? Web viewBilgisayar Temel Kavramları, İnternet ve Servisleri, Windows , MS Word, MS Excel, MS Powerpoint kullanım ...

  • Published on
    03-Feb-2018

  • View
    218

  • Download
    3

Transcript

CUMHURYET NVERSTES

DVR NUR DEMRA MESLEK YKSEKOKULU

MALYE NLSANS PROGRAMI

DERS ERKLER

1. SINIF GZ DNEM

ATA1001 Atatrk lkeleri ve Inklap Tarihi - I(2-0-2)

Bu derste kavramlar ve Osmanl yenilemesi, Avrupadaki gelimeler, sanayi devrimi ve Fransz ihtilali, Yeni Osmanllar, Merutiyet, ttihat ve Terakki Cemiyeti, Trablusgarp ve Balkan Savalar, I. Dnya Sava, Milli Kurtulu Sava hazrlk dnemi, Kongreler, Misak- Milli, TBMM Dnemi, Milli cephelerin kurulmas, Lozan Antlamas konular anlatlmaktadr.

TR1001 Trk Dili - I(2-0-2)

Dersin ieriini: Dilin tanm, nemi ve zellikleri; Dillerin douu; yeryzndeki diller ve snflandrlmas; Dildnce-kltr ilikisi; Trkenin dnya dilleri arasndaki yeri; Trk dilinin tarih dnemleri, gnmzdeki yaylma alanlar; Trkedeki seslerin zellikleri, snflandrlmas ve eitli ses olaylar; Trkedeki kk ve eklerin ilevleri; Yazm kurallar, noktalama iaretleri ve uygulanmalar ile ilgili almalar oluturur.

ENF1100 TEMEL BLG TEKNOLOJLER I

Bilgisayar Temel Kavramlar, nternet ve Servisleri, Windows , MS Word, MS Excel, MS Powerpoint kullanm

YEKO1011KTSADA GR (2-1-3)

Temel kavramlar, Ktlk ve ktlk sorununun zm, Ekonomide temel sorunlar, Talep arz ve piyasa dengesi, Arz ve talep esneklii, Tketici ve retici dengesi analizi, Maliyet analizi, piyasa kavram ve trleri

YD1001 ngilizce - I(2-0-2)

ngilizce I dersinde ana hedef renciye yabanc dil temelinin kazandrlmasdr. Bu derste renciler, ngilizceye ilikin temel gramer (dilbilgisi) bilgilerini edinirler. Sistematik bir ekilde yabanc dil eitiminin verildii bu derslerde rencilerin, dil retiminin temel unsurlarndan konuma, yazma, okuma ve dinleme becerileri gelitirilir. rencilerin ngilizce bilgisi dzeylerini gelitirmek adna uygulamaya konulan bu derslerde renciler, gnlk hayatlarnda kullanabilecekleri yabanc dilin yan sra, akademik metinleri anlamak iin gereken yabanc dil temellerini de olutururlar.

YMAT1015 Genel Matematik(2-0-2)

Kme kavram ve kmeler, say kmeleri, bant ve fonksiyon, olaslklar, dorusal fonksiyonlar ve dorunun analitik incelenmesi, ikinci dereceden fonksiyonlar, limit ve sreklilik, Trev ve diferansiyel, limitlerde belirsizlik durumlar ve LHospital kural, fonksiyonlarn deiimin incelenmesi ve grafiklerinin izimi, diziler, ok deikenli fonksiyonlar, integral, determinant ve matris.

YMUH1021 Genel Muhasebe(3-1-4)

Temel Kavramlar: Mali nitelikli ilemler, Varlk-kaynak dengesi; Bilano ve Gelir Tablosu Hesaplar: Hesap kavram, Hesap trleri, Hesap plan; Belgeler ve Defterler; Dnem i Muhasebe lemleri: Mal hareketlerinin izlenmesi; Hazr deerler, Menkul kymetler, Alacaklar, Duran varlklar, Borlar, z kaynaklar, Gelir ve gider ilemleri; Mizanlarn Dzenlenmesi; Hatal Kaytlarn Dzeltilmesi ; Bilano ve Gelir Tablosunun Dzenlenmesi

YL1013 Genel letme(3-0-3)

letmenin temel kavramlar, tarihsel geliimi, iletmelerin kurulu almalar, snflandrlmas, hukuki ekilleri, iletmelerin byklkleri ve fonksiyonlar; ynetim ve organizasyon, finansman, pazarlama, insan kaynaklar, retim, halkla ilikiler, AR- GE gibi konular ile iletmenin evre ilikileri retilir. Ayrca derste bir takm analizlerle uygulamal rnek olay almalar yer almaktadr.

