การจัดเรียงอิเล็กตรอน electron configuration

 • View
  71

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

electron configuration. ( Ionization Energy ; IE ). . Mg (g) Mg + (g) + e - IE 1. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

 • ( Ionization Energy ; IE )

  Mg (g) Mg + (g) + e- IE1 Mg + (g) Mg +2 (g) + e- IE2

 • 1,318 1,318 1 (Li)Li (g) Li+ (g) + e- IE1 = 520 kJ/mol Li+ (g) Li2+ (g) + e- IE2 = 7,394 kJ/mol Li2+ (g) Li3+ (g) + e- IE3 = 11,815 kJ/mol 1 (H) H(g) H+ (g) + e- IE=1,318 kJ/mol

 • IE1 () IE3

 • pnn = 1n = 2n = 3n = 4

 • 1. ( K) K < L < M < N < O < P < Q 1< 2 < 3
 • 2. 2n2 n = K=1,L=2,M=3,N=4,O=5,P=6 Q=7 e- K 2n2 = 2 x 12 = 2x1 = 2 e- N 2n2 = 2 x 42 = 2x16 = 32

 • n = 1221s2n = 2282s2 2p6n = 32183s2 3p6 3d10n = 42324s2 4p6 4d10 4f14n = 52325s2 5p6 5d10 5f14

 • 2n2 n = 4

  (n)123456 (2n2)2818323232

 • e- s e- 2 p e- 6 d e- 10 f e- 14 s2 p6 d10 f14

 • ()

 • 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 17Cl 1s2 2s2 2p6 3s2 3p521Se 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d124Cr 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4 4s 3d (Ar) 4s1 3d5

 • ( Ca ) Ca = 20

 • Ca :40

  202 , 8 , 8 , 2 20p20n

 • e- Ca = 2 , 8 , 8 , 2 e- Ca e- = 2 (Valence electron) Ca = 2

 • ( Br )(Br) = 35

 • 4Be : 2 ,2 n = 1n = 2 2 2

 • Na :23

  112 , 11p12n8 , 1

 • He 2 1s2

  2

 • 9 F :2 , 7 27

  14Si :2 ,8 , 4 34

  19 K :2 ,8 ,8 ,1 1 449 In : 2 ,8 ,18 ,18 ,3 3 5

 • 1. Ca 202. Ti 223. Si 14 4. Br 35 ( orbital diagram ) 1. Ca 202. Ti 22

 • 1. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 [Ar] 4s2 2. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d2 [Ar] 4s2 3d2 3. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 [Ar] 3s2 3p2 4. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p5 [Ar] 4s2 3d10 4p5

 • 1. [Ar] 4s 2. [Ar] 4s3d