HT) (C)(HT) (C) SHEN MENSHEN MEN HT-7 C-7HT-7 C-7 TONG LITONG LI HT-5 C-5HT-5 C-5 YIN XIYIN XI HT-6 C-6HT-6 C-6 JU QUEJU QUE RN-14 VC-14RN-14 VC-14 XIN SHUXIN SHU BL-15 V-15BL-15 V-15 .. XIAOCHANXIAOCHAN GG (SI)(SI) (IG)(IG) WAN GUWAN GU SI-4 IG-4SI-4 IG-4 ZHI ZHENGZHI ZHENG SI-7 IG-7SI-7 IG-7 YANG LAOYANG LAO SI-6 IG-6SI-6 IG-6 GUAN YUANGUAN YUAN RN-4 V

Recommended

View more >