YBAN1039 Kamu Maliyesi(2-0-2)

Kamu Maliyesinin Tanm, Konusu, Geliimi ve Mali Olaylar, Kamu Harcamalarnn nemi, eitleri ve Ayrm, Kamu Gelirleri, nemi, eitleri, , vergi kavram, verginin ilkeleri tasnifi, vergide yansma, vergiden kanma ve vergi kaakl

YHUK1003 Genel Hukuk(2-0-2)

Bu ders kapsamnda incelenen balca konular unlardr: Hukuk ekolleri ynlerinden hukukun tanm, hukukun kaynaklar ve farkl hukuk kaynaklar arasndaki ilikiler, hukuk kurallarnn yer, zaman, konu, kii, anlam ynlerinden uygulanmas; hukuksal kurumlar; hukuksal kavramlar, hukuksal yaptrmlar; hukukun blmleri, hukuksal ilemler, olaylar ve eylemler; haklar ve devler, yetkiler ve sorumluluklar, hukuk kiileri ve tzel kiiler; Trk yarg sistemi.

1. SINIF BAHAR DNEM

ATA1002 Atatrk lkeleri ve Inklap Tarihi - II(2-0-2)

ATA 1001in devam olan bu derste, Saltanatn kaldrlmas, Cumhuriyetin ilan, Halifeliin kaldrlmas, Cumhuriyet dnemi yeni hukuk dzeni, eitim alanndaki devrimler, kltr ve toplumsal alanda gerekleen devrimler, ekonomik alanda yaplan devrimler gibi Siyasi, sosyal ve ekonomik devrimler ile 19231930 ve 1930 1938 yllar arasndaki Atatrk dnemi d politikas, Atatrk lkeleri, Atatrk sonras Trkiye, Atatrk ve Genlik konular ele alnmaktadr.

ENF1200 Temel Bilgi Teknolojileri II(2-0-2)

Microsoft Word, Excel, Microsoft Power Point, Microsoft Outlook, nternetin Tanm ve Kavramlar, Genel Kullanm zellikleri Excel : Elektronik Tablolama Yazlm Power Point : Sunum Hazrlama Yazlm Sistem Korumas: Virsler ve Antivirsler Sistem Yedeklemesi ve Sktrma

TR1002 Trk Dili - II(2-0-2)

TR1001in devam niteliindeki bu dersin ieriini kelime ve kelime gruplar; cmle, cmleyi oluturan birimler ve cmle eitleri, yazl anlatmn zellikleri, yazl anlatmda plan, tema, bak as, ana dnce, yardmc fikirler, paragraf, anlatm biimleri; resm yazlar (tutanak, bildiri, rapor, i mektuplar); dil yanllar (yazm kurallar ve noktalama iareti yanllar: anlatm bozukluklar, sese dayal yanllar); duygu arlkl yazlar (iir); olay arlkl yazlar (hikaye, roman, tiyatro, gezi yazs, an); inceleme yazlar (rportaj, biyografi); dnce yazlar (makale, fkra, deneme, eletiri, gnlk); szl anlatm trleri (panel, tartma) gibi konular oluturur.

YMLY1032 Makro Ekonomi(2-1-3)

Milli gelirin hesaplanmas, nominal milli gelir-reel milli gelir, milli gelirin oluumu, istihdam, isizlik ve trleri, para tanm, eitleri, sistemleri, para arz, talebi, para miktar, fiyat ilikileri, para politikas, merkez bankas, enflasyon, enflasyonun sebepleri, enflasyonun trleri, etkileri, deflasyon, devalasyon, revalasyon tanmlar, talep fiyatlar ve faiz oranlar ile milli gelir ilikisi, makro iktisat teorileri

YMLY1020 Dnem Sonu Muhasebe lemleri(2-1-3)

Envanter ilemleri ile ilgili temel kavramlar, Muhasebe d ve muhasebe ii envanter almalar (Bilano ve Gelir Tablosu Hesaplar), Finansal tablolarn dzenlenmesi.

YD1002 ngilizce - II(2-0-2)

ngilizce II dersinde kazanlm olan gramer (dilbilgisi) konularnn uygulamal olarak pekitirilmesi salanr. Yabanc dil eitiminin temelini oluturan dinleme, konuma, okuma ve yazma becerilerine ek olarak, eviri almalarna nem verilir. Gnlk ngilizce Trke konuma ve yazmalar yannda, akademik metin incelemelerine de nem verilir.

YMAT1014 statistik(1-1-2)

Temel kavramlar, Verilerin toplanmas, dzenlenmesi ve sunulmas, merkezi eilim ve dalm lleri, ndeksler, Olaslk kuram ve tesadf deikenler, Regresyon, Trend ve Korelsyon analizleri.

YHUK1012 Ticaret Hukuku(2-0-2)

Ticaret Hukukuna Giri,Ticariletme,Ticari ler ve Tabi olduklar Hkmler,TicariYarg,Tacir ve Tacir olmann Hkmleri,TacirYardmclar,TicaretSicili,Ticaret Unvan ve letme Ad,TicariDefterler,Ticaret irketleri.

YMLY1014 Maliye Politikas(3-0-3)

Maliye politikasnn geliimi ve iktisat politikasyla ilikisi, Maliye politikasnn konusu Maliye politikasnn tanm, Maliye politikasnn amalar, Maliye politikasnn etkinliine ilikin teorik yaklamlar, Maliye politikas ve milli gelir dengesi, Ekonomik istikrarn salanmasnda para ve maliye politikas, Maliye politikasnn uygulanmasnda yntemler, Ekonomik istikrarszlklar ve maliye politikas, Enflasyon ve maliye politikas, Deflsyon ve maliye politikas, Stagflsyon ve maliye politikas.

2. SINIF GZ DNEM

SEMEL DERSLER

DMYO2011 TENS(1-1-2)

Tenisi sevdirmek, iyi bir sporcu olarak yetimelerini salamak, tenisin temel teknik vurularn ve atlarn reterek ,temel teknik vurular, forhand, backhand, sma, vole, servis at ve raket tutuu retilir.

DMYO2019 AFET YNETM(1-1-2)

Acil Durum Ynetiminin lkeleri-Kavramlar-Tanmlar ve Standartlar, Yasal Mevzuat Acil Durum Plan ve Acil Durum Ynetiminin Unsurlar, Tehlike ve risk analizi, Dahili ve haricci kaynaklar, Acil Durum Plan rneklerinin ncelenmesi, Acil Durumlarda Tahliyenin nemi, Acil Durumlarda letiimin nemi, Acil Durumlarda Olay Komuta Sistemi, Zarar Azaltma-HazrlkMdahale-yiletirme Safhalarnn ncelenmesi, Masaba tatbikatlar

YMLY2055 KAMU EKONOMS(2-1-3)

Kamu ekonomisinin kapsam ve ilevi. Kamu ekonomisini piyasa ekonomisinden ayran zellikler. Sosyal refah teorisi. Kamusal mallar teorisi. Temel kamusal mallar: Tam kamusal mal olarak milli savunma, i gvenlik ve adalet hizmetleri ile yar kamusal mallar olarak salk ve eitim hizmetleri. Dsallklar teorisi. Kamusal harcamalarda etkinlik arac olarak maliyet-fayda analizi. Kamu giriimcilii sektr. Kamusal mallarda kaynak datm mekanizmas. Vergide adalet ve yansma. Vergide etkinlik ve ar yk. Optimal vergileme.

YMLY2079 ENVANTER BLANO(1-1-2)

Envanter ve deerlemenin muhasebe iindeki yeri Dnen varlklar kmesinde envanter ve deerleme ilemleri Kasa hesabnn (TL ve Yabanc Paralar) envanter ve deerleme ileri, eitli rnekler Duran varlklarn envanter ve deerlemesi, Amortisman hesaplanmas ve muhasebesi Gelir ve gider hesaplarnn envanter ve deerlemesi,temel mali tablolarn oluturulmas

ZORUNLU DERSLER

YMLY2041 Yerel Ynetimler(2-0-2)

Trk yerel ynetim deneyimi, Trkiyede yerel ynetim sisteminin genel nitelikleri, Belediye idaresi, l zel daresi, Ky idaresi.

YMLY2035 Devlet Btesi(2-0-2)

Bte, Bte Fonksiyonlar, Bte Teorileri, Katma, zel Bteler, Dner Sermaye letmeleri, zerk Bteler, Bte d Fonlar, Bte Sistemleri, Btenin Hazrlanmas ve hesaplarn kapatlmas, Btenin Denetimi,Bte Politikasnda Hedefler, ktisadi Yaklamlara Gre Bte Politikas, Gelimekte Olan lkeler ve Bte Politikas, Bte Politikalar.

YHUK2007 Vergi Hukuku(2-0-2)

Vergi Hukukuna Giri,Verginin Taraflar (Vergi daresi,Mkellef,Sorumlu),Vergilendirme Sreci,Mkellefindevleri,VergiDenetimi,Sreler,Vergi Su ve Cezalar,Vergi Alacann Korunmas,Vergi Borcunu ve Cezalarn Sona Erdiren veya Hafifleten Nedenler,Vergi Uyumazlklar ve zm Yollar.

YMUH2007 irketler Muhasebesi(2-1-3)

irket Trleri; Kollektif irket: Kuruluu ve muhasebe kaytlar, Sermaye artrma ve azaltlmas, Kr/Zarar datm ve tasfiye; Komandit irket: Kuruluu ve muhasebe kaytlar, Sermaye artrma ve azaltlmas, Kr/Zarar datm ve tasfiye; Anonim irketler: Kurulu ilemleri, Sermaye artrm, Sermaye azaltlmas, Kr datm ve zarar mahsubu, Tasfiye, Birleme; Limited irketler: Kurulu ilemleri, Sermaye artrm, Sermaye azaltlmas, Kr datm ve zarar mahsubu, Tasfiye, Birleme; Holding irketler: Kurulu biimi, Kr datm, Tahvil ve finansman bonosu karma; Kooperatifler: Muhasebe ilemleri.

YMLY2003 Uluslararas Finansal Kurulular(3-0-3)

Glabolizasyon; Dnyada Uluslararas Ekonomik Kurulular; Sanayilemi lkeler Arasnda Ekonomik birlii; slam lkeleri Arasnda Ekonomik birlii; Birlemi Milletler Kurulular, Dnya Ticaret rgt; Dnya Bankas; Uluslararas Para Fonu; Uluslararas Enerji Kurulular; Tarifeler ve Ticaret Genel Anlamas; Uluslararas Mal Anlamalar; Blgesel Ekonomik Birlemeler; Avrupa, Amerika, Asya Ktalarnda Ekonomik Birlemeler.

YYN2019 Ynlendirilmi alma (0-2-2)

Her renci iin Maliye alannda bir konu seilerek Pln-Hazrlk ve Yazm-Anlatm aamalarnn gerekletirilmesi.

2. SINIF BAHAR DNEM

SEMEL DERSLER

DMYO1002 SALII VE GVENL(1-1-2)

hijyeni,ikazalar,i sal, i gvenlii, meslek hastalklar ve ile ilgili hastalklar, i sal ve gvenlii uygulamalar

DMYO1006 NSAN KAYNAKLARI YNETM(1-1-2)

Personel ynetiminin anlam ve nemi. Personel ynetiminin geliimi. Personel ynetiminin temel ilevleri. Personel ynetimini etkileyen bilim dallar. Personel blmnn rgtlenmesi. nsan gc planlamas. analizi. tanmlar. artnameleri. Personel tedariki. Personel seimi. e altrma (oryantasyon). Personel eitimi. Personel deerlemesi ve yntemleri. deerlemesi ve yntemleri. cret ynetimi. Personel disiplini. Endstiyel ilikiler. gvenlii

YMLY1102 EVRE EKONOMS VE MAL POLTKALAR(2-1-3)

evre ekonomisinin tanm ve kapsam. Trkiyede ekolojik basklar zerine gzlemler. Nfus, enerji, besin sorunlar. evrecilik, siyasal ekoloji ve ekonomi. evre mallar ve dsallk. evresel etki deerlendirilmesi. Srdrlebilir gelime kavram.

YMLY1106 ANAYASA HUKUKU (1-1-2)

Anayasa, devlet ve demokrasi kavramlar. Devlet sistemleri ve hkmet ekilleri. Siyasi partiler. Seim ve seim sistemleri. Cumhuriyet ncesi ve Cumhuriyet dnemi Trk Anayasa Hukukunun genel esaslar. 1982 Anayasas'na gre devletin nitelikleri ve vatandan temel hak ve devleri. Cumhuriyetin temel organlar: Yasama, yrtme ve yarg. Anayasa yargs. (n art: L.109 Hukukun Temel Kavramlar).

YMLY1110 SOSYAL BLMLERDE YNTEM (1-1-2)

Bir disiplin olarak aratrma yntemlerinin kapsam ve nemi. Dnme, bilim ve aratrma kavramlar. Aratrma trleri. Bilimsel aratrmann aamalar. Gzlem teknikleri: Belgesel gzlem, canl gzlem. Ktphanelerden faydalanma. Sistemli analiz. Tanmlama ve snflandrma, hipotez, snama ve teori. Karlatrmal metod. Bir aratrmann kaleme alnmas. rnekleri ile aratrma raporu ve aratrma projesi yazm modeller.

ZORUNLU DERSLER

YL2004 SERMAYE PYASASI(1-1-2)

Sermaye kalknma ilikisi ve sermaye birikimi, Finansal piyasalar, para ve sermaye piyasalar, sermaye piyasalar aralar, menkul kymet piyasalar, temel ve teknik analizler, sermaye varlklarnn fiyatlar, modern portfy teorisi, tahvil ve hisse senedi deerlemesi.

YMUH2009 MUHASEBE DENETM (2-1-3)

Temel Kavramlar ve Tarihi Geliim, Genel Kabul Grm Denetim Standartlar, Denetim Raporu, Sreci ve Planlamas, Denetim Kantlar ve Teknikleri, alma Katlar, Kontrol Sistemi, Varlk ve Kaynak Hesaplarnn Denetimi, Sonu Hesaplar ve Mali Tablolarn Denetimi.

YL2022 BLGSAYARLI MUHASEBE II (3-1-4)

ETA 7, ETA FOR WINDOWS, VEGA SMART ticari paket programlar zerinden stok ilemleri, cari ilemler, fatura ve irsaliye ilemleri, muhasebe kaytlar, geici ve kesin mizan dzenlenmesi, bilano ve gelir talosu dzenlemelerine ilikin konular .Ayrca gnn artlarna ve yeni gelimelere gre gerekli bilgi ve belge ierikli ilemlerle yada programlarn gsterilmesi.

YBAN2070 TRKYE EKONOMS (2-0-2)

Trkiye Ekonomisine Giri; Trkiye' de Gelir Dalm, Devlet Borlar ve D Borlar, Sektrel Gelimeler, Kamu ktisadi Teebbsleri ve Ekonomideki Yerleri, zelletirme, Para ve Kredi Politikalar, Para ve Sermaye Piyasalar, Fiyatlar Genel Seviyesi ve Enflasyon, stikrar Kararlar, Trkiye- Avrupa Birlii likileri, Gmrk Birliinin Ekonomik Etkileri.

YMLY2040 MALYET MUHASEBES(3-0-3)

Maliyet Muhasebesi le lgili Temel Kavramlar ve Maliyetlerin Snflandrlmas, Maliyet Unsurlar, Maliyet Yerleri ve Maliyet Datm Yntemleri, Maliyet Hesaplama Sistemleri.

YMLY2036 TRK VERG SSTEM VE UYGULAMALARI (2-2-4)

Trk Vergi Sisteminin Tarihesi; GVK'nuna Gre Gelir Kavram ve Gelirin zellikleri; Gelir Vergisinde Tam ve Dar Ykmllk; Gelir Vergisine Konu Olan Kazan ve ratlar: Beyan Esas ve Beyanname eitleri; GVK'nuna Gre Gelir Vergisine Konu Olan Kazan ve ratlarda Muaflk ve stisnalar; Gelir Vergisinin Tarh, denmesi; Geici Vergi Uygulamas; Kurumlar Vergisi, stisna ve muafiyetler, Matrah, Kurum Kazancnn Beyan, Tarh ve denmesi, Tasfiye, Devir ve birleme, Gelir vergisi Tevkifat, Geici Vergi ve Fon Uygulamas; Katma Deer Vergisi: Konusu, Vergiyi Douran Olay, Matrah, Verginin Beyan, Tarh, Tahakkuku ve denmesi; Dier Vergiler.

BLM BAKANI

r.Gr. Pnar AHBAZ CANNDE

Recommended

View more >